Byla Ik-1481-437/2011
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Inos Kirkutienės, Mildos Vainienės, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Vidmantui Stonkui, atsakovės atstovui Igoriui Janavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „OKZ Holding Baltija” skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotajam asmeniui Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „OKZ Holding Baltija” skunde (tomas 1, b. l. 3-13) prašo teismo panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės (toliau – KMG) 2008-09-09 sprendimo Nr. S-187(7-151/2008) dalį, kuria nuspręsta patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos (toliau – Mokesčių inspekcija) sprendimo dalį, kuria ji yra įpareigota į biudžetą sumokėti: 37 220 Lt pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 11 516,50 Lt PVM delspinigių, 7 444 Lt PVM baudą, 1 025 348 Lt pelno mokesčio, 146 846 Lt pelno mokesčio delspinigių, 205 070 Lt pelno mokesčio baudą, panaikinti 2008-06-16 Mokesčių inspekcijos sprendimą Nr. 69-95 ir 2008-04-11 Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Inspekcijos) sprendimą Nr. A6-6. Su MGK 2008-09-09 sprendimu Nr. S-l87(7-151/2008) nesutinka iš dalies.

3Dėl UAB „Agnieška” išrašytų PVM sąskaitų faktūrų nepripažinimo turinčiomis juridinę galią ir dėl jų papildomai priskaičiuotų mokesčių: 37 220,33 Lt PVM, 31 017,00 Lt pelno mokesčio ir nuo jų apskaičiuotų delspinigių paaiškina, kad paslaugos pagal UAB „Agnieška” išrašytas PVM sąskaitas faktūras realiai įvyko, o tiek mokesčių administratorius, tiek MGK neįvertino pateiktų įrodymų, padarė abstrakčias išvadas, kurios neatitinka faktinių aplinkybių ir teisės normų, reglamentuojančių apskaitos dokumentų juridinę galią bei teisę į PVM atskaitą, prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004-10-27 nutartyje (adm. b. Nr. A-l-355-2004) formuojamai PVM esmės aiškinimo praktikai.

4Mokesčių administratoriaus ir MGK priimtuose sprendimuose nurodoma, kad pareiškėja nepagrįstai sumažino mokėtiną į biudžetą 37 220,33 Lt PVM, 31 017,00 Lt pelno mokesčio pagal UAB „Agnieška” išrašytas dvi PVM sąskaitas faktūras 2005-06-01 AN Nr. ( - ) ir 2005-06-20 AN Nr. ( - ), kurios neturi juridinės galios. Laikoma, jog nepakanka įrodymų, kad minėtose pareiškėjos išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos ūkinės operacijos įvyko. Sprendimuose teigiama, kad iš pateikto 2005-06-01 darbų atlikimo akto neaišku, kokia prekė buvo vežama ir kokiu transportu, nepateiktos sutartys su pareiškėja, PVM sąskaitas faktūras pasirašė vadybininkas A. N., nėra duomenų, kas sąskaitas faktūras gavo iš pareiškėjos pusės. UAB „Agnieška“ 2005-10-13 išregistruota iš PVM mokėtojų. A. N. nėra UAB „Agnieška“ vadovas ar kitaip su įmone susijęs asmuo, nes jis 2005-04-21 pametęs LR piliečio pasą, o sąskaitos – faktūros išrašytos po paso pametimo. Pareiškėja tvirtina, kad ji iš UAB „Agnieška” pagal dvi PVM sąskaitas faktūras 2005-06-01 AN Nr. ( - ) ir 2005-06-20 AN Nr. ( - ) pirko transporto (nuomos) paslaugas, sąskaitas gavo bendrovės direktorius V. M., tą aplinkybę patvirtina jo uždėta rezoliucija - apmokėjimui, todėl nepagrįstas teiginys, kad nenurodyta, kas gavo ir priėmė darbus. Bendrovė už suteiktas paslaugas atsiskaitė mokėjimo pavedimu, į UAB „Agnieška” sąskaitą sumokėjo 243 999,94 Lt, tame tarpe sumokėjo paslaugų teikėjui UAB „Agnieška” ir pridėtinės vertės mokestį, kuris buvo išskirtas išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje, turinčioje visus privalomus rekvizitus numatytus LR buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d., LR pridėtinės vertės įstatymo 80 straipsnyje. Kadangi UAB „Agnieška” realiai suteikė transporto paslaugas, kurios tuo metu buvo reikalingos bendrovės ūkinei veiklai vykdyti, remiantis LR PVM įstatymo 64 str. bendrovė turėjo pilną teisę į PVM atskaitą, o tuo pačiu šias išlaidas priskirti prie bendrovės sąnaudų, mažinančių apmokestinamąsias pajamas (LR pelno mokesčio įstatymo 11 str.). Tuo metu, kai buvo teikiamos paslaugos, pareiškėja neturėjo jokių duomenų, kad PVM sąskaitas faktūras išrašęs ir prisistatęs vadybininkas A. N. nėra UAB „Agnieška” darbuotojas ir kad jo pasas pamestas, kad UAB „Agnieška” neturi savo vardu registruotų transporto priemonių ir kad gavusi iš Bendrovės pinigus nesumokės valstybei pridėtinės vertės mokesčio. Pagal valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę, kuri yra skelbiama viešai internete, UAB „Agnieška” buvo įregistruota PVM mokėtoja, duomenų, kad ji būtų neteikusi deklaracijų ar nemokėjusi mokesčių, nėra, kas yra bendrovės darbuotojai – tokia informacija nėra teikiama. Juridinių asmenų registre yra registruoti įrašai apie UAB „Agnieška” įstatų perregistravimą laikotarpiu nuo 2005-06-08 iki 2008-06-15, vienintelio akcininko sprendimu įmonė įregistruota kaip likviduojama tik 2005-10-17. UAB „Agnieška” pateiktu transportu kroviniai buvo pervežti iš Visagino į Jonavą, tai patvirtina ir ilgalaikio turto judėjimo dokumentai, kurie buvo pateikti mokesčių administratoriui. Aplinkybę, kad paslaugos buvo suteiktos, patvirtino vyr. buhalterė V. M.. Ūkinė operacija įvyko realiai, atliktos paslaugos buvo skirtos įmonės apmokestinamajai veiklai vykdyti, o faktinė aplinkybė, ar paslaugas suteikė tikrai tas asmuo, kuris nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje kaip paslaugos tiekėjas, negali lemti teisės į PVM atskaitą praradimo.

5Dėl Sherwest international PTE. Ltd. suteiktų paslaugų nepripažinimo ir dėl to papildomai priskaičiuotų -18 273 Lt pelno mokesčio ir nuo jo priskaičiuotų delspinigių paaiškina, kad priimtuose mokesčių administratoriaus ir MGK sprendimuose nurodoma, jog mokestinio ginčo nagrinėjimo metu pareiškėja nepateikė įrodymų, neabejotinai patvirtinančių firmos Sherwest international PTE. LTD pareiškėjai atliktų paslaugų faktą ir išskyrus direktoriaus D. I. prieštaringą paaiškinimą, nėra pateiktą atliktų darbų aktų, sutarčių, todėl konstatuojama, kad 121 814,78 Lt suma neteisėtai priskirta leidžiamiems atskaitymams, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną už 2004 metus ir tuo pažeistas LR pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnis. Pareiškėja su tokiais teiginiais nesutinka, paaiškina, kad aplinkybę, jog konsultacines paslaugas firma Sherwest international PTE. Ltd. pareiškėjai realiai suteikė patvirtina Sherwest international PTE. LTD 2004-05-18 išrašyta sąskaita (invoice) Nr. ( - ) (35 280 EUR) už skysčio kėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą ir darbų priėmimo protokolas. Bet šie dokumentai nebuvo vertinami. Kadangi šios paslaugos buvo susijusios su pareiškėjos vykdoma ūkine veikla, tai motininė įmonė OKZ Holding a. s, sumokėjusi už suteiktas paslaugas, šios sąskaitos (invoice) pagrindu išrašė sąskaitą Nr. ( - ) (2004-05-18) pareiškėjai ir tai neprieštarauja LR pelno mokesčio įstatymo 17 str. nuostatoms. Šiuo atveju mokesčių administratorius savo išvadas sprendime grindžia ne konkrečiais įrodymais, bet prielaidomis ir spėlionėmis, kad paslaugos nebuvo suteiktos. Sąskaitoje nurodytos ūkinės operacijos turinys atitinka faktines aplinkybes. Nesant objektyvių ir neginčytinų įrodymų, kad šios firmos paslaugos nebuvo suteiktos, negalima daryti ir kategoriškos išvados apie negalimumą šių paslaugų įtraukti į leidžiamus atskaitymus ir tuo sumažinti apmokestinamąsias pajamas. Vertina, kad mokesčių administratorius nepagrįstai papildomai priskaičiavo 18 273 Lt pelno mokestį.

6Dėl „Raymond Worldwide LLC” suteiktų paslaugų pagal konsultavimo sutartį nepripažinimo ir dėl to priskaičiuoto 20 385 Lt pelno mokesčio ir nuo jo priskaičiuotų delspinigių paaiškina, kad mokesčių administratoriaus ir mokestinių ginčų komisijos sprendimuose nurodyti argumentai dėl to, kad konsultavimo sutartyje 2004-01-11 su „Raymond Worldwide LLC” nėra nurodyti asmenys, kurie atstovavo susitariančias šalis, nepateikti skaičiavimai, nėra išvardinta, kokius klientus pareiškėjai ši firma surado, yra nepagrįsti. Išvados nepagrįstos jokiais įrodymais ar teisės normomis. Joks įstatymas nenumato, kad paslaugos gavėjas (Bendrovė) turi žinoti, kokie vykdytojo darbuotojai dirbo, kaip jie dirbo ir pan. Paslaugos gavėjui yra svarbus galutinis rezultatas, kuris šiuo atveju buvo pasiektas. 2004-06-10 Raymond Worldwide LLC, suteikusi konsultacines (priežiūros) paslaugas, surašė atliktų darbų patvirtinimo aktą, kuris patvirtina, kad paslaugos tikrai buvo suteiktos, ir šio akto pagrindu buvo išrašyta sąskaita. Už suteiktas paslaugas yra sumokėta, o taip pat yra pateikta firmos Raymond Worldwide LLC detali ataskaita, iš kurios matyti, kokie ir kada darbai buvo atlikti. Būnant konsultantu nebūtina prisistatyti konkurso organizatoriui ir jam teikti kažkokią informaciją, kadangi paslaugos teikiamos užsakovui, o ne trečiajai šaliai. Suteiktos konsultacinės (tarpininkavimo) paslaugos yra įformintos juridinę galią turinčiais dokumentais, atitinkančiais įstatymų reikalavimus, šios firmos išrašyta sąskaita nėra pripažinta neturinti juridinės galios. Aplinkybę, kad paslaugos buvo suteiktos, patvirtina ir Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008-08-08 nutarimas, kuriuo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, neįrodžius, kad firma „Raymond Worldwide LLC“ nesuteikė paslaugų, o jų išrašyta sąskaita ir kiti dokumentai yra suklastoti.

7Dėl World Building service Ltd. paslaugų teikimo nepripažinimo ir dėl to papildomai priskaičiuoto - 990 678 Lt pelno mokesčio ir nuo jų priskaičiuotų šio mokesčio delspinigių paaiškina, kad 2003-11-20 World Building service Ltd. su motinine bendrove OKZ Holding a.s pasirašė konsultacinę sutartį, pagal kurią įsipareigojo siekti tikslų, kad pareiškėja taptų konkurencinga Lietuvos rinkoje, surandant jai tinkamus gamybinius įrengimus, ieškant naujų paslaugų, tiekiant pasiūlymus, sudarant sutartis. Komisinių už suteiktas paslaugas mokėjimai pagal šią sutartį buvo susieti su trijų planinių metų rezultatais. Sutartyje buvo numatyta, kad jeigu rezultatai bus neigiami, tai firma World Building service Ltd. įsipareigoja padengti 80 proc. išlaidų, kurių nepadengia pajamos. Tokia konsultacinė sutartis pareiškėjai buvo priimtina, nes norint įsitvirtinti naujoje rinkoje, reikėjo surasti agentą (tarpininką), kuris panaudodamas savo patirtį ir žinias, padėtų šiuos tikslus pasiekti. Pareiškėja World Building service Ltd. dėka savo užsibrėžtų tikslų pasiekė. Šiuo metu bendrovė yra viena pagrindinių įmonių Lietuvoje, kuri užsiima plieninių rezervuarų, vamzdynų ir plieno konstrukcijų gamyba ir montavimu. Pareiškėjos klientais tapo tokios įmonės: AB „Mažeikių nafta”, AB „Klaipėdos nafta”, AB „Achema” ir t.t. Visos finansinės investicijos, kurios buvo panaudotos konsultantų suteiktoms paslaugoms apmokėti, atsipirko ir bendrovei davė naudos. Visos išlaidos padarytos siekiant tik vieno tikslo gauti kuo didesnę ekonominę naudą ir užsitikrinti sėkmingą ūkinę veiklą ateityje. Pareiškėja nesutinka su sprendimuose nurodytais teiginiais, kad paslaugos galėjo būti ir nesuteiktos. Aplinkybę, jog paslaugos buvo suteiktos patvirtina World Building service pateiktų darbų priėmimo perdavimo aktai, išrašytos sąskaitos, 2003-11-20 sutartis ir detali ataskaita. Tai, kad Bendrovės veikla buvo pelninga ir tuo pačiu įvykdytos visos sąlygos dėl komisinių išmokėjimo, patvirtina ir audito išvados bei Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008-08-08 nutarimas.

8Dėl paskirtų baudų dydžio už padarytus pažeidimus paaiškina, kad LR mokesčių administravimo įstatymo 139 str. 1 d. numato, kad jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamas konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymo pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis, skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Mokesčių administratorius savo sprendimuose neįvardijo sunkinančių aplinkybių, tik nurodė, kad mokesčių mokėtojas

9geranoriškai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi viso patikrinimo metu, savalaikiai teikė reikiamus dokumentus, išsamius paaiškinimus į pateiktus klausimus, sumokėjo patikrinimo akte nurodytą mokesčių sumą. O MGK nurodo, kad baudos paskirtos pagrįstai ir kaip sunkinančią aplinkybę nurodo tai, kad mokesčių mokėtojas neprisipažįsta dėl padarytų pažeidimų, į apskaitą įtraukė sąskaitas faktūras, neturinčias juridinės galios, todėl jam skirtina ne 10 proc. bet 20 proc. bauda. Pareiškėjos nuomone, buvo pažeisti bendrieji baudų skyrimo principai, todėl jeigu pasitvirtintų, kad pareiškėja padarė sprendimuose nurodytus pažeidimus, tai paskirtos baudos turėtų būti mažinamos iki 10 proc.

10Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu skundą palaikė jame išdėstytais motyvais.

11Atsakovė Mokesčių inspekcija atsiliepime (tomas 1, b.l. 100-106) su skundu nesutinka, jį prašo atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad Telšių apskrities VMI atliko pareiškėjos kompleksinį mokestinį patikrinimą už laikotarpį 2003-07-04 - 2007-03-31 ir surašė 2008-02-08 patikrinimo aktą Nr. ()-PA5.5-23-07-10. Patikrinimo metu nustatyta, kad pareiškėja į 2005 m. rugpjūčio mėnesio PVM ataskaitą įtraukė 37 220 Lt pirkimo PVM pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras (2005-06-01 AN Nr. ( - )– 23 819,07 Lt ir 2005-06-20 AN Nr. ( - ) – 13 401,25 Lt. Šiose PVM sąskaitose faktūrose nurodyta, kad jos išrašytos už transporto paslaugas. 2005-06-01 sąskaitoje faktūroje Nr. AN Nr. ( - ) nurodytoms transporto nuomos paslaugoms pagrįsti pareiškėja pateikė 2005-06-01 darbų atlikimo aktą. 2005-06-20 PVM sąskaitoje faktūroje AN Nr. ( - ) nurodytoms paslaugoms pagrįsti pareiškėja atliktų darbų akto ar kitų dokumentų nepateikė. Dėl dokumentų, išrašytų UAB „Agnieška”, paaiškina, kad Inspekcijos atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad 2005 m. birželio 1 d. atliktų darbų akte nenurodyta, kas buvo paslaugos užsakovas, kokia prekė (krovinys, medžiagos ar pan.) buvo pervežama, kokiu transportu buvo vykdomi pervežimai. Jame nurodyta tik darbų atlikimo data, miestai, kuriuose buvo atliekamas pervežimas, nuvažiuoti kilometrai bei darbų trukmė valandomis. Bendrovė minėtose PVM sąskaitose faktūrose nurodytoms transporto nuomos paslaugoms pagrįsti nepateikė sutarčių su UAB „Agnieška” bei krovinio gabenimo važtaraščių, kurių pagrindu būtų galima nustatyti, kokiomis transporto priemonėmis buvo vykdomi pervežimai, kokios konkrečiai transporto paslaugos buvo suteiktos, kokie vairuotojai atliko transporto paslaugas, kur krovinys buvo pakraunamas, iškraunamas bei kas buvo pervežama. Patikrinimo metu nustatyta, jog PVM sąskaitose faktūrose bei atliktų darbų akte, išrašytuose UAB „Agnieška” vardu, nurodyta, kad juos surašė vadybininkas A. N. ir minėti dokumentai patvirtinti A. N. parašu. Tačiau Kauno apskrities VMI 2007 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. (18.5-19)-K-10702 pateikė informaciją, jog UAB „Agnieška” nuo 2005 m. gegužės mėn. neteikia PVM deklaracijų, 2005 m. spalio 13 d. išregistruota iš PVM mokėtojų registro. A. N. nėra UAB „Agnieška” vadovas, ar kaip nors kitaip su minėta įmone susijęs asmuo. A. N. 2005 m. balandžio 21 d. yra pametęs Lietuvos Respublikos piliečio pasą ir asmens tapatybės kortelę, o ginčo sąskaitos faktūros išrašytos po minėtos paso pametimo datos, t. y. 2005 m. birželio 1 d. ir 2005 m. birželio 20 d. UAB „Agnieška” neturėjo nei materialinių resursų, nei darbuotojų transporto paslaugoms atlikti bei nėra duomenų, kad tokias paslaugas ji būtų užsakiusi iš kitų ūkio subjektų. 2004 m. liepos 27 d. - 2006 m. gegužės 26 d. laikotarpiu pareiškėjo vykdančiojo direktoriaus pareigas vykdė V. M.. Jis Inpekcijai 2007 m. rugsėjo 20 d. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, jog apie UAB „Agnieška” tiksliai pasakyti nieko negali, nes neprisimena tokios firmos. Bendrovės vyr. buhalterė V. M. mokesčių administratoriui pateiktame 2007 m. lapkričio 12 d. paaiškinime nurodė, jog šiuo metu Bendrovėje nedirba tie darbuotojai, kurie galėtų patvirtinti UAB „Agnieška” Bendrovei suteiktas transporto paslaugas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Agnieška” PVM sąskaitose faktūrose išskirto pardavimo PVM nedeklaravo ir į biudžetą nesumokėjo. Nors Bendrovė UAB „Agnieška” pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras sumokėjo (atsiskaitymai buvo vykdomi pavedimu per banką: 156147,28 Lt pervesti 2005-07-04 mokėjimo pavedimu Nr. 572 ir 87852,66 Lt - 2005 m. rugsėjo 12 d. mokėjimo pavedimu Nr. 807), tačiau remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis nėra pagrindo teigti, jog buvo sumokėta būtent už minėtose dokumentuose nurodytas transporto nuomos paslaugas. Minėtose PVM sąskaitose faktūrose atvaizduotos ūkinės operacijos realiai neįvyko, todėl mokesčių administratorius pagrįstai konstatavo, kad Bendrovė pagal UAB „Agnieška” vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras neįgijo teisės į 37220 Lt PVM atskaitą. Atsakovo vertinimu, byloje taip pat nustatyta, kad Bendrovė, apskaičiuodama 2005 metų apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams priskyrė 206780 Lt pagal tas pačias UAB „Agnieška” vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras: 2005 m. birželio 1 d. serija AN Nr. ( - ) ir 2005 m. birželio 20 d. serija AN Nr. ( - ). Jeigu PVM sąskaita faktūra neatspindi tikrojo ūkinės operacijos turinio, ji laikytina neturinčia juridinės galios, todėl pagal ją leidžiamų atskaitymų pripažinimas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną, negalimas.

12Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi (įstatymo Nr. IX-675 redakcija, galiojanti nuo 2002 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, jeigu šis straipsnis nenustato ko kita, iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, atskaitomi leidžiami atskaitymai, atskaitomi ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Leidžiami atskaitymai pagal to paties įstatymo 17 straipsnio 1 dalį yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

13Patikrinimo metu nustatyta ir tai, kad pareiškėja pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121 814,78 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.” pareiškėjai išrašė remdamasi įmonės „Sherwest International PTE. Ltd.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr. ( - ) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Pareiškėja 2004 m. gegužės 18 d. „Sherwest International PTE Ltd.” išrašytoje sąskaitoje Nr. ( - ) nurodytoms paslaugoms pagrįsti mokesčių administratoriui pateikė tik Bendrovės generalinio direktoriaus D. I. 2007 m. spalio 8 d. paaiškinimą. Jame D. I. nurodė, jog „OKZ Holding a. s.” su bendrove „Mažeikių nafta” sudarė kontraktą dėl Būtingės terminalo plėtros projekto. Bendrovė privalėjo užtikrinti specialių ventilių pristatymą ir jų paleidimą eksploatacijai per ypatingai trumpą laiką. D. I. nurodė, kad pradėjo bendradarbiavimą su „Sherwest International PTE. Ltd.”, kuri, tapusi Bendrovės agentu, užtikrino specialių ventilių pristatymą iš Azijos ir tuo padėjo Būtingės terminalo projektą atlikti laiku. Tačiau D. I. minimos sutarties nei mokesčių administratoriui, nei MGK nepateikė, o iš D. I. paaiškinimo visiškai neaišku, kokie teisiniai santykiai siejo Bendrovę su įmone „Sherwest International PTE. Ltd.”, pastarajai atliekant specialių ventilių pristatymą. Nors D. I. ir teigia, kad įmonė „Sherwest International PTE. Ltd.” paslaugas suteikė Bendrovei, tačiau visiškai neaišku, kodėl 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr. ( - ) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą išrašyta „OKZ Holding a. s.”, o ne pačiai Bendrovei. Be to, skiriasi D. I. paaiškinime nurodyta paslaugų rūšis nuo įvardytos paslaugos aukščiau minėtoje sąskaitoje: paaiškinime teigiama, kad „Sherwest International PTE. Ltd.” užtikrino specialių ventilių pristatymą iš Azijos, o 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitoje Nr. ( - ) nurodyta, kad „Sherwest International PTE. Ltd.” atliko skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Vienintelis įrodymas, kurį pateikė Bendrovė įmonės „Sherwest International PTE. Ltd.” suteiktoms paslaugoms pagrįsti – tai prieštaringas Bendrovės generalinio direktoriaus D. I. paaiškinimas. Kitų dokumentų (sutarčių, atliktų darbų aktų ir pan.), kurie galėtų pagrįsti, jog paslaugas suteikė būtent „Sherwest International PTE. Ltd.”, byloje nėra. Atsakovo manymu, nėra pagrindo teigti, kad paslaugas, nurodytas sąskaitoje Nr. ( - ), „Sherwest International PTE. Ltd.” suteikė Bendrovei bei suteiktos paslaugos uždirbo Bendrovei pajamas. Todėl yra pagrįsta, jog Bendrovė, apskaičiuodama 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121 814,78 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą pagal „OKZ Holding a. s.” išrašytą 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ).

14Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad Bendrovė pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135 902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą. Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.” Bendrovei išrašė remdamasi „Raymond Worldwide LLC” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Bendrovė „Raymond Worldwide LLC” išrašytose sąskaitose nurodytoms paslaugoms pagrįsti pateikė 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutartį, sudarytą tarp „OKZ Holding a. s.” (šioje sutartyje vadinamas - Kompanija) ir „Raymond Worldwide LLC” (šioje sutartyje vadinamas - Agentas). Konsultavimo sutartyje nurodyta, kad „Agentas įsipareigoja organizuoti sekančių Sutartimi apibrėžtų veiksmų išsipildymą: I etapas - potencialių klientų, bendradarbiavimo ieškojimas siūlant progresyvias technologijas specialiems įrengimams, skirtiems įrengimų aptarnavimui (priežiūrai) ir Sutarties sudarymas su potencialiu Klientu priskiriant jį OKZ Holding Baltija. II etapas – asistavimas sudarant Susitarimus su specialių įrengimų Tiekėjais ir pagalba ruošiant sutarties modelį”. Bendrovė taip pat pateikė „Raymond Worldwide LLC” ir „OKZ Holding a. s.” atstovų pasirašytą 2004 m. birželio 10 d. priėmimo lapą, kuriuo „Raymond Worldwide LLC” patvirtinama, jog visi reikalingi pastarosios darbai ir įsipareigojimai pagal sutartį atlikti. Pažymi, jog priėmimo lape nėra asmenų, pasirašiusių minėtą priėmimo lapą, vardų ir pavardžių. Bendrovės generalinis direktorius D. I. dėl paslaugų atlikimo pagal minėtas sąskaitas paaiškino, kad su „Raymond Worldwide LLC” buvo sudaryta sutartis, siekiant bendradarbiauti, sprendžiant skubius techninius klausimus dėl bendros kainos sumažinimo ir sutarčių sudarymo su Bendrove. Taip pat „Raymond Worldwide LLC” užduotis buvo padėti sudaryti sutartis dėl specialių rezervuarų komponentų pristatymo bei padėti parengiamosios fazės metu iki montažo darbų pradžios. Paaiškinime teigiama, jog, sudarius sutartį dėl rezervuarų su slankiojančiais ir tvirtais aliuminio dangčiais skysčiams saugoti su firma „Achemos grupė”, buvo įgyvendintas I etapas, o realizacijos parengimas, įskaitant sutartis su specialių dangčių tiekėjais bei darbų pradžia statybvietėje, 2004 m. birželio 6 d. baigtas II etapas. Iš bylos medžiagos matyti, kad aukščiau minėta sutartimi „Raymond Worldwide LLC” įsipareigojo organizuoti potencialių klientų paiešką Bendrovei, tačiau duomenų, kad minėta sutartis buvo vykdoma, Bendrovė nepateikė. Bendrovės pateiktame 2004 m. birželio 10 d. priėmimo lape nurodyta, kad „Raymond Worldwide LLC” atliko visus darbus ir įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau kokie asmenys teikė paslaugas, kur paslaugos suteiktos, kokiu būdu, ar klientai buvo surasti ir panašiai, minėtame priėmimo lape nenurodyta. Bendrovė mokesčių administratoriui pateikė „Raymond Worldwide LLC” 2008 m. vasario 14 d. pranešimą apie minėtos sutarties įvykdymą. Tačiau iš pranešimo negalima nustatyti, ar buvo įvykdyta ir kaip buvo įvykdyta minėta sutartis. Pranešime nurodomos tik bendro pobūdžio paslaugos - techninis aptarimas ir sprendimo strategija; tinkamo techninio sprendimo paieška; techninis ir komercinis svarstymas su potencialiais specialios įrangos tiekėjais; pasiūlymų ieškojimas, tačiau, kokios paslaugos realiai buvo atliktos ir ar šias paslaugas atliko „Raymond Worldwide LLC”, duomenų nėra. Nors D. I. ir teigia, kad „Raymond Worldwide LLC” paslaugas suteikė Bendrovei, tačiau neaišku, kodėl 2004 m. birželio 10 d. sąskaitos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą išrašytos „OKZ Holding a. s.”, o ne Bendrovei. Atsakovė šių aplinkybių pagrindu konstatuoja, jog nėra pagrindo teigti, kad paslaugas, nurodytas 2004 m. birželio 10 d. sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), „Raymond Worldwide LLC” suteikė Bendrovei, o suteiktos paslaugos uždirbo Bendrovei pajamų. Tvirtina, jog Bendrovė, apskaičiuodama 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135 902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą pagal „OKZ Holding a. s.” išrašytą 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ).

15Patikrinimo metu nustatyta, jog Bendrovė laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 30 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. pagal kasos išlaidų orderius iš kasos generaliniam direktoriui D. I. išmokėjo 18 876 801,95 Lt avansinių sumų. D. I. dėl iš kasos paimtų grynųjų pinigų panaudojimo pateikė avansines apyskaitas, kuriose nurodyta, jog 6529 632 Lt sumokėti „World Building Service, Ltd.” pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį. Prie avansinių apyskaitų pridėjo Bendrovės vardu išrašytus kasos išlaidų orderius, kuriuose nurodyta, jog pinigai išduodami „World Building Service, Ltd.” pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį. Tačiau, kaip nustatyta patikrinimo metu, Bendrovės „World Building Service, Ltd.” išrašytuose minėtuose kasos išlaidų orderiuose nenurodytas pinigus gavusio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta. Pažymi, jog byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, kad „World Building Service, Ltd.” iš Bendrovės gavo grynuosius pinigus. Byloje esantys dokumentai nepatvirtina, jog Bendrovė sumokėjo grynuosius pinigus „World Building Service, Ltd.” už 2003 m. lapkričio 20 d. sutartyje nurodytas paslaugas. Bendrovė mokesčių administratoriui pateikė 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį, kurios pagrindu buvo išmokėti grynieji pinigai „World Building Service, Ltd.”. Minėta sutartis sudaryta tarp šalių: pirma šalis - „World Building Service, Ltd.”, antra šalis – „OKZ Holding a. s.” ir Bendrovė. Pagal sutartį numatytas šalių bendradarbiavimas, siekiant Bendrovės veiksmingumo ir konkurencingumo Baltijos rinkoje. Sutartyje numatytoms paslaugoms pagrįsti Bendrovė mokesčių administratoriui pateikė sutarties ataskaitas: 001 (2003 m. lapkričio 20 d. - 2004 m. rugsėjo 31 d.), 002 (2004 m. balandžio 1 d. – 2004 m. gruodžio 31 d.), 003 (2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. gruodžio 31 d.), 004 (2006 m. sausio 1 d. - 2006 m. gruodžio 31 d.). Tačiau šiose ataskaitose nurodytos bendro pobūdžio paslaugos ir neaišku, kokias konkrečiai paslaugas „World Building Service, Ltd.” suteikė Bendrovei, o kokias - „OKZ Holding a. s.”. Kadangi pateiktose ataskaitose nenurodyti konkretūs „World Building Service, Ltd.” darbai ar veiksmai, kuriuos jis atliko Bendrovės naudai, iš jų negalima spręsti apie atliktų darbų pobūdį ir jų ryšį su Bendrovės pajamų uždirbimu. Bendrovė paslaugoms pagrįsti pagal minėtą sutartį taip pat pateikė 2003 m. lapkričio 20 d. priėmimo lapą, kuriame nurodyta, kad „World Building Service, Ltd.” atliko visus darbus ir įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau, kokios paslaugos buvo suteiktos, kokie asmenys teikė paslaugas, kur paslaugos suteiktos, kokiu būdu ir panašiai, minėtame priėmimo lape nenurodyta.

16Patikrinimo metu nustatyta, jog pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį tarp „World Building Service, Ltd.”, „OKZ Holding a. s.” ir Bendrovės sutarta, kad bus trys metiniai planiniai periodai (2004, 2005, 2006 m.). Už suteiktas konsultacijas Bendrovė pagal minėtą sutartį įsipareigojo mokėti „World Building Service, Ltd.” komisinius už antrus (2005) ir trečius (2006) kalendorinius metus po kiekvienų metų apskaitos auditavimo pagal sutartyje nustatytą tvarką. Pagal sutartį numatyta mokėti komisinius avansu už einamuosius metus tik tuo atveju, jeigu per metus yra teigiamas auditas ir sutarties dalyvis patvirtina sutarties sumas. Tačiau byloje nustatyta, jog „World Building Service, Ltd.” komisinių mokėjimas avansu įformintas nuo 2005 m. sausio 26 d. Vadinasi, komisinių mokėjimas avansu buvo įformintas tuomet, kai dar nebuvo jokių duomenų apie būsimą Bendrovės ūkinės - finansinės veiklos rezultatą, ir vėliau jų mokėjimas įformintas kiekvieną, ar kas antrą mėnesį. Bendrovė taip pat nepateikė dokumentų, įrodančių kam konkrečiai buvo sumokėtos avansinės komisinių sumos grynaisiais pinigais. Buvęs bendrovės direktorius V. M., kuris vykdančiuoju direktoriumi dirbo nuo 2004-07-27 iki 2006-05-26 savo paaiškinime nurodė, kad apie „World Building Service, Ltd“ nieko nežino, nes visus reikalus, susijusius su „World Building Service, Ltd“ tvarkė D. I. Pažymi, kad Bendrovės pateiktose sutarties ataskaitose nurodyta, kad tam tikros paslaugos buvo teikiamos Bendrovės biure – Plungėje, todėl teigia, kad logiškai nepaaiškinama, kaip V. M. galėjo nežinoti apie „World Building Service, Ltd“ ir jos pareiškėjai suteiktas paslaugas.

17Dėl Bendrovės sandorių su „World Building Service Ltd.” Inspekcija per centrinį mokesčių administratorių kreipėsi į JAV mokesčių administratorių. JAV vidaus mokesčių tarnyba 2007 m. spalio 17 d. rašte Nr. Gl-5292 nurodė, kad „World Building Service Ltd.” yra legaliai įsteigta JAV, tačiau neturi suteikto mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio. „World Building Service, Ltd.” JAV nepildo pajamų mokesčio deklaracijų, įmonės naudojamas adresas priklauso registruotam agentui, kuris yra daugiau dokumentus gaunantis ir perduodantis asmuo, nei įmonės veiklą vykdantis atstovas. JAV mokesčių administratorius taip pat nurodė, kad negalima teigti, jog minėta įmonė būtų kada nors realiai gyvavusi ar vykdžiusi veiklą JAV, todėl JAV vidaus mokesčių tarnyba negali teigti, kad vietos mokesčių administratoriaus paklausime nurodyti sandoriai būtų įvykę JAV teritorijoje. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, atsakovė daro išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog paslaugas, nurodytas 2006 m. sausio 25 d. sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) ir 2007 m. sausio 23 d. sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ), pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį „World Building Service, Ltd.” suteikė Bendrovei bei suteiktos paslaugos uždirbo Bendrovei pajamas. Atsakovė daro išvadą, jog Bendrovė, apskaičiuodama 2005 ir 2006 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 3742517 Lt už 2005 m. pagal „World Building Service, Ltd.” išrašytą 2006 m. sausio 25 d. sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ir 2862000 Ltd. už 2006 m. pagal 2007 m. sausio 23 d. sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) .

18Vietos mokesčių administratorius nuo papildomai apskaičiuotų PVM ir pelno mokesčių sumų Bendrovei skyrė baudų vidurkį, t. y. 30 proc. dydžio PVM ir pelno mokesčio baudas. Valstybinė mokesčių inspekcija 2008 m. birželio 16 d. sprendime Nr. 69-95 atsižvelgė į tai, kad Bendrovė sumokėjo papildomai apskaičiuotas 37 220 Lt PVM ir 1 025 348 Lt pelno mokesčio sumas, tačiau įvertinusi šias aplinkybes kaip svarbų, bet ne pagrindinį kriterijų, nulemiantį skiriamos baudos už padarytus pažeidimus dydį, Bendrovei nuo papildomai apskaičiuotų PVM ir pelno mokesčio sumų pagrįstai skyrė 20 proc. dydžio 7444 Lt PVM ir 205070 Lt pelno mokesčio baudas.

19Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu su pareiškėjos skundu nesutiko atsiliepime išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad Mokesčių administratorius ir prokuratūra šiame epizode vertino tuos pačius įrodymus, bet padarė skirtingas išvadas.

20Tretysis suinteresuotasis asmuo Inspekcija atsiliepime (tomas 1, b.l. 109) teismui paaiškino, kad mokesčių administratoriaus bei Ginčų komisijos skundžiami sprendimai yra pagrįsti ir teisėti, todėl prašė skundą atmesti.

21Skundas atmestinas.

22Nustatyta, kad Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi pareiškėjos kompleksinį mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2003-07-04 iki 2007-03-31, 2008-02-08 surašė patikrinimo aktą Nr. ()-PA5.5-23-07-10, kuriuo papildomai jai apskaičiavo 1 946 151 Lt mokestinę nepriemoką, tame tarpe: 45 470 Lt PVM, 14 322 Lt PVM delspinigių, 227 889 Lt gyventojų pajamų mokesčio, 55 170 Lt GPM delspinigių, 254 318 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, 1 497 Lt garantinio fondo įmokų, 361 Lt GFĮ delspinigių, 1 077 707 Lt pelno mokestį, 158 087 Lt pelno mokesčio delspinigių, 107219 Lt socialinį mokestį, 4 111 Lt socialinio mokesčio delspinigių (tomas 1, b. l. 15-35).

23Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008-04-11 sprendimu Nr. A6-6 patvirtino 2008-02-08 patikrinimo aktu apskaičiuotus mokesčius ir paskyrė baudas – 13 641 Lt PVM, 113 945 Lt GPM, 127 159 Lt VSD įmokų, 749 Lt GFĮ, 323 312 Lt pelno mokesčio, 32 166 Lt socialinio mokesčio ( medžiaga, t. 1, b. l. 90-97).

24Centrinis mokesčių administratorius 2008-06-16 priėmė sprendimą Nr. 69-95, kuriuo patvirtino Inspekcijos 2008-04-11 sprendimo Nr. A6-6 nurodymus sumokėti bendrovei į valstybės biudžetą 41 941 Lt PVM ir 13 787,50 Lt PVM delspinigių, 1 077 707 Lt pelno mokesčio ir 158 087 Lt pelno mokesčio delspinigių, 107 219 Lt socialinio mokesčio ir 4 111 Lt socialinio mokesčio delspinigių ir pakeitė Inspekcijos 2008-04-11 sprendimo Nr. A6-6 dalį dėl baudų - nurodė Bendrovei sumokėti į biudžetą 8 741 Lt PVM baudą, 68 367 Lt GPM baudą, 449 Lt įmokų į GF baudą, 215 541 Lt pelno mokesčio baudą ir 21 444 Lt socialinio mokesčio baudą (medžiaga, t. 1, b. l. 37-44).

25MGK 2008-09-09 sprendimu Nr. S-187(7-151/2008) panaikino Mokesčių inspekcijos 2008-06-16 sprendimo Nr. 69-95 dalį, kuria patvirtinti nurodymai Bendrovei sumokėti į biudžetą 4 721 Lt PVM, 2 271 Lt PVM delspinigius, 944 Lt PVM baudą, 52 359 Lt pelno mokestį, 11 241 Lt pelno mokesčio delspinigius ir 10 472 Lt pelno mokesčio baudą. Patvirtino Mokesčių inspekcijos 2008-06-16 sprendimo Nr. 69-95 dalį dėl nurodymo Bendrovei sumokėti į biudžetą 37 220 Lt PVM, 11 516,50 Lt PVM delspinigius, 7 444 Lt PVM baudą, 1025348 Lt pelno mokestį, 146 846 Lt pelno mokesčio delspinigius, 205 070 Lt pelno mokesčio baudą (medžiaga, t. 1, b. l. 46-61).

26Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų panaikinti Ginčų komisijos 2008-09-09 sprendimo dalį, kuria pareiškėja įpareigota į biudžetą sumokėti 37 220 Lt pridėtinės vertės mokestį, 11 516,50 Lt PVM delspinigių, 7 444 Lt PVM baudą, 1 025 348 Lt pelno mokestį, 146 846 Lt pelno mokesčio delspinigių, 205 070 Lt pelno mokesčio baudą, taip pat dėl Mokesčių inspekcijos 2008-06-16 sprendimo ir Inspekcijos 2008-04-11 sprendimo pagrįstumo. Ginčas kilęs dėl pareiškėjos teisės atskaityti pirkimo PVM bei leidžiamiems atskaitymams paskirti išlaidas pagal UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, dėl pareiškėjos teisės leidžiamiems atskaitymams priskirti išlaidas pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.“ išrašytas sąskaitas ir JAV kompanijos „World Buiding Service, Ltd.“ vardu išrašytas sąskaitas faktūras, dėl paskirtų PVM ir pelno mokesčio baudų pagrįstumo.

27Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Telšių skyrius atliko ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-07030-07 (baudžiamoji byla, tomas 3, b.l. 139-142). Ikiteisminis tyrimas nutrauktas Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu, nenustačius nusikalstamų veikų, konstatuota, kad transporto paslaugos pagal UAB „Agnieška” PVM sąskaitas faktūras 2005-06-01 AN Nr. ( - ) už 156 147,28 Lt ir 2005-06-20 AN Nr. ( - ) už 87 852,65 Lt buvo atliktos, tačiau paslaugoms įforminti panaudoti suklastoti apskaitos dokumentai apie tai paslaugų gavėjams nežinant. Minėtame nutarime pasisakyta, jog dėl sutarties su ofšorine kompanija „World Building Service Ltd.” vykdymo aplinkybių ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2003-11-20 buvo sudaryta trišalė sutartis tarp šios kompanijos, UAB „OKZ Holding Baltija” ir „OKZ Holding”. Šioje sutartyje „Worl Building Service” agentas įsipareigojo surasti tinkamus gamybinius įrenginius, ieškoti kompanijai veiklos, teikti siūlymus sudarant sutartis ir t. t. Telšių apskr. VMI rašte teigiama, kad bendrovė nepateikė pakankamai dokumentų, įrodančių šių paslaugų suteikimo realumą. Be to, Inspekcijai įtarimų sukėlė vykdyti apmokėjimai „Sherwest International PTE.Ltd.” ir „Raymond World Wide”, kadangi sutartyje, pasirašytoje tarp šių šalių, nenurodyti ją pasirašę asmenys, o yra tik jų parašai. Bendrovės generalinis direktorius D. I. laikotarpiu nuo 2004-12-30 iki 2007-09-30 iš kasos išmokėjo agentui pagal šią sutartį 6 529 632 Lt. D. I. dėl šios sutarties parodė, kad šia sutartimi sutartį pasirašiusios šalys įsipareigojo siekti, kad UAB „OKZ Holding Baltija” taptų konkurencinga surandant jai tinkamus gamybinius įrenginius, ieškant naujų paslaugų, teikiant pasiūlymus ir konsultacijas. Tokia sutartis bendrovei buvo naudinga, kadangi tam, kad plėstų veiklą ir įsitvirtintų rinkoje, reikėjo papildomos patirties, žinių bei ryšių, kurių trūko. Visos investicijos į šias konsultacines paslaugas atsipirko. Tai, kad paslaugos buvo realiai suteiktos, patvirtina „Word Building servise” darbų priėmimo aktai, išrašytos sąskaitos. Grynais pinigais už suteiktas paslaugas buvo mokama todėl, kad taip pageidavo paslaugų teikėjas. Pinigus išmokėdavo iš anksto suderintų susitikimų metu dviem ar trim „World Building Service” įgaliotiems atstovams įvairiose vietose, t. y. Plungėje arba Čekijoje. Dėl „Sherwest International PTE.Ltd.” suteiktų paslaugų D. I. parodė, kad paslaugas realiai ši kompanija suteikė „OKZ Holding”, ką patvirtina 2004-05-18 išrašyta sąskaita Nr. ( - ) už skysčio kėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą bei darbų priėmimo aktai. Kadangi patirtos išlaidos susijusios su UAB „OKZ Holding Baltija” veikla, „OKZ Holding” šios sąskaitos pagrindu išrašė sąskaitą UAB „OKZ Holding Baltija”. UAB „OKZ Holding Baltija” yra dukterinė „OKZ Hoding” įmonė ir šių ūkinių subjektų veikla yra glaudžiai susijusi. „Sherwest International PTE.Ltd.” užtikrino skysčio kėlimo įrangos tiekimo sutarties sudarymą ir įvykdymą. Ši įranga buvo naudojama vykdant darbus Būtingės naftos terminale. „OKZ Holding” pateikė sąskaitą, išrašytą už „Raymond World Wide LLC” atliktas konsultacines paslaugas, skirtas UAB „OKZ Holding Baltija”, nes „OKZ Holding” ir UAB „OKZ Holding Baltija”, neturėdami darbo su aliuminio konstrukcijomis patirties, pasinaudojo „Raymond World Wide LLC” konsultacinėmis paslaugomis, užtikrinant tokių konstrukcijų tiekimą ir įrengimą UAB „Krovinių terminalas”. UAB „OKZ Holding Baltija” vykdantysis direktorius tyrimui pateikė „World Building Service Ltd.” ir „Raymond World Wide LLC” ataskaitas apie paslaugų suteikimą. Apie tai, kad sutartyje tarp „OKZ Holding” ir „Raymond World Wide LLC” nėra nurodyti asmenys, atstovaujantys šioms šalims, nieko paaiškinti negali, nes šios sutarties tekstą ruošė ne jis. Apie šias ofšorines kompanijas iš JAV buvo gauta tik bendra informacija. Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą pasisakyta, kad dėl minėtų sandorių realumo, tyrimo metu nebuvo nustatyta jokių faktinių aplinkybių, kad šie sandoriai neįvyko. Ikiteisminio tyrimo metu taip pat buvo tiriama informacija apie įtarimą keliančias sutarties su ofšorine kompanija „World Building Service“ vykdymo aplinkybes bei apie abejotinus apmokėjimus už galimai faktiškai negautas paslaugas iš kompanijų „Sherwest International PTE.Ltd.” ir „Raimund World LLC“.

28Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-03-08 ir 2010-12-02 nutartyse, priimtose šioje byloje (medžiaga, t. 2, b.l. 94-100) nurodė, kad pirmos instancijos teismas privalėjo įvertinti mokestinio patikrinimo metu surinktus duomenis kartu su ikiteisminio tyrimo byloje esančiais duomenimis.

29Nustatyta, kad pareiškėja į PVM atskaitą įtraukė 37 220 Lt pirkimo PVM pagal UAB „Agnieška” vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras: 2005-06-01 AN Nr. ( - ) – 23819,07 Lt; 2005-06-20 AN Nr. ( - ) – 13 401,25 Lt (medžiaga, t 1, b. l. 143-144). Sąskaitose faktūrose nurodyta, kad jos išrašomos už transporto nuomą atitinkamai už gegužės ir birželio mėnesius, pardavėju nurodyta UAB „Agnieška“, o pirkėju – pareiškėja. Sąskaitų faktūrų grafose „Sąskaitą gavo“ asmens pavardės, vardai, pareigos nenurodyti, parašų nėra, grafose „Sąskaitą išrašė“ nurodomas vadybininkas A. N., yra parašai. PVM sąskaitoje faktūroje 2005-06-01 AN Nr. ( - ) apmokėjimui nurodyta suma – 156 147,28 Lt, PVM sąskaitoje faktūroje 2005-06-20 AN Nr. ( - ) – apmokėjimui nurodyta suma - 87 852,65 Lt. Ant abiejų sąskaitų faktūrų viršutinėse lapų dalyse grafose „Apmokėjimui“ yra parašai. 2007-09-05 V. M. Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai paaiškino, kad ji pas pareiškėją dirba vyr. buhaltere, minėtas sąskaitas faktūras apmokėjimui patvirtino tuo metu vykdomuoju direktoriumi dirbęs V. M., o buhalterija bendra tvarka jas įtraukė į apskaitą. Įregistruotos sutarties su UAB „Agnieška“ sutarčių registre nėra (medžiaga, t. 1, b.l. 148). Pareiškėja 2005-09-12 per banką pavedimu Nr. 807 UAB „Agnieška“, kaip nurodoma „už nuomą“ apmokėjo 87 852,66 Lt, o 2005-07-04 bankiniu pavedimu Nr. 572 pareiškėja UAB „Agnieška“, kaip nurodoma „už paslaugas“, apmokėjo 156 147,28 Lt (medžiaga, t, 1, b.l. 146-147). Faktiškai, minėtose PVM sąskaitose faktūrose ir iš pareiškėjo minėtais bankiniais pavedimais pervestos pinigų sumos sutampa. Mokestinėje byloje yra 2005-06-01 darbų atlikimo aktas, kuriame nurodyta, kad darbus atliko UAB „Agnieška“, aktą surašė A. N., yra parašas (medžiaga, t. 1, b.l. 145). Tačiau šiame akte nenurodoma, kas paslaugą užsakė, kokias prekes, koks transportas vežė. Iš šio akto neaišku kam bei kokios paslaugos suteiktos. Krovinio gabenimo važtaraščių ir sutarčių su UAB „Agnieška“ pareiškėja mokesčių administratoriui nepateikė. Pažymėtina, kad 2005-06-01 darbų atlikimo akto ir PVM sąskaitos faktūros 2005-06-01 AN Nr. ( - ) išrašymo datos sutampa. Tačiau pagal vėlesnę - 2005-06-20 PVM sąskaitą faktūrą AN Nr. ( - ) darbų atlikimo aktas nepateikiamas.

302007-09-20 V. M. Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai paaiškino, kad apie UAB „Agnieška“ tiksliai pasakyti nieko negali, nes neprisimena. Tvirtino, kad turėtų būti dokumentai: sutartis, aktai (medžiaga, t. 1, b.l. 149-150).

31Baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-07030-07 liudytoju apklaustas V. M. parodė, kad pas pareiškėją vykdančiojo direktoriaus pareigose jis dirbo nuo 2004-10-10 iki 2006-06-07, apie sandorius su UAB „Agnieška“ pasakyti nieko negali, nes neprisimena. Teigė, kad jeigu darbų priėmimo akte nurodyti vežimai į Visaginą, tada galėjo būti vykdomi rezervuarų montavimo darbai bei katilinės statyba. Vizą sąskaitų apmokėjimui jis galėjo uždėti automatiškai, dėdamas tokias vizas ir ant kitų sąskaitų. Tvirtino, kad jis apie UAB „Agnieška“ nieko nežino, šios įmonės vadovų nepažįsta (tomas 3, b.l. 125-126).

32Baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-07030-07 yra PVM sąskaitos faktūros: 2005-06-01 AN Nr. ( - ) ir 2005-06-20 AN Nr. ( - ) bei 2005-06-01 darbų atlikimo aktas (tomas 2, b.l. 19-21). Šių dokumentų turinys analogiškas, kaip ir mokesčių administratorių tirtų dokumentų. Taigi, mokesčių administratoriai ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai šiame epizode tyrė tokius pačius įrodymus, tačiau juos įvertino skirtingai.

33Iš UAB „Agnieška” vardu surašytų dokumentų matyti, kad juos surašė vadybininkas A. N., jie patvirtinti A. N. parašu. Tačiau iš Kauno apskrities VMI 2007 m. rugsėjo 21 d. rašto Nr. (18.5-19)-K-10702 matyti, kad A. N., kurio vardu pasirašytos PVM sąskaitos faktūros, nėra susijęs su UAB „Agnieška“, kad jis pametęs LR pasą ir asmens tapatybės kortelę. Iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Alytaus apskrities skyriaus ir Telšių apskrities skyrių raštų 2008-02-05 Nr. 25-9/12-179, 2008-02-29 Nr. 25-6/7-291 ir 2008-06-03 Nr. 25-9/12-520 matyti, kad UAB „Agnieška“ realiai jokios veiklos nevykdė, suklastojus A. N. pasą, įklijuojant L. J. nuotrauką, šis asmuo naudojosi minėtu pasu sudarinėdamas sutartis, atlikdamas bankinius mokėjimus bei pinigų išgryninimo operacijas UAB „Agnieška“ vardu. Į UAB „Agnieška“ sąskaitas gautus iš kitų bendrovių pinigus šis asmuo išgrynindavo bankomatuose, juos taip pasisavindamas, A. N. sąskaitų faktūrų nepasirašė, o jas pasirašė L. J., be to, bendrovė neteikia deklaracijų, neturi transporto priemonių (baudžiamosios bylos medžiaga, tomas 3, b.l. 12-15). 2005-06-01 darbų priėmimo – perdavimo aktą pasirašė A. N. Tačiau pareiškėjos darbuotojai šio akto nepatvirtino.

34Byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „Agnieška“ neturėjo darbuotojų, ar materialinių resursų transporto paslaugoms atlikti. Pareiškėja nepateikia sutarčių, kurios patvirtintų, kad transporto paslaugas jai būtų suteikęs kitas ūkio subjektas.

35Konstatuotina, kad šiame epizode tiriamų PVM sąskaitų faktūrų turinys neatitinka tikrovės, todėl jų negalima vertinti kaip turinčių juridinę galią.

36UAB „Agnieška“ pagal šiame epizode ištirtas PVM sąskaitas faktūras VPM nedeklaravo ir jo biudžetui nemokėjo. Atsakovė neginčija, kad UAB „OKZ Holding Baltija“ UAB „Agnieška” pagal minėtas PVM sąskaitas faktūras sumokėjo (atsiskaitymai buvo vykdomi pavedimu per banką: 156147,28 Lt pervesti 2005-07-04 mokėjimo pavedimu Nr. 572 ir 87852,66 Lt - 2005 m. rugsėjo 12 d. mokėjimo pavedimu Nr. 807), tačiau tvirtina, kad iš byloje nustatytų aplinkybių nėra pagrindo daryti išvados, kad buvo sumokėta būtent už minėtose dokumentuose nurodytas transporto nuomos paslaugas. Tačiau ji tvirtina, kad šiose PVM sąskaitose faktūrose atvaizduotos ūkinės operacijos realiai neįvyko, todėl pagal tiriamas sąskaitas faktūras pareiškėja neįgijo teisės į 37220 Lt PVM atskaitą. Teisėjų kolegija su tokia išvada sutinka. 2005-09-12 bankiniame pavedime Nr. 807 nurodoma, kad UAB „Agnieška“, „už nuomą“ apmokėjo 87 852,66 Lt, o 2005-07-04 bankiniu pavedimu Nr. 572 pareiškėja UAB „Agnieška“, „už paslaugas“, apmokėjo 156 147,28 Lt (medžiaga, t 1, b.l. 146-147). Tuo tarpu abi sąskaitos faktūros išrašytos už transporto nuomą. Iš mokėjimo pavedimų neaišku, už kokias paslaugas pareiškėja UAB „Agnieška“ apmokėjo, nors faktiškai, pervestos sumos atitinka PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytoms sumoms (pervesta vienu centu daugiau). Atsakovo vertinimu, byloje taip pat nustatyta, kad Bendrovė, apskaičiuodama 2005 metų apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams priskyrė 206780 Lt pagal tas pačias UAB „Agnieška” vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras: 2005 m. birželio 1 d. serija AN Nr. ( - ) ir 2005 m. birželio 20 d. serija AN Nr. ( - ). Jeigu PVM sąskaita faktūra neatspindi tikrojo ūkinės operacijos turinio, ji laikytina neturinčia juridinės galios, todėl pagal ją leidžiamų atskaitymų pripažinimas sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną, negalimas. Byloje nėra įrodymų, kad pareiškėjai transporto paslaugas būtų suteikusi UAB „Agnieška“ ar koks nors kitas ūkio subjektas.

37Konstatuotina, kad ištirtose sąskaitose faktūrose ūkinės operacijos realiai neįvyko, todėl pagal jas pareiškėja neįgijo teisės į VPM atskaitą. Pagal jas pridėtoji vertė sukurta nebuvo. Pažymėtina, kad baudžiamosios bylos medžiagoje yra 2008-06-20 specialisto išvada, iš kurios matyti, kad specialistas pasisakė, jog dokumentinio tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2005-12-31 į buhalterinę apskaitą įtraukusi UAB „Agnieška“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras su tikrovę neatitinkančiais duomenimis, neapskaičiavo ir nedeklaravo 68 237 Lt mokesčių, iš jų: 37 220 Lt PVM ir 31 017 Lt pelno mokesčio (baudžiamosios bylos medžiaga, t. 3., b.l. 5-7).

38Apmokestinimas PVM yra reglamentuotas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Nr. IX-751, galioja nuo 2002-07-01), kurio 64 str. 1 d. (2004-01-15 įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) nustatyta, jog pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą, kuri privalo atitikti visus šio įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str. 1 dalis (2004-01-15 įstatymo Nr. IX-1960 redakcija) nustato PVM sąskaitos faktūros privalomus rekvizitus.

39Pagal 2001-12-20 LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 str. 1 dalyje nustatyta, kad apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, atskaitomi leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, o šio straipsnio 4 dalį išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

40Nustačius, kad mokesčių administratorius PVM sąskaitas faktūras AN Nr. ( - ) ir AN Nr. ( - ) pripažino neturinčiomis juridinės galios, jose nurodytos sumos –iš viso 206 708 Lt negalėjo būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams, mažinantiems apmokestinamąjį pelną. Pareiškėjai pagrįstai priskaičiuota 37 220 Lt PVM ir 31 017 Lt pelno mokesčio, delspinigiai.

41Pareiškėja UAB „OKZ Holding Baltija“ pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121 814,78 Lt (35 2880 EUR) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą (medžiaga, t.2, b.l. 106). Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.” pareiškėjai išrašė remdamasi įmonės „Sherwest International PTE. Ltd.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr. ( - ) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą (medžiaga, t. 2, b.l. 107).

422004 m. gegužės 18 d. „Sherwest International PTE LTD.” išrašytoje sąskaitoje Nr. ( - ) nurodytoms paslaugoms pagrįsti pareiškėja pateikė tik Bendrovės generalinio direktoriaus D. I. 2007 m. spalio 8 d. paaiškinimą (medžiaga, t 2, b.l. 113-114). Dian Ivanov paaiškino, kad „OKZ Holding a. s.” su bendrove „Mažeikių nafta” sudarė kontraktą dėl Būtingės terminalo plėtros projekto. Bendrovė privalėjo užtikrinti specialių ventilių pristatymą ir jų paleidimą eksploatacijai per ypatingai trumpą laikotarpį t.y iki 2003/12. Taip pat paaiškino, kad neskaitant pastangų nurodytų dalykų užtikrinti Europoje nepavyko, sprendimas surastas užmezgus bendradarbiavimą su Sherwest International PTE.LTD, kuri, tapusi jų agentu, užtikrino minėtų specialių komponentų pristatymą iš Azijos ir tuo padėjo BTEP projektą atlikti laiku, pagal įsipareigojimų terminą, t.y. iki 2003/12 ir 2004/05. Po užduoties įvykdymo agentas 2004-05-15 pasirašė darbų priėmimo protokolą, kuriuo vadovaujantis buvo parengta sąskaita faktūra, pagal kurią mokėtina suma – 35 280 EUR (medžiaga, t. 2, b.l. 113-114). 2008-05-16 baudžiamojoje byloje liudytoju apklaustas D. I. parodė, kad kompanija „Sherwest International PTE LTD.” paslaugas realiai suteikė UAB „OKZ Holding a.s“ ir tai patvirtinanti 2004-05-18 išrašyta sąskaita Nr. ( - ) už skysčio kėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūra bei darbų priėmimo aktai. Kadangi patirtos išlaidos susijusios su pareiškėjos veikla, UAB „OKZ Holding a.s“, kaip dukterinė įmonė jai išrašė sąskaitą. Sherwest International PTE.LTD užtikrino skysčio pakėlimo sutarties sudarymą ir vykdymą – kompanija surado šios įrangos tiekėją ir užtikrino jos tiekimą. Įranga buvo naudojama vykdant darbus Būtingės naftos terminale (baudžiamosios bylos medžiaga, tomas 3, b.l. 129-131). Baudžiamojoje byloje taip pat yra 2004 m. gegužės 18 d. dvi sąskaitos, tokio paties turinio, kaip ir mokestinės bylos medžiagoje (baudžiamosios bylos medžiaga, tomas 2, b.l. 6-7 ). Baudžiamojoje byloje yra ir 2007-10-08 D. I. paaiškinimo, esančio mokestinėje byloje, kopija (baudžiamosios bylos medžiaga, t. 2, b.l. 10-11). D. I. aiškina prieštaringai - vienur kalba apie sutartį dėl ventilių tiekimo iš Azijos, kitur – apie skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. 2004 m. gegužės 18 d. sąskaita Nr( - ) 35 280 EUR išrašyta už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Pareiškėja nepateikia dokumentų; sutarčių, darbų priėmimo aktų ir kitų, kurie galėtų patvirtinti, kad pareiškėjai paslaugos buvo suteiktos.

43Pagal LR pelno mokesčio įstatymo 11 str. 1 d. (originali įstatymo redakcija) nustatyta, kad apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, jeigu šis straipsnis nenustato ko kita, iš pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos, atskaitomi leidžiami atskaitymai, atskaitomi ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Leidžiami atskaitymai pagal to paties įstatymo 17 straipsnio 1 dalį yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Pagal LR pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. (originali įstatymo redakcija) leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

44Nėra pagrindo tvirtinti, kad „Sherwest International PTE. Ltd.” pagal 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) pareiškėjai suteikė paslaugas ir paslaugos jai uždirbo pajamas. Vertintina, kad pareiškėja nepagrįstai pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė 121 814,78 Lt (35 2880 EUR) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo priežiūrą. Pažymėtina, kad „OKZ Holding a. s.” pareiškėjai paslaugų nesuteikė, nors sąskaitą pateikė, o Sherwest International PTE. Ltd.” 2004 m. gegužės 18 d. sąskaitą Nr. ( - ) pateikė ne pareiškėjai, bet „OKZ Holding a. s.”

45Pažymėtina, kad tiek mokesčių administratorius, tiek ikiteisminio tyrimo pareigūnai šiame epizode, iš esmės vertino tokius pačius įrodymus, bet išvadas padarė skirtingas.

46Pareiškėja pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ) 2004 metų leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135 902,21 Lt (39 360) EUR už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą (medžiaga, t. 2, b.l. 108). Šią sąskaitą kompanija „OKZ Holding a. s.” pareiškėjai išrašė remdamasi „Raymond Worldwide LLC” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) už „skysčio pakėlimo įrangos kontrakto vykdymo konsultacijas“ ir „skysčio pakėlimo įrangos kontrakto priežiūrą“ (medžiaga, t. 2, b.l. 109-110). Paslaugos grindžiamos 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutartimi, sudaryta tarp „OKZ Holding a. s.” (medžiaga, t. 2, b.l. 118-119).

47Konsultavimo sutartyje nurodyta, kad agentas („Raymond Worldwide LLC“) įsipareigoja organizuoti sekančių sutartimi apibrėžtų tokių veiksmų atlikimą: pirmame etape – potencialių klientų, bendradarbiavimo ieškojimas siūlant progresyvias technologijas specialiems įrengimams, skirtiems įrengimų aptarnavimui (priežiūrai) ir sutarties sudarymas su potencialiu klientu priskiriant jį „OKZ Holding Baltija“; antrame etape - asistavimas sudarant susitarimus su specialių įrengimų tiekėjais ir pagalba ruošiant sutarties modelį.

482004-06-10 priėmimo lape „Raymond Worldwide LLC” ir „OKZ Holding a. s.” nurodoma, kad šiuo dokumentu yra duodamas pranešimas agentui, kad visi reikalingi agento darbai ir įsipareigojimai, pirmo ir antro rangovo etapų veiksmai buvo atlikti pagal sutartį (medžiaga, t. 2, b.l. 121). Priėmimo lape nenurodoma, pagal kokią sutartį veiksmai buvo atlikti, dokumente yra antspaudai ir parašai, pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės nenurodomi. Pareiškėjo generalinis direktorius D. I. 2007-10-08 surašytame paaiškinime tvirtina, kad „OKZ Holding a. s.” 2003/6 sudarė kontraktą su bendrove „Mažeikių nafta“ dėl Būtingės terminalo ir įvairiems klausimams spręsti 2004-01-11 sudaryta sutartis su „Raymond Worldwide LLC”. Ši firma tapo agentu, siekiant bendradarbiauti, sprendžiant skubius techninius klausimus dėl bendros kainos sumažinimo ir kontrakto sudarymo užtikrinimo pareiškėjai. Paaiškinime rašoma, kad taip pat „Raymond Worldwide LLC” užduotis buvo padėti sudaryti sutartis dėl specialių rezervuarų komponentų pristatymo bei padėti parengiamosios fazės metu t.y iki montažo darbų pradžios. Paaiškinime teigiama, jog, sudarius kontraktą dėl rezervuarų su slankiojančiais ir tvirtais aliuminio dangčiais skysčiams saugoti su statybos firma „Krovinių terminalas“, arba „Achemos grupė”, buvo įgyvendintas I etapas, o realizacijos parengimas, įskaitant sutartis su specialių dangčių tiekėjais bei darbų pradžia statybvietėje, Klaipėdoje, 2004 m. birželio 6 d. baigtas II etapas. Todėl 2004-06-10 buvo pasirašytas dokumentas, patvirtinantis, kad agentas įvykdė kontrakto įsipareigojimus ir galima parengti sąskaitą faktūrą dėl apmokėjimo už jo paslaugas, pagal sąskaitas faktūras buvo sumokėta 26 920 EUR ir 12 440 EUR (medžiaga, t. 2, b.l. 113-114). Baudžiamojoje byloje yra ir 2007-10-08 D. I. paaiškinimo, esančio mokestinėje byloje, kopija (baudžiamosios bylos medžiaga, t. 2, b.l. 10-11). Kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitos Nr. ( - ) „Raymond Worldwide LLC” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ir 2004 m. sausio 11 d. konsultavimo sutarties kopijos yra ir baudžiamojoje byloje (baudžiamosios bylos medžiaga, t. 2, b.l. 3-5, 12-13).

49Pareiškėja teigia, kad 2004-06-10 „Raymond Worldwide LLC“, suteikusi konsultacines (priežiūros) paslaugas, surašė atliktų darbų patvirtinimo aktą, kuris patvirtina, jog paslaugos tikrai buvo suteiktos, ir šio akto pagrindu buvo išrašyta sąskaita, o už suteiktas paslaugas yra sumokėta, o taip pat yra pateikta firmos Raymond Worldwide LLC detali ataskaita, iš kurios matyti, kokie ir kada darbai buvo atlikti.

50Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė „Raymond Worldwide LLC” 2008 m. vasario 14 d. pranešimą apie 2004-01-11 sutarties įvykdymą (medžiaga, t. 1, b.l. 83). Pranešime nurodomos, kad sutarties įsipareigojimai buvo paskirstyti dviem etapais. Pirmas etapas 2004 m. sausis - kovas: techninis aptarnavimas ir sprendimo strategija; tinkamo techninio sprendimo paieška; techninis ir komercinis svarstymas su potencialiais specialios įrangos tiekėjais. Antras etapas 2004 m. balandis – birželis: paruošimas ir parama sutarčiai su kompanija VACONO/WINMIL; parama mechanizavimui ir pradėjimo veikloms konstrukcijų sferoje Klaipėdoje, Lietuvoje. Iš šios ataskaitos matyti, kad joje neatsispindi konkretūs sutarties vykdymo veiksmai, rezultatai, neaišku, kaip sutartis buvo įvykdyta. Prie ataskaitos nėra pridėti jokie priedai, iš kurių būtų galima spręsti apie tai, kokie veiksmai atlikti vykdant sutartį. Šis dokumentas nepatvirtina, kad 2004-01-11 sutartis buvo įvykdyta. Nėra pateikti įrodymai apie tai, kad ši sutartis įvykdyta, kaip ji buvo vykdoma, kokios paslaugos atliktos, ar jas atliko „Raymond Worldwide LLC”.

51Iš 2004-01-11 sutarties matyti, kad „Raymond Worldwide LLC“ pareiškėjai įsipareigojo organizuoti klientų, bendradarbiavimo paiešką. Apie tai, kad šis įsipareigojimas buvo įvykdytas nei 2008-02-14 „Raymond Worldwide LLC” pranešimas apie sutarties įvykdymą, nei kiti byloje esantys įrodymai nepatvirtina.

52Esant tokioms bylos aplinkybėms, konstatuotina, kad nėra pagrindo tvirtinti, jog „Raymond Worldwide LLC” pareiškėjai suteikė paslaugas, nurodytas 2004 m. birželio 10 d. sąskaitose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), o paslaugos pareiškėjai uždirbo pajamų. Todėl pareiškėja, apskaičiuodama 2004 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 135 902,21 Lt už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas ir priežiūrą pagal „OKZ Holding a. s.” išrašytą 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ) .

53Pažymėtina, kad „Raymond Worldwide LLC” 2004 m. birželio 10 d. sąskaitos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) už skysčio pakėlimo įrangos sutarties vykdymo konsultacijas išrašytos ne pareiškėjai, o „OKZ Holding a.s.“ Pastaroji 2004 m. birželio 10 d. sąskaitą Nr. ( - ) pateikė pareiškėjai, nors tarp jų tokio pobūdžio susitarimų nėra. Ikiteisminio tyrimo medžiagoje 2008-02-14 pranešimas yra (baudžiamosios bylos medžiaga, t. 3, b.l. 84). Dėl šio epizodo tiek mokesčių administratorius, tiek ikiteisminio tyrimo pareigūnai kitus įrodymus įvertino analogiškus, bet išvadas padarė skirtingas.

54Pareiškėja laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 30 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. pagal kasos išlaidų orderius iš kasos generaliniam direktoriui D. I. išmokėjo 18 876 801,95 Lt avansinių sumų (medžiaga, t. 2. b.l. 131-150). D. I. dėl iš kasos paimtų grynųjų pinigų panaudojimo pateikė avansines apyskaitas, kuriose nurodyta, jog 6529 632 Lt sumokėti „World Building Service, Ltd.” pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį (medžiaga, t. 3, b.l. 74-84). Pareiškėjos vardu išrašytuose kasos išlaidų orderiuose nurodyta, jog pinigai išduodami „World Building Service, Ltd.” pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį. Minėtuose kasos išlaidų orderiuose grafose „Gavau“ nenurodytas pinigus gavusio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta.

552003 m. lapkričio 20 d. sutartis, kurios pagrindu buvo išmokėti grynieji pinigai „World Building Service, Ltd.” sudaryta tarp šalių: pirma šalis - „World Building Service, Ltd.”, antra šalis – „OKZ Holding a. s.” ir pareiškėja (medžiagos t. 2, b.l. 126-128). Sutartyje numatyta, kad bus trys metiniai planiniai periodai (2004, 2005, 2006). Pagal sutarties 2.1 p. „World Building Service, Ltd.” įsipareigoja įkurti kompaniją Lietuvoje ir Baltijos regione, tame regione surasti tinkamus gamybinius įrenginius, ieškoti „OKZ Holding a. s.“ veiklos, dalyvauti pateikiant pasiūlymus ir sudarant sutartis tipinio kompanijos darbo ribose. Sutartimi numatytas komisinių mokėjimas „World Building Service, Ltd.” už 2005 ir 2006 metus tuo atveju, jei metų eigoje auditas bus teigiamas, o sutarties dalyvis patvirtina sutarties sumas (sutarties 4.1.2, 4.2 punktai). Mokesčių administratorius nustatė ir pareiškėja neginčija aplinkybės, kad „World Building Service, Ltd.” komisinių mokėjimas avansu buvo įformintas nuo 2005-01-26, tuo metu, kai dar nebuvo duomenų apie pareiškėjos būsimą ūkinės – finansinės veiklos rezultatą ir vėliau jų mokėjimas įformintas kiekvieną ar kas antrą mėnesį.

56Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė sutarties ataskaitas: 001 (2003 m. lapkričio 20 d. - 2004 m. rugsėjo 31 d.), 002 (2004 m. balandžio 1 d. – 2004 m. gruodžio 31 d.), 003 (2005 m. sausio 1 d. – 2005 m. gruodžio 31 d.), 004 (2006 m. sausio 1 d. - 2006 m. gruodžio 31 d.) (medžiaga, tomas 1, b.l. 87-109). Jose nurodomos bendro pobūdžio paslaugos, nekonkretinama (dokumentų peržiūra ir pildymas, konsultavimas, kontrolė, analizė, taip pat – susirinkimas, susitikimas ir panašiai). Mokesčių administratorius, esant tokiems įrodymams, padarė teisingą išvadą, kad iš ataskaitų neaišku, kokias konkrečiai paslaugas „World Building Service, Ltd.” suteikė pareiškėjai, o kokias - „OKZ Holding a. s.”, o kadangi pateiktose ataskaitose nenurodyti konkretūs „World Building Service, Ltd.” darbai ar veiksmai, kuriuos jis atliko pareiškėjos naudai, iš jų negalima spręsti apie atliktų darbų pobūdį ir jų ryšį su pareiškėjos pajamų uždirbimu.

57Buvęs bendrovės direktorius V. M., vykdančiuoju direktoriumi dirbęs nuo 2004-07-27 iki 2006-05-26 savo paaiškinime nurodė, kad apie „World Building Service, Ltd“ nieko nežino, nes visus reikalus, susijusius su „World Building Service, Ltd“ tvarkė D. I. (medžiaga, t. 1, b.l. 149-150). Tai logiškai nepaaiškinama, turint mintyje, V. M. tuometines pareigas bendrovėje.

58Pareiškėja nepateikia dokumentų, įrodančių, kam konkrečiai pinigus perdavė, taip pat, byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, kad „World Building Service, Ltd.” iš pareiškėjos gavo grynuosius pinigus. Konstatuotina, kad mokesčių administratorius ir MGK pagrįstai nustatė, jog byloje esantys dokumentai nepatvirtina, kad pareiškėja sumokėjo grynuosius pinigus „World Building Service, Ltd.” už 2003 m. lapkričio 20 d. sutartyje nurodytas paslaugas.

59JAV Vašingtono apygardos vidaus mokesčių tarnybos 2007-10-17 rašte rašoma, kad „World Building Service, Ltd“ teisiškai registruotas Jungtinėse valstijose, jis nebuvo registruotas mokesčių indentifikacijos numeriui gauti ir neteikia JAV pajamų deklaracijų. Ūkio subjektas naudoja tą patį adresą, kaip ir „registruotas agentas“, kuris tėra labiau teisinius dokumentus gaunantis ir perduodantis agentas, o ne ūkio subjekto vardu komercinėmis operacijomis užsiimantis agentas. Taip pat rašoma, kad tyrimas neatskleidė jokių požymių, kad šis ūkio subjektas kada nors realiai egzistavo JAV, ar užsiėmė bet kokiu verslu JAV, neturi jokio veiklą vykdančios kompanijos adreso, kurį būtų galima patvirtinti (medžiaga, 3 t. b.l. 61-63).

60Pareiškėja, apskaičiuodama 2005 ir 2006 metų apmokestinamąjį pelną, nepagrįstai leidžiamiems atskaitymams priskyrė 3742517 Lt už 2005 m. pagal „World Building Service, Ltd.” išrašytą 2006 m. sausio 25 d. sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ir 2862000 Lt už 2006 m. pagal 2007 m. sausio 23 d. sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) (baudžiamosios bylos medžiaga, t. 1, b.l. 141,143, medžiaga, t. 2, b.l. 158, 160).

61Pažymėtina, kad baudžiamojoje byloje yra analogiški, kaip ir mokesčių administratoriaus tirti dokumentai (baudžiamosios bylos medžiaga, t 2, b.l. 1-2, t 1, b.l. 35-37, 104-131, t 3, b.l. 58-80,). Vertintina, kad tiek mokesčių administratorius, tiek ikiteisminio tyrimo institucija iš esmės tyrė analogiškus įrodymus, bet padarė skirtingas išvadas. Telšių rajono apylinkės prokuratūros 2008-08-08 nutarime padarytos išvados teismui prejudicinės galios neturi. Įvertinus visą bylos medžiaga, darytina išvada, kad skundžiami aktai pagrįsti, juose padarytos išvados bylos nagrinėjimo teisme metu pasitvirtino.

62Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 str. 2 d. jeigu nustatyta, kad PVM mokėtojas nepagrįstai sumažino apskaičiuotą mokėtiną į biudžetą PVM sumą (padidino apskaičiuotą grąžintiną iš biudžeto PVM sumą), apskaičiuojama papildomai mokėtina PVM suma, kuria atitinkamai didinama mokėtina į biudžetą PVM suma (mažinama grąžintina iš biudžeto PVM suma), ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų apskaičiuotos papildomai mokėtinos PVM sumos dydžio bauda. Pagal šio įstatymo 123 str. 4 d. skiriamos baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, mokesčio mokėtojo kaltės formos ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą.

63Pagal LR mokesčių administravimo įstatymo 139 str. 1 d. jeigu mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Skiriamos baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, nuo to, ar mokesčių mokėtojas bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nuo mokesčių įstatymų pažeidimo pripažinimo ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą. Pareiškėja tvirtina, kad tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad mokesčiai jai perskaičiuoti pagrįstai, turėtų būti skiriamos ne didesnės kaip 10 procentų dydžio baudos. Pareiškėjai skirta 20 procentų dydžio bauda. Tai pagrįsta, nes taikant baudą, įvertintos tiek atsakomybę lengvinančios (geranoriškas bendradarbiavimas, sumokėtas papildomai apskaičiuotas pelno mokestis), tiek atsakomybę sunkinančias aplinkybes (pareiškėja apskaitoje atvaizdavo ūkines operacijas pagal juridinės galios neturinčius apskaitos dokumentus). Vertintina, kad baudą skyrusi institucija, nustačiusi atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, 20 procentų dydžio baudą pareiškėjai skyrė pagrįstai. Tai mažesnė bauda, nei galimas baudos vidurkis ir didesnė, nei minimali. Pažymėtina, kad pareiškėja, atvaizduodama ūkines operacijas pagal juridinę galią neturinčius dokumentus, įvykdė tyčinį pažeidimą, todėl ir poveikis jai turi būti didesnis.

64Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

65Pareiškėjos UAB „OKZ Holding Baltija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

66Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti... 2. Pareiškėja UAB „OKZ Holding Baltija” skunde (tomas 1, b. l. 3-13) prašo... 3. Dėl UAB „Agnieška” išrašytų PVM sąskaitų faktūrų nepripažinimo... 4. Mokesčių administratoriaus ir MGK priimtuose sprendimuose nurodoma, kad... 5. Dėl Sherwest international PTE. Ltd. suteiktų paslaugų nepripažinimo ir... 6. Dėl „Raymond Worldwide LLC” suteiktų paslaugų pagal konsultavimo... 7. Dėl World Building service Ltd. paslaugų teikimo nepripažinimo ir dėl to... 8. Dėl paskirtų baudų dydžio už padarytus pažeidimus paaiškina, kad LR... 9. geranoriškai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi viso patikrinimo... 10. Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu skundą palaikė jame... 11. Atsakovė Mokesčių inspekcija atsiliepime (tomas 1, b.l. 100-106) su skundu... 12. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi... 13. Patikrinimo metu nustatyta ir tai, kad pareiškėja pagal kompanijos „OKZ... 14. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad Bendrovė pagal kompanijos „OKZ... 15. Patikrinimo metu nustatyta, jog Bendrovė laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 30... 16. Patikrinimo metu nustatyta, jog pagal 2003 m. lapkričio 20 d. sutartį tarp... 17. Dėl Bendrovės sandorių su „World Building Service Ltd.” Inspekcija per... 18. Vietos mokesčių administratorius nuo papildomai apskaičiuotų PVM ir pelno... 19. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu su pareiškėjos skundu nesutiko... 20. Tretysis suinteresuotasis asmuo Inspekcija atsiliepime (tomas 1, b.l. 109)... 21. Skundas atmestinas.... 22. Nustatyta, kad Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, atlikusi... 23. Telšių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2008-04-11 sprendimu Nr.... 24. Centrinis mokesčių administratorius 2008-06-16 priėmė sprendimą Nr. 69-95,... 25. MGK 2008-09-09 sprendimu Nr. S-187(7-151/2008) panaikino Mokesčių inspekcijos... 26. Byloje spręstinas ginčas dėl Bendrovės skundo reikalavimų panaikinti... 27. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Telšių skyrius atliko... 28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-03-08 ir 2010-12-02... 29. Nustatyta, kad pareiškėja į PVM atskaitą įtraukė 37 220 Lt pirkimo PVM... 30. 2007-09-20 V. M. Telšių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai... 31. Baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-07030-07 liudytoju apklaustas V. M. parodė, kad... 32. Baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-07030-07 yra PVM sąskaitos faktūros:... 33. Iš UAB „Agnieška” vardu surašytų dokumentų matyti, kad juos surašė... 34. Byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB „Agnieška“ neturėjo darbuotojų, ar... 35. Konstatuotina, kad šiame epizode tiriamų PVM sąskaitų faktūrų turinys... 36. UAB „Agnieška“ pagal šiame epizode ištirtas PVM sąskaitas faktūras VPM... 37. Konstatuotina, kad ištirtose sąskaitose faktūrose ūkinės operacijos... 38. Apmokestinimas PVM yra reglamentuotas LR pridėtinės vertės mokesčio... 39. Pagal 2001-12-20 LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 11 str. 1 dalyje... 40. Nustačius, kad mokesčių administratorius PVM sąskaitas faktūras AN Nr. ( -... 41. Pareiškėja UAB „OKZ Holding Baltija“ pagal kompanijos „OKZ Holding a.... 42. 2004 m. gegužės 18 d. „Sherwest International PTE LTD.” išrašytoje... 43. Pagal LR pelno mokesčio įstatymo 11 str. 1 d. (originali įstatymo redakcija)... 44. Nėra pagrindo tvirtinti, kad „Sherwest International PTE. Ltd.” pagal 2004... 45. Pažymėtina, kad tiek mokesčių administratorius, tiek ikiteisminio tyrimo... 46. Pareiškėja pagal kompanijos „OKZ Holding a. s.” 2004 m. birželio 10 d.... 47. Konsultavimo sutartyje nurodyta, kad agentas („Raymond Worldwide LLC“)... 48. 2004-06-10 priėmimo lape „Raymond Worldwide LLC” ir „OKZ Holding a.... 49. Pareiškėja teigia, kad 2004-06-10 „Raymond Worldwide LLC“, suteikusi... 50. Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė „Raymond Worldwide LLC”... 51. Iš 2004-01-11 sutarties matyti, kad „Raymond Worldwide LLC“ pareiškėjai... 52. Esant tokioms bylos aplinkybėms, konstatuotina, kad nėra pagrindo tvirtinti,... 53. Pažymėtina, kad „Raymond Worldwide LLC” 2004 m. birželio 10 d.... 54. Pareiškėja laikotarpiu nuo 2004 m. gruodžio 30 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.... 55. 2003 m. lapkričio 20 d. sutartis, kurios pagrindu buvo išmokėti grynieji... 56. Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė sutarties ataskaitas: 001... 57. Buvęs bendrovės direktorius V. M., vykdančiuoju direktoriumi dirbęs nuo... 58. Pareiškėja nepateikia dokumentų, įrodančių, kam konkrečiai pinigus... 59. JAV Vašingtono apygardos vidaus mokesčių tarnybos 2007-10-17 rašte rašoma,... 60. Pareiškėja, apskaičiuodama 2005 ir 2006 metų apmokestinamąjį pelną,... 61. Pažymėtina, kad baudžiamojoje byloje yra analogiški, kaip ir mokesčių... 62. Pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 str. 2 d. jeigu... 63. Pagal LR mokesčių administravimo įstatymo 139 str. 1 d. jeigu mokesčių... 64. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 65. Pareiškėjos UAB „OKZ Holding Baltija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 66. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...