Byla 2-2325-450/2011
Dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilines bylos nutraukimo civilineje byloje pagal ieškovo S. B. ieškini atsakovams BUAB „Atkirtos bustas“ administratorius UAB „Admivita“, AB SEB bankas, tretieji asmenys: Z. B., Vilniaus miesto 16 notaru biuro notare Dalia Jungeviciene del nuosavybes teisiu pripažinimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Ilonai Petrovskai,

2žodinio proceso tvarka išnagrinejo šaliu prašyma del taikos sutarties patvirtinimo ir civilines bylos nutraukimo civilineje byloje pagal ieškovo S. B. ieškini atsakovams BUAB „Atkirtos bustas“ administratorius UAB „Admivita“, AB SEB bankas, tretieji asmenys: Z. B., Vilniaus miesto 16 notaru biuro notare Dalia Jungeviciene del nuosavybes teisiu pripažinimo,

3n u s t a t e:

4Šalys pateike teismui šaliu sudaryta bei pasirašyta taikos sutarti, praše ja patvirtinti ir civiline byla nutraukti.

5Šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja istatymui, nepažeidžia nei vienos iš šaliu interesu, viešajam interesui, sudaryta geranoriškai, todel tvirtinama. [LR CPK 140 str. 3 d., 294 str.]. Šalys nurode, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisines pasekmes.

6Taikos sutarties 13 p. šalys susitare del bylinejimosi išlaidu sumokejimo: kiekviena šalis pati padengs jos turetas bylinejimosi išlaidas. Išlaidas, susijusias su bylos nagrinejimu, kurios bus priteistos i valstybes biudžeta, sumokes Ieškovas [14 p.].

7Priteisti iš ieškovo S. B. 41,55 Lt bylinejimosi išlaidu valstybes biudžetui už procesiniu dokumentu išsiuntima [CPK 88 str., 94 str.].

82010-12-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi [b.l. 86] ieškovui gražintas jo sumoketas žyminis mokestis [CPK 87 str.].

9Vadovaujantis išdestytu ir LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 88 str., 94 str., teismas,

Nutarė

10I.Patvirtinti tarp ieškovo S. B. ( - ), atsakovu: BUAB ,,Atkirtos bustas“, ( - ), atstovaujamas administratoriaus UAB ,,Admivita“ igalioto asmens Roberto Dumbliausko [Atsakovas Nr. 1], AB SEB bankas, ( - ) [Atsakovas Nr. 2], treciojo asmens Z. B., ( - ) taikos sutarti sekanciomis salygomis:

111. Šalys susitaria, Atsakovas Nr.1 šios Taikos sutarties ir teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis pagrindu sutinka, o Atsakovas Nr. 2 neprieštarauja, kad Ieškovui, šioje Taikos sutartyje nustatyta tvarka nuosavyben perduoti ši turta:

    1. Patalpa-Buta, kurio paskirtis gyvenamoji (butu), unikalus Nr. ( - ),29 m² bendro ploto, esanti ( - ), pastate Nr. ( - ), 1A7/b (toliau tekste – Butas), ir
    2. Dalis negyvenamosios patalpos – administracines patalpos, unikalus Nr. ( - ), plane perleidžiama patalpa pažymeta – R-21, plotas 1,54 m², adresas ( - ), patalpa yra pastate, kurio unikalus Nr. ( - ), 1A7/b (toliau tekste – Sandeliukas);
    3. 1/34 dalis požeminio parkingo, esancio adresu ( - ), esancio Negyvenamojoje patalpoje – Garažu patalpoje, unikalus Nr. ( - ), pažymeto Nr. 8;
    4. 4547/180 000 dalys žemes sklypo, kurio unikalus numeris ( - ), plotas 0,1800 ha, esantis ( - ), nekilnojamojo turto registro irašo numeris 1/17792 (toliau – Žemes sklypas).

12Toliau Ieškovui perleidžiamas aukšciau 1.1. - 1.4 punktuose nurodytas nekilnojamasis turtas vadinamas „Turtu“.

132. Ši Taikos sutartis yra Turto priemimo-perdavimo Ieškovui aktas. Atskiras Turto perdavimo-priemimo aktas sudaromas nebus. Turto nuosavybes teise Ieškovui pereina nuo teismo nutarties, kuria ši Taikos sutartis patvirtinama kaip taikos sutartis, isiteisejimo momento. Ši Taikos sutartis ir isiteisejusi teismo nutartis del Taikos sutarties patvirtinimo laikoma pagrindu Ieškovui nuosavybes teises i Turta iregistravimui Nekilnojamojo turto registre.

143. Šalys patvirtina, kad Turto pardavimo kaina yra lygi 154.000,00 Lt (šimtas penkiasdešimt keturi tukstanciai litu) (iskaitant PVM), o Ieškovo iki šios Taikos sutarties pasirašymo sumoketa kainos dalis yra lygi 154.000,00 Lt, del ko Ieškovas pilnai ivykde prievole BUAB „Atkirtos bustas“.

154. Turtas yra ikeistas garantuojant BUAB “Atkirtos bustas” skoliniu isipareigojimu AB SEB bankui tinkama ivykdyma. Atsakovas AB SEB bankas isipareigoja, ne veliau, kaip per 30 (trisdešimt) dienu, nuo Ieškovo S. B. prašymo atsisakyti hipotekos kartu su dokumentais, patvirtinanciais, kad Ieškovas iregistravo nuosavybes teises i turta, bei apmokejo hipotekos lakštu pakeitimo ir ju iregistravimo išlaidas, pateikimo AB SEB bankui kreiptis su prašymu i hipotekos teisma del hipotekos Turtui (išskyrus tenkanti žemes sklypa, kurio ikeitimo bus atsisakyta po to, kai BUAB „Atkirtos bustas“ visiškai atsiskaitys pagal Kreditavimo sutarti su AB SEB banku) pabaigos ir hipotekos Turtui išregistravimo. Hipotekos išregistravimo išlaidas savo saskaita padengia Ieškovas.

165. Šia Taikos sutartimi Ieškovas ir Atsakovas Nr.1 taip pat susitaria del Žemes sklypo dalies bendro valdymo, naudojimo ir disponavimo. Šalys susitaria, kad jokia atskira Žemes sklypo bendraturciu valdymo, naudojimo ir disponavimo sutartis, kiek tai susije su Žemes sklypo valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka, nebus pasirašoma. Ieškovui šia Taikos sutartimi nuosavybes teise perleidžiama Žemes sklypo dalis yra Žemes sklypo dalyje, esancioje po daugiabuciu gyvenamuoju namu, kuriame yra Butas.

176. Ieškovas naudosis, valdys ir disponuos jam priklausanciomis Žemes sklypo dalimis vadovaudamasis istatymu reikalavimais bei sažiningumo (bona fides) principu. Igyvendindamas savo teises, Ieškovas bendradarbiaus ir des visas pastangas susitarti visais su Žemes sklypo dalies bendru naudojimu susijusiais klausimais.

187. Ieškovas isipareigoja naudoti Žemes sklypa pagal jo paskirti.

198. Ieškovas isipareigoja apmoketi visas išlaidas, susijusias su šia Taikos sutartimi nuosavyben igyjamos Žemes sklypo dalies priežiura ir eksploatavimu, iskaitant, bet neapsiribojant, žemes mokesti, priežiuros, eksploatavimo ir valymo išlaidas proporcingai nuosavybes teise turimai Žemes sklypo daliai.

209. Sudarydamas šia Taikos sutarti, Ieškovas patvirtina, kad jis neatšaukiamai atsisako pirmenybes teises isigyti bet kuria kita Žemes sklypo dali ir patvirtina, kad jis sutinka, kad kiekvienas iš kitu Žemes sklypo daliu savininku disponuotu jam priklausancia Žemes sklypo dalimi savo nuožiura, laikydamasis galiojanciu teises aktu. Ieškovas patvirtina, kad jis sutinka, kad kiekvienas Žemes sklypo bendraturtis valdytu, naudotusi ir disponuotu (t.y. parduotu, dovanotu, ikeistu, apsunkintu kitomis daiktinemis teisemis) jam priklausancia Žemes sklypo dalimi savo nuožiura, laikydamasis galiojanciu teises aktu. Ieškovas taip pat pareiškia ir garantuoja, kad jis atsisako pirmenybes teises i kitas Žemes sklypo dalis.

2110. Šalys susitaria, kad Atsakovui Nr.1 nereikia atskiro Ieškovo sutikimo ar leidimo norint nustatyti daiktines (iskaitant, bet neapsiribojant servitutais, uzufruktais, ilgalaike nuoma) ir/ar prievolines teises Atsakovo Nr. 1 nuosavybes teise valdomai Žemes sklypo daliai.

2211. Ieškovas, ateityje perleisdamas nuosavybes teise priklausancia Žemes sklypo dali, isipareigoja perkelti šios Taikos sutarties nuostatas, susijusias su naudojimosi Žemes sklypu tvarka, i perleidimo sutarti, kad Žemes sklypo dalies igijejas galetu susipažinti su iš šios Taikos sutarties kylanciomis teisemis bei pareigomis, kurios igijejui taps privalomos.

2312. Šalys susitaria, kad nuosavybes teises i Turta šios Taikos sutarties ir isiteisejusi teismo nutartis del Taikos sutarties patvirtinimo pagrindu iregistruotu Ieškovas S. B.. Nuosavybes teisiu i Turta iregistravimo išlaidas apmoka Ieškovas S. B..

2413. Šalys neatlygina viena kitos turetu bylinejimosi išlaidu, taip pat atsisako bet kokiu pretenziju viena kitai del bylinejimosi, bei kitu išlaidu, atsiradusiu del šioje Taikos sutartyje nurodomo ginco, bei preliminariu sutarciu iš kuriu kildinamas teisinis gincas byloje, kurioje prašoma patvirtinti šia Taikos sutarti atlyginimo.

2514. Teismo pašto išlaidas atlygina Ieškovas.

2615. Šalys pareiškia, kad, teismui patvirtinus šia Taikos sutarti, bei Šalims ivykdžius Taikos sutarties salygas viena kitai jokiu pretenziju ateityje del šios Taikos sutarties dalyko nereikš.

2716. Pasirašydama šia Taikos sutarti, tretysis asmuo Z. B. patvirtina, kad ji neturi ir netures nei vienai iš Šaliu jokiu pretenziju ar reikalavimu del to, kad nuosavybes teise i Turta pereina Ieškovui S. B..

28II. Civiline byla Nr. 2-2325-450/2011 nutraukti.

29Priteisti iš ieškovo S. B. 41,55 Lt bylinejimosi išlaidu valstybes biudžetui.

30Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Asta Radzeviciene, sekretoriaujant Ilonai... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinejo šaliu prašyma del taikos sutarties... 3. n u s t a t e:... 4. Šalys pateike teismui šaliu sudaryta bei pasirašyta taikos sutarti, praše... 5. Šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja istatymui, nepažeidžia nei... 6. Taikos sutarties 13 p. šalys susitare del bylinejimosi išlaidu sumokejimo:... 7. Priteisti iš ieškovo S. B. 41,55 Lt bylinejimosi išlaidu... 8. 2010-12-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi [b.l. 86] ieškovui gražintas... 9. Vadovaujantis išdestytu ir LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 88 str.,... 10. I.Patvirtinti tarp ieškovo S. B. ( -... 11. 1. Šalys susitaria, Atsakovas Nr.1 šios Taikos sutarties... 12. Toliau Ieškovui perleidžiamas aukšciau 1.1. - 1.4 punktuose nurodytas... 13. 2. Ši Taikos sutartis yra Turto priemimo-perdavimo Ieškovui aktas. Atskiras... 14. 3. Šalys patvirtina, kad Turto pardavimo kaina yra lygi 154.000,00 Lt (šimtas... 15. 4. Turtas yra ikeistas garantuojant BUAB “Atkirtos bustas” skoliniu... 16. 5. Šia Taikos sutartimi Ieškovas ir Atsakovas Nr.1 taip pat susitaria del... 17. 6. Ieškovas naudosis, valdys ir disponuos jam priklausanciomis Žemes sklypo... 18. 7. Ieškovas isipareigoja naudoti Žemes sklypa pagal jo paskirti.... 19. 8. Ieškovas isipareigoja apmoketi visas išlaidas, susijusias su šia Taikos... 20. 9. Sudarydamas šia Taikos sutarti, Ieškovas patvirtina, kad jis... 21. 10. Šalys susitaria, kad Atsakovui Nr.1 nereikia atskiro Ieškovo sutikimo ar... 22. 11. Ieškovas, ateityje perleisdamas nuosavybes teise priklausancia Žemes... 23. 12. Šalys susitaria, kad nuosavybes teises i Turta šios Taikos sutarties ir... 24. 13. Šalys neatlygina viena kitos turetu bylinejimosi išlaidu, taip pat... 25. 14. Teismo pašto išlaidas atlygina Ieškovas.... 26. 15. Šalys pareiškia, kad, teismui patvirtinus šia Taikos sutarti, bei... 27. 16. Pasirašydama šia Taikos sutarti, tretysis asmuo Z.... 28. II. Civiline byla Nr. 2-2325-450/2011 nutraukti.... 29. Priteisti iš ieškovo S. B. 41,55 Lt bylinejimosi išlaidu... 30. Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...