Byla II-86-63/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Roma Sabina Alimienė, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant S. N., jo atstovui advokatui.Černiui, vertėjai Violetai Marčiulionienei, institucijos, kurios nutarimas skundžiamas, atstovams Algirdui Cibulskui, Juozui Sagatavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo S. N. (duomenys neskelbtini) skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2007-10-22 nutarimu S. N. nubausta pagal ATPK 5113 str. 1 d., 76 str. 2 d. 750 litų bauda, už tai, kad 2007-10-09 Neries regioninio parko patikrinimo metu, nustatyta, kad neturint nustatyta tvarka parengtos ir suderintos projektinės dokumentacijos, Neries regioninio parko Aviliškių kraštovaizdžio draustinyje Neries upės apsaugos juostoje savavališkai statant privažiavimo kelią 130 m x 5 m x 0,5 m, neteisėtai sunaikino ir pakeitė reljefo formas, gamtai padaryti nuostoliai. Tuo pažeidė Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 p., 13 str. 2 p. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų XXXV skirsnio 145.1 p., XXIX skirsnio 126.2 p. reikalavimus.

4S. N. prašo nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Paaiškina, kad 2007-10-22 buvo iškviestas į Vilniaus rajono agentūrą pasiaiškinti dėl kelio, einančio per Neries nacionalinį parką link jo namų Aviliškių kaime, remonto. Į inspektoriaus klausimą, ar jis yra prisidėjęs prie minėto kelio remonto, atsakė, kad jie (kaimo gyventojai) kelią laikas nuo laiko priversti paremontuoti, nes už kelių priežiūrą atsakingos institucijos to nedaro (kartais tik greideruojamas), o palikti be remonto negalima, nes tokiu atveju privažiavimas į Sviliškių kaimą būtų neįmanomas.

5Nestatė naujo kelio, nekeitė reljefo. Nė viename pareigūnų dokumente nėra nurodyta, kodėl jie laiko, kad tuos veiksmus padarė jis ir kada tai įvyko. Nei viename įstatyme nėra nurodytas draudimas draustiniuose atlikti tvarkymo darbus. Niekada nėra teigęs, kad pastatė (įrengė) 130 m. ilgio, 5 m pločio ir 0,5 m storio naują privažiavimą, todėl neaišku kokiu būdu ir kaip inspektoriai nustatė tokį pažeidimą, bei kodėl tai buvo padaryta jo veiksmais.

6Visos „faktinės aplinkybės” buvo nustatytos protokolą surašiusio pareigūno kabinete. Iš surašytų dokumentų neaišku, kurioje draustinio vietoje nurodomas „pažeidimas” buvo atliktas, kokie jo mastai ir kas tai nustatė. Prieš atvykstant pas inspektorių nebuvo informuotas apie jam inkriminuojamo pažeidimo aplinkybes, administracinės nuobaudos skyrimo nagrinėjimas buvo paskirtas iš karto po administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, nors ATPK 261, 280, 282 str. numato, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas ir paties pažeidimo nagrinėjimas turi vykti skirtingu laiku, tinkamai pasiruošus nagrinėjimui. Taip iš esmės buvo suvaržyta galimybė teikti bet kokius įrodymus, paaiškinimus, užduoti klausimus, pasiruošti bylos nagrinėjimui, naudotis advokato ar kitų konsultantų (ekspertų) pagalba, o tai esminis teisės į gynybą pažeidimas.

7Teismo posėdžio metu S. N. ir jo atstovas prašė skundą tenkinti nurodytais motyvais. Paaiškino, kad nuvykus į Vilniaus rajono agentūrą, manė tik paaiškins apie kelio taisymą, tačiau jam už pažeidimus buvo surašytas protokolas ir po protokolo surašymo priimtas nutarimas. Pareiškėjui nebuvo suteikta galimybė pasiruošti, todėl pažeista jo teisė į gynybą.

8Institucijos, kurios nutarimas skundžiamas, atstovai prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad 2007-10-09 buvo tikrinamas regioninis parkas, padarytos vietovės nuotraukos. Kadangi kaimo gyventojai naudojasi senu keliu, o naujasis veda į S. N. sodybą ir iki jos buvo užpiltas žvyru todėl tikėtina, kad kelią remontavo jis, todėl jis buvo iškviestas į inspekciją.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10LR ATPK 256 str. įtvirtinta, kad įrodymais administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo nustatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, liudytojų parodymais, nukentėjusiojo ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolais, taip pat kitokiais dokumentais.

11Įrodymus renka, prireikus ekspertą ar specialistą skiria pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat pareigūnai, nagrinėjantys administracinio teisės pažeidimo bylą. Taigi faktines administracinio teisės pažeidimo padarymo aplinkybes, išaiškina bylą tiriančios ir nagrinėjančios institucijos (pareigūnai), t. y. pareiga įrodinėti administracinių teisės pažeidimų bylose priklauso organui (pareigūnui), tiriančiam ir nagrinėjančiam bylą.

12LR ATPK 284 str. 1 dalyje įtvirtinta, jog organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

13Nutarime nenurodyta, kokiais įrodymais vadovaujantis nustatytas pažeidimas. Konkrečiai neįvardijus įrodymų, kuriais remiantis grindžiamas pažeidimo padarymas, neaišku, kokie iš jų leidžia daryti išvadą, jog S. N. savavališkai pastatė privažiavimo kelią (130 m x 5 m x 0,5 m), neteisėtai sunaikino ir pakeitė reljefo formas, gamtai padarė nuostolius. Prielaidomis nutarimo grįsti negalima.

14Šiuo atveju neaišku, kokiais įrodymais remiantis bylą nagrinėjantis pareigūnas nustatė, kad S. N. padarė administracinį teisės pažeidimą. Jokio išsamaus tyrimo atlikta nebuvo, todėl teismas daro išvadą, kad siekiant teisingai išspręsti bylą nebuvo tinkamai renkami, ištirti ir įvertinti įrodymai. Konstatuotina, kad bylą nagrinėjusi institucija visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai neišsiaiškino visas bylos aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti bei įrodymais pilnai nepagrindė traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens kaltumą.

15LR ATPK 272 straipsnyje numatytos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisės. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų viešojo administravimo funkcijas vykdančių subjektų pareiga užtikrinti, kad proceso metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turėtų realias galimybes naudotis jam priklausančiomis teisėmis.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje ir 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vienodą administracinių teismų praktiką taikant ir aiškinant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris yra pažymėjęs, kad nutarimas, kuris priimtas vietoje, kai pažeidėjas nesutinka su pažeidimu, yra neteisėtas ir naikintinas.

17Iš byloje pateikto administracinio teisės pažeidimo protokolo ir priimto nutarimo matyti, kad protokolas surašytas ir nutarimas priimtas tą pačią dieną, t.y. nutarimas priimtas betarpiškai po protokolo surašymo. Todėl šiuo atveju nutarimą negalima laikyti teisėtu, nes administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nebuvo pilna apimtimi suteikta teisė į gynybą, įrodymų rinkimą, prašymų reiškimą, susipažinimą su bylos medžiaga.

18Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros pareigūno 2007-10-22 nutarimas dėl anksčiau nurodytų trūkumų negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu, todėl yra naikintinas, o administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, naujam tyrimui.

19S. N. prašo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl aplinkos ministro 1998-03-13 įsakymo Nr. 45 ,,Dėl nuostolių padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo” atitikimo Konstitucijos 23 str.

20Pagal ABTĮ 111 str. 1 d., prašyti administracinio teismo ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę asmenys, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą.

22Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra instancija byloms dėl norminių administracinių aktų atitikimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, teisėtumo. Kokiam įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui prieštarauja nurodytas Aplinkos ministro įsakymas, pareiškėjas nenurodė. S. N. prašo ištirti ar aplinkos ministro 1998-03-13 įsakymu Nr. 45 patvirtinta ,,Nuostolių padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodika” atitinka Konstitucijos 23 str. Tokių bylų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nenagrinėja, nes jos nepriskirtos paminėto teimo kompetencijai, todėl prašymas dėl norminio administracinio akto atitikimo Konstitucijos 23 str. atmestinas.

23Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 124 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

24Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2007-10-22 nutarimą panaikinti ir grąžinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūrai nagrinėti iš naujo.

25Skundą dalyje dėl norminio administracinio akto atitikimo Konstitucijos 23 str. atmesti.

26Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Roma Sabina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros... 4. S. N. prašo nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą... 5. Nestatė naujo kelio, nekeitė reljefo. Nė viename pareigūnų dokumente nėra... 6. Visos „faktinės aplinkybės” buvo nustatytos protokolą surašiusio... 7. Teismo posėdžio metu S. N. ir jo atstovas prašė skundą tenkinti nurodytais... 8. Institucijos, kurios nutarimas skundžiamas, atstovai prašė skundą atmesti.... 9. Skundas tenkintinas iš dalies.... 10. LR ATPK 256 str. įtvirtinta, kad įrodymais administracinio teisės pažeidimo... 11. Įrodymus renka, prireikus ekspertą ar specialistą skiria pareigūnai,... 12. LR ATPK 284 str. 1 dalyje įtvirtinta, jog organas (pareigūnas), nagrinėdamas... 13. Nutarime nenurodyta, kokiais įrodymais vadovaujantis nustatytas pažeidimas.... 14. Šiuo atveju neaišku, kokiais įrodymais remiantis bylą nagrinėjantis... 15. LR ATPK 272 straipsnyje numatytos administracinėn atsakomybėn traukiamo... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje ir 20... 17. Iš byloje pateikto administracinio teisės pažeidimo protokolo ir priimto... 18. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad Vilniaus regiono... 19. S. N. prašo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl... 20. Pagal ABTĮ 111 str. 1 d., prašyti administracinio teismo ištirti, ar... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja ar norminis... 22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra instancija byloms dėl... 23. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 24. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros... 25. Skundą dalyje dėl norminio administracinio akto atitikimo Konstitucijos 23... 26. Nutartis per dešimt dienų gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos...