Byla 2-1886-265/2011
Dėl sprendimu, vykdant tarptautini viešaji pirkima „Atlieku deginimo paslaugos“, panaikinimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas Žerlauskas, teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves UAB „Fortum Klaipeda“ ieškini atsakovei UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras, tretieji asmenys ukio subjektu grupes nariai: UAB „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“, del sprendimu, vykdant tarptautini viešaji pirkima „Atlieku deginimo paslaugos“, panaikinimo.

2Teismas, išnagrinejes civiline byla, n u s t a t e :

3ieškove pateike ieškini, kuriuo prašo pripažinti neteisetu ir panaikinti atsakoves UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras sprendima, kuriuo pripažinta, kad ukio subjektu grupes, kurios nariai yra UAB „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“, (toliau - ukio subjektu grupe) pasiulymas atitinka pirkimo salygas; pakeisti atsakoves sprendima del tiekeju eiliškumo (pasiulymu eiles), išbraukiant iš tolesnese pirkimo procedurose dalyvaujanciu tiekeju sarašo ukio subjektu grupe; pripažinti neteisetu ir panaikinti atsakoves sprendima kviesti ukio subjektu grupe toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge, o taip pat visus kitus sprendimus, kuriais ukio subjektu grupei suteikiama galimybe toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge; pripažinti neteisetu ir panaikinti atsakoves sprendima atmesti UAB „Fortum Klaipeda“ 2010-11-12 pretenzija. Ieškoves vertinimu, atsakoves sprendimas del tarptautinio viešojo pirkimo „Atlieku deginimo paslaugos“, kuriuo pripažinta, kad ukio subjektu grupes pasiulymas (paraiška) atitinka pirkimo salygas bei sprendimas ukio subjektu grupe kviesti toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge, taip pat bet kokie kiti sprendimai, kuriais šiam tiekejui suteikiama galimybe toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge, yra priimti netinkamai ivertinus tiekeju pasiulymus, tuo pažeidžiant viešojo pirkimo dokumentu salygas (23.1, 23.5, 23.6, 23.9, 23.12, 33.3 ir 34 punktuose nustatytus reikalavimus) bei Viešojo pirkimo istatymo reikalavimus.

4UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centro direktoriaus 2010-06-29 isakymu Nr.25-V patvirtinto Netinkamu perdirbti, turinciu energetine verte atlieku panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai, pastatant deginimo irenginius projekto igyvendinimo, privataus ukio subjekto parinkimo atlieku deginimo paslaugos teikimui salygu aprašo (toliau – pirkimo salygu) 23.5 ir 23.6 punktai itvirtina reikalavima tiekejams pateikti oficialius valstybiniu instituciju dokumentus, irodancius, kad tiekejas yra ivykdes isipareigojimus, susijusius su mokesciu bei socialinio draudimo imoku mokejimu. Ieškoves vertinimu, ukio subjektu grupes pasiulymo dokumentu turinys nepatvirtina, jog jos narys „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ neturi neivykdytu isipareigojimu, susijusiu su mokesciu bei socialinio draudimo imoku mokejimu. Be to, pasiulymo dokumentai yra išduoti daug anksciau nei reikalauja pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punktai. Ieškoves manymu, žodinis Prancuzijos atsakingos institucijos patvirtinimas, kad „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ neturi socialinio draudimo isiskolinimu ir atitinka reikalavima, susijusi su salyga, ribojancia tiekejo galimybes viešajame konkurse (teistumas), nera pakankamas pagrindas laikyti, jog treciuju asmenu pateikti dokumentai yra tinkami. Ieškove taip pat nurodo, kad jog ukio subjektu grupe nepateike tinkamu dokumentu, patvirtinanciu, jog jos nares bendroves „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ asmenys atitinka pirkimo salygu 23.1 punkta. Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos išduotas pažymos nera patvirtintos Apostille, todel jos negali patvirtinti tiekeju atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Be to, ukio subjektu grupe nepateike dokumentu, pagrindžianciu tiekeju buhalteriu atitikima pirkimo salygu 23.1 punkto reikalavimams.

5Ukio subjektu grupe pasiulymo paraiškoje nurodo, jog šios grupes vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 metus (2007, 2008, 2009 m.) yra teigiamas, jis sudaro 8 513 000 euru. Ieškoves teigimu, atsižvelgiant i tai, kad ukio subjektu grupe sudaro du nariai, vienas iš kuriu prieš pasiulymo pateikima yra naujai isteigta imone, iš esmes vertintinas tik antrojo „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ atitikimas finansiniams kvalifikaciniams reikalavimams. Taciau pasiulyme pateikti šios bendroves finansinius rodikliai rodo, kad paskutiniu treju metu laikotarpio bendroves veiklos pelno vidurkis yra neigiamas, grynosios pajamos 2009 m. taip pat yra neigiamos. Ieškove pažymi, kad atsakove niekaip nepaneige ieškoves pretenzijoje nurodytu argumentu del „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ finansines atskaitomybes.

6Ieškove nurodo, kad ukio subjektu grupes pateiktuose finansiniuose dokumentuose nera išskirta, kokia ju apyvartos dalis yra susijusi su viešojo pirkimo objekta atitinkancia veikla, todel šios grupes pasiulymas neatitinka pirkimo salygu 23.12, 33.3 ir 34 punktu reikalavimu.

7Ieškove atkreipia demesi, jog Viešuju pirkimu tarnyba 2010-11-30 rašte nurode, jog abejoja, ar UAB „Technology projects" bus kompetentinga ir pajegi ivykdyti prisiimtus isipareigojimus, ivertinat tai, kad jos registravimo pažymejimas išduotas tik 2010-07-20, tiekejas jokios veiklos nera vykdes, turto iš viso turi tik už 10 000 Lt ir subteikejai paraiškoje nenurodyti, todel sutarties vykdymo metu nebus galima remtis ju pajegumais. Ieškoves manymu, ukio subjektu grupes pasiulymas neužtikrina atsakoves, kaip perkanciosios organizacijos, teisetu interesu bei Viešojo pirkimu istatymo 3 str. 2 d. itvirtinto viešuju pirkimu tikslo.

8Atsakove UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras prašo ieškini atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime nurodo, kad vadovaujantis pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punktu 4 stulpeliuose nurodytais reikalavimais, ieškovo argumentai, kad treciuju asmenu pasiulymas neatitinka pirkimo salygu reikalavimu yra nepagristi, nes treciuju asmenu pateikti dokumentai buvo išduoti anksciau nei 30 dienu iki paraišku pateikimo. Be to, Viešuju pirkimu istatymas ir pirkimo salygos nereglamentuoja, kokiais budais perkancioji organizacija gali gauti informacija, todel atsakove neturejo jokio pagrindo abejoti Prancuzijos Respublikos atsakingos institucijos patvirtinimu, kad treciuju asmenu pateikti dokumentai atitinka pirkimo salygu reikalavimus. Atsakove pažymi, kad tiekejui esant užsienio subjektui, pateikiamas atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, patvirtinantys tiekejo atitikima pirkimo salygu 23.1 punkto 2 stulpelyje nustatytam reikalavimui. Pirkimo salygu 23.1 punkto 4 stulpelyje aiškiai nurodyta, kad jei užsienio šalyje tokie dokumentai neišduodami arba neapima visu keliamu klausimu, gali buti pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekejo deklaracija. Šia teise galejo pasinaudoti ir tretieji asmenys. Be to, atsakove susisieke su Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos (atsakingos institucijos) atstovais, kurie patvirtino, kad treciojo asmens „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ pateiktos pažymos yra išduodamos kvalifikuotiems tiekejams ir apima ne tik mokesciu bei socialinio draudimo imoku mokejima, bet yra ir oficialus dokumentai, patvirtinantis Viešuju pirkimu istatymo 33 str. 1 d. nurodytu aplinkybiu nebuvima, o tokios pažymos galiojimo terminas – vieneri metai. Ieškove nurodo, kad pagal pirkimo salygu 23.9 punkta tiekejo vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 metus turi buti teigiamas, taciau toliau, pateikdama argumentus del tariamo treciuju asmenu neatitikimo šiam reikalavimui, nepagristai remiasi ne metiniu grynuoju pelnu, o veiklos pelnu, grynosiomis pajamomis. Ieškoves prielaidos, kad pirkimo salygu 23.9 punktas reikalauja tureti teigiama metini grynaji pelna kiekvienais metais, taip pat yra nepagristos, nes šiame punkte yra aiškiai nurodytas „vidutinis" grynasis pelnas per pastaruosius 3 metus. Tretieji asmenys pateike dokumentus, patvirtinancius, kad ju vidutine metine bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus yra ne mažesne nei 100 000 000 Lt, todel ieškoves argumentai del treciuju asmenu pasiulymo neatitikimo pirkimo salygu 23.12, 33.3 ir 34 punktuose nustatytiems reikalavimams yra nepagristi. Atsakove taip pat nurodo, jog priešingai, nei teigiama ieškinyje, Viešuju pirkimu tarnyba nera konstatavusi, kad treciuju asmenu pasiulymas neatitinka pirkimo salygu reikalavimu.

9Treciasis asmuo UAB „Technology projects“ atsiliepimu i ieškini prašo ieškini atmesti. Nurodo, kad ieškove pretenzija perkanciajai organizacijai del ukio subjektu grupes kvalifikacijos pateike praleidusi Viešuju pirkimu istatyme nustatyta pretenzijos pateikimo termina, todel ji iš viso negalejo buti nagrinejama. Teigia, kad ieškinys yra nepagristas, visiškai aiškias pirkimo salygu nuostatas ieškove cituoja ir interpretuoja tendencingai, nutyledama jai nepalankias pirkimo salygu dalis. Nepagristi ir tikroves neatitinkantys yra ieškoves teiginiai, kad ukio subjektu grupes kvalifikacija pagal pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punktus irodantys dokumentai negalejo buti išduoti anksciau nei 30 dienu iki paraišku pateikimo termino. Pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punktuose nurodyta, kad kaip tinkamus tiekeju kvalifikacijos irodymus priimami dokumentai išduoti ne anksciau kaip 30 darbo dienu iki paraišku pateikimo termino pabaigos, taciau ir anksciau išduoti dokumentai perkanciajai organizacijai yra priimtini, jeigu tokiu dokumentu galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiulymu pateikimo terminas. Ukio subjektu grupes pateikta pažyma atitinka pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punktu nuostatas ir pagal perkanciosios organizacijos nustatytus kriterijus yra priimtina, nes jos galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiulymu pateikimo terminas. Vadovaudamasi Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 4 d., 33 str. 5 d. bei pirkimo salygu 23 punkto nuostatomis, ukio subjektu grupe perkanciajai organizacijai pateike 2010-07-03 oficialia deklaracija, kuri yra patvirtinta oficialus Prancuzijos notaru biuro notaro antspaudu ir parašu bei kurios 4-5 punktuose patvirtinta, jog ukio subjektu grupes narys „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ yra ivykdes visas mokestines bei socialinio draudimo prievoles. Ši ukio subjektu grupes deklaracija taip pat yra laikoma tinkamu tiekejo kvalifikacijos irodymu pagal pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punkto nuostatas. Perkanciosios organizacijos gauta informacija iš Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos vertintina tik kaip papildoma informacija, leidusi perkanciajai organizacijai isitikinti ukio subjektu grupes nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ kvalifikacijos atitiktimi. Treciasis asmuo pažymi, kad ukio subjektu grupes kvalifikacija pagal pirkimo salygu 23.1 punkto nuostatas yra patvirtinta ir Viešuju pirkimu istatymo 33 str. 5 d. nurodyta oficialia tiekejo deklaracija.

10Treciasis asmuo taip pat nurodo, jog ukio subjektu grupes grynasis pelnas apskaiciavus triju metu vidurki yra teigiamas ir sudaro 5 813 000 euru. Ieškoves pateikiami skaiciavimai yra neteisingi, nes ieškove skaiciuoja ne grynaji pelna, o tipines veiklos pelna. Pažymi, kad pirkimo salygose tiekeju kvalifikacija numatyta vertinti tik pagal vidutine metine bendraja apyvarta, todel ieškoves argumentai, kuriais keliami klausimai del ukio subjektu grupes apyvartos iš atlieku deginimo veiklos, yra nepagristi. Nurodo, jog Viešuju pirkimu tarnybos išvados, kuriomis remiasi ieškove, pacios savaime, atsižvelgiant i ju turini, neirodo viešojo intereso pažeidimo fakto, o jokiu kitu pagrista argumentu del viešojo intereso ar viešuju pirkimu pažeidimo ieškove nepateikia.

11Ieškinys atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad atsakove UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras konkurencinio dialogo budu pagal Netinkamu perdirbti, turinciu energetine verte atlieku panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai, pastatant deginimo irenginius projekto igyvendinimo, privataus ukio subjekto parinkimo atlieku deginimo paslaugos teikimui salygu apraša, patvirtinta UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centro direktoriaus 2010-06-29 isakymu Nr. 25-V, vykdo tarptautini viešaji pirkima „Atlieku deginimo paslaugos“. Atsakove, vykdydama viešojo pirkimo procedura, gavo tiekeju pateiktas paraiškas su kvalifikaciniais duomenimis ir nustate tiekeju eiliškuma ju kvalifikacijos ivertinimo balu mažejimo tvarka, i ši eiliškuma pirmoje vietoje itraukdama ukio subjektu grupe, kurios nariai yra UAB „Technology projects“ ir „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“. Atsakove 2010-08-11 raštu Nr. (1.10)-2R-347 „Del kvalifikacijos duomenu vertinimo“ informavo pirkimo dalyvius apie sudaryta tiekeju kvalifikacijos vertinimo eile. Ieškove 2010-11-12 atsakovei pateike pretenzija, kuria gincijo sprendima ukio subjektu grupes pasiulyma (paraiška su kvalifikaciniais duomenimis) del dalyvavimo konkurse pripažinti atitinkancia pirkimo dokumentu reikalavimus ir kviesti ukio subjektu grupe dalyvauti tolimesnese pirkimo procedurose. Atsakove, išnagrinejusi pretenzija, 2011-06-16 raštu ja atmete, netenkindama joje pateiktu reikalavimu. Pažymetina, kad ieškove pažeide Viešuju pirkimu istatymo 94 str. 1 d. 1 p. numatyta termina pretenzijai perkanciajai organizacijai pateikti, taciau perkancioji organizacija šia pretenzija prieme ir išnagrinejo, todel laikytina, jog pretenzijos pateikimo termina perkancioji organizacija atnaujino. Atsižvelgiant i aptartas aplinkybes teismas daro išvada, kad privaloma ikiteismine ginco nagrinejimo tvarka buvo pasinaudota ir ieškove turi teise kreiptis gynybos i teisma (Viešuju pirkimo istatymo 93 str.).

13Viešuju pirkimo istatymo 3 str. 1 d. itvirtintos principines viešuju pirkimu proceduru vykdymo nuostatos. Vienas iš esminiu principiniu kriteriju nustatant ir vykdant viešojo pirkimo salygas yra tiekeju kvalifikacijos patikrinimas bei ivertinimas. Jis siejamas su Viešuju pirkimo istatymo 32 str. 1 d. imperatyvu del perkanciosios organizacijos pareigos išsiaiškinti, ar tiekejas yra kompetentingas, patikimas ir pajegus ivykdyti pirkimo salygas. Pagal šia norma perkancioji organizacija turi teise skelbime apie pirkima ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatu ar dalyviu kvalifikacijos (teises verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajegumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktu pirkimo dokumentuose nurodyta informacija ir kvalifikacija patvirtinancius dokumentus.

14Nagrinejamu atveju atsakove, vykdydama Viešuju pirkimo istatymo 32 str. 1 d. nuostatas del pareigos išsiaiškinti tiekeju kompetencija, patikimuma ir pajeguma ivykdyti pirkimo salygas, nustate tiekejams kvalifikacinius reikalavimus, išdestytus pirkimo salygu 23.1-23.14 punktuose. Ieškove gincija atsakoves sprendima, kuriuo pripažinta, kad treciuju asmenu ukio subjektu grupes pasiulymas (paraiška) atitinka pirkimo salygas, sprendima ukio subjektu grupe kviesti toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge, taip pat kitus sprendimus, kuriais šiam tiekejui suteikiama galimybe toliau dalyvauti konkurenciniame dialoge. Ieškove irodineja, kad atsakoves sprendimai priimti netinkamai ivertinus tiekeju pasiulymus, tuo pažeidžiant pirkimo salygu 23.1, 23.5, 23.6, 23.9, 23.12, 33.3 ir 34 punktuose nustatytus reikalavimus bei Viešojo pirkimo istatymo reikalavimus.

15Del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 23.5 ir 23.6 punktuose nustatytiems reikalavimams

16Ieškove gincija ukio subjektu grupes pateiktu dokumentu, patvirtinanciu ukio subjektu grupes nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ mokestiniu (reikalavimas pateiktas pirkimo salygu 23.5 punkte) ir socialinio draudimo (reikalavimas pateiktas pirkimo salygu 23.6 punkte) prievoliu vykdyma, išdavimo ir galiojimo termina.

17Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 7 d. ipareigoja kandidatu ar dalyviu kvalifikacinius duomenis vertinti vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir proceduromis. Nagrinejamu atveju pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punktuose perkancioji organizacija nurode, kad kaip tinkamus tiekeju kvalifikacijos irodymus ji priims dokumentus, išduotus ne anksciau kaip 30 darbo dienu iki paraišku pateikimo termino pabaigos, taciau ir anksciau išduoti dokumentai perkanciajai organizacijai yra priimtini, jeigu tokiu dokumentu galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiulymu pateikimo terminas. Iš bylos medžiagos matyti, kad ukio subjektu grupe jos nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ kvalifikacijai pagal pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punkta irodyti pateike Prancuzijos Respublikos biudžeto, viešojo sektoriaus saskaitu, valstybes tarnybos ir valstybes reformos ministerijos valstybes finansu generalinio direktorato pažyma, kurioje nurodyta, jog pažymos atspausdinta forma einamaisiais metais reikia prideti prie kandidato dokumentu rinkinio, skirto konkursui del viešuju paslaugu teikimo perdavimo ir ši forma administruojancioms institucijoms pakeicia mokestinius ir socialinius pažymejimus, kuriuos kandidatai privalo pateikti viešuju pirkimu atvejais. Iš pažymos turinio matyti, jog ši metine pažyma Prancuzijoje yra priimama visus kalendorinius metus, kaip kandidato tinkamo mokestiniu ir socialiniu isipareigojimu vykdymo irodymas, taigi darytina išvada, kad pažymos galiojimo terminas yra 1 metai. Atsižvelgiant i tai laikytina, kad ukio subjekto grupes pateikta pažyma atitinka pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punktu nuostatas ir pagal perkanciosios organizacijos nustatytus kriterijus yra priimtina, nes, nors išduota anksciau nei 30 darbo dienu iki paraišku pateikimo termino pabaigos, jos galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiulymu pateikimo terminas.

18Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 4 d. numato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis del pateisinamu priežasciu negali pateikti perkanciosios organizacijos reikalaujamu dokumentu, jis turi teise vietoj ju pateikti kitus perkanciajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informacija, kurie patvirtintu, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Pirkimo salygu 23 punkte pastaboje Nr. 1 nurodyta, kad kaip tinkamus tiekeju kvalifikacijos irodymus perkancioji organizacija taip pat sutinka priimti tiekeju deklaracijas arba oficialias tiekeju deklaracijas tais atvejais, kai tiekejas negali pateikti nurodytu dokumentu, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visu keliamu klausimu. Pagal Viešuju pirkimu istatymo 33 str. 5 d. oficialia tiekejo deklaracija laikoma tokia deklaracija, kuria tiekejas yra pateikes kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmes šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko. Nagrinejamu atveju ukio subjektu grupe pateike 2010-07-03 pasirašyta, Prancuzijos notaru biuro notaro antspaudu ir parašu patvirtinta oficialia deklaracija, kurioje nurodyta, jog ukio subjektu grupes narys „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ yra ivykdes visas mokestines bei socialinio draudimo prievoles. Atsižvelgiant i aukšciau nurodytas aplinkybes, ši treciuju asmenu pateikta deklaracija taip pat laikytina tinkamu tiekejo kvalifikacijos irodymu pagal pirkimo salygu 23.5 ir 23.6 punktu nuostatas.

19Teismas taip pat pažymi, jog perkancioji organizacija, vertindama tiekeju kvalifikacija, gali atsižvelgti ne tik i dokumentus, nurodytus pirkimo salygose, bet ir ivairius kitus duomenis bei informacija, kuri jai leidžia pagristai isitikinti tiekeju kvalifikacijos atitiktimi (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011-06-27 nutartis civilineje byloje 3K-3-293/2011). Nagrinejamu atveju perkanciosios organizacijos gauta informacija iš Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos vertintina kaip papildomi duomenys, leide perkanciajai organizacijai ivertinti ukio subjektu grupes nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ kvalifikacijos atitikti.

20Atsižvelgiant i aptartas aplinkybes darytina išvada, kad ieškoves argumentai del treciojo asmens kvalifikacijos neatikimo pirkimo salygu 23,5 ir 23.6 punktuose nustatytiems reikalavimams yra nepagristi.

21Del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 23.1 punkte nustatytiems reikalavimams

22Pirkimo salygu 23.1 punktas reikalauja pateikti oficialius dokumentus, irodancius, kad tiekejo, kaip juridinio asmens, vadovas (arba ji atitinkantis asmuo) bei buhalteris (arba ji atitinkantis asmuo) nera teisti už atitinkamus nusikaltimus. Ieškoves teigimu, ukio subjektu grupe nepateike tinkamu dokumentu, patvirtinanciu, jog jos nares bendroves „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ asmenys atitinka ši reikalavima. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakove susisieke su Prancuzijos atsakinga institucija – Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos atsakingais asmenimis, kurie patvirtino, kad treciojo asmens „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ pateiktos pažymos yra išduodamos kvalifikuotiems tiekejams ir apima ne tik mokesciu bei socialinio draudimo imoku mokejima, bet yra ir oficialus dokumentai, pateikiami viešuju konkursu metu, kaip patvirtinantys Viešuju pirkimu istatymo 33 str. 1 d. nurodytu aplinkybiu (teistumas) nebuvima, o tokios pažymos galiojimo terminas – vieneri metai. Taigi galima laikyti, kad ukio subjektu grupes kvalifikacija pagal pirkimo salygu 23.1 punkto nuostatas yra patvirtinta Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos išduotomis pažymos, kuriu tinkamumu perkancioji organizacija isitikimo gavusi šios ministerijos atsakingu asmenu patvirtinima.

23Su minetomis Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos išduotomis pažymomis ukio subjektu grupe perkanciajai organizacijai pateike 2010-07-03 pasirašyta deklaracija bei 2010-07-03 pasirašyta pažyma del asmenu, kurie turi teise sudaryti sandorius „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ vardu bei pasirašyti „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ apskaitos dokumentus. Pateiktoje pažymoje pažymeta, jog „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ buhalterines apskaitos dokumentus turi teise pasirašyti D. D.. Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos pažyma, patvirtinanti, jog D. D. neturi neišnykusio teistumo, pateikta kartu su paraiška, taigi tiekejas pateike dokumentus apie jo nario „Constructions Industrielles de la Mediterranee, S.A.“ atstova, turinti teise surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus.

24Ieškove nurodo, kad ukio subjektu grupes pateikta deklaracija negali atstoti oficialios valstybines institucijos pažymos, patvirtinancios atitinkamu asmenu atitikima pirkimo salygu 23.1 punkto reikalavimams. Ukio subjektu grupes pateiktos deklaracijos 1 punkte patvirtinta, kad „visi be išimties asmenys, turintys teise sudaryti sandori Tiekejo vardu, ir buhalteris, turintis teise surašyti ir pasirašyti Tiekejo apskaitos dokumentus, nera teisti". Ši deklaracija yra patvirtinta Prancuzijos notaru biuro notaro antspaudu ir parašu. Taigi ši deklaracija laikytina oficialiu dokumentu, atitinkanciu Viešuju pirkimu istatymo 33 str. 5 d. ir pirkimo salygu 23 punkta bei patvirtinanciu tiekejo kvalifikacija pagal Viešuju pirkimu istatymo 33 str. 1 d. ir pirkimo salygu 23.1 punkta.

25Del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 23.9 punkte nustatytiems reikalavimams

26Ieškove teigia, kad ukio subjektu grupe neatitinka pirkimo salygu 23.9 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, kad tiekejo vidutinis metinis grynasis pelnas per pastaruosius 3 metus (2007, 2008 ir 2009 m.) turi buti teigiamas.

27Pažymetina, kad pagal pirkimo salygu 23.9 punkta turi buti skaiciuojamas grynasis pelnas, tuo tarpu ieškove, pateikdama argumentus del ukio subjektu grupes neatikimo šiam reikalavimui, remiasi ne metiniu grynuoju pelnu, o veiklos pelnu, grynosiomis pajamomis. Be to, pirkimo salygu 23.9 punkte yra nustatytas reikalavimas tiekejo vidutiniam metiniam grynajam pelnui, o ne metiniam grynajam pelnui, todel darytina išvada, jog ieškoves teiginiai, kad tiekejas turi tureti teigiama metini grynaji pelna kiekvienais metais yra nepagristi. Iš pateiktu dokumentu matyti, kad ukio subjektu grupes grynasis pelnas apskaiciavus triju metu vidurki yra teigiamas ir sudaro 5 813 000 euru ((38 639 000+10 059 000 - 23 159 000) / 3). Daigi darytina išvada, kad aplinkybiu del ukio subjektu grupes neatitikimo pirkimo salygu 23.9 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui nenustatyta.

28Del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 23.12, 33.3 ir 34 punktuose nustatytiems reikalavimams

29Ieškove nurodo, kad ukio subjektu grupe neatitinka pirkimo salygu 23.12 punkte nurodyto kvalifikacijos reikalavimo, pagal kuri tiekejo vidutine metine bendroji apyvarta turi buti ne mažesne nei 100 000 000 Lt. Teigia, kad ukio subjektu grupes pateiktuose finansiniuose dokumentuose nera išskirta, kokia ju apyvartos dalis yra susijusi su pirkimo objekta atitinkancia veikla, t.y. atlieku deginimo veikla.

30Iš pirkimo salygu 23.12 punkto nuostatu matyti, kad turi buti vertinama bendroji tiekeju vidutine metine apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus, taigi kvalifikacija vertinama pagal bendra imones apyvarta, o ne pagal apyvarta iš tam tikros konkrecios veiklos. Tretieji asmenys pateike dokumentus, patvirtinancius ju atitikima pirkimu salygu 23.12 punktui, todel ieškoves teiginiai šiuo klausimu laikytini nepagristais.

31Atkreiptinas demesys, kad pirkimo salygu 33 ir 34 punktuose yra nustatyti ne reikalavimai tiekeju kvalifikacijai, o tiekeju kvalifikacines atrankos balu skaiciavimo tvarka, todel ieškoves argumentai del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 33.3 ir 34 punktuose nustatytiems reikalavimams laikytini nesusijusiais su ieškinio dalyku ir teismas ju placiau neanalizuoja.

32Del viešuju pirkimu tarnybos išvados

33Ieškove atkreipia demesi, kad atsižvelgiant i Viešuju pirkimu tarnybos 2010-11-30 rašta „Del viešojo pirkimo 91724 ivertinimo", ukio subjektu grupes pasiulymas neužtikrina atsakoves, kaip perkanciosios organizacijos, teisetu interesu bei Viešojo pirkimu istatymo 3 str. 2 d. itvirtinto viešuju pirkimu tikslo.

34Iš Viešuju pirkimu tarnybos 2010-11-30 rašto „Del viešojo pirkimo 91724 ivertinimo" matyti, jog jame išreikšta tarnybos abejone del ukio subjektu grupes nario UAB „Technology projects" patirties ir pajegumo ivykdyti priimtus isipareigojimus, taciau nera konstatuotas faktas, jog ukio subjektu grupes pasiulymas neatitinka pirkimo salygu reikalavimu. Pažymetina, kad Viešuju pirkimu tarnybos nuomone negali buti traktuojama kaip viešojo intereso pažeidimo irodymas.

35Atsižvelgiant i aptartas aplinkybes pripažintina, kad nagrinejamu atveju nenustatyta esminiu trukumu del treciojo asmens ukio subjektu grupes pasiulymo (paraiškos) atitikimo pirkimo salygose itvirtintiems tiekeju kvalifikacijos reikalavimams. Atitinkamai nenustatyta perkanciosios organizacijos UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras veiksmu, pažeidusiu viešuju pirkimu principus (lygiateisiškumo, nediskriminavimo) ar kitas imperatyviasias Viešuju pirkimu istatymo nuostatas, del kuriu butu galima naikinti gincijamus perkanciosios organizacijos sprendimus.

36Esant nurodytoms priežastims, konstatuotina, kad tenkinti ieškoves ieškini nera teisinio pagrindo (Viešuju pirkimu istatymo 93 str., CPK 185 str.).

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

38ieškini atmesti.

39Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas... 2. Teismas, išnagrinejes civiline byla, n u s t a t e :... 3. ieškove pateike ieškini, kuriuo prašo pripažinti neteisetu ir panaikinti... 4. UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centro direktoriaus 2010-06-29 isakymu... 5. Ukio subjektu grupe pasiulymo paraiškoje nurodo, jog šios grupes vidutinis... 6. Ieškove nurodo, kad ukio subjektu grupes pateiktuose finansiniuose... 7. Ieškove atkreipia demesi, jog Viešuju pirkimu tarnyba 2010-11-30 rašte... 8. Atsakove UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras prašo ieškini atmesti... 9. Treciasis asmuo UAB „Technology projects“ atsiliepimu i ieškini prašo... 10. Treciasis asmuo taip pat nurodo, jog ukio subjektu grupes grynasis pelnas... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Byloje nustatyta, kad atsakove UAB Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras... 13. Viešuju pirkimo istatymo 3 14. Nagrinejamu atveju atsakove, vykdydama Viešuju pirkimo istatymo 32 str. 1 d.... 15. Del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 23.5 ir 23.6... 16. Ieškove gincija ukio subjektu grupes pateiktu dokumentu, patvirtinanciu ukio... 17. Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 7 d. ipareigoja kandidatu ar dalyviu... 18. Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 4 d. numato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis... 19. Teismas taip pat pažymi, jog perkancioji organizacija, vertindama tiekeju... 20. Atsižvelgiant i aptartas aplinkybes darytina išvada, kad ieškoves argumentai... 21. Del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 23.1 punkte... 22. Pirkimo salygu 23.1 punktas reikalauja pateikti oficialius dokumentus,... 23. Su minetomis Prancuzijos Respublikos teisingumo ir laisviu ministerijos... 24. Ieškove nurodo, kad ukio subjektu grupes pateikta deklaracija negali atstoti... 25. Del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 23.9 punkte... 26. Ieškove teigia, kad ukio subjektu grupe neatitinka pirkimo salygu 23.9 punkte... 27. Pažymetina, kad pagal pirkimo salygu 23.9 punkta turi buti skaiciuojamas... 28. Del ukio subjektu grupes pasiulymo atitikimo pirkimu salygu 23.12, 33.3 ir 34... 29. Ieškove nurodo, kad ukio subjektu grupe neatitinka pirkimo salygu 23.12 punkte... 30. Iš pirkimo salygu 23.12 punkto nuostatu matyti, kad turi buti vertinama... 31. Atkreiptinas demesys, kad pirkimo salygu 33 ir 34 punktuose yra nustatyti ne... 32. Del viešuju pirkimu tarnybos išvados ... 33. Ieškove atkreipia demesi, kad atsižvelgiant i Viešuju pirkimu tarnybos... 34. Iš Viešuju pirkimu tarnybos 2010-11-30 rašto „Del viešojo pirkimo 91724... 35. Atsižvelgiant i aptartas aplinkybes pripažintina, kad nagrinejamu atveju... 36. Esant nurodytoms priežastims, konstatuotina, kad tenkinti ieškoves ieškini... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 38. ieškini atmesti.... 39. Sprendimas per 30 dienu nuo priemimo gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu...