Byla I-70-243/2011
Dėl 2004-07-29 ir 2005-07-25 statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujančios ir pranešėjos), Irenos Stulpinienės, Remigijaus Armino sekretoriaujant Nataljai Sliževskajai, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, atstovui prokurorui Aivarui Velučiui, atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams Egidijui Mockevičiui ir Marytei Trapnauskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens AB „Vilkyškių pieninė“ atstovui E. R., UAB „Ruuki Lietuva“ atstovui S. N., AB SEB banko atstovui advokato padėjėjui Kazimierui Karpickiui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, patikslintą prašymą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB „Vilkyškių pieninė“, Rambyno regioninio parko direkcijai, Pagėgių savivaldybei, UAB „Schema“, UAB „Genys“, UAB „Ruuki Lietuva“, AB SEB bankui dėl 2004-07-29 ir 2005-07-25 statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis viešąjį interesą, patikslintu prašymu prašo :

31) panaikinti valymo įrenginių, esančių Vilkyškiuose, Pagėgių savivaldybėje, pripažinimo tinkamu naudoti aktą, 2004-07-29 patvirtintą Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo,

42) panaikinti inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos įrengimo, sūdymo cecho, esančių Vilkyškiuose, Pagėgių savivaldybėje, pripažinimo tinkamu naudoti akto, 2005-07-25 patvirtinto Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo, 6 punkto lentelės 1 punktą (mansarda - patalpos Nr. 40-84, 568,3 kv. m); 2 punktą (gerbūvis: trinkelių aikštelė su bordiūrais 1200 kv. m; betoninė aikštelė 160 kv. m; tvora 185 m), 3 punktą (inžineriniai tinklai: 1 - K6 (40 m), 2 - K14 (1 vnt.), 3 - K7 (20 m), 4 -K15, 5 - K16, 6 - K17, 7 - K18, 8 - K9, K11, K12, K13); sūdymo cechas 16 Plg (pagrindinis plotas-bendras 524,07 kv. m, tūris - 2837 kub. m, aukštų skaičius - 2), paliekant galioti akto 6 punkto lentelės 3 punktą dėl amoniakinės šaldymo kompresorinės ir 9 punktą dėl elektros kabelių pripažinimo tinkamais naudoti.

5Pareiškėjas prašymo reikalavimą dėl valymo įrenginių 2004-07-29 pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo grindžia, jog statinys buvo pastatytas be statybos leidimo, pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatas bei galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ reikalavimus. Argumentuoja, jog dėl padarytų pažeidimų valymo įrenginiai negalėjo būti pripažinti tinkamais naudoti, o šių statinių pripažinimo tinkamais naudoti 2004-07-29 aktas yra neteisėtas.

6Pareiškėjas nurodo, jog 2005-07-25 pripažinimo tinkamu naudoti aktas buvo teisinis pagrindas įregistruoti nuosavybės teises UAB „Vilkyškių pieninė“ į objektus - gerbūvį, inžinerinius tinklus, įrengtą mansardą, sūdymo cechą, kompresorinę, esančius Vilkyškiuose, Pagėgių savivaldybėje. Prašymo reikalavimą grindžia tuo, jog mansardos patalpos pastate 1P1p (sūrių gamykla, pastato unikalus Nr. 8893-2002-7030) buvo rekonstruotos, teisės aktų nustatyta tvarka neparengus projekto ir negavus statybos leidimo, sūdymo cechas pastatytas be statybos leidimo, gerbūvio ir inžinieriniai tinklai taip pat įrengti be projekto ir statybos leidimo, tuo pažeidžiant Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus bei 23 straipsnio 1 dalį bei galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 11, 22, punktų nuostatas. Akcentuoja, jog projektuojant valymo įrenginius, vieta, kurioje buvo planuojama juos statyti, nepateko į Rambyno regioninio parko urbanistinio draustinio teritoriją, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-21 nutarimu Nr. 1254 patvirtinus Rambyno regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą AB „Vilkyškių pieninė“ teritorija patenka į Vilkyškių urbanistinį draustinį (t. 2, b.l. 2-10).

7Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuotojo asmens AB „Vilkyškių pieninė“ atstovas pateikė ir prašo teismo patvirtinti 2011-04-28 sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį tarp pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkės, trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Vilkyškių pieninė“ generalinio direktoriaus, Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus, Rambyno regioninio parko direkcijos direktorės, UAB „Schema“ direktoriaus, UAB „Ruuki Lietuva“ projektų direktoriaus, UAB „Genys“ direktoriaus.

8Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atstovas, atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovai, trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Vilkyškių pieninė“ atstovas, UAB „Ruuki Lietuva“ atstovas prašo teismą patvirtinti taikos sutartį ir administracinę bylą nutraukti, nes ginčas išspręstas tarpusavio susitarimu.

9Trečiojo suinteresuoto asmens AB SEB banko atstovo teigimu, AB SEB bankas neprieštarauja taikos sutarties sudarymui, tačiau taikos sutarties nepasirašė. Nurodo, jog atsisako prašymo priteisti turėtų išlaidų atlyginimą, nes 2649,12 Lt išlaidos atlygintos.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teisėtumo ir pagrįstumo administracinių aktų - statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų, patvirtintų Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2004-07-29 ir 2005-07-25.

12Proceso šalys teismui pateikė 2011-04-28 sudarytą ir pasirašytą pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Vilkyškių pieninė“, Pagėgių savivaldybės, Rambyno regioninio parko direkcijos, UAB „Schema“, UAB „Ruuki Lietuva“, UAB „Genys“ taikos sutartį Nr. (20.24)-SU-125, pagal kurią šalys sutarė, kad AB „Vilkyškių pieninė“, vadovaudamasi Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis, ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo taikos sutarties įsigaliojimo dienos įsipareigoja gauti statybą leidžiančius dokumentus pastatytiems ir naudojamiems objektams bei atlikti veiksmus, kad statiniai atitiktų projektus, kurių pagrindu bus išduoti statybą leidžiantys dokumentai: mechaninio valymo pastatui 1H1g, buitinės kanalizacijos trasos buitinių nuotėkų siurblinei k14 ir vamzdyno k6 daliai, gamybinės kanalizacijos trasos gamybinių nuotėkų siurblinei k15 ir vamzdyno k7 daliai, spaudininės išvalytų nuotėkų trasos vamzdynui k16 ir išvalytų nuotėkų siurblinei k18, buitinių - gamybinių nuotėkų valymo įrenginių nuotėkų valymo sistemai SBR k9, nuotėkų sukaupimo rezervuarui k11, išlyginamajam rezervuarui k12, dumblo sukaupimo talpai k13, tvorai su vartais, aikštelei su bordiūrais, sūdymo cechui, pastato 1P1p (sūrių gamykla) daliai po rekonstrukcijos – mansardos (palėpės) patalpoms, o pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atsisako reikalavimų panaikinti nurodytų statinių 2004-07-29 ir 2005-07-25 patvirtintus tinkamais naudoti aktus. Šalys taikos sutartimi susitarė, kad tuo atveju, jeigu AB „Vilkyškių pieninė“ per sutarties 1.1 punkte nustatytą terminą neįvykdys įsipareigojimo, nurodyto sutarties 1, 3 punktuose nurodyti statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai netenka galios ir ši taikos sutartis yra pagrindas taikos sutartyje nurodytiems statiniams išregistruoti Nekilnojamojo turto registro ( t. 3, b.l. 123-124).

13Patvirtinus taikos sutartį, proceso šalys prašo administracinę bylą nutraukti. Nurodo, kad šalims yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

14Prašymas tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje nurodyta, jog nesant įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Pagal įstatymo nuostatas teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje gali būti vadovaujamasi įstatymo analogija bei bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Nagrinėjamoje administracinėje byloje, sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, kaip vieną iš būdų ginčui išspęsti, pagal analogiją taikytinos Civilinio kodekso (toliau - ir CK) bei Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nuostatos, t.y. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13 straipsnyje įtvirtintos taisyklės ( Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. A556-101/2010, A438-729/2008, A822-1011/2009 ir kt.).

16Administracinės bylos proceso šalių 2011-04-28 sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis Nr. (20.24)-SU-125 išreiškia šalių valią taikiai išspręsti ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nenustatyta, jog tokiu procesiniu veiksmu būtų pažeidžiamos kurios nors šalies teisės ar įstatymų saugomi interesai, todėl, teismo vertinimu, yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti (ABTĮ 4 straipsnio 6 dalis, CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis). Taikos sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnyje 3 dalyje. Patvirtinus taikos sutartį administracinė byla nutrauktina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 101 straipsnio 3 punktu.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 105-106 straipsniais,

Nutarė

18patenkinti prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

19patvirtinti pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Vilkyškių pieninė“, Pagėgių savivaldybės, Rambyno regioninio parko direkcijos, UAB „Schema“, UAB „Ruuki Lietuva“, UAB „Genys“ 2011-04-28 sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį Nr. (20.24)-SU-125, pagal kurią proceso šalys sutaria, kad:

201.

21AB „Vilkyškių pieninė“ įsipareigoja:

221.1.

23vadovaudamasi Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos gauti statybą leidžiančius dokumentus žemiau nurodytiems AB „Vilkyškių pieninė“ pastatytiems ir naudojamiems statiniams, esantiems Vilkyškiuose, Pagėgių savivaldybėje:

241.1.1.

25mechaninio valymo pastatui 1H1g (unikalus Nr. ( - ) );

261.1.2.

27buitinės kanalizacijos trasos (unikalus Nr. ( - ) ): buitinių nuotekų siurblinei kl4 ir vamzdyno k6 daliai (40 m);

281.1.3.

29gamybinės kanalizacijos trasos (unikalus Nr. ( - ) ): gamybinių nuotekų siurblinei kl 5 ir vamzdyno k7 daliai (20 m);

301.1.4.

31spaudiminės išvalytų nuotekų trasos (unikalus Nr. ( - ) ): vamzdynui kl6, sklendžių šuliniui k17, išvalytų nuotekų siurblinei k18;

321.1.5.

33buitinių-gamybinių nuotekų valymo įrenginių (unikalus Nr. ( - ) ): nuotekų valymo sistemai SBR k9, nuotekų sukaupimo rezervuarui k11, išlyginamajam rezervuarui k12, dumblo sukaupimo talpai k13;

341.1.6. kitų statinių (unikalus Nr. ( - ) ): tvorai su vartais t, aikštelei su bordiūrais bl, b2;

351.1.7.

36sūdymo cechui 16P1 g (unikalus Nr. ( - ) );

371.1.8.

38pastato 1P1p (sūrių gamykla, pastato unikalus Nr. ( - ) ) daliai po rekonstrukcijos - mansardos (palėpės) patalpoms Nr. 40-84 (568,3 kv. m).

391.2.

40ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos atlikti visus privalomus veiksmus, kad šios sutarties 1.1 punkte nurodyti staliniai atitiktų projektus, kurių pagrindu bus išduoti statybą leidžiantys dokumentai, minėti 1.1 punkte.

412.

42Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos sutinka, kad AB „Vilkyškių pieninė“ atliktų veiksmus, nurodytus šios sutarties 1 punkte.

433.

44Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atsisako prašymo panaikinti 1.1 punkte nurodytų statinių „Valymo įrenginiai Vilkyškiuose Pagėgių sav.“ 2004-07-29 pripažinimo tinkamu naudoti aktą, 2004-07-29 patvirtintą Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo V. P., ir „Gerbūvis, inžineriniai tinklai, kompresorine, mansardos įrengimas, sūdymo cechas. Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė“ 2005-07-25 pripažinimo tinkamu naudoti akto, patvirtinto Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo V. P., 6 punkto „Statinio pagrindiniai rodikliai“ lentelės 1 punktą (mansarda - patalpos Nr. 40-84, 568,3 kv. m); 2 punktą (gerbūvis: trinkelių aikštelė su bordiūrais 1200 kv. m; betoninė aikštelė 160 kv. m; tvora 185 m), 3 punktą (inžineriniai tinklai: 1 - K6 (40 m), 2 - K14 (1 vnt.), 3 - K7 (20 m), 4 - K15, 5 - K16, 6 - K17, 7 - K18, 8 - K9, K11, K12, K13); sūdymo cechas 16 P1g (pagrindinis plotas - bendras 524,07 kv. m., tūris-2837 kub. m., aukštų skaičius - 2).

454. Šalys susitaria, kad AB „Vilkyškių pieninė“ per šios sutarties 1.1 punkte nustatytą terminą neįvykdžius įsipareigojimo nurodyto šios sutarties 1 punkte, sutarties 3 punkte nurodyti statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktas ir akto dalis netenka galios, ši taikos sutartis yra statinių nurodytų 1.1 punkte išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro pagrindas, o Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atlieka veiksmus, nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje.

465.

47Šalys patvirtina, kad šia sutartimi išsprendžia visus ginčus šioje administracinėje byloje.

486.

49Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo, šalims sudarius taikos sutartį, teisinės pasekmės, numatytos ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje.

507.

51Patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas už teisines ir atstovavimo paslaugas, kiekviena šalis padengia savo lėšomis ir viena iš kitos nereikalauja.

528.

53Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši taikos sutartis nereglamentuoja klausimų, susijusių su šalių teisiniu statusu ir veiksnumu, viešąja tvarka, ir klausimų, kuriuos reglamentuoja imperatyvios teisės normos; taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir (ar) gerai moralei bei viešajam interesui: nėra kitų aplinkybių, kurios galėtų būti teisinis pagrindas pripažinti šią taikos sutartį negaliojančia ir (ar) niekine.

549.

55Šalys pareiškia ir garantuoja, kad turi pilną veiksnumą, teises ir įgalinimus pagal taikytinus įstatymus ir kitus teisės aktus, sudaryti ir įvykdyti šią taikos sutartį.

5610.

57Šalys pareiškia, kad šią taikos sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir kaip atitinkančią jų valią priima ir pasirašo.

5811.

59Šalys pripažįsta, kad ši taikos sutartis yra sudaryta gera valia ir dėl to viena kitai jokių pretenzijų neturi ir ateityje nereikš.

60Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, patikslintą prašymą atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB „Vilkyškių pieninė“, Rambyno regioninio parko direkcijai, Pagėgių savivaldybei, UAB „Schema“, UAB „Genys“, UAB „Ruuki Lietuva“, AB SEB bankui dėl 2004-07-29 ir 2005-07-25 statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo.

61Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis... 3. 1) panaikinti valymo įrenginių, esančių Vilkyškiuose, Pagėgių... 4. 2) panaikinti inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos įrengimo,... 5. Pareiškėjas prašymo reikalavimą dėl valymo įrenginių 2004-07-29... 6. Pareiškėjas nurodo, jog 2005-07-25 pripažinimo tinkamu naudoti aktas buvo... 7. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuotojo asmens AB „Vilkyškių... 8. Pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį... 9. Trečiojo suinteresuoto asmens AB SEB banko atstovo teigimu, AB SEB bankas... 10. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 11. nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teisėtumo ir pagrįstumo... 12. Proceso šalys teismui pateikė 2011-04-28 sudarytą ir pasirašytą... 13. Patvirtinus taikos sutartį, proceso šalys prašo administracinę bylą... 14. Prašymas tenkintinas.... 15. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6... 16. Administracinės bylos proceso šalių 2011-04-28 sudaryta ir pasirašyta... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 105-106... 18. patenkinti prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,... 19. patvirtinti pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro, atsakovės... 20. 1.... 21. AB „Vilkyškių pieninė“ įsipareigoja:... 22. 1.1.... 23. vadovaudamasi Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų... 24. 1.1.1.... 25. mechaninio valymo pastatui 1H1g (unikalus Nr. ( - ) );... 26. 1.1.2.... 27. buitinės kanalizacijos trasos (unikalus Nr. ( - ) ): buitinių nuotekų... 28. 1.1.3.... 29. gamybinės kanalizacijos trasos (unikalus Nr. ( - ) ): gamybinių nuotekų... 30. 1.1.4.... 31. spaudiminės išvalytų nuotekų trasos (unikalus Nr. ( - ) ): vamzdynui kl6,... 32. 1.1.5.... 33. buitinių-gamybinių nuotekų valymo įrenginių (unikalus Nr. ( - ) ):... 34. 1.1.6. kitų statinių (unikalus Nr. ( - ) ): tvorai su vartais t, aikštelei... 35. 1.1.7.... 36. sūdymo cechui 16P1 g (unikalus Nr. ( - ) );... 37. 1.1.8.... 38. pastato 1P1p (sūrių gamykla, pastato unikalus Nr. ( - ) ) daliai po... 39. 1.2.... 40. ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos... 41. 2.... 42. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 43. 3.... 44. Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atsisako prašymo panaikinti 1.1... 45. 4. Šalys susitaria, kad AB „Vilkyškių pieninė“ per šios sutarties 1.1... 46. 5.... 47. Šalys patvirtina, kad šia sutartimi išsprendžia visus ginčus šioje... 48. 6.... 49. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo,... 50. 7.... 51. Patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas už teisines ir... 52. 8.... 53. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši taikos sutartis nereglamentuoja... 54. 9.... 55. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad turi pilną veiksnumą, teises ir... 56. 10.... 57. Šalys pareiškia, kad šią taikos sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę... 58. 11.... 59. Šalys pripažįsta, kad ši taikos sutartis yra sudaryta gera valia ir dėl to... 60. Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos... 61. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...