Byla 2-1030-368/2014
Dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Raguvilė“ ieškinį atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Žemaitijos agroprekyba“ dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Raguvilė“ prašo pripažinti neteisėtais atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo (1 tomas, 2–6 b. l.). Teigia, kad atsakovė nepagrįstai pripažino trečiojo asmens pasiūlymo duomenis konfidencialiais, ir mano, jog konkurso laimėtojos UAB „Žemaitijos agroprekyba“ kvalifikacija neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Tvirtina, kad trečiojo asmens UAB „Žemaitijos agroprekyba“ pasiūlymo kaina yra neįprastai maža.

4Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 tomas, 11–15 b. l.). Nurodo, kad pakartotinai įvertinusi trečiojo asmens kvalifikaciją, nustatė, jog ji atitinka reikalavimams. Pažymėjo, kad trečiasis asmuo nurodė kai kurias pasiūlymo dalis konfidencialiomis. Atkreipia dėmesį į tai, kad pirkimo dokumentuose buvo nustatyta fiksuotos kainos, o ne fiksuoto įkainio, kainodara, ir trečiojo asmens pasiūlymo kaina negali būti kvalifikuojama neįprastai maža.

5Trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos agroprekyba“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (2 tomas, 3–9 b. l.). Pabrėžia, kad dalį pasiūlymo pripažino konfidencialia informacija, nes ši informacija priskirtina komercinei paslapčiai. Teigia, kad ieškovė konkrečiai nenurodė, kurių pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų neatitinka trečiojo asmens kvalifikacija. Mano, kad perkančioji organizacija (toliau PO) nagrinėjamu atveju neprivalėjo reikalauti papildomo kainos pagrindimo.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8Byloje nustatyta, kad atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija organizavo atvirą konkursą „Mažeikių miesto želdynų ir želdinių priežiūra“ (1 tomas, 14–53 b. l.)

92014-06-12 raštu atsakovė informavo tiekėjus, kad buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir konkursą laimėjo UAB „Žemaitijos agroprekyba“ (2 tomas, 27 b. l.).

102014-06-27 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, nurodydama, kad konkurso laimėtojos UAB „Žemaitijos agroprekyba“ pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų (1 tomas, 7–8 b. l.).

112014-07-04 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad ieškovės pretenzija buvo patenkinta iš dalies ir komisija sugrįžo prie minimalių kvalifikacinių reikalavimų vertinimo procedūros (1 tomas, 9–10 b. l.).

122014-07-22 atsakovė informavo tiekėjus, kad buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir konkursą laimėjo UAB „Žemaitijos agroprekyba“ (2 tomas, 65 b. l.).

132014-07-24 ieškovė paprašė leisti susipažinti su UAB „Žemaitijos agroprekyba“ pasiūlymu ir jį lydinčiais dokumentais (2 tomas, 66 b. l.).

142014-07-28 atsakovė pateikė ieškovei trečiojo asmens UAB „Žemaitijos agroprekyba“ pasiūlymą ir jį paaiškinančius / patikslinančius dokumentus (2 tomas, 68 b. l.).

152014-08-06 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, nurodydama, kad UAB „Žemaitijos agroprekyba“ pasiūlymas neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir turi būti atmestas (1 tomas, 11–12 b. l.).

162014-08-07 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad jos pretenzija buvo atmesta (1 tomas, 13 b. l.).

172014-08-25 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad 2014-08-25 buvo sudaryta sutartis su UAB „Žemaitijos agroprekyba“ (2 tomas, 69 b. l.).

18Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

19Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių – dėl trečiojo asmens UAB „Žemaitijos agroprekyba“ atitikties nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams, pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdo, taip pat keliamas pasiūlymo dalies dokumentų pripažinimo konfidencialiais dokumentais klausimas.

20Dėl konfidencialios informacijos

21Teismas pažymi, kad aplinkybė, kad trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos agroprekyba“ nusprendė dalį savo pasiūlymo dokumentų pripažinti konfidencialia informacija (atsakovės atsiliepimo priedų Nr. 4 ir Nr. 5 dalys su žyma „konfidencialu“), savaime nesuponuoja išvados, kad trečiojo asmens kvalifikacija neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, ar buvo pažeisti ieškovės, kaip pirkimo dalyvės, teisės, kadangi šie dokumentai buvo pateikti teismui, ir teismas gali šiuos dokumentus įvertinti.

22Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį PO negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu PO turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

23Pagal CPK 1.116 straipsnio 1 dalį informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Informaciją, kuri negali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, nustato įstatymai.

24Taigi, kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama.

25Teismas, įvertinęs trečiojo asmens UAB „Žemaitijos agroprekyba“ konfidencialią informaciją, sprendžia, kad ši informacija atitinka prieš tai minėtus požymius, kadangi informacija, susijusi su bendrovės gamybiniais pajėgumais, konkrečių bendrovės technikos sąrašu bei jos detalizacija, taip pat darbuotojų kvalifikacija ir pan. yra nevieša informacija pagal savo pobūdį ir ši informacija nėra laisvai prieinama kitiems asmenims.

26Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad dalis ieškovės teismui pateiktų dokumentų taip pat yra su žyma „konfidencialu“: pvz., VĮ „Registrų centro“ pažyma apie viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantį tiekėją; UAB „Raguvilė“ nuostatai; įvykdytų-vykdomų sutarčių sąrašas ir pan. (1 tomas, 81–82, 84–92), ir dalis šios informacijos analogiška trečiojo asmens neviešai informacijai (pvz.: su bendrovės specialistais susijusi informacija (1 tomas, 95–100 b. l.).

27Akivaizdu, kad tiekėjai yra suinteresuoti neatskleisti komercinę paslaptį sudarančios informacijos, kadangi tokio pobūdžio informacijos atskleidimas gali suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą.

28Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams

29Nors ieškovė nedetalizavo, kokių reikalavimų neatitinka trečiojo asmens pasiūlymas ar jo kvalifikacija, teismas atsižvelgdamas į šios bylos kategoriją ir teismo vaidmenį bei įvertindamas tiekėjų lygiateisiškumo principą, sprendžia, jog būtina įvertinti UAB „Žemaitijos agroprekyba“ kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams.

30Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

31Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė 2014-06-27 pretenzijoje kėlė klausimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 15.8 ir 15.9 eilučių reikalavimams (1 tomas, 7 b. l.).

32Pagal pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 15.8 papunktį tiekėjui buvo nustatytas reikalavimas turėti ne mažiau kaip du specialistus, turinčius ne žemesnį, kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilyginamąjį išsilavinimą agronomijos, gėlininkystės ar sodininkystės, žaliosios statybos techniko srityse, galinčius atlikti apželdinimo ir gėlininkystės darbus ir turinčius ne mažesnį kaip dvejų metų darbo patirtį (1 tomas, 24–25 b. l.). Konkurso sąlygų 15.9 papunktyje nustatytas reikalavimas paslaugos tiekėjui turėti pakankamai technikos; technika, reikalinga darbams atlikti, turi būti ne senesnė nei 10 metų ir turi turėti techninius pasus. Bent viena transporto priemonė, naudojama teikiant paslaugą, turi atitiktį ne žemesnį, nei EURO 4 arba lygiavertį, arba ne žemesnį nei IV išmetamųjų dujų standartus arba lygiaverčius.

33Bylos duomenimis, PO paprašė trečiojo asmens patikslinti atitiktį minėtiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (2 tomas, 28 b. l.), ir UAB „Žemaitijos agroprekyba“ papildomai pateikė dokumentus, pagrindžiančius atitiktį pirkimo reikalavimams, iš kurių matyti, kad bendrovė turi galimybę darbams pasitelkti du specialistus, turinčius tinkamą išsilavinimą ir darbo patirtį, taip pat bendrovė turi pakankamai tinkamos technikos pirkimo darbams atlikti (2 tomas, 35–41 b. l., atsakovės atsiliepimo priedų Nr. 4 ir Nr. 5 dalys, pateiktos per LITEKO). Trečiasis asmuo taip pat pateikė PO duomenis apie sėkmingai įvykdytus panašaus pobūdžio projektus (2 tomas, 33, 58, 59, 60 b. l.)

34Teismas, įvertindamas prieš tai minėtas aplinkybes, sprendžia, kad ieškovės teiginiai dėl UAB „Žemaitijos agroprekyba“ kvalifikacijos neatitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams yra nepagrįsti.

35Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos

36Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina (derybų atveju – galutinė kaina) yra neįprastai maža, PO privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą (derybų atveju – galutinę kainą), o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos (derybų atveju – galutinės kainos) pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.

37Teisingumo Teismas, be kita ko, yra pažymėjęs, kad tiekėjų paaiškinimų tikrinimo procedūra turi būti taikoma visais atvejais, kai PO siekia pašalinti pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos. Dėl to, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu (PO apsibrėžus ar teisės normose nustačius, kokia kaina pripažintina neįprastai maža) atsiranda PO pareiga tikrinti neįprastai mažos kainos pasiūlymus, tiekėjams turi būti užtikrinta, kad jie nebus pašalinti iš konkurso, vykdomo konkurencijos skatinimo sąlygomis, be galimybės paaiškinti jų pasiūlymo rimtumą (Teisingumo Teismo 1989 m. birželio 22 d. Sprendimas F. C. / Comune di Milano, 103/88, Rink. 1989, p. 1839).

38Ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan.

39Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1S-96 pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina pripažintina neįprastai maža tuo atveju, kai perkančioji organizacija vertina ją kaip nepakankamą viešojo pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti (1 punktas). Nurodyto įsakymo 2 punkte įtvirtinta neįprastai mažos kainos prezumpcija, pagal kurią pasiūlyme nurodyta kaina visais atvejais pripažintina neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (2.1 punktas); 2) yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų (2.2 punktas).

40Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtintos Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija nuo 2011-11-05) 2 punktą sutarties kaina – suma, kurią PO pagal sutartį turi sumokėti tiekėjui už perkamas prekes, paslaugas ar darbus. Metodikos 6 punkte nurodytos kainos apskaičiavimo būdai, tarp jų: fiksuotos kainos nustatymas (6.1 punktas). Pagal metodikos 8 punktą sutartyje nustačius fiksuotą kainą, PO įsipareigoja šią kainą sumokėti tiekėjui už visas pagal sutartį patiektas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus; fiksuota kaina nustatoma, kai iš anksto: perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nurodyti pakankamai tikslų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų kiekį; pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi pakankamas galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio (9 punktas).

41Pagal konkurso sąlygų 31 punktą pasiūlymuose nurodoma kaina turi būti išreikšta ar apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede (1 tomas, 27 b. l.). Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį ir apimtis, kainos sudėtinės dalis.

42Iš pirkimo priedo Nr. 1 matyti, kad PO pareikalavo iš tiekėjų nurodyti bendrą pasiūlymų kainą su PVM (1 tomas, 34 b. l.). Šiame priede taip pat detalizuotos perkamos paslaugos ir jų kiekis.

43Taigi atsakovė, organizavusi atvirą konkursą „Mažeikių miesto želdynų ir želdinių priežiūra“, pirkimo dokumentuose nustatė fiksuotą kainą, todėl vertinant tiekėjų pasiūlymus pagal neįprastai mažos kainos kriterijus turi būti vertinamos konkurso dalyvių bendros pasiūlymų kainos, o ne kainos sudedamosios dalys ir atskirų (pagal savo apimtį siauresnių) paslaugų kainos.

44Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė pasiūlė 659696,02 Lt, o trečiasis asmuo 629442,07 pasiūlymo su PVM kainą (2 tomas, 65 b. l.), t. y. trečiojo asmens bendra pasiūlymo kaina tik 4,5860 proc. (659696,02 - 629442,07) / 659696,02 Lt x 100 proc.) buvo mažesnė, nei ieškovės, ir įvertindamas pirkimo dalyvių skaičių, sprendžia, kad nebuvo neįprastai mažos kainos pirmosios sąlygos.

45Iš pirkimo sąlygų matyti, kad pirkimui nebuvo iš anksto skirta suplanuotų lėšų, PO neatmesti pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (konkurso sąlygų 67 punktas, 1 tomas, 30 b. l.), todėl trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta bendra kaina negali būti pripažinta neįprastai maža kaina ir pagal antrą sąlygą.

46Esant šioms aplinkybėms, ieškovės UAB „Raguvilė“ ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

47Be to, minėta, kad 2014-08-25 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad 2014-08-25 buvo sudaryta sutartis su UAB „Žemaitijos agroprekyba“, ir ieškovė ieškinyje nekėlė reikalavimo dėl šios sutarties galiojimo.

48Ieškinį atmetus, tenkintini atsakovės ir trečiojo asmens prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

49Tačiau teismas, atsižvelgdamas į atsakovei suteiktų teisinių paslaugų kompleksiškumą ir įvertindamas Rekomendacijas, pagal kurias už atsiliepimą į ieškinį parengimą rekomenduoja priteisti 3 MMA maksimalų dydį (8.2 punktas), sprendžia, kad atsakovės advokato pagalbos išlaidų dydis teisme mažintinas nuo 4802,49 Lt iki 3000 Lt. Nors atsakovės atstovas detalizavo, kad advokato pagalbos išlaidas sudarė civilinės bylos analizė, atstovavimas ir atsiliepimo į ieškinį parengimas (2 tomas, 86 b. l.), teismas atkreipia dėmesį į tai, kad byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., byla Nr. AS556-766/2009) išaiškinta, jog susipažinimas su teismo dokumentais, konsultacija, atsiliepimo į pareiškėjo skundą (nagrinėjamu atveju ieškinį) parengimas laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.2 punkte.

50Trečiasis asmuo byloje patyrė 1000 Lt advokato pagalbos išlaidas, šios išlaidos yra realios, pagrįstos ir neviršijo rekomenduojamo priteisti išlaidų dydžio už atsiliepimo į ieškinį parengimą, todėl teismo nemažintinos.

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

52Ieškinį atmesti.

53Priteisti iš ieškovės UAB „Raguvilė“ (j. a. k. 161735535) atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (j. a. k. 167371234) 3000 Lt, o trečiajam asmeniui UAB „Žemaitijos agroprekyba“ (j. a. k. 167382444) 1000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

54Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „Raguvilė“ prašo pripažinti neteisėtais atsakovės... 4. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija prašo ieškinį... 5. Trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos agroprekyba“ prašo ieškinį atmesti ir... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija... 9. 2014-06-12 raštu atsakovė informavo tiekėjus, kad buvo nustatyta pasiūlymų... 10. 2014-06-27 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, nurodydama, kad konkurso... 11. 2014-07-04 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad ieškovės pretenzija buvo... 12. 2014-07-22 atsakovė informavo tiekėjus, kad buvo nustatyta pasiūlymų eilė... 13. 2014-07-24 ieškovė paprašė leisti susipažinti su UAB „Žemaitijos... 14. 2014-07-28 atsakovė pateikė ieškovei trečiojo asmens UAB „Žemaitijos... 15. 2014-08-06 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, nurodydama, kad UAB... 16. 2014-08-07 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad jos pretenzija buvo... 17. 2014-08-25 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad 2014-08-25 buvo sudaryta... 18. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 19. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių... 20. Dėl konfidencialios informacijos... 21. Teismas pažymi, kad aplinkybė, kad trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos... 22. Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį PO negali tretiesiems asmenims atskleisti jai... 23. Pagal CPK 1.116 straipsnio 1 dalį informacija laikoma komercine (gamybine)... 24. Taigi, kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi... 25. Teismas, įvertinęs trečiojo asmens UAB „Žemaitijos agroprekyba“... 26. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad dalis ieškovės teismui pateiktų... 27. Akivaizdu, kad tiekėjai yra suinteresuoti neatskleisti komercinę paslaptį... 28. Dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties minimaliems kvalifikaciniams... 29. Nors ieškovė nedetalizavo, kokių reikalavimų neatitinka trečiojo asmens... 30. Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir... 31. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė 2014-06-27 pretenzijoje kėlė... 32. Pagal pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 15.8 papunktį tiekėjui buvo... 33. Bylos duomenimis, PO paprašė trečiojo asmens patikslinti atitiktį... 34. Teismas, įvertindamas prieš tai minėtas aplinkybes, sprendžia, kad... 35. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos... 36. Pagal VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių,... 37. Teisingumo Teismas, be kita ko, yra pažymėjęs, kad tiekėjų paaiškinimų... 38. Ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija,... 39. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2009 m.... 40. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 41. Pagal konkurso sąlygų 31 punktą pasiūlymuose nurodoma kaina turi būti... 42. Iš pirkimo priedo Nr. 1 matyti, kad PO pareikalavo iš tiekėjų nurodyti... 43. Taigi atsakovė, organizavusi atvirą konkursą „Mažeikių miesto želdynų... 44. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė pasiūlė 659696,02 Lt, o... 45. Iš pirkimo sąlygų matyti, kad pirkimui nebuvo iš anksto skirta suplanuotų... 46. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės UAB „Raguvilė“ ieškinys yra... 47. Be to, minėta, kad 2014-08-25 raštu atsakovė informavo ieškovę, kad... 48. Ieškinį atmetus, tenkintini atsakovės ir trečiojo asmens prašymai dėl... 49. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į atsakovei suteiktų teisinių paslaugų... 50. Trečiasis asmuo byloje patyrė 1000 Lt advokato pagalbos išlaidas, šios... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 52. Ieškinį atmesti.... 53. Priteisti iš ieškovės UAB „Raguvilė“ (j. a. k. 161735535) atsakovei... 54. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...