Byla 2KT-106/2013
Dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Navalio jūrų agentūra“ iškėlimo. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. teismo nutartimi atsakovui iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 1 d. nutartimi,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-161-538/2013 pagal ieškovės UAB KUEHNE+NAGEL ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Navalio jūrų agentūra“ iškėlimo. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. teismo nutartimi atsakovui iškelta bankroto byla.

3Atsakovo BUAB „Navalio jūrų agentūra“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių biuras“ įgaliotas asmuo R. K. pateikė prašymą Lietuvos apeliaciniam teismui dėl termino privalomiems pagal įstatymą atlikti veiksmams nustatymo. Prašo nustatyti ne ilgesnį kaip 10 dienų terminą Klaipėdos apygardos teismui atlikti procesinius veiksmus, kuriuos pagal LR CPK 75 str. 1 d. nuostatas teismas privalėjo atlikti, – 2013-09-16 pareiškėjo A. J. prašymus dėl trečiosios eilės kreditorinių reikalavimų tenkinimo, pateiktus teismui praleidus tam skirtą procesinį terminą, grąžinti juos padavusiam asmeniui. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas, priimdamas nutartį iškelti atsakovui bankroto bylą, nustatė 30 dienų terminą, per kurį atsakovo kreditoriai turėjo pateikti savo finansinius reikalavimus šioje bankroto byloje. Šis terminas pasibaigė dar 2010 m. gruodžio 23 d., o pareiškėjas nepateikė nei prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo, nei priežasčių, kodėl buvo praleistas terminas. Pareiškėjo nuomone, teismas, nespręsdamas praleisto procesinio termino atnaujinimo klausimo, priėmė pareiškėjo prašymus nepagrįstai, kadangi vadovaudamasis CPK 75 str. 1 d. turėjo dokumentus grąžinti juos padavusiam asmeniui.

4Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 1 d. nutartimi perdavė civilinę bylą Lietuvos apeliaciniam teismui, kad būtų išspręstas prašymas dėl termino procesiniams veiksmams atlikti nustatymo.

5Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 72 straipsnio 3 dalis nustato, kad, jeigu pirmosios instancijos teismas laiku neatlieka procesinių veiksmų, kuriuos pagal šį kodeksą privalo atlikti, šių veiksmų atlikimu suinteresuotas proceso dalyvis turi teisę kreiptis į apeliacinės instancijos teismą su prašymu nustatyti terminą tokiems procesiniams veiksmams atlikti. Šis prašymas pateikiamas per bylą nagrinėjantį teismą, o šis prašymo priėmimo klausimą privalo išspręsti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos. Jeigu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos teismas, dėl kurio neatliktų procesinių veiksmų yra pateiktas prašymas, atlieka atitinkamus procesinius veiksmus, laikoma, kad proceso dalyvis atsisakė pateikto prašymo. Priešingu atveju šis prašymas per septynias darbo dienas nuo jo gavimo persiunčiamas apeliacinės instancijos teismui.

6CPK 72 straipsnio paskirtis – nustatyti pareigą teismui rūpintis, kad civilinė byla teisme būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį laiką, nebūtų vilkinamas bylos išnagrinėjimas, siekti, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per vieną teismo posėdį (CPK 72 str. 1 d.). Įstatymų leidėjas, siekdamas, kad bylą nagrinėjantis teismas laikytųsi CPK nustatytų terminų procesiniams veiksmams atlikti, suteikė byloje dalyvaujantiems asmenims galimybę tais atvejais, kai teismas laiku neatliko konkretaus procesinio veiksmo, kurį pagal CPK privalėjo atlikti, kreiptis į apeliacinės instancijos teismą dėl termino šiam procesiniam veiksmui atlikti nustatymo. Taigi, šia procesine norma byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę remtis tais atvejais, kai teismas neatliko konkretaus veiksmo procesine, o ne materialiąja prasme, ir tam procesiniam veiksmui atlikti įstatymas numato apibrėžtą terminą. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas pagal tokį asmens prašymą nustato pirmosios instancijos teismui terminą, per kurį teismas privalo išspręsti tam tikrą procesinį klausimą, tačiau nenurodo, kokį sprendimą tuo procesiniu klausimu teismas privalo priimti. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas per CPK nustatytą terminą neišsprendžia ieškinio ar kito procesinio dokumento priėmimo klausimo, apeliacinės instancijos teismas, tenkindamas byloje dalyvaujančio asmens prašymą pagal CPK 72 straipsnį, nustato terminą šiam klausimui išspręsti, tačiau neturi įgaliojimų nustatyti klausimo išsprendimo rezultatą.

7Byloje dalyvaujančių asmenų teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 str. 1 d.). Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Teismas turi teisę atnaujinti praleistą terminą ir savo iniciatyva, kai iš turimos medžiagos matyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 str. 1 d.). Įmonių bankroto procese įstatymas įgalina bankroto bylą iškėlusį teismą nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p.). Šis terminas yra procesinis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1246/2013). Teismas priima tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, kai pripažįstama, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos (ĮBĮ 10 str. 9 d.). Teismas, gavęs kreditoriaus prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą, manydamas, kad yra praleistas terminas šiam procesiniam dokumentui paduoti, neprašoma jį atnaujinti ir byloje nėra termino praleidimo svarbias priežastis patvirtinančių aplinkybių, gali atsisakyti priimti tokį procesinį dokumentą CPK 75 straipsnio 1 d. pagrindu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas tokiu atveju taip pat turi teisę taikyti trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 str. 2 d.) ir nustatyti terminą, per kurį prašymą pateikęs asmuo turi nurodyti nustatyto termino praleidimo priežastis. Tačiau tais atvejais, kai procesinio dokumento priėmimo klausimas išspręstas ir dokumentas priimtas (CPK 115 str. 1 d.), tokio procesinio dokumento grąžinimas kaip paduoto praleidus nustatytą terminą, įstatyme nenumatytas. Tokių finansinių reikalavimų, kurie pateikti praleidus nustatytą terminą, patvirtinimo atveju bankroto administratorius ar kiti kreditoriai teismo nutartį turi teisę ginčyti apeliacine tvarka, tame tarpe ir termino praleidimo pagrindu. Teismas, nustatęs procesinio dokumento padavimo termino praleidimo faktą po to, kai procesinis dokumentas yra priimtas, turi nutraukti klausimo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nagrinėjimą (CPK 3 str. 6 d., 293 str. 1 p.).

8Nagrinėjamu atveju bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, būdamas įsitikinęs, kad pirmosios instancijos teismas pagal įstatymą privalėjo atsisakyti priimti pareiškėjo A. J. paduotus prašymus dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo ir grąžinti juos padavusiam asmeniui, kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą prašydamas nustatyti terminą, per kurį pirmosios instancijos teismas privalo priimti būtent tokį procesinį sprendimą. Kaip minėta, paduoto prašymo grąžinimo procesinis veiksmas pagal įstatymą gali būti atliekamas proceso stadijoje iki prašymo priėmimo. Šiuo atveju pateiktų procesinių dokumentų (prašymų dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo) priėmimo klausimas yra išspręstas teisėjo 2013 m. rugsėjo 17 d. rezoliucijomis, o įstatymas nenumato termino, per kurį teismas turi išspręsti bylos dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nutraukimo klausimą. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo vadovaujantis CPK 72 straipsniu prašyti apeliacinės instancijos teismo, kad pirmosios instancijos teismui būtų nustatytas terminas konkrečiam procesiniam veiksmui atlikti. Juo labiau, kaip minėta, apeliacinės instancijos teismas neturi įgaliojimų nurodyti pirmosios instancijos teismui tam tikru procesiniu klausimu priimtino procesinio sprendimo rezultato.

9Kaip minėta, pagal CPK 72 straipsnio 3 dalį, prašymas dėl termino pirmosios instancijos teismui atlikti procesinį veiksmą nustatymo pateikiamas per bylą nagrinėjantį teismą; bylą nagrinėjantis teismas išsprendžia tokio prašymo priėmimo klausimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė BUAB „Navalio jūrų agentūra“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą, kadangi tokį prašymą turėjo būti atsisakyta priimti (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 115 str. 6 d., 137 str. 2 d. 1 p.). Nustačius, kad prašymas priimtas nesant tam teisinio pagrindo, BUAB „Navalio jūrų agentūra“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių biuras“ įgalioto asmens R. K. prašymo nagrinėjimas nutrauktinas (CPK 3 str. 6 d., 293 str. 1 p.).

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis CPK 3 str. 6 d., 72 str. 3 d., 293 str. 1 p.,

Nutarė

11BUAB „Navalio jūrų agentūra“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administratorių biuras“ įgalioto asmens R. K. prašymo nagrinėjimą nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai