Byla 2-13296-191/2013
Dėl delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei dalyvaujant ieškovo AB „Kauno energija“ atstovui G.Kelinui, atsakovo UAB „Enerstena“ atstovui advokatui A.Būdvyčiui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui UAB „Enerstena“ dėl delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas AB „Kauno energija“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Enerstena“51 641,50 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas 1 549 Lt žyminį mokestį, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas nurodo, kad įvykdžius viešųjų pirkimų procedūrą supaprastinto atviro konkurso būdu, 2012-07-24 tarp ieškovo AB „Kauno energija“ ir atsakovo UAB „Enerstena“ buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. PA-12/034 (toliau - Sutartis). Pagal šią sutartį atsakovas įsipareigojo /rengti kondensacinį ekonomaizerį Pergalės katilinėje, esančioje Karo ligoninės g. 31, Kaune, pritaikant mūrinį dūmtraukį darbui kondensaciniame režime. Sutarties 3.1.2. punkte nustatyta, kad darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2012-10-30. Sutarties 3.1.3 atsakovas UAB „Enerstena“, įsipareigojo per nustatytą terminą dėl savo kaltės neatlikęs darbų, Užsakovui raštu pareikalavus, mokėti užsakovui, t. y. ieškovui AB „Kauno energija“, 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 2012-10-31 atsakovas raštu Nr. IS-729 kreipėsi į ieškovą, prašydamas pratęsti Sutarties įvykdymo terminą iki 2012-11-30. Rašte atsakovas nurodė, kad ne dėl jo kaltės vėluojant medžiagų tiekėjui iš Italijos pateikti ekonomaizerio vamzdelius, jis negali laiku pagaminti ekonomaizerio ir laiku jį sumontuoti Pergalės katilinėje bei dėl to baigti visus darbus Sutartyje sutartu laiku. Pagal Sutarties 8.3p. numatyta, kad užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 dienų raštu pranešęs apie tai rangovui, jei šis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas dėl darbų kokybės ar terminų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Pergalės katilinės rekonstrukcija, įrengiant ekonomaizerį ir pritaikant mūrinį dūmtraukį darbui kondensaciniame režime ieškovui buvo reikalinga ir rekonstrukciją reikėjo atlikti iki šildymo sezono pradžios, todėl ieškovas 2012-11-28 raštu Nr. 20-5025 pasiūlė atsakovui tęsti pradėtus darbus iki Sutarties termino pabaigos (Sutarties 8.1. punktas). Šiame rašte ieškovas tik sutiko, kad darbai būtų tęsiami (užbaigti), tačiau nenurodė, kad tęsiant darbus atsisakoma delspinigių skaičiavimo. 2012-10-31 dienai atsakovas iš bendros 2 285 000 Lt Sutarties kainos neatliko darbų už 715 285,07 Lt sumą. Šiai neatliktų darbų sumai nuo 2012-10-31 iki 2012-11-23, t. y. už 24 dienas, buvo priskaičiuota 34 333,68 Lt delspinigių. Atsakovas nuo 2012-10-31 iki 2012-11-24 atliko dalį darbų (474 898,67 Lt sumai), todėl už laikotarpį nuo 2012-11-24 iki 2012-12-29 delspinigiai buvo paskaičiuoti nuo neatliktų darbų sumos, t. y. nuo 240 386,40 Lt (715 285,07 Lt - 474 898,67 Lt) sumos už 36 dienas buvo priskaičiuota 17 307,82 Lt delspinigių. Iš viso atsakovui buvo priskaičiuota 51 641,50 Lt delspinigių, kuriuos ir prašė ieškovas priteisti. Atsakovo UAB „Enerstena“ atstovas su pareikštu ieškiniu nesutiko, mano, kad ieškinys nepagrįstas, atmestinas: 2012-07-24 atsakovas su ieškovu AB „Kauno energija“ sudarė rangos sutartį Nr. PA-12/034 (toliau- sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti Pergalės katilinės rekonstrukciją, o ieškovas įsipareigojo priimti darbus ir už juos sumokėti. Tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 3.1.2 p. numatyta, kad sutartyje numatytų darbų terminas- iki 2012-10-30; sutarties 8.1 p. numatyta, kad sutartis galioja iki 2012-12-31. Atsakovas UAB „Enerstena“ 2012-10-31 raštu Nr. IS-729 kreipėsi į ieškovą AB „Kauno energija“ prašydamas darbų atlikimo terminą pratęsti. 2012-11-28 ieškovas AB „Kauno energija“ į atsakovo prašymą pateikė atsakymą Nr. 20-5025, kuriuo pasiūlė sutartyje numatytus darbus pabaigti iki sutarties galiojimo termino pabaigos, t.y. 2012-12-31. Atsakovas UAB „Enerstena“ akceptavo ieškovo AB „Kauno energija“ pasiūlytą terminą, todėl laikytina, kad ieškovo ir atsakovo susitarimu darbų vykdymo terminas iš 2012-10-31 buvo pakeistas į 2012-12-31. Visi sutartiniai darbai buvo atlikti ir perduoti, atsakovo atliktų darbų rezultatas pradėtas eksploatuoti iki 2012-12-28, todėl laikytina, kad darbai atlikti nepraleidus sutarties šalių susitarto darbų (ir sutarties galiojimo termino) įvykdymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms reikalavimas dėl delspinigių sumokėjimo yra nepagrįstas, todėl ieškinys atmestinas. Ieškinys atmestinas. 2012-07-24 atsakovas UAB „Enerstena“ su ieškovu AB „Kauno energija“ sudarė rangos sutartį Nr. PA-12/034, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti Pergalės katilinės rekonstrukciją, o ieškovas įsipareigojo priimti darbus ir už juos sumokėti. Ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 3.1.2 p. numatyta, kad sutartyje numatytų darbų terminas iki 2012-10-30; sutarties 8.1 p. numatyta, kad sutartis galioja iki 2012-12-31. Atsakovas UAB „Enerstena“ 2012-10-31 kreipėsi į ieškovą AB „Kauno energija“ prašymu Nr. IS-729 dėl darbų atlikimo termino pratęsimo. 2012-11-28 ieškovas AB „Kauno energija“ į atsakovo prašymą pateikė atsakymą Nr.20-5025, kuriuo pasiūlė sutartyje numatytus darbus pabaigti iki sutarties galiojimo termino pabaigos, t.y. 2012-12-31. Atsakovas UAB „Enerstena“ akceptavo ieškovo AB „Kauno energija“ pasiūlytą terminą, todėl pagrįstai laikytina, kad ieškovo ir atsakovo susitarimu darbų vykdymo terminas iš 2012-10-31 buvo pakeistas į 2012-12-31. Sutartiniai darbai buvo atlikti ir perduoti, atsakovo atliktų darbų rezultatas pradėtas eksploatuoti iki 2012-12-28, todėl laikytina, kad darbai atlikti nepraleidus sutarties šalių susitarto darbų (ir sutarties galiojimo termino) įvykdymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms reikalavimas dėl delspinigių sumokėjimo nepagrįstas, todėl atmestinas. Pabrėžtina, kad nei kreipimosi į ieškovą AB „Kauno energija“ su prašymu Nr. IS-729 dėl darbų atlikimo termino pratęsimo momentu nei kitu metu iki 2012-12-31 iš ieškovo AB „Kauno energija“ atsakovas UAB „Enerstena“ negavo jokių pretenzijų dėl darbų atlikimo termino praleidimo ir/ar delspinigių sumokėjimo. Ieškovo AB „Kauno energija“ 2012-11-28 atsakymo Nr. 20-5025, kuriuo ieškovas AB „Kauno energija" pasiūlė atsakovui sutartyje numatytus darbus pabaigti iki sutarties galiojimo termino pabaigos, t.y.- 2012-12-31, turinys ir šalių veiksmai (ieškovas atsakovui neteikė pretenzijų nei dėl darbų įvykdymo terminų praleidimo ir/ar delspinigių sumokėjimo, ieškovas sumokėjo atsakovui visą atsakovui tenkantį atlyginimą už atliktus darbus- nesulaikė, neįskaitė atsakovui tenkančių piniginių sumų) atsakovui pagrįstai leido suprasti, kad sutarties šalys susitarė dėl darbų atlikimo termino pratęsimo. Pažymėtina, kad į atsakovo UAB „Enerstena“ 2012-10-31 prašymą Nr. IS-729 dėl darbų atlikimo termino pratęsimo ieškovas atsakė tik 2012-11-28 (b.l.11-12), atsakovas ieškovo atsakymą gavo 2012-12-06. Ši aplinkybė (atsakyta tik po mėnesio) atsakovui UAB „Enerstena“ pagrįstai leido manyti, kad ieškovas AB „Kauno energija“ atliko visus reikalingus veiksmus, reikalingus darbų vykdymo terminų pratęsimui. Todėl, laikytina, kad šalys susitarė dėl darbų vykdymo termino pratęsimo. Atsakovas visus sutartinius darbus atliko, perdavė, buvo atlikti visi reikalingi bandymai bei patikrinimai iki 2012-12-29, t.y. nepraleidus ieškovo pasiūlyto termino darbams užbaigti ir sutartyje nurodyto sutarties galiojimo termino, atsakovas UAB „Enerstena“ faktiškai perdavė, o ieškovas AB „Kauno energija“ priėmė ir pradėjo eksploatuoti rekonstruotą katilinę dar ankščiau. Ieškovas AB „Kauno energija“ iš su atsakovu UAB „Enerstena“ sudarytos sutarties iki sutarties galiojimo pabaigos pilnai gavo tai, ko tikėjosi, todėl ieškovo interesai nebuvo pažeisti. Ieškovo AB „Kauno energija“ veiksmai tiek vykdant sutartį, tiek perduodant darbų rezultatą bei kurį laiką po sutarties įvykdymo atsakovui pagrįstai leido suprasti, kad atsakovas jam tenkančias prievoles įvykdė laiku ir tinkamai. Esant minėtoms aplinkybėms, bei atsižvelgiant į netesybų esmę, teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad delspinigių priteisimas šiuo atveju prieštarautų ir LR CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Ieškovas AB „Kauno energija“ nurodė, kad atsakovas UAB „Enerstena“ „per nustatytą terminą dėl savo kaltės neatlikęs darbų, užsakovui pareikalavus, privalo mokėti jam 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną“, tai turi būti vykdoma automatiškai. Tačiau, pagal formuojamą LR AT praktiką, suformuluotas nuostatas dėl netesybų skaičiavimo pradžios momento, jos aiškinamos vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis. Nustatant netesybų skaičiavimo pradžios momentą svarbu, ar šalys netesybų skaičiavimo pradžios momentą apibrėžė sutartyje, ir, jeigu apibrėžė, kokiomis sąlygomis (LR CK 6.193 str.). Teisė į sutartas netesybas atsiranda ne nuo sutarties pažeidimo ar jos nutraukimo, o pareikalavimo momento, kreditorius turi teisę ir nereikalauti, kad būtų mokamos baudos ar delspinigiai (LAT 2009-06-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-293/2009). Atsižvelgiant į tarp ieškovo AB „Kauno energija“ ir atsakovo UAB „Enerstena“ sudarytos sutarties 3.1.3 p., nustatančio delspinigių skaičiavimo pradžios momentą, turinį dėl netesybų skaičiavimo pradžios momento, darytina išvada, kad pagal tarp šalių sudarytą sutartį delspinigiai turi būti skaičiuojami ne automatiškai, o ieškovui AB „Kauno energija“ raštu pareikalavus. Laikotarpiu 2012-10-30d.- 2012-12-29 ieškovas AB „Kauno energija“ raštu nepateikė atsakovui UAB „Enerstena“ reikalavimo mokėti netesybas, todėl toks ieškovo reikalavimas laikytinas nepagrįstu. Teismas taip pat sutinka su atsakovo nuomone, kad ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ( LR CK 1.125 str. 5 d.) Pagal formuojamą LR AT praktiką, ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai atskirai (LAT 2000-06-05 nutartis c.b. Nr. 3K-3-643/2000, 2001-10-08 nutartis c.b. Nr. 3K-3-912/2001, 2001-10-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-994/2001). Pagal pateiktą delspinigių paskaičiavimo lentelę(b.l.14) matyti, kad ieškovas AB „Kauno energija“ atsakovui UAB „Enerstena“ delspinigius skaičiavo laikotarpiu 2012-10-30d.- 2012-12-29. Ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinio dėl delspinigių priteisimo, pateikto Kauno apylinkės teismui, data yra 2013-06-12 (b.l.3), taigi ieškovas AB „Kauno energija“ praleido ieškinio senaties terminą, ir šioje dalyje ieškinys atmestinas. Iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi, atstovavimo išlaidos viso:1694Lt.(LR CPK 88,92,98str. str.)

3Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 str. str.

Nutarė

4Ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo AB „Kauno energija“ įmonės kodas 235014830, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas A. s. ( - ) AB SEB banke atsakovui UAB „Enerstena“ įmonės kodas 151465326, Raktažolių g. 21, 52181 Kaunas A. s. ( - ) AB Swedbanke bylinėjimosi, atstovavimo išlaidas, viso: 1694 (vieną tūk.šešis šimtus devyniasdešim keturis )Lt. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai