Byla e2-468-324/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Tomui Pavilioniui, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui K. K., atsakovės atstovams R. S., advokatei O. V., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovei Užgirių žemės ūkio bendrovei, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“, dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė pateikė ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovės 76 346,61 Eur skolą (55361,24 Eur paskolos, 3825,86 Eur palūkanų, 17159,51 Eur delspinigių), pripažinti 2013 m. lapkričio 13 d. susitarimo dėl 2012 m. spalio 9 d. paskolos sutarties Nr. 12-00396 pakeitimo 2.2. punkto sąlygas niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento. Jos atstovas paaiškino, kad 2012 m. spalio 9 d. šalys sudarė paskolos sutartį Nr. 1200396, pagal kurią ieškovė atsakovei išmokėjo 1 194 700 Lt (346 009,036 Eur) paskolą, pasirašė paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, pagal kurį visa paskola turėjo būti grąžinta iki 2015 m. spalio 9 d. Paskolą užtikrino hipoteka. 2013 m. kovo 7 d. susitarimu paskolos sutartis buvo pakeista, keičiant įmokų pagal grafiką dydį, nes atsakovė prašė atidėti paskolos mokėjimą trims mėnesiams, mokant tik palūkanas. 2013 m. rugsėjo mėnesį gavo atsakovės prašymą prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimui įkeisti turtą antrine hipoteka su sąlyga, kad bus sumokėta atitinkama suma. 2013 m. lapkričio 13 d. šalys pasirašė susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo, kuriame, be kita ko, palūkanų ir delspinigių normą pakeitė į 0,00 procentų, atsakovė įsipareigojo iki 2014 m. sausio 15 d. nereikalauti ieškovės svarstyti jos prašymą grąžinti pajinį įnašą ar jį panaudoti paskolos grąžinimui; ieškovė atsisakė visų prievolės užtikrinimo priemonių (hipotekos). Patvirtindama prievolės dalies įvykdymą, ieškovė pateikė Vilniaus rajono 2-jam notarų biurui prašymą išregistruoti sutartinį įkeitimo sandorį. Po šios paskolos sutarties pakeitimo ieškovei grąžintina paskolos dalis liko 55 361,24 Eur. 2014 m. vasario 7 d. ieškovei buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratorės vertinimu, 2013 m. lapkričio 13 d. susitarimas dėl palūkanų ir delspinigių nemokėjimo yra niekinis, nes prieštarauja viešajai tvarkai (CK 1.80, 1.81 straipsniai). Atsakovės prievolė mokėti paskolos bei palūkanų įmokas neišnyko. Tarp šalių susiklostė sutartiniai kredito santykiai ir narystės kooperatinėje bendrovėje – kredito unijoje santykiai (Kredito unijų įstatymo (toliau – KUĮ) 13, 14 straipsniai)). Atsakovė, stojimo į uniją metu įnešdama pagrindinį pajinį įnašą, o prieš paskolos išdavimą įsigydama papildomą pajų, dalyvavo formuojant kredito unijos kapitalą (KUĮ 36, 39 straipsniai), todėl paskolos grąžinimui jis negali būti panaudotas. Paskola atsakovei galėjo būti išduota tik laikantis KUĮ 47 straipsnyje nustatytos tvarkos ir apribojimų. Kredito unija yra pelno siekianti finansų įstaiga, uždirba pajamas iš atlygintinų finansinių paslaugų. Atsakovė, būdama kredito unijos narė, privalėjo suprasti, kad papildomu susitarimu nustatytos neproporcingos ir nenaudingos kredito unijai sąlygos, jų nustatymas nepagrįstas jokiu teisės aktu.

3Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Jos atstovai paaiškino, kad paskolą įsisavino, mokėjimus vykdė laiku. 2013 m. pavasarį pakoregavo paskolos grąžinimo grafiką, nekeičiant paskolos termino. Suteikta paskola labai brangi, todėl buvo suformuluotas papildomas (ne privalomas) pajus, lygus 19 procentų nuo paskolos sumos. Gavusi kreditą geresnėmis sąlygomis, atsakovė nutraukė kredito sutartį su ieškove, šalims suderinus kredito sutarties nutraukimo sąlygas ir ieškovei dėl to neprieštaraujant, t.y. atsakovė nutarė refinansuoti ieškovės paskolą UAB Medicinos banke. Atsakovės prievolė ieškovei pasibaigė vienašaliu atsakovės įskaitymu 2013 m. rugsėjo 16 d., pateikus ieškovei prašymą dėl paskesnės hipotekos leidimo, pirminės hipotekos pasibaigimo ir pajaus dalies panaudojimo kredito padengimui. Į tai ieškovė atsakė 2013 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. 13/1296, nurodydama, jog per 5 darbo dienas įsipareigoja atsisakyti hipotekos (tai buvo padaryta) bei panaudoti papildomą pajaus įnašą galutiniams paskolos padengimui. Tai įrodo, kad ieškovė patvirtino paskolinių santykių pasibaigimą. Atsakovės prievolė pasibaigė šalių susitarimu ir prievolės įvykdymu. Pagal CK 1.79 straipsnį patvirtinusi sandorį šalis netenka teisės jį ginčyti, o pagal šios normos 2 dalį šalis sandorį patvirtino, jeigu po to, kai ji įgijo galimybę sandorį patvirtinti arba nuginčyti, sandorį visiškai ar iš dalies įvykdė. Ieškovė, iš dalies įvykdžiusi sandorį, prarado teisę sandorį nuginčyti. Ieškovė 2013 m. rugsėjo 17 d. sutikime dėl įkeisto turto antriniam įkeitimui nurodė sutinkanti, kad atsakovės įkeistas turtas būtų įkeistas ir antrine hipoteka su sąlyga, kad suma, ne mažesnė kaip 788630 Lt, būtų pervesta į kredito unijos sąskaitą paskolos grąžinimui; kad, atsakovei pervedus šią paskolą ir sumokėjus įkeitimo išregistravimo išlaidas, ieškovė įsipareigojo per 5 darbo dienas atsisakyti turto hipotekos bei panaudoti papildomo pajaus įnašą galutiniam paskolos dengimui. Atsakovė 2013 m. lapkričio 4 d. sudarė paskolos sutartį su UAB Medicinos banku ieškovės suteiktos paskolos pagal 2012 m. spalio 9 d. paskolos sutartį Nr. 12-000396 LTL refinansavimui, 2013 m. lapkričio 7 d. atliko ieškovės sutikime nurodytos pinigų sumos pervedimą į ieškovės sąskaitą. Ieškovė, vykdydama rašytinio sutikimo įsipareigojimus, atsakovei visiškai įvykdžius finansinius įsipareigojimus, grąžino paprastojo vekselio 1 194 700 Lt sumai originalą, kreditoriaus 2013 m. lapkričio 13 d. prašymu išregistravo sutartinį įkeitimo sandorį Nr. 13/1548. Paskoliniai šalių santykiai pasibaigė paskolos davėjui atsisakius dvigubo prievolės užtikrinimo (hipotekos ir vekselio). Skolos nebuvimas rodomas atsakovės apskaitoje (4-me žurnale–orderyje), Lietuvos banko paskolos rizikos duomenų bazėje, ieškovė dėl skolos grąžinimo nesikreipė į garantą. Atsakovės paskolos refinansavime betarpiškai dalyvavo UAB „Sprendimai verslo plėtrai“, kuri ruošė ir derino su pirminiu ir vėlesniu kreditoriais dokumentų projektus. UAB Medicinos bankas nebūtų paskolos refinansavęs, nes turto įkeitimo antrine hipoteka sandoris buvo atliktas ieškovės rašytinio sutikimo pagrindu. Atsakovė buvo asocijuota ieškovės narė, laiku ir tinkamai vykdė savo pareigas, todėl gali naudotis ir teisėmis. Kredito unijos nariai turi teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintųjų pajinius įnašus ar pajinių įnašų dalį, laikantis įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatyto apribojimo (Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Turtinė reikalavimo teisė yra susijusi su kredito unijos nario narystės kredito unijoje pasibaigimu (Kredito unijų įstatymo 15, 18 straipsniai). Atsakovės įneštas pajus turi būti užskaitytas skoliniams įsipareigojimams padengti, nes nebuvo grąžintas atsakovei pasibaigus narystei kredito unijoje. 2013 m. lapkričio 13 d. atsakovės atstovo D. S. pasirašytas susitarimas yra negaliojantis, nes šis atstovas turėjo įgalinimus vadovauti tik ūkinei veiklai, be to, pagal atsakovės įstatų 44 punktą bendrovės pirmininkas neturi įgaliojimų sudaryti sandorius dėl kreditų be narių susirinkimo patvirtinimo, taip pat nėra ieškovės paskolų komiteto sutikimo apie keičiamas sutarties sąlygas, negautas garanto sutikimas (ieškovės įstatų 5.67 p.). Pasirašant šį susitarimą, paskola jau buvo grąžinta.

4Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad bylą prašo nagrinėti jam nedalyvaujant. Jam nėra pateikta informacija apie paskolos sutarties nutraukimą ar įvykdymą, prašymas dėl garantinio įsipareigojimo įvykdymo. Pagal savo veiklos nuostatų, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-330, 22 punktą garantinius įsipareigojimus garantas vykdo tuo atveju, kai pasibaigia kredito grąžinimo terminas ar kredito sutartis nutraukiama prieš terminą ir tik po to, kai įstatymų nustatyta tvarka kredito įstaiga, kuriai įkeistas turtas, ir reikalavimai pagal kredito įstaigai išduotus vekselius yra realizuoti ir (ar) kredito įstaigai įstatymų nustatyta tvarka nuosavybės teise buvo perduotas neparduotas turtas bei įvykdžius kitas sutartyje dėl garantijų teikimo nustatytas sąlygas. Kaip garantas ji nebuvo informuota, jog ieškovės yra atsisakiusi paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių, jų keisti ieškovė negalėjo be garanto sutikimo, todėl garantinis įsipareigojimas gali būti nevykdomas.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. atsakovė pateikė ieškovei prašymą priimti asocijuotu nariu į kredito uniją, sumokėjo 100 Lt pajų, 2012 m. spalio 19 d. sumokėjo papildomą 191 152,00 Lt pajų. 2012 m. spalio 9 d. šalys sudarė paskolos sutartį Nr. 1200396, pagal kurią ieškovė atsakovei išmokėjo 1 194 700 Lt (346 009,036 Eur) paskolą, pasirašė paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, pagal kurį visa paskola turėjo būti grąžinta iki 2015 m. spalio 9 d. Paskolos grąžinimą atsakovė užtikrino savo turto įkeitimu, 2012 m. spalio 9 d. pasirašė paprastąjį vekselį 1 194 700 Lt sumai ir susitarimą dėl šio vekselio apmokėjimo, ieškovė ir trečiasis asmuo 2012 m. spalio 19 d. pasirašė 70 procentų negrąžinto kredito sumos garantijos sutartį Nr. 1G-293/2012. 2013 m. kovo 7 d. šalių susitarimu paskolos sutartis buvo pakeista, keičiant įmokų pagal grafiką dydį.

7Atsakovė, siekdama gauti kreditą Medicinos banke paskolai refinansuoti, 2013 m. rugsėjo 16 d. pateikė ieškovei prašymą duoti sutikimą paskesnės eilės hipotekai įkeisti ieškovei įkeistą atsakovės turtą; patvirtinimą, kad pirminė hipoteka bus baigta, atsakovei pilnai atsiskaičius pagal 2012 m. spalio 9 d. paskolos sutartį; patvirtinimą, kad atsakovės suformuotas pajus bus panaudotas dalies paskolos padengimui; paskolos sumos likutį, įvertinant esamo pajaus, kuris panaudojamas paskolos dalies dengti, buvimą; kitas ieškovei aktualias sąlygas, būtinas kreditorinio įsipareigojimo perėmimui. Nurodė, jog paskolos likutis prašymo pateikimo metu yra 1 013 684,85 Lt.

82013 m. rugsėjo 17 d. atsakovė pasirašė sutikimą Nr. 13/1296 dėl įkeisto turto antrinio įkeitimo. Jame nurodė neprieštaraujanti, kad įkeistas už atsakovės prievolę nekilnojamasis turtas būtų įkeistas antrine hipoteka su sąlyga, kad suma, ne mažesnė kaip 825 000 Lt, būtų pervesta ieškovei paskolos grąžinimui. Pažymėjo, jog tikslią sumą nurodys atsiskaitymo dieną. Nurodė, kad, atsakovei pervedus tą sumą paskolos grąžinimui ir sumokėjus atlyginimą už hipotekos išregistravimą, ieškovė įsipareigoja per penkias darbo dienas atsisakyti hipotekos ir pateikti sutartinės hipotekos lakštą išregistravimui bei panaudoti papildomo pajaus įnašą paskolos dengimui pagal 2012 m. spalio 9 d. paskolos sutarties 5.10 punktą. Atsakovė 2013 m. lapkričio 4 d. gavo kreditą iš Medicinos banko ieškovės suteiktos paskolos refinansavimui ir 2013 m. lapkričio 7 d. pervedė ieškovei 788 630,00 Lt kredito grąžinimui. 2013 m. lapkričio 7 d. ieškovės administracijos vadovė pasirašė sutikimą dėl įkeisto turto antrinio įkeitimo Nr. 13/1296, kurio turinys analogiškas pasirašytam 2013 m. rugsėjo 17 d.

92013 m. lapkričio 13 d. šalys pasirašė susitarimą dėl paskolos sutarties pakeitimo Nr. 12-00396 P2, kurios 2.2 punktu susitarė pakeisti paskolos sutarties 2.6 ir 2.10 punktus dėl metinės palūkanų normos ir delspinigių dydžių į nulinius ir nustatė papildomas sąlygas: 2.3.1 punktu atsakovė įsipareigojo iki 2014 m. sausio 15 d. nereikalauti ieškovės svarstyti atsakovės pateikto prašymo grąžinti pajinį įnašą ar panaudoti jį paskolos grąžinimui, taip pat nereikalauti grąžinti atsakovės turimą pajinį įnašą ar panaudoti jį paskolos grąžinimui arba kitų įmokų mokėjimui nepriklausomai nuo to, ar atsakovės turimų pajinių įnašų suma viršija 1/10 atsakovės paskolų bei kitų kreditorinių įsipareigojimų ieškovei bendros sumos; 2.3.2 punktu atsakovės reikalavimo teisė į unijoje esantį pajinį įnašą įkeičiama ieškovės naudai atsakovės prievolių vykdymui užtikrinti. Atsakovė sutarties galiojimo metu neturi teisės kokiu nors būdu disponuoti šiomis reikalavimo teisėmis be ieškovės sutikimo; 2.3.3. punktu ieškovė atsisakė visų sutarties 2.14 punkte nurodytų paskolos grąžinimo priemonių ir įsipareigojo atsakovei grąžinti hipotekos ir įkeitimo lakštus su įrašu, kad prievolė įvykdyta, taip pat grąžinti atsakovei vekselį. Šalys 2.3.4 punktu nustatė, kad nėra taikomas sutarties sąlygų keitimo mokestis, 2.3.5 punktu – kad šio susitarimo sąlygos gali būti keičiamos tiktai atskiru šalių sudarytu rašytiniu susitarimu. Ieškovė grąžino atsakovei 1 194 700 Lt vekselį ir 2013 m. lapkričio 13 d. Vilniaus 2-jam notarų biurui pateikė prašymą Nr. 13/1548 išregistruoti sutartinį įkeitimo sandorį, kuriame nurodė, jog, atsižvelgdama į tai, kad sutartiniu įkeitimu, kurio identifikavimo kodas 20120120016195, užtikrinta atsakovės prievolė buvo dalinai įvykdyta, vadovaujantis CK 4.224 straipsnio 1 dalies 6 punktu, prašo perduoti duomenis hipotekos registrui dėl minėto sutartinio įkeitimo sandorio išregistravimo.

102014 m. vasario 7 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovei buvo iškelta bankroto byla. 2015 m. kovo 10 d. bankroto administratorė išsiuntė atsakovei įspėjimą dėl netinkamo sutarties vykdymo (periodinių įmokų nemokėjimo), nustatė terminą įmokų sumokėjimui, įspėjo dėl sutarties nutraukimo, 2015 m. balandžio 13 d. išsiuntė pranešimą dėl sutarties nutraukimo. Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl atsakovės pareigos grąžinti paskolos dalį, lygią papildomo pajaus dydžiui 55 361,24 Eur, ir delspinigių bei palūkanų mokėjimo.

11Teismas nesutinka su ieškovės pozicija dėl negalimumo susitarti dėl paskolos dalies grąžinimo papildomo pajaus įnašu. Tai paneigia KUĮ nuostatos ir paskolos sutarties specialiosios dalies 5.10 punktas, pagal kurį ieškovė turi teisę paskolos gavėjo pajinius įnašus be atskiro paskolos gavėjo sutikimo panaudoti paskolos grąžinimui. Nors pagal KUĮ 36 straipsnio 1dalies 1 punktą, 39 straipsnio 1 dalį kredito unijos pajinį kapitalą sudarantys kredito unijos narių pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį, jos narių turimų pajų suteikiamos turtinės teisės apima teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jų pajinius įnašus ar pajinių įnašų dalį, laikantis įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatyto apribojimo (KUĮ 14 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Ši turtinė reikalavimo teisė yra susijusi su kredito unijos nario narystės kredito unijoje pasibaigimu (KUĮ 15, 18 straipsniai), o jai taikomas apribojimas yra sąlygotas kredito unijos veiklos specifikos, atsižvelgiant į tai, kad kredito unijos teiktinos finansinės paslaugos apima skolinimo paslaugų kredito unijos nariams teikimą. Kredito unijos narių prievolių, kylančių iš paskolos teisinių santykių, tinkamas įvykdymas yra užtikrintas įstatyme įtvirtintu disponavimo pajiniu įnašu ar jo dalimi, ne mažesne už skolinamą pinigų sumą kartu su už ją mokamomis palūkanomis, apribojimu, kuris galioja tol, kol grąžinama skolinama suma su palūkanomis (KUĮ 47 straipsnio 3 dalis).

12Atmesdamas aptarta aplinkybe grįstus ieškovės argumentus teismas konstatuoja, kad atsakovės atsikirtimai dėl prievolės grąžinti skolos dalį pasibaigimo sutarties nutraukimu 2013 m. rugsėjo mėnesį, vienašaliu įskaitymu ir prievolės įvykdymu susitarus dėl papildomo pajaus panaudojimo paskolos grąžinimui, yra nepagrįsti.

13Remiantis paskolos sutarties bendrosios dalies 21 punktu, sutarties pasikeitimai, jos nutraukimas arba termino pasikeitimas įforminamas rašytiniu šalių susitarimu. Atsakovė nepateikė rašytinio šalių susitarimo, patvirtinančio sutarties nutraukimą atsakovei įvykdžius prievolę.

14Teismas sprendžia, kad 2013 m. rugsėjo 17 d., 2013 m. lapkričio 7 d. ieškovės sutikimai ir 2013 m. lapkričio 13 d. ieškovės prašymas, kurio pagrindu buvo išregistruota atsakovės sutartinė hipoteka, taip pat 2013 m. lapkričio 13 d. susitarimas, kurio 2.2 punktu buvo nustatyti nuliniai palūkanų ir delspinigių dydžiai, neįrodo atsakovės prievolių tinkamo įvykdymo fakto. Notarų biurui adresuotame 2013 m. lapkričio 13 d. prašyme ieškovė nurodė, kad atsakovės prievolė įvykdyta dalinai, t.y. priešingai nei teigia atsakovė, ieškovė nepatvirtino sutarties tinkamo įvykdymo.

15Nors pastaraisiais susitarimais ieškovė atsisakė paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių – ieškovo turto hipotekos ir vekselio, 2013 m. lapkričio 13 d. sutarties pakeitimu atsakovė prievolių vykdymo užtikrinimui įkeitė savo reikalavimo teisę į pajinį įnašą, t.y. viena prievolių vykdymo užtikrinimo priemonė sutarties vykdymo stadijoje buvo pakeista kita prievolių vykdymo užtikrinimo priemone.

16Atsakovės teiginius, jog prievolė buvo visiškai įvykdyta, paneigia ir šio susitarimo 2.3.1 punktas, kuriame šalys susitarė, jog paskolos gavėjas (ieškovas) įsipareigoja iki 2014 m. sausio 15 d. nereikalauti unijos svarstyti jo pateikto prašymo grąžinti pajinį įnašą ar panaudoti jį paskolai grąžinti, taip pat nereikalauti grąžinti paskolos gavėjo turimo pajinio įnašo ar panaudoti jį paskolai grąžinti arba kitoms įmokoms mokėti, nepriklausomai nuo to, ar paskolos gavėjo turimų pajinių įnašų suma viršija 1/10 paskolos gavėjo paskolų bei kitų kreditorinių įsipareigojimų unijai bendros sumos. Tai rodo, kad šis susitarimas negalėjo būti įvykdytas anksčiau negu 2014 m. sausio 15 d. Byloje nėra duomenų, jog po šios datos atsakovė reikalavo ieškovės svarstyti jos prašymą grąžinti pajinį įnašą ar panaudoti jį paskolai grąžinti (paskolos byloje yra tik jos 2015 m. gegužės 11 d. paaiškinimai dėl ieškovės reikalavimo grąžinti skolą), taip pat nėra duomenų, kad pajinis įnašas po 2014 m. sausio 15 d. buvo įskaitytas, t. y. juo padengtas ieškovo skolos likutis. Jis nebuvo grąžintas ar įskaitytas ir iki galutinio skolos grąžinimo termino – 2015 m. spalio 9 d.

17Atsakovės nurodomo šalių susitarimo dėl prievolės pabaigos nepatvirtina kiti duomenys, kurie atsakovės prašymu buvo patikrinti bylos nagrinėjimo metu. Lietuvos bankas 2016 m. balandžio 26 d. rašte Nr. S 2016/922.25-2203)-12-1820 nurodė, kad 2014 m. sausio 17 d. atsakovės faktiško įsiskolinimo suma ieškovei pagal 2012 m. spalio 9 d. paskolos sutartį Nr. 12-00396 pagal ieškovės pateiktus duomenis buvo 55 361,24 Eur. Atsakovę kaip ieškovės skolininkę ji nurodė Vilniaus apygardos teismui bankroto byloje Nr. B2-3323-781/2016 pateiktame 2014 m. sausio 17 d. paskolų sąraše (skola 191 151,28 Lt).

18Teismo vertinimu, 2017 m. rugsėjo 17 d. ir lapkričio 7 d. ieškovės sutikimai dėl antrinio turto įkeitimo ir įsipareigojimai panaudoti papildomą pajų paskolos padengimui bei atsakovės ūkinės apskaitos duomenys neįrodo atsakovės prievolės pasibaigimo vienašaliu įskaitymu – 2013 m. lapkričio 13 d. sutarties pakeitimo 2.3.1 ir 2.3.2 punktai pagrindžia, jog nebuvo ieškovės prievolės grąžinti atsakovei papildomą pajų (nebuvo priešpriešinių reikalavimų); be to, nebuvo priimtas ieškovės valdybos sprendimas negrąžintą paskolos likutį padengti papildomo pajaus įnašu (CK 6.130 straipsnio 1 dalis, KUĮ 28 straipsnio 3 dalies 6 punktas). Atsakovės argumentai dėl ieškovės valdybos sprendimo nebuvimo 2013 m. lapkričio 13 d. susitarimui sudaryti bei atsakovės atstovui D. S. nesuteiktus įgalinimus šiam susitarimui pasirašyti vertintini kaip nepagrįsti ir nereikšmingi. D. S. suteiktus įgalinimus patvirtina ieškovei pasirašant susitarimą pateiktas 2013 m. lapkričio 11 d. atsakovės pirmininko R. S. įsakymas Nr. 8 d., kuriuo D. S. pavesta pavaduoti pirmininką jo atostogų metu nuo 2013 m. lapkričio 12 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Paskolos byloje yra ieškovės paskolų komiteto narių 2013 m. lapkričio 12 d. pasirašytos pagrindinės paskolos pakeitimo sąlygos (39 priedas). Jose nurodoma, kad paskola grąžinama termino pabaigoje, dengimui nukreipiant 191 152 Lt dydžio pajų, tačiau 2013 m. lapkričio 13 d. papildomu susitarimu dėl paskolos sutarties pakeitimo šalys dėl tokios sąlygos nesusitarė, pajus buvo įkeistas paskolos gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimui. Atsakovė nepareiškė materialinio teisinio reikalavimo dėl 2013 m. lapkričio 13 d. papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu kuriais nors jos nurodytais pagrindais, todėl daryti išvadą apie prievolės pasibaigimą remiantis vien ginčo skolos neapskaitymu atsakovės ūkinėje apskaitoje nėra pagrindo.

19Atsakovė neįvykdė sutartinio įsipareigojimo grąžinti skolą sutartyje nurodytu terminu, todėl iš jos ieškovei priteistina ieškinyje nurodyta papildomo pajaus dydžio skola 55361,24 Eur (2012 m. spalio 9 d. paskolos sutarties 2.2 punktas, CK 6.189 straipsnio 1, 4 dalys).

20Ieškovės reikalavimas pripažinti niekiniu 2013 m. lapkričio 13 d. susitarimo 2.2 punktą dėl nulinių palūkanų ir delspinigių atmestinas kaip nepagrįstas. Ji nenurodė imperatyvių (nei bendrųjų, nei įtvirtintų KUĮ) įstatymų normų, draudžiančių kredito davėjai ir gavėjai susitarti dėl palūkanų ir delspinigių nemokėjimo, nekonkretizavo, kokią viešąją tvarką pažeidžia toks susitarimas (pats sutarties pakeitimas sudarytas teisėtai). Svarbi aplinkybė yra ta, kad nulines palūkanas ir delspinigius šalys nustatė tik tada, kai atsakovė grąžino didžiąją paskolos dalį (85 procentus) ir įsipareigojo nereikalauti turimo pajinio įnašo (jo dalies) grąžinimo. Nors ieškovė pagal ginčijamą susitarimą ir negavo įprasto atlygio, mokamo už naudojimąsi paskolintais pinigais, ji gavo neabejotiną turtinę naudą – papildomą pajinį įnašą, kuriuo papildė nuosavą kapitalą. Pakeista kreditavimo sutartis neprarado esminio elemento – atlygintinumo, todėl ginčijamą pakeitimą nėra pagrindo laikyti prieštaraujančiu imperatyviosioms įstatymo normoms ir kreditavimo sutarties esmei. Susitarimas dėl delspinigių nemokėjimo nepriskirtinas prie įstatymų numatytų draudžiamų ir dėl to negaliojančių susitarimų.

21Aplinkybė, kad šioje byloje ieškovė nereiškia materialinių reikalavimų garantui, savaime neatleidžia atsakovės nuo sutartinių prievolių vykdymo.

22Pagal Valstybės skolos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą valstybės garantijos sąvoką ji apibrėžiama kaip valstybės turtinis įsipareigojimas grąžinti visą skolą arba jos dalį ir sumokėti už grąžinamą skolą ar jos dalį palūkanas vidaus arba užsienio kreditoriui už valstybės garantuojamą skolininką, jeigu šis neįvykdo paskolos sutartyje arba kituose įsipareigojamuosiuose skolos dokumentuose nustatytų įsipareigojimų arba įvykdo ne visus tokius įsipareigojimus. Remiantis LR Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198 patvirtintais UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ garantijų teikimo nuostatais trečiasis asmuo garantuoja kredito įstaigoms iki 80 procentų neatgautos kredito dalies grąžinimą (4.1 punktas). Trečiasis asmuo įsipareigojo grąžinti ieškovei kredito dalį, jei atsakovė, suėjus galutiniam grąžinimo terminui arba ieškovei prieš laiką nutraukus paskolos sutartį, negrąžins arba nepilnai grąžins 1194700 Lt kreditą. Šių įsipareigojimų ieškovei atsakovė neįvykdė laikydama, kad skolą jau yra grąžinusi. Priimamu sprendimu konstatuota, kad atsakovės prievolė ieškovei kilo iš sutarties ir turi būti įvykdyta. Kadangi garanto atsakomybė yra subsidiari (CK 6.90 straipsnio 1 dalis), teismo vertinimu, nėra pagrindo netenkinti ieškinio dėl paskolos grąžinimo motyvuojant tuo, kad toks reikalavimas šioje byloje nereiškiamas garantui.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1, 2 dalimis, dėl advokato pagalbos išlaidų priteisimo šalis raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į kiekvienos bylos sudėtingumą, į advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.). Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos pagal CPK 93 straipsnio 2 dalies, 96 straipsnio 1 dalies nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad patenkinta ieškinio dalis sudaro 72 procentus (55316,24x100/76346,61).

25Ieškovė pateikė prašymą ir įrodymus, kad 2015 m. rugsėjo 8 d. advokatei už ieškinio parengimą sumokėjo 452,50 Eur, 199,10 Eur už pasirengimą 2015 m. lapkričio 17 d. teismo posėdžiui ir atstovavimą jame, 36,20 Eur už papildomų įrodymų rinkimą ir pateikimą teismui vykdant teismo įpareigojimą, 217,20 Eur už pasirengimą 2015 m. gruodžio 17 d. teismo posėdžiui ir atstovavimą, 54,30 Eur už užklausimų renkant informaciją parengimą, konsultacijas su ieškovės apskaitą tvarkančia įmone (iš viso 506,80 Eur); 550 Eur už pasirengimą bylos nagrinėjimui ir kelionę iš Vilniaus į Kauną ir atstovavimą teismo posėdyje 2016 m. balandžio 6 d., 550 Eur pasirengimą bylos nagrinėjimui ir kelionę iš Vilniaus į Kauną ir atstovavimą teismo posėdyje 2016 m. gegužės 4 d., 300 Eur už paklausimų rengimą renkant įrodymus, 100 Eur už prašymo dėl papildomų įrodymų priėmimo rengimą, 383,75 Eur už rašytinių paaiškinimų parengimą (iš viso 1883,75 Eur, veiksmus atliko advokato padėjėjas, 80 procentų sumos sudaro 1507 Eur ); bendra suma – 2466,3 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad 506,80 Eur bylinėjimosi išlaidos buvo susiję su nepakankamu ieškinį grindžiančios medžiagos parengimu teikiant teismui, tai paaiškėjo pirmame parengiamajame posėdyje, jos laikytinos perteklinėmis, pagrįsta suma pripažįstant 1959,5 Eur. Kitos išlaidos, taip pat atsakovės patirtos išlaidos, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, neviršija rekomendacijose nurodytų dydžių. Atsakovė 2015 m. gruodžio 17 d. už atsiliepimo parengimą sumokėjo 500 Eur, už įrodymų rinkimą ir pasiruošimą bylos nagrinėjimui – 200 Eur, atstovavimą teisme – 200 Eur (iš viso 900 Eur), 2016 m. spalio 19 d. – 240 Eur už rašytinių įrodymų rinkimą, 360 Eur už darbą su papildomais įrodymais, kuriuos pateikė ieškovas, 480 Eur už baigiamąją kalbą ir atstovavimą (iš viso 1080 Eur), bendra suma – 1980 Eur. Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistina 1411 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės atsakovei – 554 Eur bylinėjimosi išlaidų. Valstybei iš atsakovės priteistina 1047 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

26Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

27ieškinį patenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovės Užgirių žemės ūkio bendrovės, juridinio asmens kodas 165666531, 55361,24 (penkiasdešimt penkių tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt vieno Eur 24 ct) Eur skolą ir 1411 (vieną tūkstantį keturis šimtus vienuolika) Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 112040690.

29Priteisti iš atsakovės Užgirių žemės ūkio bendrovės, juridinio asmens kodas 165666531, 1047 (vieną tūkstantį keturiasdešimt septynis) Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, nurodytą sumą pervedant į valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

30Priteisti iš ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, juridinio asmens kodas 112040690, 554 (penkis šimtus penkiasdešimt keturis) Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei Užgirių žemės ūkio bendrovei, juridinio asmens kodas 165666531

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Tomui... 2. ieškovė pateikė ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovės 76 346,61... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutinka. Jos atstovai paaiškino, kad paskolą... 4. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad bylą prašo nagrinėti... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. atsakovė... 7. Atsakovė, siekdama gauti kreditą Medicinos banke paskolai refinansuoti, 2013... 8. 2013 m. rugsėjo 17 d. atsakovė pasirašė sutikimą Nr. 13/1296 dėl įkeisto... 9. 2013 m. lapkričio 13 d. šalys pasirašė susitarimą dėl paskolos sutarties... 10. 2014 m. vasario 7 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovei buvo... 11. Teismas nesutinka su ieškovės pozicija dėl negalimumo susitarti dėl... 12. Atmesdamas aptarta aplinkybe grįstus ieškovės argumentus teismas... 13. Remiantis paskolos sutarties bendrosios dalies 21 punktu, sutarties... 14. Teismas sprendžia, kad 2013 m. rugsėjo 17 d., 2013 m. lapkričio 7 d.... 15. Nors pastaraisiais susitarimais ieškovė atsisakė paskolos grąžinimo... 16. Atsakovės teiginius, jog prievolė buvo visiškai įvykdyta, paneigia ir šio... 17. Atsakovės nurodomo šalių susitarimo dėl prievolės pabaigos nepatvirtina... 18. Teismo vertinimu, 2017 m. rugsėjo 17 d. ir lapkričio 7 d. ieškovės... 19. Atsakovė neįvykdė sutartinio įsipareigojimo grąžinti skolą sutartyje... 20. Ieškovės reikalavimas pripažinti niekiniu 2013 m. lapkričio 13 d.... 21. Aplinkybė, kad šioje byloje ieškovė nereiškia materialinių reikalavimų... 22. Pagal Valstybės skolos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą valstybės... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 24. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1, 2 dalimis, dėl advokato pagalbos išlaidų... 25. Ieškovė pateikė prašymą ir įrodymus, kad 2015 m. rugsėjo 8 d. advokatei... 26. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. ieškinį patenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovės Užgirių žemės ūkio bendrovės, juridinio asmens... 29. Priteisti iš atsakovės Užgirių žemės ūkio bendrovės, juridinio asmens... 30. Priteisti iš ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...