Byla II-142-121/2010
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) Vilniaus miesto agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo (ATP) byloje pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė, sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant P. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens (pareiškėjo) P. K. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) Vilniaus miesto agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo (ATP) byloje pakeitimo ir

Nustatė

3Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros (toliau- institucija, nagrinėjusi administracinę bylą, Institucija) įgaliota pareigūnė P. K. 2009-10-29 surašė ATP protokolą Nr.VR-14.1-451 AM 053278 už tai, kad 2009-10-29, 16.40 val. atlikus neplaninį specifinį patikrinimą UAB ,,Topus mobile“ laikrodžių parduotuvėje ( - ), Vilniuje, nustatyta, kad prekybos vietoje nemokamai nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos bei vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Tuo buvo pažeisti aplinkos ministro 2008-07-21 įsakymo Nr. 386 ,,Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių“ 11, 13.2 punktų bei Atliekų tvarkymo įstatymo 3410 str. 1 d. 1 ir 2 punktų reikalavimai. Už aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi įmonėje atsakingas P. K. (b.l.18A-19).

4Institucija 2009-11-02 nutarimu Nr.VR-14.1-451 AM 055200 P. K. už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 str. 7 dalyje padarymą, skyrė 1000 litų baudą (b.l.20).

5P. K. prašo teismo pakeisti Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūros 2009-11-02 nutarimą ATP byloje Nr.VR-14.1-451, paskiriant švelnesnę nuobaudą arba nusprendžiant neskirti administracinės nuobaudos. Paaiškina, administracinį teisės pažeidimą padarė pirmą kartą, netyčia, per neapsižiūrėjimą atidarant naują parduotuvę. Mano, kad skundžiamu nutarimu paskirtos nuobaudos dydis neatitinka padaryto pažeidimo (b.l.2).

6P. K., bylą nagrinėjant teisme, skundą palakė, dėl pažeidimo nuoširdžiai gailėjosi, paaiškino, jog trūkumus ištaisė per savaitę. Jis gauna „į rankas“ apie 1500 Lt darbo užmokesčio, išlaikytinių neturi. Skundas tenkintinas.

7Pareiškėjui administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis, būdamas UAB ,,Topus mobile“ direktoriaus 2009-10-01 įsakymu Nr. 23 paskirtas atsakingu asmeniu už aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi įmonėje (b.l.18), padarė veiką, įtvirtintą ATPK 5124 str. 7 dalyje, numatančioje, kad informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

8Šie pažeidimai Institucijos buvo priežastiniu ryšiu susieti su šių teisės aktų reikalavimų pažeidimu:

91) 2002-07-01 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr.IX-1004 (toliau- ATĮ) 3410 str. 1 d. 1 punkto (2008-06-17 įstatymo Nr. X-1605 redakcija), nustatančio, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo nemokamai priimti vartotojų atiduodamas nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas; 2) ATĮ 3410 str. 1 d. 2 punkto (2008-06-17 įstatymo Nr. X-1605 redakcija), nustatančio, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka informuoti vartotojus apie galimybę atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietose; 3) 2008-07-21 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-386 patvirtintų Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių (toliau-Taisyklės) 11 punktu, nustatančiu, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai privalo informuoti vartotojus apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietoje. Ši informacija prekybos vietose turi būti pateikiama raštu, vartotojams aiškiai matomoje vietoje; 4) Taisyklių 13.2 punkto, nustatančio, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo užtikrinti, kad būtų sukurtos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos, atitinkančios šiuos reikalavimus: nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių. Institucija skundžiamą nutarimą grindė tokiais įrodymais: 1) Kontrolinių klausimų lapu specifiniam gaminių su užstatine pakuote, elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamų baterijų ir akumuliatorių platintojų patikrinimui (priedu prie patikrinimo akto), užpildytu 2009-10-13, pasirašytu Institucijos vyresniojo specialisto ir UAB ,,Topus mobile“ parduotuvės Brandwatch ( - ) Vilniuje pardavėjos-konsultantės T. D., kuriame nurodyta, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojas (UAB ,,Topus mobile“ parduotuvė Brandwatch ( - ) Vilniuje) prekybos vietoje nemokamai nepriima vartotojų atiduodamų nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų (5 klausimas), neinformuoja vartotojų apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas jų prekybos vietoje (7 klausimas), baterijų ir akumuliatorių atliekos nesurenkamos vadovaujantis Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais (6 klausimas) (b.l.9-10); 2) 2009-10-29 patikrinimo aktu Nr. 14.7-700, kuriuo, atlikus UAB ,,Topus mobile“ neplaninį- specifinį patikrinimą, nustatyta, kad įmonė užsiima mažmenine prekyba laikrodžiais. Prekybos vietoje nemokamai nepriimamos vartotojų atiduodamos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos, tuo pažeidžiant Taisyklių 13.2 punkto, ATĮ 3410 str. 1 d. 1 punkto reikalavimus. Vartotojai platinimo vietoje neinformuojami apie galimybę nemokamai atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas, tuo pažeidžiant Taisyklių 11 punkto, ATĮ 3410 str. 1 d. 2 punkto reikalavimus (b.l.17). 3) ATP protokolu Nr.VR-14.1-451 AM Nr.053278, kuriame įrašytas P. K. paaiškinimas, kad jis dėl pažeidimo gailisi ir artimiausiu metu rasti pažeidimai bus pašalinti (b.l.18A-19). Įvertinus į bylą surinktus įrodymus, atsižvelgus, jog pareiškėjas neneigia kaltės, darytina išvada, jog institucija surinko pakankamus P. K. kaltės įrodymus, pagrįstai jį patraukė administracinė atsakomybėn, tinkamai kvalifikavo jo veiką.

10Nustatyta, kad Institucija, atsižvelgusi į P. K. atsakomybę lengvinančią aplinkybę (nuoširdų gailestį) skyrė ATPK 5124 str. 7 dalies sankcijoje numatytos administracinės nuobaudos (bauda nuo 1000 iki 2000 Lt) minimumą- 1000 Lt baudą, tačiau pareiškėjas prašo sumažinti jam nutarimu paskirtą nuobaudą.

11Mažesnės, nei įstatymo numatyta, administracinės nuobaudos, arba švelnesnės nei įstatymo numatyta, administracinės nuobaudos skyrimą ar neskyrimą reglamentuoja ATPK 301 straipsnis, kurio taikymui įstatymas (2007 m. gruodžio 13 d. įstatymo Nr. X-1365 redakcija, galiojanti nuo 2008 m. sausio 1 d.) kelia šias sąlygas: pirma, turi būti nustatyta atsakomybę lengvinančių ir neturi būti atsakomybę sunkinančių aplinkybių; antra, asmuo nėra padaręs administracinio teisės pažeidimo, numatyto šio kodekso 1302 straipsnyje, t.y., nėra padaręs pakartotinio transporto priemonių vairavimo esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų pažeidimo. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas anksčiau būtų baustas administracine tvarka, įskaitant ir administracinį teisės pažeidimą, numatytą šio kodekso 1302 straipsnyje, dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi, operatyviai pašalino pažeidimus, tad nėra kliūčių jo atžvilgiu taikyti ATPK 301 straipsnį ir baudą sumažinti bei išdėstyti jos sumokėjimą (ATPK 313 str.4d.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5p., 128 str., teisėja

Nutarė

14 skundą patenkinti. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-11-02 nutarimą Nr.VR-14.1-451 AM 055200, kuriuo P. K. už pažeidimo, numatyto ATPK 5124 str. 7 dalyje, padarymą skirta 1000 litų bauda, pakeisti, skirti 600 Lt baudą. Baudos sumokėjimą išdėstyti 6 mėnesiams, įpareigojant, šiai nutarčiai įsiteisėjus, kas mėnesį mokėti po 100 Lt iš paskirtosios baudos.

15Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai