Byla e2VP-1712-323/2018
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. M. prašymą suinteresuotiems asmenims M. M., antstoliui A. S. dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti skolininko M. M. dalį areštuotame turte. Nurodė, kad antstolis A. S. 2017-10-25 turto arešto aktais areštavo skolininko turtą, kuris yra bendras su kitu asmeniu, ir 2017-11-11 siūlymu nurodė kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo.

5Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo nepateikė.

6Kadangi pareiškėjos prašymo dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo nagrinėjimu yra suinteresuota skolininko sutuoktinė J. M., todėl ji įtrauktina į šios bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu kaip turinti teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 443 straipsnio 3 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Prašymas tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. S. vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/01398 vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-29 išduotą vykdomąjį raštą Nr. N2-4610-253/2007 dėl išlaikymo nepilnametei U. M. periodinėmis išmokomis po 300 Lt kas mėnesį, bet ne mažiau kaip 50 procentų minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), nustatytos Lietuvos Respublikoje, išieškojimo iš skolininko M. M.. Vykdydamas išieškojimą antstolis 2017-10-25 turto arešto aktu Nr. S1b-88233 areštavo skolininko sutuoktinei J. M. įmonėje UAB „B.“ mokamą darbo užmokestį, išskaičiuojant ½ dalį nuo 70 procentų gaunamų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA, ir 20 procentų nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA. 2017-10-25 turto arešto aktu Nr. S1b-88212 antstolis areštavo mažąjį pramoginį laivą – katerį „( - )“, unikalus ID ( - ), registro Nr. ( - ), o 2017-10-25 turto arešto aktu Nr. S1b-88230 areštuota transporto priemonė „VW LT35“, valst. Nr. ( - ). 2017-10-26 turto arešto aktais Nr. S1b-88258 ir Nr. S1b-88283 areštuotos piniginės lėšos, esančios ir / ar patenkančios į skolininko sutuoktinės J. M. vardu atidarytas sąskaitas Nr. ( - ), AB „( - )“, ir Nr. ( - ), AB „( - )“. Antstolis 2017-10-26 patvarkymu Nr. S1b-88291 pasiūlė skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatyto ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. 2017-11-17 siūlymu kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo Nr. S1b-95268 antstolis pasiūlė išieškotojai per vieną mėnesį nuo šio siūlymo dienos kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo. 2017-12-04 antstolio kontoroje gauta skolininko M. M. ir jo sutuoktinės J. M. 2017-11-27 sudaryta Povedybinė sutartis, notarinio registro Nr. ( - ), kuri 2017-11-29 buvo įregistruota VĮ „Registrų centras“ (CK 3.103 straipsnio 3 dalis) ir įsigaliojo nuo jos pasirašymo momento (Sutarties 7.1. punktas). 2017-12-06 patvarkymu Nr. S1b-100567 dėl turto arešto akto tikslinimo antstolis nutarė patikslinti 2017-10-25 turto arešto aktą Nr. S1b-88233, nustatant, kad po 2017-11-27 Povedybinės sutarties sudarymo 2017-10-25 turto arešto akto pagrindu iš J. M. darbo užmokesčio išskaitytas ir UAB „B.“ saugomas pinigines lėšas išmokėti J. M., o iki 2017-11-27 Povedybinės sutarties sudarymo 2017-10-25 turto arešto akto pagrindu iš J. M. darbo užmokesčio išskaitytas pinigines lėšas toliau saugoti įmonėje UAB „B.“ iki atskiro antstolio nurodymo.

10Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Gavęs šį skolininko sutikimą, antstolis, priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą, patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną vykdomuosius dokumentus pateikusiems vykdyti išieškotojams pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Jeigu nė vienas išieškotojas per šį terminą nepateikia antstoliui nurodyto prieštaravimo, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams per trisdešimt dienų pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo antstolio patvarkymo, kuriuo nustatytas bendraturčių susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo pateikimo terminas, priėmimo dienos ir motyvuotu antstolio patvarkymu gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų.

11Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

12Nagrinėjamos bylos duomenimis matyti, kad skolininkas M. M. ir suinteresuotas asmuo J. M. ( - ) sudarė santuoką. CK 3.87 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtinė nuosavybė. Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis). Šiuo atveju skolininkas ir jo sutuoktinė 2017-11-27 sudarė Povedybinę sutartį, notarinio registro Nr. ( - ), kurios nuostatomis (3.1. punktas) visas turtas (nekilnojamasis, kilnojamasis, finansinis), įgytas santuokos metu po šios sutarties sudarymo yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Povedybinės sutarties sudarymas yra pagrindas bendrajai jungtinei nuosavybei pasibaigti vadovaujantis CK 3.100 straipsnio 7 punktu. Šiai pasibaigus, turtas, nurodytas CK 3.88 straipsnio 1 dalyje, nebeturi bendrosios jungtinės nuosavybės statuso ir, įregistravus povedybinę sutartį Vedybų sutarčių registre, nebegali būti išieškojimo objektas dėl kito sutuoktinio asmeninių prievolių (CK 3.103 straipsnio 3 dalis). Taigi, esant sudarytai ir nenuginčytai 2017-11-27 skolininko M. M. ir jo sutuoktinės J. M. Povedybinei sutarčiai, nustatančiai, kad J. M. gautos pajamos iš darbinės veiklos bei piniginės lėšos banko sąskaitoje po 2017-11-27 Povedybinės sutarties sudarymo yra jos asmeninė nuosavybė, nėra pagrindo skolininko M. M. prievolių išieškojimą vykdyti iš asmeninio jo sutuoktinės J. M. turto: turtas, pajamos, piniginės lėšos, kurias J. M. gavo iki 2017-11-27, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, o po 2017-11-27 Povedybinės sutarties sudarymo – asmeninė jos nuosavybė, todėl po šios sutarties sudarymo skolininko turto dalis nenustatytina. Esant tokioms aplinkybėms, nustatytina, kad skolininkui M. M. bendrojoje jungtinėje su jo sutuoktine J. M. nuosavybėje iki 2017-11-27 Povedybinės sutarties sudarymo priklausė ½ dalis sutuoktinės J. M. gaunamų pajamų iš darbinės veiklos bei ½ dalis piniginių lėšų, buvusių / patekusių į sąskaitą Nr. ( - ), AB „( - )“.

13Kadangi 2017-11-27 Povedybinė sutartis sutuoktinių turto teisinį rėžimą nustato į ateitį, o ne retrospektyviai, nustatytina skolininko turto dalis į turtą, sutuoktinių įgytą iki šios sutarties sudarymo ir esantį bendrąja jungtine nuosavybe, t. y. automobilį „VW LT35“, valst. Nr. ( - ), ir mažąjį pramoginį laivą – katerį „( - )“. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, nustatytina, kad skolininkui M. M. priklauso ½ dalis automobilio „VW LT35“, valst. Nr. ( - ), ir ½ dalis mažojo pramoginio laivo – katerio „( - )“ (CPK 667 straipsnis).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

15įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu J. M., asmens kodas ( - ), gyv. adresu ( - ); ( - ).

16Prašymą tenkinti.

17Nustatyti, kad skolininkui M. M., asmens kodas ( - ), bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine J. M., asmens kodas ( - ), priklauso ½ dalis transporto priemonės „VW LT35“, valst. Nr. ( - ), VIN kodas ( - ), ir ½ dalis mažojo pramoginio laivo – katerio „( - )“, modelis / markė – ( - ), unikalus ID ( - ), registro Nr. ( - ), pastatymo metai: ( - ) (variklio tipas – stacionarus, variklio markė – ( - ), variklio galingumas, kW – 103,00).

18Nustatyti, kad skolininkui M. M., asmens kodas ( - ), priklauso ½ dalis sutuoktinės J. M., asmens kodas ( - ), darbo užmokesčio gauto iki 2017-11-27 Povedybinės sutarties sudarymo, bei ½ dalis piniginių lėšų, buvusių / patekusių į sąskaitą Nr. ( - ), AB „( - )“ iki 2017-11-27 Povedybinės sutarties sudarymo.

19Grąžinti antstoliui A. S. vykdomąją bylą Nr. 0010/12/01398.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.