Byla Ik-621-406/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjos D. G. atstovui advokatui Dariui Mockūnui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Astai Kelmelienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui L. G., trečiojo suinteresuotojo asmens L. G. atstovui advokatui Vidmantui Raviniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. G. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui L. G. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2Pareiškėja D. G. teismui pateiktame patikslintame skunde (b.l. 13-14) prašo teismo: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 15-2-443 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo“; 2) įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūniją panaikinti L. G. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis adresu: ( - ) ; 3) priteisti iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos bylos vedimo išlaidas.

3Pareiškėja patikslintame skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėja 2012 m. gruodžio 4 d. kreipėsi su pareiškimu į Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūniją dėl L.G. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų, adresu ( - ) , panaikinimo, nes pastarasis nurodytu adresu negyvena nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio. Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijai buvo pateikti reikalaujami dokumentai: dviejų kaimynų rašytiniai paliudijimai, kad L.G. minėtu adresu negyvena, 2006 m. vasario 27 d. povedybinė sutartis, kurioje padalintas visas turtas (pagal ją L.G. nuosavybės teise nepriklauso namas ir žemės sklypas, esantis adresu ( - ) ), išrašai iš nekilnojamojo turto registro. 2012 m. gruodžio 13 d. pareiškėja gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 15-2-443, kuriame nurodyta, kad L. G. Šančių seniūnijai pateikė informaciją, paneigiančią jos prašyme nurodytą motyvą, kad jis ten negyvena, todėl atsisakoma priimti sprendimą dėl L.G. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo. Pareiškėjos atstovui Šančių seniūnijos seniūnas atsisakė pateikti susipažinimui trečiojo suinteresuotojo asmens pateiktus dokumentus. Prašo skundą tenkinti.

4Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė su pareiškėjos skundu nesutinka. Nurodo, kad deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas yra reglamentuotas LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 str. Šio straipsnio 1 d. 2 p. imperatyviai nurodyta, jog deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens neteisingus duomenis. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, gyvenamasis namas ( - ) yra šeimos gyvenamoji patalpa, L. G. yra sudaręs santuoką su D. G. ir sutuoktiniai minėtu adresu kaip sutuoktiniai gyveno ir tebegyvena, tačiau šiai dienai pareiškėja D.G., pakeisdama durų spyną ir neduodama rakto, kiek įmanydama stengiasi vienašališkai riboti sutuoktinio galimybę naudotis gyvenamuoju namu ir jame esančiais bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančiais daiktais. Atsakovas yra patekęs į šeimyninį privačių asmenų ginčą, kurio išsprendimas nepriklauso jo kompetencijai. Pažymėjo, jog pareiškėja nenurodė jokių naujų faktinių aplinkybių, nepateikė papildomų įrodymų, patvirtinančių teiginį, jog trečiojo suinteresuoto asmens deklaravimo duomenys adresu ( - ) yra neteisingi, todėl turi būti panaikinti. Mano, jog Šančių seniūnija, atsisakiusi priimti sprendimą dėl L. G. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, vadovavosi teisės aktų reikalavimais dėl neteisingų deklaravimo duomenų panaikinimo, elgėsi teisėtai ir teisingai. Prašo skundą atmesti.

5Tretysis suinteresuotas asmuo ir jos atstovas su pareiškėjos skundu nesutinka. Nurodė, L. G. gyveno ir gyvena adresu ( - ) , tik pastaruoju metu negali naudotis gyvenamąja patalpa dėl pareiškėjos neteisėtų veiksmų. Tretysis suinteresuotas asmuo kilusius ginčus su pareiškėja bando spręsti teisiniu keliu, t.y. kreipėsi į antstolį dėl faktinių aplinkybių konstatavimo, jog pareiškėja savavališkai pakeitė durų spyną ir jis negali patekti į gyvenamąjį namą, taip pat kreipėsi į notarą, jog pareiškėjai būtų įteiktas pareiškimas dėl L. G. subjektinių teisių pažeidimo. Nėra jokių įrodymų, kad L. G. būtų savo gyvenamąją vietą deklaravęs kitu adresu, nėra priimto teismo sprendimo dėl šalių gyvenimo skyriumi, todėl pareiškėja siekia tretįjį suinteresuotąjį asmenį išdeklaruoti iš gyvenamosios vietos adresu ( - ) neteisėtais savo veiksmais. Prašo skundą atmesti.

6Skundas nepagrįstas ir atmestinas.

7Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. 15-2-443 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo“, kuriuo atsisakyta panaikinti L. G. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis adresu ( - ) , pagrįstumo bei teisėtumo.

8Lietuvos Respublikos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo sąlygas ir tvarką, deklaravimo duomenų pateikimą, apskaitą, tvarkymą ir naudojimą nustato Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (toliau – Įstatymas), gyvenamosios vietos deklaravimo, gyvenamosios vietos deklaracijų pildymo, pateikimo ir priėmimo, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų teikimo, taisymo, keitimo ir naikinimo, gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento išdavimo, deklaravimo duomenų naudojimo, deklaracijų saugojimo tvarką nustato Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. (29)4R-18 (toliau – Taisyklės).

9Byloje esančiais rašytiniai įrodymais nustatyta, kad pareiškėja 2012 m. gruodžio 4 d. pateikė prašymą Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijai, kuriame prašė panaikinti jai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, adresu ( - ) , savo gyvenamąją vietą deklaravusio, bet šiuo adresu faktiškai negyvenančio asmens – L. G. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis (b.l. 27). Kartu su prašymu buvo pateikti: D. G. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – LR piliečio pasas (b.l. 28), asmeninės nuosavybės teisę įrodantys dokumentai – 2010 m. sausio 5 d. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašas-pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre Nr. ( - ) (b.l. 29-31), Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarės V.Jarienės 2006 m. vasario 27 d. patvirtinta Povedybinė sutartis (b.l. 32-33), Centrinės hipotekos įstaigos 2006 m. kovo 7 d. pranešimas apie vedybų sutarties įregistravimą vedybų sutarčių registre Nr. 2V-01221/06 (b.l. 34-35), Kauno miesto 2-ojo notaro biuro notarės Z.Kasperovičienės 2010 m. sausio 4 d. patvirtinta sutartis (b.l. 36-40). Taip pat buvo pateikti pil. A. Š. ir pil. G. J. paliudijimai, kad L .G. negyvena adresu ( - ) (b.l. 41, 42).

10Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnija ginčijamu 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 15-2-443 atsisakė tenkinti pareiškėjos prašymą (b.l. 43). D. G. mano, kad atsakovo priimtas sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (1 d.). Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (2 d.). ABTĮ 57 str. 6 d. nustatyta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu.

12Įstatymo, nustatančio gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo sąlygas ir tvarką, deklaravimo duomenų pateikimą, apskaitą, tvarkymą ir naudojimą, prasme gyvenamosios vietos deklaravimas – gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų pateikimas deklaravimo įstaigai, o gyvenamoji vieta – tai pagrindinė vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs (Įstatymo 3 str. 1 ir 2 d.).

13Sistemiškai išanalizavus Įstatymo nuostatas darytina išvada, kad gyvenamosios vietos deklaravimas nėra susijęs su deklaranto nuosavybės teisės į atitinkamą nekilnojamąjį turtą turėjimu ar neturėjimu gyvenamosios vietos deklaravimo adresu. Taigi, asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį (ar kilnojamąjį) turtą prasme pats savaime šių teisių nepakeičia ir nepanaikina.

14Nagrinėjant ginčą dėl individualaus administracinio akto – deklaravimo įstaigos (šiuo atveju – Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos) sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta panaikinti asmens gyvenamosios vietos ( - ) deklaravimo duomenis, teisėtumo, būtina nustatyti: 1) ar sprendimą priėmė kompetentingas subjektas; 2) ar buvo laikytasi pagrindinių procedūrų bei taisyklių; 3) ar nebuvo įstatymu nustatytų sąlygų panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

15Įstatymo 11 str. numatyta, kad deklaravimo įstaiga yra gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis bei gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkanti institucija. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją atlieka savivaldybės. Savivaldybėse, kuriose yra įsteigtos seniūnijos, deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina seniūnija, o savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina kitas savivaldybės administracijos padalinys. Taigi, šiuo atveju skundžiamą sprendimą priėmė kompetentingas subjektas (seniūnijoms pagal Įstatymą yra pavesta įgyvendinti deklaravimo įstaigos funkcijas).

16Byloje esantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinių duomenų banko išrašas (b.l. 29-31) patvirtina, kad D. G. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas su priklausiniais adresu ( - ) . Taigi, vertintina, kad prašymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo pateikė įstatymo nustatytas sąlygas atitinkantis subjektas.

17Įstatymo 8 str. 1 d. nustato atvejus kada deklaravimo įstaiga deklaravimo duomenis taiso, keičia ir naikina: 1) gyvenamąją vietą deklaravusio asmens prašymu neteisingus jo deklaravimo duomenis; 2) gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) prašymu jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis; 3) gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) prašymu pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio asmens deklaravimo duomenis. Be to, deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo duomenys naikinami Įstatymo 8 str. 4 d. nustatytais atvejais. Taigi sprendimą dėl deklaravimo panaikinimo kompetentingos įstaigos gali priimti tik esant įstatyme nustatytiems pagrindams. Nagrinėjamu atveju Įstatymo 8 str. 4 dalyje nustatyti gyvenamosios vietos deklaravimo panaikinimo pagrindai nėra susiję su šioje byloje nustatytomis aplinkybėmis.

18Minėtos Įstatymo 8 str. 1 d. 2 ir 3 p. nuostatos suteikia teisę gyvenamosios patalpos savininkui įgyvendinti savo teises ir kreiptis dėl kitų asmenų deklaruotos gyvenamosios vietos panaikinimo, tačiau gyvenamosios patalpos savininko prašymu gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys gali būti taisomi, keičiami bei naikinami tik tuo atveju, kai savininkui priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo pakeitė savo deklaruotą gyvenamąją vietą, t. y. asmenys turi nebegyventi gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, kurioje jų gyvenamoji vieta buvo deklaruota. Analogiška sąlyga įtvirtina Taisyklių 70.3 p. Ginčo atveju svarbu nustatyti, ar buvo Įstatymo 8 str. 1 d. 3 p. ir Taisyklių 70.3 p. (asmuo pakeitęs deklaruotą savo gyvenamąją vietą) taikymo sąlyga panaikinti trečiojo suinteresuotojo asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

19Faktas, kad asmuo, kurio deklaruotą gyvenamąją vietą yra prašoma panaikinti negyvena savininko, besikreipiančio administracine tvarka dėl tokių duomenų panaikinimo, gyvenamojoje patalpoje, turi būti akivaizdus ir nustatytas neginčijamai. Nagrinėjamoje byloje tokį faktą neabejotinai patvirtinančių objektyvių įrodymų nėra. Be kita ko, teismo nuomone, pažymėtina ir tai, jog ginčas tarp fizinių asmenų dėl naudojimosi gyvenamąja patalpa yra privataus pobūdžio ginčas, todėl viešojo administravimo subjektas jo išspręsti neturi kompetencijos.

20Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2012 m. lapkričio 5 d. pažyma Nr. (2012-47741-PD)-1981 (b.l. 48) patvirtina, kad L. G. gyvenamąją vietą adresu ( - ) deklaravo 2003 m. balandžio 22 d. Nors pareiškėja skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad L. G. minėtu adresu nebegyvena nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio, bet tretysis suinteresuotasis asmuo nurodė, jog jo ryšys su deklaruota gyvenamąja vieta nėra jo valia nutrūkęs, tik jis fiziškai negali patekti į šią savo gyvenamąją vietą dėl pareiškėjos savavališkų veiksmų - pakeistų durų spynų ir nedavus jų rakto. Taigi tarp sutuoktinių yra ginčas. Šias L. G. nurodytas aplinkybes patvirtina pareiškimas notarui ir notaro liudijimas (b.l. 51,52), 2012 m. lapkričio 5 d. antstolio R. Stanislausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 70/12/128 (b.l. 47), 2012 m. gruodžio 3 d. antstolio R.Stanislausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 70/12/146 (b.l. 49), 2012 m. gruodžio 4 d. Administracinės komisijos prie Kauno miesto savivaldybės tarybos nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AD-156 (b.l. 55), kuriuo pareiškėjai už padarytą pažeidimą, numatytą ATPK 188 str., paskirta nuobauda – įspėjimas. Tai, kad tretysis suinteresuotas asmuo glaudžiai susijęs su gyvenamąja vieta, esančia ( - ) , patvirtina ir išrašas iš medicininių dokumentų (b.l. 65), Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos 2013 m. vasario 8 d. raštas Nr. 20-11-S-722, kuriame nurodyta, jog ir L. G. priklausančių šaunamųjų ginklų laikymo vieta yra tuo pačiu adresu, t. y. ( - ) (b.l. 63), taip pat Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 2013 m. vasario 7 d. raštas Nr. KRIS-54, nurodant, kad L. G., gyvenantis ( - ) , yra įrašytas į karinę įskaitą (b.l. 64). L. G. pripažįsta, jog šiuo metu faktiškai gyvena kitais adresais (pas draugus, mamą ir pan.), tačiau byloje taip pat neginčijamai nustatyta, jog gyventi minėtoje patalpoje jis neturi galimybės tik dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios - dėl savavališkų bei neteisėtų pareiškėjos L. G. veiksmų.

21Įvertinusi byloje esančius įrodymus kolegija daro išvadą, kad L. G. nors fiziškai ir negalintis šiuo metu patekti į savo gyvenamąją vietą, tačiau gyvena deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) (šią aplinkybę paneigiančių objektyvių įrodymų byloje nėra). Todėl nagrinėjamu atveju byloje nustatytų aplinkybių kontekste nėra faktinio ir teisinio pagrindo tvirtinti, jog skundžiamo sprendimo priėmimo dieną L. G. buvo pakeitęs savo gyvenamąją vietą ir tokiu būdu yra Įstatymo 8 str. 1 d. 3 p. ir Taisyklių 70.3 p. taikymo sąlygos (asmuo turi būti pakeitęs deklaruotą gyvenamąją vietą) naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

22Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų, pareiškėjos skundo reikalavimas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. 15-2-443 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo“ netenkintinas, o netenkinus šio reikalavimo, netenkintinas ir išvestinis reikalavimas įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūniją panaikinti L. G. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis adresu: ( - ) .

23Pareiškėja prašė priteisti iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos bylos vedimo išlaidas.

24Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Šioje byloje sprendimas priimtas ne pareiškėjos naudai, todėl ji neturi teisės gauti iš atsakovo savo išlaidų atlyginimo. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad pagrindo tenkinti D.G. prašymo dėl teismo išlaidų priteisimo nėra.

25Apibendrinus aukščiau išdėstytus argumentus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjos D. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja D. G. teismui pateiktame patikslintame skunde (b.l. 13-14) prašo... 3. Pareiškėja patikslintame skunde ir jos atstovas teismo posėdžio metu... 4. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė su pareiškėjos... 5. Tretysis suinteresuotas asmuo ir jos atstovas su pareiškėjos skundu... 6. Skundas nepagrįstas ir atmestinas.... 7. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl Kauno miesto savivaldybės... 8. Lietuvos Respublikos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo sąlygas ir... 9. Byloje esančiais rašytiniai įrodymais nustatyta, kad pareiškėja 2012 m.... 10. Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnija ginčijamu 2012... 11. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. nustatyta,... 12. Įstatymo, nustatančio gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo sąlygas ir... 13. Sistemiškai išanalizavus Įstatymo nuostatas darytina išvada, kad... 14. Nagrinėjant ginčą dėl individualaus administracinio akto – deklaravimo... 15. Įstatymo 11 str. numatyta, kad deklaravimo įstaiga yra gyvenamosios vietos... 16. Byloje esantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinių... 17. Įstatymo 8 str. 1 d. nustato atvejus kada deklaravimo įstaiga deklaravimo... 18. Minėtos Įstatymo 8 str. 1 d. 2 ir 3 p. nuostatos suteikia teisę gyvenamosios... 19. Faktas, kad asmuo, kurio deklaruotą gyvenamąją vietą yra prašoma... 20. Kauno miesto savivaldybės administracijos Šančių seniūnijos 2012 m.... 21. Įvertinusi byloje esančius įrodymus kolegija daro išvadą, kad L. G. nors... 22. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų,... 23. Pareiškėja prašė priteisti iš Kauno miesto savivaldybės administracijos... 24. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1... 25. Apibendrinus aukščiau išdėstytus argumentus, vadovaudamasi Lietuvos... 26. Pareiškėjos D. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...