Byla Iv-2670-562/2010
Dėl žalos atlyginimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – A. M.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui M. A. ir atsakovės atstovui Albertui Laurinavičiui, nedalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui A. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UADB „Seesam Lietuva“ skundą atsakovei Vilniaus rajono savivaldybei atstovaujamai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos dėl žalos atlyginimo (trečiasis suinteresuotas asmuo – A. M.).

Nustatė

3pareiškėja UADB ,,Seesam Lietuva” (toliau – ir Pareiškėja, Bendrovė) teismui pateiktame skunde (b.l. 6-9) prašė Pareiškėjos naudai iš Atsakovės priteisti 4024,16 Lt žalos atlyginimo, žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas bei 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Skunde nurodant, kad 2006-12-04 A. M., kurio vairuojamas automobilis HYUNDAI SONATA valstybinis Nr. ( - ) apdraustas UADB ,,Seesam Lietuva” automobilių savanoriškuoju draudimu (CASCO), pranešė, kad 2006-12-03 18:00 val. Vilniaus r. Riešės sen., ( - ) k. įvažiavo kelio važiuojamojoje dalyje buvusią nepažymėtą duobę, taip sugadinant automobilio apatinę dalį bei variklio gaubtą. Atlikus automobilio remonto darbus pagal pateiktas sąskaitas faktūras, išskaičiavus 300,00 Lt dydžio besąlyginę franšizę, Pareiškėja A. M. išmokėjo 4024,16 Lt draudimo išmoką. Išmokėdamas draudimo išmoką, UADB ,,Seesam Lietuva” pagal LR CK 6.101 str. 4 d. 4 p., 6.111 str., 6.1015 str. 1 d., įgijo teisę į subrogaciją, t.y. teisę reikalauti iš už žalą atsakingo asmens atlyginti kelių eismo įvykio metu padarytą žalą. Kadangi Atsakovė, kuriai pavesta organizuoti gatvės, kurioje atsitiko 2006-12-03 kelių eismo įvykis, kelio dangos priežiūrą, užtikrinti joje saugias eismo sąlygas, organizuoti kelio dangos remontą, netinkamai vykdė 2004-02-11 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 155 patvirtintos Kelių priežiūros tvarkos 6, 12, 28 ir 43 punkto reikalavimus bei LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro 2001-12-18 įsakymu Nr. 603/456 patvirtinto Statytos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 Automobilių keliai 186 p. reikalavimus, neužtikrino tinkamos kelio dangos kokybės bei saugių kelių eismo sąlygų jo prižiūrimoje gatvėje, tai sąlygojo 2006-12-03 kelių eismo įvykio kilimą bei turtinės žalos UADB ,,Seesam Lietuva” padarymą.

5Atsakovės Vilniaus rajono savivaldybės, atstovė Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – ir Atsakovė) atsiliepime į UADB ,,Seesam Lietuva” skundą (b.l. 26-28) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepime nurodant, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija nėra tas subjektas, kuris pažeidė draudimo bendrovės teises ir teisėtus interesus. Todėl net jeigu automobilio savininkas sugadino automobilį, tai nuostolių jis galėjo turėti tik dėl savo didelio neatsargumo, o ne dėl Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojų kaltės. UADB „Seesam Lietuva” nepateikė įrodymų dėl būtinų civilinės atsakomybės sąlygų. Atsakovės teigimu, Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojų veikla yra teisėta, jie nepažeidė jokių įstatymų, neatliko jokių įstatymais draudžiamų veiksmų, elgėsi atidžiai ir rūpestingai. Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai nenumato, kad išlaidos, susijusios su automobilio sugadinimu, draudimo bendrovei kompensuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Vilniaus r., Riešės sen., ( - ) k. eismo saugumui pavojingų išdaužų asfaltbetonio dangoje nebuvo užfiksuota. Atsakovė neatliko jokiu neteisėtų veiksmų, kuriais būtų pažeidęs teisės aktų, reglamentuojančių jo vykdomą veiklą, nuostatas (CK 6.246 str.), jokios žalos ieškovui jis negalėjo padaryti ir nepadarė (CK 6.249 str. 1 d.), nėra ir negali būti priežastinio ryšio tarp neatliktų neteisėtų veiksmų ir ieškovo ieškinyje nurodytos žalos (CK 6. 247 str.). Atsakovė nurodo, kad automobilis buvo apgadintas dėl to, kad jo vairuotojas nesilaikė saugaus eismo nuostatų, ypač KET 48, 172, 173 p. reikalavimų.

7Atsiliepime taip pat pažymima, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 str. 21 p., vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas yra priskirstoji (ribotai savarankiška) savivaldybės funkcija pagal sprendimų priėmimo laisvę. Savivaldybės šią funkciją atlieka atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir aplinkybes.

8Atsakovės teigimu, nagrinėjamu atveju taip pat negali būti nustatyta būtina civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga, t.y. priežastinis ryšis, kadangi byloje nėra pateikta jokių neginčijamų įrodymų dėl eismo įvykio vietos. Nėra aišku, ar policijos pareigūnai buvo išvykę į įvykio vietą, medžiagoje nepateikiama jokių įrodymų, ar pareigūnai vietoje apžiūrėjo sugadintą transporto priemonę ir užfiksavo su įvykiu susijusias aplinkybes (vietą, oro sąlygas, galimą transporto priemonės greitį prieš apgadinimą, tariamos nepažymėtos duobės dislokaciją automobilio atžvilgiu ir kitas aplinkybes).

9Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

10Atsakovės atstovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).

12Skundas atmestinas.

13Byloje kilęs ginčas dėl Pareiškėjai, neteisėtais savivaldybės veiksmais (neveikimu), padarytos turtinės žalos atlyginimo.

14Bylos duomenys patvirtina, kad draudikas UADB ,,Seesam Lietuva” ir draudėjas UAB ,,Mano numeris” 2005-02-02 sudarė automobilio Hyundai Sonata, valstybinis Nr. ( - ), savanoriško draudimo sutartį, galiojusią iki 2008-02-04 (b.l. 12). A. M. 2006-12-04 pateikus UADB ,,Seeam Lietuva” pranešimą, kad 2006-12-03 18:00 val. Vilniaus r. Riešės sen., ( - ) k., vairuojant HYUNDAI SONATA, valstybinis Nr. ( - ), apdraustą UADB ,,Seesam Lietuva”, nepastebėjo kliūties kelyje, dėl ko buvo apgadinta vairuojama transporto priemonė (b.l. 16), pagal pateiktas sąskaitas faktūras už transporto priemonės remonto darbus draudėjui UAB ,,Mano numeris”2007-08-31 buvo išmokėta 4024,16 Lt dydžio draudimo išmoka (b.l. 13,14,15,17,18). UADB ,,Seesam Lietuva” 2007-11-10 pateikė atsakovui pretenziją dėl 4024,16 Lt žalos atlyginimo, kadangi žala atsirado dėl netinkamos kelių ir gatvių priežiūros bei saugių eismo sąlygų neužtikrinimo (b.l. 23).

15Atsakovui žalos neatlyginus, Pareiškėja kreipėsi 2008-06-20 į teismą, prašydama priteisti iš Atsakovės 4024,16 Lt išmokėtą draudimo išmoką (b.l. 6-9).

16Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareiga rūpintis keliais nėra bendro pobūdžio pareiga elgtis rūpestingai, kadangi tokia pareiga įtvirtinta Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 21 p. nustatančiame, kad viena iš savivaldybių priskirtųjų (ribotai savarankiškųjų) funkcijų yra vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo užtikrinimas. Savivaldybių funkcijos – tai Vietos savivaldos ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos (3 str. 8 d.). Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 8 d. 4 p. įtvirtinta, kad užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu bei organizuoja medicinos pagalbos teikimą eismo įvykiuose nukentėjusiems asmenims. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtinto Kelių priežiūros tvarkos aprašo 6 p. savivaldybės atlieka vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių priežiūros darbų užsakovo funkcijas, vykdo vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą. Sistemiškai vertinant šias teisės aktų nuostatas pripažintina, jog Pareiškėjos prašomos atlyginti turtinės žalos atsiradimas kildinamas iš Vilniaus rajono savivaldybės veiklos viešojo administravimo srityje, todėl nagrinėjamu atveju spręstinas deliktinės civilinės atsakomybės taikymo klausimas.

17CK 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savo biudžeto. Straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šiuo atveju vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ir interesams. CK 6.271 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad savivaldybės civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai valdžios institucija neveikia taip, kaip pagal įstatymus ši institucija ar jos darbuotojai privalėjo veikti. Nurodytoje teisės normoje įtvirtinta griežtoji valstybės ir savivaldybės civilinė atsakomybė, t. y. atsakomybė be kaltės, kas reiškia, kad valstybės, savivaldybės civilinei atsakomybei nurodytu pagrindu kilti turi būti nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai (neveikimas), žala ir priežastinis neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei žalos ryšys. Nurodytas civilinės atsakomybės sąlygas privalo įrodyti pareiškėjas. Kai neįrodyta bent viena iš būtinųjų sąlygų, civilinė atsakomybė negali būti taikoma.

18Nagrinėjamoje byloje Pareiškėjos reikalavimas atlyginti turtinę žalą iš esmės grindžiamas tuo, kad išmokėdamas 4024,16 Lt draudimo išmoką, UADB ,,Seesam Lietuva” LR CK 6.101 str. 4 d. 4 p., 6.111 str., 6.1015 str. 1 d. pagrindu įgijo teisę reikalauti iš už žalą atsakingo asmens atlyginti kelių eismo įvykio metu padarytą žalą, nes už vietinės reikšmės kelių ir gatvių dangos priežiūrą, saugių eismo sąlygų užtikrinimą bei kelio dangos remontą atsakinga Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

19Kaip minėta, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 8 d. 4 p. nustatyta, kad užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu. Lietuvos Respublikos valstybinės ir vietinės reikšmės automobilių kelių priežiūros organizavimą, jos vykdymą ir naudojimąsi jais nustato 2004-02-11 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 155 patvirtinta Kelių priežiūros tvarka. Tvarkos 6 punkte nustatyta, kad savivaldybės atlieka vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių taisymo bei priežiūros darbų ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo užsakovo funkcijas, vykdo vietinės reikšmės viešųjų kelių (gatvių) naudojimo priežiūrą, organizuoja techninę jų priežiūrą. Tvarkos 12 punkte nustatyta, jog kelius prižiūrintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys privalo: taisyti (remontuoti) ir tvarkyti žemės sankasą, važiuojamąją dalį, kelkraščius, skiriamąją juostą, kelio griovius, sankryžas, autobusų sustojimo aikšteles, poilsio aikšteles, pėsčiųjų ir dviračių takus, kelio statinius, technines eismo reguliavimo priemones, želdynus, esančius kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kitus kelio įrenginius su šių objektų užimama žeme, kad šie objektai atitiktų jiems keliamus reikalavimus ir atliktų savo funkcijas; prižiūrėti, kad kelias, jo statiniai (iš jų ir techninės eismo reguliavimo priemonės) būtų techniškai tvarkingi, estetiški, atitiktų Lietuvos standartus ir normas; prižiūrėti kelio juostoje augančius medžius ir kitus želdinius, pašalinti išdžiūvusius medžius, keliančius pavojų saugiam eismui, bloginančius kelio, šalikelės ir ženklų matomumą. Neleisti, kad pakelėje būtų sodinami želdiniai, keliantys grėsmę saugiam eismui, – medžiai ir krūmai turi būti šalinami Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Už kelių priežiūrą atsakingi asmenys ir pareigūnai, pažeidę šios Tvarkos reikalavimus arba nesiėmę reikiamų priemonių, kad laiku būtų uždraustas arba apribotas eismas kelių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę saugiam eismui, atsako įstatymų nustatyta tvarka (42 punktas).

20Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pareiga įrodyti, jog Vilniaus rajono savivaldybė nevykdė teisės aktuose jai nustatytos pareigos rūpintis kelių priežiūra, juos remontuoti ir užtikrinti saugų eismą keliuose, tenka Pareiškėjai. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad Pareiškėja Vilniaus rajono savivaldybės veiksmų neteisėtumo faktą iš esmės grindžia tik transporto priemonę vairavusio A. M. rašytiniais paaiškinimais apie kilusį eismo įvykį ir jo vietą. A. M. pranešime, kuris 2006-12-04 buvo pateiktas UADB ,,Seeam Lietuva”, nurodoma, kad 2006-12-04 tarp Europos parko ir ( - ) km., važiuojant tamsiu paros metu nepastebėjo kliūties kelyje, pajuto smūgį į priekinę automobilio dalį; kitą dieną pastebėjo, kad apgadinta automobilio priekinė dalis ties aušinimo radiatoriumi, bei nepilnai užsidaro automobilio variklio dangtis (b.l. 16). A. M. 2006-12-04 paaiškinime Vilniaus m.VPK VP Eismo priežiūros tarnybai nurodoma, kad 2006-12-03 apie 18 val.važiavo keliu iš ( - ) km. link Europos parko, pastebėjo gilią duobę, kurią apvažiuojant pajuto stiprų smūgį į priekinę automobilio dalį, kadangi po to nepajuto jokių pakitimų, todėl grįžo namo, o kitą dieną pastebėjo, kad nepilnai užsidaręs automobilio variklio gaubtas, automobilį parodė draudimo kompanijai bei atvažiavo į VP eismo priežiūros tarnybą registruoti įvykį (b.l.38).

21Bylos duomenimis nustatyta, kad dėl 2006-12-03 eismo įvykio, kurio metu buvo apgadintas automobilis Hyundai Sonata, policijai pranešta buvo tik kitą dieną, t.y. 2006-12-04 (b.l. 38). Kad automobilio vairuotojas A. M. nevykdė Kelių eismo taisyklių 234 p. nustatytos pareigos nedelsiant pranešti apie eismo įvykį policijai patvirtina ir Vilniaus rajono Policijos komisariato Operatyvaus valdymo poskyrio viršininko A. V. 2008-09-22 tarnybinis pranešimas, kuriame nurodoma, kad 2006 m. įvykių registrų kompiuterinėje laikmenoje nėra informacijos apie kelių eismo įvykį, įvykusį 2006-12-03 18:00 val. Vilniaus r., Riešės sen., ( - ) km., kurio metu A. M. vairuojamas automobilis Hyundai Sonata, valstybinis Nr. ( - ) įvažiavo į kelio važiuojamojoje dalyje buvusią nepažymėtą duobę (b.l. 41). Kelių eismo taisyklių 11 p. nustato, kad eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdamas to padaryti - pranešti policijai, kelio savininkui ar kelią prižiūrinčiai įmonei, pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais įmanomais būdais įspėti apie kliūtį kitus eismo dalyvius.Tačiau nagrinėjamu atveju duomenų, patvirtinančių, kad transporto priemonės vairuotojas A.M. būtų įvykdęs šiuos nustatytus reikalavimus, nėra.

22Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad transporto priemonės vairuotojas A. M., ar pareiškėja UADB ,,Seesam Lietuva” būtų ėmusis veiksmų siekiant užfiksuoti kelio būklę toje vietoje, kurioje kilo eismo įvykis. Priešingai, nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad tik 2007-10-19 raštu, kuriame prašoma pateikti informaciją apie tai, kas atsakingas už kelio priežiūrą bei saugaus eismo užtikrinimą atkarpoje tarp ( - ) riboženklio ir posūkio į ,,Europos parką” ( - ) km., Riešės seniūnijoje, Vilniaus r., Atsakovei pateikta informacija apie eismo įvykį (b.l. 2,22). Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta jokių duomenų apie būklę kelio ruožo, kuriame, kaip nurodo Pareiškėja, įvyko eismo įvykis, nors šie duomenys reikšmingi siekiant nustatyti ar Atsakovė tinkamai vykdė jai priskirtą vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros funkciją. Nagrinėjamu atveju žalos atsiradimą būtina susisieti su konkrečiais Atsakovės neteisėtais veiksmais (neveikimu), t. y. žalos atsiradimas turi būti pagrįstas konkrečių pažeidimų padarymu. Priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys yra viena iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, kuri kaip aplinkybė, turinti esminę reikšmę teisingam bylos išnagrinėjimui, turi būti nustatyta, pagrindžiant jos buvimą atitinkamais įrodymais. Tokiu būdu, nenustačius savivaldybės institucijos neteisėtų veiksmų ar neveikimo, taigi ir priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ir atsiradusių pasekmių, pripažintina, kad nėra pagrindo skundą tenkinti, nes teisė į turtinės žalos atlyginimą nesant nors vieno iš būtinosios viešosios atsakomybės elementų, paneigtina.

23Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes išdėstytų motyvu pagrindu, konstatuotina, kad Pareiškėjos reikalavimai priteisti iš Atsakovės 4024,16 Lt žalos atlyginimo bei 6 procentus metinių palūkanų, atmestini.

24Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas turi teisę reikalauti atlyginti jai bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgus į tai, kad Pareiškėjos skundas atmestinas, pagrindo tenkinti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nėra. Administracinių bylų teisenos įstatymo 39 str. 1 d. nustatyta, kad administracinėse bylose už kiekvieną skundą, nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 100 Lt žyminis mokestis, išskyrus išimtis, nurodytas šio įstatymo 40 ir 41 straipsniuose. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d. 11 p., žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 str.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Pareiškėja sumokėjo 121 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5,10). Atsižvelgus į tai, kad Pareiškėjos skundas žyminiu mokesčiu nepamokestinamas, sumokėtas 121 Lt žyminis mokestis Pareiškėjai grąžintinas. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str. UADB „Seesam Lietuva“ išaiškintina, kad žyminį mokestį, remiantis teismo sprendimu, grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (ABTĮ 42 str. 2 d.). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str., 129 str.,

Nutarė

25Pareiškėjo UADB „Seesam Lietuva“ skundą atmesti.

26Grąžinti pareiškėjai UADB „Seesam Lietuva“, į.k. ( - ), sumokėtą 121 Lt žyminį mokestį (2008-05-23 mokėjimo nurodymas Nr. ( - ); 2008-06-19 mokėjimo nurodymas Nr. ( - )).

27Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė,... 3. pareiškėja UADB ,,Seesam Lietuva” (toliau – ir Pareiškėja, Bendrovė)... 4. Skunde nurodant, kad 2006-12-04 A. M., kurio vairuojamas automobilis HYUNDAI... 5. Atsakovės Vilniaus rajono savivaldybės, atstovė Vilniaus rajono... 6. Atsiliepime nurodant, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija nėra... 7. Atsiliepime taip pat pažymima, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos... 8. Atsakovės teigimu, nagrinėjamu atveju taip pat negali būti nustatyta būtina... 9. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 10. Atsakovės atstovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 12. Skundas atmestinas.... 13. Byloje kilęs ginčas dėl Pareiškėjai, neteisėtais savivaldybės veiksmais... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad draudikas UADB ,,Seesam Lietuva” ir draudėjas... 15. Atsakovui žalos neatlyginus, Pareiškėja kreipėsi 2008-06-20 į teismą,... 16. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos... 17. CK 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl... 18. Nagrinėjamoje byloje Pareiškėjos reikalavimas atlyginti turtinę žalą iš... 19. Kaip minėta, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 8 d. 4 p.... 20. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pareiga įrodyti, jog Vilniaus rajono... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad dėl 2006-12-03 eismo įvykio, kurio metu buvo... 22. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, kad transporto priemonės... 23. Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes išdėstytų motyvu... 24. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. proceso šalis, kurios... 25. Pareiškėjo UADB „Seesam Lietuva“ skundą atmesti.... 26. Grąžinti pareiškėjai UADB „Seesam Lietuva“, į.k. ( - ),... 27. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...