Byla I-3957-629/2014
Dėl nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Kaminsko, Jolitos Rasiukevičienės, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Sanitex“ atstovui advokato padėjėjui Audriui Urbanskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Sanitex“ skundą atsakovei Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinei veterinarijos tarnybai dėl nutarimo pakeitimo,

Nustatė

2UAB „Sanitex (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundu (b. l. 1–3) kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir atsakovė, Tarnyba) komisijos 2013 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 12R-35 (toliau – ir Nutarimas Nr. 12R-35) dalį, kuria UAB „Sanitex“ skirta 2 500 Lt bauda už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – ir Reklamos įstatymas) 14 str. 1 d. 1 ir 2 p. pažeidimą, ir paskirti Bendrovei švelnesnę nuobaudą – įspėjimą, neskiriant baudos.

3Pareiškėja pažymėjo, kad neginčija fakto, jog galimai pažeidė Reklamos įstatymo 14 str. 1 d. 1 ir 2 p. nustatytus reikalavimus, tačiau Bendrovė nesutinka su jai taikyta sankcija t. y. 2 500 Lt bauda. Pažymėjo, kad pagal Reklamos įstatymo 22 str. 5 d. už reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriamas ir įspėjimas, neskiriant baudos. Atkreipė dėmesį, kad atsakovė, išnagrinėjusi bylą ir įvertinusi visus byloje surinktus įrodymus, nustatė ir lengvinančiomis aplinkybėmis laikė tai, kad Bendrovė padėjo reklamos kontrolės institucijoms tyrimo metu, netrukdė pažeidimą išaiškinti, pateikė išsamius paaiškinimus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atsakingiems darbuotojams, tokiu būdu aktyviai padėjo atlikti tyrimą, savo iniciatyva, t. y. be reklamos kontrolės institucijos reikalavimo, pašalino pažeidimą, taip siekdama užkirsti kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, pažeidimą padarė pirmą kartą. Pabrėžė, jog sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Pasak pareiškėjos, minėtos aplinkybės įrodo Bendrovės geranoriškumą bendradarbiauti ir tai, kad ji nelinkusi daryti pažeidimų.

4UAB „Sanitex“ teigimu, nei atsakovė, nei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nenustatė ir nenurodė, kad Reklamos įstatymo pažeidimu buvo padaryta esminė žala visuomenei ar atsiradusios kitos neigiamos pasekmės, taip pat nenustatyta nukentėjusiųjų asmenų, kurių teisės bei įstatymu saugomi interesai buvo pažeisti. Pažymėjo, kad Tarnybos komisija, vertindama pažeidimo trukmę, konstatavo, kad aliejaus „Vilnius su karotinu“ reklama buvo skleista 2013 m. liepos 11 d. t. y. vieną dieną, todėl reklamos mastas buvo nedidelis. Atkreipė dėmesį, jog tyrimas dėl RĮ pažeidimo buvo pradėtas Tarnybai gavus pranešima iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, o ne iš vartotojo.

5Pareiškėjos nuomone, vertinant visas ankščiau išdėstytas aplinkybes yra visos būtinos sąlygos padarytą Reklamos įstatymo pažeidimą laikyti mažareikšmiu, todėl skirta 2 500 Lt bauda yra nepagrįsta ir neproporcinga padarytam teisės pažeidimui ir turėtų būti pakeista, paskiriant įspėjimą.

6Atsakovė Tarnyba atsiliepime (b. l. 37–40) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad Tarnybos komisija, skirdama baudą pareiškėjai vertino visas su padarytu pažeidimu susijusias aplinkybes, bylos metu pateiktą medžiagą ir įrodymus, bylos šalių pateiktus žodinius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, teisės aktuose numatytus reikalavimus. Atkreipė dėmesį, jog Tarnybos komisija, svarstydama dėl konkretaus baudos dydžio skyrimo, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 22 str. 7 d. įtvirtintu baudos dydžio nustatymo mechanizmu, pradiniu vidurkiu laikydama 15 500 Lt, įvertino konkrečiam baudos dydžiui įtakos turinčius kriterijus ir skyrė pareiškėjai daugiau nei šešis kartus mažesnę nei pradinis vidurkis baudą t. y. 2 500 Lt.

8Pažymėjo, kad Tarnybos komisija, vertindama pažeidimo pobūdį, atsižvelgė į tai, kad pareiškėja aliejaus „Vilnius su karotinu“ reklamą skleidė interneto tinklapyje bei, jog ji buvo lengvai prieinama vartotojams, taip pat įvertino tai, kad reklama buvo skleidžiama neilgą laikotarpį bei į tai, jog bendrovė nutraukė reklamos skleidimą, be to, Reklamos įstatymo pažeidimą buvo padariusi pirmą kartą. Nurodė, kad Tarnybos komisija lengvinančia aplinkybe laikė tai, kad pareiškėja geranoriškai bendradarbiavo su tyrimą vykdžiusia institucija. Tarnyba taip pat atkreipė dėmesį, jog paskirta bauda neviršija 3 procentų Bendrovės metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.

9Atsakovės nuomone, parinkta nuobauda yra adekvati ir proporcinga padarytam pažeidimui, o baudos dydis yra tinkamai individualizuotas.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – ir VMVT Kauno tarnyba) atsiliepime (b. l. 31–32) prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atkreipė dėmesį, kad VMVT Kauno tarnyba, 2013 m. liepos 11 d. gavusi informaciją apie galimą Reklamos įstatymo pažeidimą, 2013 m. liepos 15 d. raštu Nr. 33S-623(33.6) informavo UAB „Sanitex“ apie minėtą pažeidimą bei paprašė pateikti paaiškinimą. Bendrovė nurodė, kad tik gavusi VMVT Kauno tarnybos kreipimąsi dėl galimo Reklamos įstatymo pažeidimo, nedelsiant ištaisė programinę klaidą ir pašalino aliejaus „Vilnius su karotinu“ reklamą, kurioje vartojami teiginiai „pasižymi antivėžinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis“. Pažymėjo, kad reklama su teiginiu „be cholesterolio, be konservantų“ taip pat pašalinta tik po šio rašto gavimo dienos, todėl pareiškėjos teiginys, jog pažeidimas truko tik vieną dieną yra nepagrįstas ir prieštarauja faktinėms aplinkybėms. Be to, VMVT Kauno tarnybos teigimu, pareiškėja nenurodė jokių konkrečių argumentų, pagrindžiančių padaryto pažeidimo mažareikšmiškumą, ar Nutarimo Nr. 12R-35 nepagrįstumą ar neteisėtumą.

12Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis skunde išdėstytais argumentais.

13Teismo posėdyje atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 73).

14Skundas atmestinas.

15Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl UAB „Sanitex“ paskirtos nuobaudos už Reklamos įstatymo pažeidimą dydžio.

16Byloje nustatyta, kad Tarnybos komisija Nuarimu Nr. 12R-35 nustatė, kad UAB „Sanitex“ interneto tinklapyje skleisti teiginiai apie aliejų „Vilnius su karotinu“: „pasižymi antivėžinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis“ pažeidžia Reklamos įstatymo 14 str. 1 d. 1 p., o teiginys „be cholesterolio, be konservantų“ pažeidžia Reklamos įstatymo 14 str. 1 d. 2 p., todėl vadovaudamasi Reklamos įstatymo 22 str. 5, 7 ir 10 d., skyrė pareiškėjai 2 500 Lt baudą (b. l. 4–7).

17Nagrinėjamu atveju pareiškėja sutinka su padarytais pažeidimais, tačiau prašo pakeisti sankciją. Pareiškėjos, nuomone, jos padarytas pažeidimas yra mažareikšmis, todėl vadovaujantis RĮ 22 str. 5 d., Bendrovei vietoj baudos galėtų būti paskirtas įspėjimas.

18Kaip matyti iš Nutarimo Nr. 12R-35, atsakovė, motyvuodama Bendrovei pritaikytą sankciją, vadovavosi Reklamos įstatymo 22 str. 7 d. ir vertino nustatytą lengvinančią aplinkybę (UAB „Sanitex“ padėjo reklamos kontrolės institucijoms tyrimo metu bei pašalino reklamą su nurodytais teiginiais), pažeidimo pobūdį (UAB „Sanitex“ Reklamos įstatymo pažeidimą padarė pirmą kartą, nukentėjusių asmenų, kurių teisės bei įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti, nenustatyta, pažeisti Reklamos įstatymo 14 str. 1 d. 1, 2 p.), trukmę (reklama skleista 2013 m. liepos 11 d., Bendrovė nutraukė reklamos skleidimą), mastą (reklama buvo skleista interneto tinklalapyje).

19Pažymėtina, kad pažeidimo padarymo metu galiojusioje Reklamos įstatymo 22 str. 5 d. (redakcija galiojusi 2013 m. rugpjūčio 1 d.) buvo nustatyta, kad už šio įstatymo 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 str. nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, pažeidimu nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems asmenų interesams, Tarnyba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už šių reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą gali taikyti administracinę nuobaudą – įspėjimą, neskirdama reklaminės veiklos subjektams baudos.

20Teismas sutinka, kad pareiškėjos pažeidimų pobūdis, trukmė ir mastas sudaro pagrindą skirti mažesnę nei vidurkis baudą, tačiau, teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skleista reklama, nors ir ne specialiai, be kita ko, buvo nukreipta į socialiai jautrią visuomenės grupę, kuriai yra galbūt diagnozuotas onkologinis susirgimas (reklamos teiginys „pasižymi antivėžinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis“) neleidžia pažeidimo traktuoti kaip mažareikšmio. Be to, Bendrovė klaidingai nurodo, jog Reklamos įstatymo nuostatas pažeidžianti reklama buvo skleista tik vieną dieną. Pažymėtina, kad, pareiškėjos skleista Reklamos įstatymo nuostatas pažeidžianti reklama buvo pastebėta 2013 m. liepos 11 d. (b. l. 33), o teiginys „pasižymi antivėžinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis“ iš reklamos buvo pašalintas 2013 m. liepos 15 d. (b. l. 34), tuo tarpu teiginys „be cholesterolio, be konservantų“ reklamoje buvo iki 2013 m. liepos 26 d. (b. l. 35, 36).

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė išsamiai įvertino visas su pažeidimu susijusias aplinkybes, turinčias įtakos skirtinam sankcijos dydžiui, gana ženkliai sumažino pareiškėjai skirtiną baudą, todėl pagrindo teigti, jog paskirta bauda yra per didelė nėra pagrindo.

22Be to, iš Reklamos įstatymo 22 str. 5 d. formuluotės matyti, kad net ir tuo atveju, jei pažeidimas yra mažareikšmis, juo nepadaroma esminės žalos, Tarnybai yra suteikta diskrecijos teisė pasirinkti skirti baudą ar įspėjimą.

23Teismo vertinimu, pareiškėjai skirta 2 500 Lt bauda, kuri, pažymėtina, yra 6,2 karto mažesnė už baudos vidurkį, yra proporcinga padarytam pažeidimui, ji yra artima Reklamos įstatymo 22 str. 5 d. numatytam sankcijos minimumui, paskirta bauda neviršija 3 procentų Bendrovės metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais, be to, byloje nėra kitų duomenų, leidžiančių teigti, kad skirta bauda yra neproporcinga, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

25Atmesti pareiškėjos UAB „Sanitex“ skundą kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. UAB „Sanitex (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundu (b. l. 1–3)... 3. Pareiškėja pažymėjo, kad neginčija fakto, jog galimai pažeidė Reklamos... 4. UAB „Sanitex“ teigimu, nei atsakovė, nei Valstybinė maisto ir... 5. Pareiškėjos nuomone, vertinant visas ankščiau išdėstytas aplinkybes yra... 6. Atsakovė Tarnyba atsiliepime (b. l. 37–40) prašė pareiškėjos skundą... 7. Nurodė, kad Tarnybos komisija, skirdama baudą pareiškėjai vertino visas su... 8. Pažymėjo, kad Tarnybos komisija, vertindama pažeidimo pobūdį, atsižvelgė... 9. Atsakovės nuomone, parinkta nuobauda yra adekvati ir proporcinga padarytam... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos... 11. Atkreipė dėmesį, kad VMVT Kauno tarnyba, 2013 m. liepos 11 d. gavusi... 12. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis... 13. Teismo posėdyje atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai... 14. Skundas atmestinas.... 15. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl UAB „Sanitex“ paskirtos nuobaudos... 16. Byloje nustatyta, kad Tarnybos komisija Nuarimu Nr. 12R-35 nustatė, kad UAB... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėja sutinka su padarytais pažeidimais, tačiau... 18. Kaip matyti iš Nutarimo Nr. 12R-35, atsakovė, motyvuodama Bendrovei... 19. Pažymėtina, kad pažeidimo padarymo metu galiojusioje Reklamos įstatymo 22... 20. Teismas sutinka, kad pareiškėjos pažeidimų pobūdis, trukmė ir mastas... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė... 22. Be to, iš Reklamos įstatymo 22 str. 5 d. formuluotės matyti, kad net ir tuo... 23. Teismo vertinimu, pareiškėjai skirta 2 500 Lt bauda, kuri, pažymėtina, yra... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. Atmesti pareiškėjos UAB „Sanitex“ skundą kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...