Byla L2-2422-104/2008
Dėl teismo isakymo išdavimo, siekiant išieškoti skola iš skolininkes, rašytinio proceso tvarka

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Natalja Cikoto, susipažinusi su pareiškejos UAB „Imobiliar“ pareiškimu skolininkei UAB „Longista“ del teismo isakymo išdavimo, siekiant išieškoti skola iš skolininkes, rašytinio proceso tvarka

2n u s t a t e :

3pareiškeja prašo priteisti iš skolininkes 275513,68 Lt skolos suma, 6 proc. metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo isakymo ivykdymo. Pareiškime buvo teigiama, kad mineta skolos suma susidare skolininkei neatsiskaiciuos už suteiktas paslaugas.

4Taciau, susipažinus su šiuo pareiškimu, darytina išvada, kad jis neatitinka bendruju reikalavimu, keliamu procesiniu dokumentu turiniui ir formai, bei LR CPK 433 str. reikalavimu, todel ji priimti atsisakytina (LR CPK 435 str. 2 d. 1 p.).

5Pareiškime del teismo isakymo išdavimo butinybe laikytis bendruju reikalavimu, keliamu procesiniu dokumentu turiniui ir formai, numato LR CPK 433 str. 1 d. Tai reiškia, jog pareiškeja, rašydama pareiškima ir prašydama išduoti teismo isakyma, privalo laikytis ne vien tik LR CPK 111 str., bet ir visu kitu LR CPK XI skyriaus pirmojo skirsnio procesines teises normu, reguliuojanciu procesiniu dokumentu surašyma.

6LR CPK 111 str. 4 d. numato, kad tuo atveju, jeigu procesini dokumenta, kokiu laikytinas ir gautas pareiškimas (LR CPK 110 str.), teismui pateikia atstovas, tai turi buti pridedamas ir dokumentas, irodantis atstovo teises bei pareigas. Kaip matyti iš teismui atsiustos medžiagos, pareiškima pasiraše UAB „Imobiliar“ direktorius Linas Andrulis. Taciau Vilniaus apygardos teismui neatsiusti UAB „Imobiliar“ istatai, apibrežiantys pareiškejos atstovo – direktoriaus, kaip juridinio asmens vadovo, kompetencija, nepateikti dokumentai, patvirtinantys Lino Andrulio išrinkimo i nurodytas pareigas fakta. Šios aplinkybes leidžia teigti, kad pareiškejos atstovai nepateike pakankamai irodymu, jog i teisma kreipesi asmuo, turintis tam tinkamus igalinimus LR CPK 111 str. 4 d. prasme.

7Be to, pareiškejai buvo privalomas ir LR CPK 113 str. 1 d. bei 2 d. numatytas ipareigojimas pateikti teismui procesiniu dokumentu ir jo priedu nuorašu tiek, kad po viena tektu priešingai šaliai. Šia išvada patvirtina tiek LR CPK 433 str. 1 d. 7 p. reikalavimai, numate privaloma prie pareiškimo pridedamu dokumentu sarašo nurodyma paciame pareiškime, tiek LR CPK 439 str. 1-2 d. reikalavimai, suteike teise skolininkei pareikšti prieštaravimus del kreditoriaus pareiškimo, tuo paciu suteikdami skolininkei teise žinoti, kuo yra grindžiamas jai pateiktas piniginis reikalavimas. Vadinasi, pareiškeja privalejo pateikti ne tik pareiškimo, bet ir prie jo pridedamu rašytiniu irodymu po du nuorašus, kuriu vienas butu siunciamas skolininkei. Taciau pareiškimo priedu pareiškeja teismui nepateike.

8Atkreiptinas pareiškejos demesys, i tai, kad LR CPK 29 str. nurodo, kad juridiniam asmeniui ieškinys pareiškiamas pagal juridinio asmens buveine, nurodyta juridiniu asmenu registre. Ivertinus pareiškime išdestytas aplinkybes, darytina išvada, kad skolininke UAB „Longista“ juridiniu asmenu registre nurodytu adresu – Skroblu g. 19, Vilnius, – veiklos nevykdo, t.y. pareiškeja nurode, kad UAB „Longista“ adresas korespondencijai yra Aušros g. 54-1, Šiauliai. Juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra jo valdymo organas (LR CK 2.49 str.), ir ja apibudina nurodymas patalpu, kuriose yra buveine, adresas. LR CK 2.49 str. 2 d. nustato, kad jeigu juridinio asmens buveine, nurodyta juridiniu asmenu registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo vieta turi teise laikyti juridinio asmens buveine, t.y. ieškiniai gali buti pateikiami ir pagal valdymo organo buvimo vieta. Vadinasi, jei valdymo organo buveines vieta yra pareiškejos nurodytu adresu - Aušros g. 54-1, Šiauliai, tai ji turi teise pateikti pareiškima Šiauliu apygardos teismui.

9Taip pat atkreiptinas pareiškejos demesys i tai, kad pagal LR Mokesciu administravimo istatymo (toliau – MAI) 66 str. 4 dali mokesciai ir su jais susijusios sumos apskaiciuojami nacionaline valiuta, o kiekviena pinigine prievole apvalinama taip: 49 ir mažiau centu apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centu - didinant iki lito. Pagal LR CPK nuostatas žyminis mokestis turtiniuose gincuose apskaiciuojamas procentine išraiška nuo ieškinio sumos, todel jo mokestine prievole gali buti apskaiciuojama su centais. Pagal šiuo metu galiojancio MAI nuostatas piniginiu prievoliu i biudžeta apvalinimas taikomas visiems MAI 13 str. nurodytiems mokesciams (neišskiriant žyminio mokescio).

10LR CPK 87 str. 1 d. 3 p. numato, kad tuo atveju, kai atsisakoma priimti ieškini, prašyma bei skunda, yra gražinamas suinteresuoto asmens sumoketas žyminis mokestis, todel kreditorei UAB „Imobiliar“ gražintinas jos sumoketas 1627,57 Lt žyminis mokestis.

11Remdamasis virš išdestytu ir vadovaudamasis LR CPK 435 str. 2 d. 1 p., 435 str. 4 d., 290 str.1 d., 291 str.1 d., teismas

Nutarė

12atsisakyti priimti pareiškejos UAB „Imobiliar” pareiškima del skolos ir palukanu išieškojimo iš skolininkes UAB „Longista”.

13Gražinti kreditorei UAB „Imobiliar“ (i.k. 300565561, buveines adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius) 1627,57 Lt žymini mokesti, sumoketa 2008-06-17 mokejimo nurodymu (kontroles Nr. 276219234) AB SEB banke, ipareigojant tai atlikti Vilniaus apskrities valstybine mokesciu inspekcija.

14Išaiškinti pareiškejai, kad teismo nutartis neužkerta kelio, ištaisius trukumus, istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles.

15Pirmas pareiškimo egzempliorius ir jo priedai paliekami byloje.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai