Byla A-662-1243-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei, dalyvaujant pareiškėjui E. J., atsakovės atstovei E. S., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo E. J. skundą atsakovei Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu (b. l. 9-13) ir patikslintu skundu (b. l. 4-8) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimą Nr. 1928, kuriuo jam neleista dalyvauti konkurse laisvai Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybei užimti ir panaikinti Tarnybos organizuoto konkurso Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybei užimti sąlygą, kuria numatytas specialus reikalavimas pretendentui turėti vadovaujamojo darbo patirties per pastaruosius trejus metus, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Paaiškino, kad 2008 m. rugsėjo 22 d. gavo Tarnybos 2008 m. rugsėjo 18 d. raštą Nr. S-1928, kuriuo jis informuotas apie sprendimą neleisti jam dalyvauti konkurse laisvai Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybei užimti, nes jis neatitinka specialaus reikalavimo turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ir vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 3 metus visuomenės sveikatos priežiūros sistemoje, kuris nustatytas Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybės aprašyme. Jo manymu, sąlyga, nustatanti konkretų darbo patirties įgijimo laikotarpį (t. y. pastaruosius 3 metus) yra neteisėta, nes nepagrįstai apriboja asmenų konstitucines teises pretenduoti į valstybės tarnybą. Reikalavimas, kad pretendentas būtų dirbęs vadovaujamose pareigose pastaruosius 3 metus neturi nieko bendro vertinant pretendento pasirengimą pareigoms. Be to, nustatant tokį specialųjį reikalavimą, buvo tiksliai apibrėžtas asmenų, galinčių dalyvauti šiame konkurse ratas, nes į minėtas pareigas gali pretenduoti tik šiuo metu toje sistemoje vadovaujančias pareigas užimantys asmenys, o tai yra niekuo nepagrįstas ribojimas, kuris reiškia, kad yra pažeidžiami ir valstybės tarnybos organizavimo principai.

6Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atsiliepimu į skundą (b. l. 31-32) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškino, kad Tarnybos direktorius 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-73 pripažino netekusiu galios pareiškėjo ginčijamą Tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. V-61, kuriuo buvo nustatytas specialusis reikalavimas turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ir vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 3 metus visuomenės sveikatos priežiūros sistemoje bei patvirtino naują pareigybės aprašymą, kuriame nustatytas specialusis reikalavimas turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje (iš jų – ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį). Pažymėjo, kad panaikinus pareiškėjo skundžiamus Tarnybos įsakymus yra atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

10Teismas nurodė, kad esant Tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 10 d. įsakymui Nr. V-72, 2008 m. spalio 10 d. įsakymui Nr. V-73, nėra įstatyminio pagrindo pripažinti neteisėtu Tarnybos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimą Nr. 1928, kuriuo pareiškėjui neleista dalyvauti konkurse laisvai Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybei užimti ir panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoto konkurso Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybei užimti sąlygą, kuria numatytas specialusis reikalavimas pretendentui turėti vadovaujamojo darbo patirtį per pastaruosius trejus metus. Reikalavimo dėl išlaidų atlyginimo teismas netenkino ABTĮ 44 straipsnio 3 dalies pagrindu.

11III.

12E. J. apeliaciniu skundu (b. l. 88-89) prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priteisti iš atsakovo jo naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu 2008 m. lapkričio 12 d. pateikė teisėjų kolegijai bylinėjimosi išlaidas patvirtinantį dokumentą, kuris buvo priimtas. Pažymi, kad palaikė prašymą priteisti iš atsakovo jo naudai bylinėjimosi išlaidas. Teismas nepagrįstai netenkino šio jo prašymo, neišaiškindamas atsisakymo nuo skundo pasekmių.

13Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 92-93) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinio skundo nepatenkinti. Nurodo, kad pareiškėjas palaikė visus savo skundo reikalavimus, teismo posėdyje jam buvo išaiškinta, kad atsakovui panaikinus ginčo dalyku buvusią konkurso sąlygą, buvo atkurtos galimai pažeistos pareiškėjo teisės, tačiau jis vis tiek palaikė visus skundo reikalavimus.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, neteisingai suprato pareiškėjo prašymą ir netinkamai pritaikė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio nuostatas. Nurodo, kad prašė pirmosios instancijos teismo priteisti tik bylinėjimosi išlaidas, kadangi kiti jo prašymo reikalavimai ginčo nagrinėjimo metu nebebuvo jam aktualūs.

18Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalį, šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

19Nustatyta, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius 2008-09-03 įsakymo Nr. V–61 „Dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 8 punktu nustatė, jog Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigas einantis valstybės tarnautojas turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį ir vadovaujamojo darbo patirtį per pastaruosius tris metus visuomenės sveikatos priežiūros srityje. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius 2008-10-10 įsakymu Nr. V–73 „Dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ patvirtino naują direktoriaus pareigybės aprašymą bei pripažino netekusiu galios Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius 2008-09-03 įsakymą Nr. V–61 „Dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“. Tokiu būdu E. J. reikalavimas kaip ir buvo patenkintas administracine tvarka, kas reiškia, jog išnyko ir ginčo dalykas.

20Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo pareiškėjas, atsižvelgdamas į pasikeitusias bylos aplinkybes, aiškiai atsisakymo nuo skundo reikalavimų nepareiškė. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, jog teismas turi išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas šios pareigos neįvykdė, t. y. neišaiškino E. J. teisės atsisakyti skundo ar jo dalies (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis).

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė savo veiksmais pašalino aplinkybes, dėl kurių kilo ginčas. Be to, šį faktą pripažįsta ir Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri savo atsiliepime nurodo, kad ginčo dalyku esanti sąlyga (turėti vadovaujamojo darbo patirtį per pastaruosius tris metus visuomenės sveikatos priežiūros sistemoje) bei pagrindas, kuriuo remiantis buvo priimtas 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Nr. S–1928 „Dėl konkurso laisvai Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybei užimti“ – neleisti pareiškėjui dalyvauti konkurse laisvai Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus pareigybei užimti – yra panaikinti.

22Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies, darytina išvada, kad pareiškėjo skundas atmestas tuo pagrindu, jog pačios atsakovės iniciatyva ginčijamas sprendimas buvo panaikintas ir E. J. reikalavimas įvykdytas. Vien ta aplinkybė, kad pareiškėjo skundas atmestas, nagrinėjamu atveju negali panaikinti proceso šalies teisės į patirtų išlaidų atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė geruoju patenkino skundo reikalavimą, kad pareiškėjui nebuvo tinkamai išaiškintos procesinės teisės, atitinkamų procesinių veiksmų atlikimo ar neatlikimo pasekmės, taip pat vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos.

23E. J. teigimu, jis turėjo 1600 Lt išlaidų, susijusių su skundo surašymu pirmosios instancijos teismui. Byloje pateiktas 2008-10-08 mokėjimo nurodymas, kuriuo už teisinę pagalbą pagal sutartį Nr. 72–T/08 pervesta 1600 Lt.

24Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Minėto kodekso 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra numatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 7 punkte nurodyta, jog rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama 2008 m. lapkričio mėn., todėl baziniu dydžiu imtinas šiuo laikotarpiu Vyriausybės nustatytas 800 Lt dydžio minimalus mėnesinis atlyginimas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“).

25Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už ieškinio (skundo) surašymą maksimalus koeficientas yra 3. Šis koeficientas, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, konkrečioje byloje gali būti mažintinas. Kadangi šiuo atveju išnagrinėtas pareiškėjo ir atsakovo teisinis ginčas savo esme ir apimtimi nebuvo itin sudėtingas ar specifinis, skundas (tame tarpe ir patikslintas) nėra didelės apimties, jame daugiausia dėmesio skirta faktinių aplinkybių aprašymui, o ne ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų juridinei analizei ir vertinimui, todėl kompleksinė paslaugos kaina apskaičiuotina imant koeficientą 0,8. Remiantis išdėstytu, už skundo surašymą pareiškėjui priteistina 640 Lt (0,8 x 800 Lt) suma, taip pat sumokėtas žyminis mokestis – 100 Lt. Viso E. J. naudai priteistina 740 Lt (640+100=740) turėtų bylinėjimosi išlaidų suma.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria atmestas turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, panaikinti ir iš atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos priteisti pareiškėjo E. J. naudai 740 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu (b. l. 9-13) ir patikslintu skundu (b. l. 4-8) kreipėsi... 5. Paaiškino, kad 2008 m. rugsėjo 22 d. gavo Tarnybos 2008 m. rugsėjo 18 d.... 6. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos... 7. Paaiškino, kad Tarnybos direktorius 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-73... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad esant Tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 10 d. įsakymui... 11. III.... 12. E. J. apeliaciniu skundu (b. l. 88-89) prašo pakeisti... 13. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas,... 18. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 19. Nustatyta, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie... 20. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė savo veiksmais pašalino... 22. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies, darytina... 23. E. J. teigimu, jis turėjo 1600 Lt išlaidų, susijusių su... 24. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos... 25. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už ieškinio (skundo) surašymą maksimalus... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimą... 28. Nutartis neskundžiama....