Byla 2VP-38013-905/2018
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys uždarosios akcinės bendrovės „Baltkalis“ vadovas V. F., uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ ir „Baltkalis“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Armino Naujokaičio pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys uždarosios akcinės bendrovės „Baltkalis“ vadovas V. F., uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ ir „Baltkalis“.

3Reikalavimų santrauka

4Pareiškėjas prašė skirti UAB „Baltkalis“ vadovui V. F. 300 Eur baudą už kiekvieną antstolio 2018 m. liepos 23 d. patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo nevykdymo dieną ir 500 Eur baudą už 2018 m. liepos 23 d. patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą bei prieverstinio poveikių priemonių taikymą nevykdymą. Anot pareiškėjo, vykdant Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 20 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko UAB „Baltkalis“ turtui, skolininkas nevykdo nurodytų antstolio patvarkymų.

5Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

6Antstolis A. Naujokaitis vykdo civilinėje byloje Nr. e2-4330-467/2018 priimtą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 20 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; skolininkas UAB „Baltkalis“, išieškotojas UAB „Belor“; reikalavimų suma 2 196 288,14 Eur. Antstolis 2018 m. liepos 23 d. patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą įpareigojo UAB „Baltkalis“ per 5 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti informaciją apie turimą turtą (v. b. l. 89-90). 2018 m. liepos 23 d. patvarkymu dėl priverstinių poveikio priemonių taikymo skolininkas papildomai įpareigotas pateikti antstoliui patikrinti kasos knygą, kasos išlaidų ir pajamų orderius (v. b. l. 84). Patvarkymai skolininkui įteikti 2018 m. liepos 25 d. (v. b. l. 243). Atsižvelgdamas į tai, kad reikalaujama informacija per patvarkymuose nustatytą terminą nebuvo pateikta, antstolis 2018 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymu pakartotinai įpareigojo skolininką pateikti visą informaciją apie skolininkui priklausantį turtą bei pateikti patikrinimui kasos knygą, kasos išlaidų ir pajamų orderius (v. b. l. 142-143). Patvarkymas skolininkui įteiktas 2018 m. rugpjūčio 21 d. (v. b. l. 244), tačiau suinteresuotas asmuo per nustatytą laiką nepateikė nurodytos informacijos ir duomenų. Byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad nurodyti antstolio reikalavimai įvykdyti. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad UAB „Baltkalis“ vadovas yra V. F. (v. b. l. 241).

7Antstolio 2018 m. liepos 23 d. patvarkymuose nustatyti įpareigojimai iš esmės atitinka Civilinio proceso kodekso 645 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skolininko pareigą antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Skolininko vadovas, būdamas atsakingas už nurodytų duomenų pateikimą, nepateikė antstolio patvarkymuose nurodytų duomenų apie įmonės turtą, neperdavė kasos knygos, todėl šiuo atveju spręstina dėl atsakomybės pagal CPK 645 straipsnio 1, 2, 3 dalių nuostatas. Taigi CPK 645 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta skolininko pareiga antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. CPK 670 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už antstolio reikalavimų vykdymą, kai išieškoma iš visų rūšių juridinių asmenų ar kitų organizacijų, yra atsakingi šių subjektų vadovai. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltkalis“ ginčijo nurodytų patvarkymų teisėtumą, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi, priima civilinėje byloje Nr. 2YT-31235-960/2018, antstolio reikalavimai pripažinti galiojančiais, teisėtais ir vykdytinais, nurodyta nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 27 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis, 585 straipsnio 1 dalis). Taigi nustatyta aplinkybė, kad skolininkui žinomi antstolio nustatyti atitinkami įpareigojimai, jų įvykdymo terminai ir atitinkamos sankcijos už jų nevykdymą. Atsižvelgdamas į tai, teismas, vadovaudamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais (CPK 7 straipsnis), nepripažįsta būtinu detaliau aiškintis įpareigojimų neįvykdymo konkrečių priežasčių, juolab kad šiuo atveju ilgą laiką nevykdomas antstolio nustatytas trumpalaikis (per tris dienas) įpareigojimas. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad pateiktas pareiškimas gali būti nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 straipsnio 2, 3 dalys).

8CPK 645 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų. Nurodytos CPK nuostatos skirtinos baudos dydžio nustatymą priskiria teismo nuožiūrai. CPK 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teismo vertinimu, nurodytus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitiktų teisės analogijos taikymas, kuris įtvirtintas ir CPK 3 straipsnio 6 dalyje. Kadangi Civilinio proceso teisė, kaip reglamentuojanti valstybės teisminės valdžios įgyvendinimą, yra labiau viešosios negu privatinės teisės šaka, tai nagrinėjamu atveju teisinga, protinga ir sąžininga pagal analogiją vadovautis Administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio nuostatomis, t. y. skiriamos baudos dydį nustatyti pagal minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Be to, skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti, todėl spręsdamas dėl skirtinos baudos konkretaus dydžio, teismas prioritetiniu kriterijumi laiko būtent sudrausminantį baudos poveikį.

9Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nėra duomenų apie V. F. anksčiau taikytas baudas už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nenustatęs jokių atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių teismas, atsižvelgdamas į didelę laikinosiomis apsaugos priemonėmis areštuotiną skolininko lėšų sumą (2 196 288,14 Eur), sprendžia, kad šiuo atveju vykdymo proceso tikslus atitiktų fiksuoto 800 Eur dydžio baudos paskyrimas. Paskirta bauda išieškotina iš V. F. asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis).

10Teismo išvada

11Pareiškimą tenkinti iš dalies.

12Skirti uždarosios akcinės bendrovės „Baltkalis“, j. a. k. 125025140, vadovui V. F., a. k. ( - ) 800 (aštuonių šimtų) Eur baudą už antstolio 2018 m. liepos 23 d. patvarkymuose nustatytų įpareigojimų nevykdymą.

13Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

14Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai
Ryšiai