Byla I-4046-331/2012
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Puzinskaitės ir Nijolės Žalnieriūnienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovei J. V., atsakovės atstovams Laimai Stelbienei, Stasiui Mateliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo L. V. skundą atsakovei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau ? Tarnyba), trečiajam suinteresuotajam asmeniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos II teritoriniam skyriui (toliau – Klaipėdos II teritorinis skyrius) dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius priėmė 2012-06-06 sprendimą Nr. SS-1821, kuriuo paliko nepakeistą Klaipėdos II teritorinio skyriaus 2012-04-10 vertinimo aktu Nr. SP-1149 priimtą sprendimą, kuriuo pareiškėjui nenustatytas specialusis poreikis – nuolatinė slauga, tačiau nustatyti specialieji poreikiai – nuolatinė priežiūra (pagalba) ir transporto išlaidų kompensacija nuo 2012-03-23 iki 2014-03-22. Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - ir Ginčų komisija) 2012-07-17 sprendimu Nr. S-212 paliko galioti Tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimą Nr. SS-1821 „Dėl L. V. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio“ nepakeistą (Tarnybos bylos kopija Nr. 25920 (toliau - ir Tarnybos byla), b. l. 2-9).

3Pareiškėjo atstovė J. V., nesutikdama su Ginčų komisijos sprendimu, pateikė skundą (b. l. 1-5) teismui, kuriame prašo panaikinti Ginčų komisijos 2012-07-17 sprendimą Nr. S-212 ir įpareigoti Ginčų komisiją pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl specialiojo nuolatinės slaugos poreikio L. V. nustatymo ir priimti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 23 straipsnio 12 dalies nuostatas atitinkantį sprendimą.

4Paaiškino, kad Klaipėdos II teritorinio skyriaus 2012-04-10 sprendimas, Tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus 2012-06-06 sprendimas ir Ginčų komisijos 2012-07-17 sprendimas yra nepagrįsti, priimti formaliai vertinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-05-04 įsakymu Nr. A1-I20/V-346 patvirtintų Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašų bei Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą.

5Tarnybos specialistai vertino L. V. specialiuosius poreikius vadovaudamiesi vien ligonio apžiūra ir apklausa, vykdyta namuose, diagnozavo ligonio fizinį pajėgumą jo nehospitalizavus ir nestebint kurį laiką gydytojų specialistų, todėl Tarnybos specialistai nepagrįstai nustatė pareiškėjo Bartelio indeksą (40 ir 30 balų). Pareiškėjo teigimu, vertinant L. V. sveikatos būklę buvo apsiribota Tarnybos pateiktų dokumentų vertinimu. Komisija visiškai neatsižvelgė į skirtingai užpildytas (Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės, Klaipėdos II teritorinio skyriaus, Tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus) Bartelio indekso lenteles (10, 40, 30 balų), į Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės siuntime Nr. 24 bei pareiškėjo skunduose nurodytą ligonio sveikatos būklę, kad L. V. visiškai nevaikšto net su pagalba, prausiamas ir maitinamas lovoje. Ginčų komisija, nustačiusi, jog jai pateikti prieštaringi duomenys apie L. V. fizinį pajėgumą, nesikreipė į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl jo sveikatos pakartotinio ištyrimo, nepasitelkė nepriklausomus ekspertus ir kitus specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją ir galinčius pateikti išvadas ginčijamu klausimu. Tokiu būdu Ginčų komisija pažeidė Ginčų komisijos nuostatų 7.1 papunktį, 8 punktą, įpareigojančius prieš priimant sprendimą (esant reikalui) imtis juose nurodytų veiksmų. Ginčų komisijos 2012-07-17 sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, todėl nelaikytinas pagrįstu.

6Per teismo posėdį pareiškėjo atstovė J. V. prašė skundą tenkinti jame išdėstytais argumentais.

7Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime (b. l. 28-30) paaiškino, kad pareiškėjas savo skunde, be kita ko, skundžia ir Ginčų komisijos sprendimą, pažymėjo, kad nėra įgaliota paaiškinti kitos įstaigos atliktos administracinės procedūros pagrįstumo, objektyvumo, išsamumo ir t. t. Tarnybos specialistai asmens savarankiškumą Bartelio indeksu pagrįstai perskaičiavo ir įvertino tik 30 balų, nes remiantis 2012-05-22 gautais duomenimis, asmuo atsisėda pats, be prilaikymo nepastovi, nepaeina, pavalgo paduotą, susmulkintą maistą. Tik tinkamai išnagrinėjęs ir motyvuotai išdėstęs asmens sveikatos būklės atitikimą Kriterijų sąrašo punktų reikalavimams. Tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius priėmė sprendimą nekeisti Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo.

8Pareiškėjui specialusis nuolatinės slaugos poreikis nenustatytas, kadangi tam, kad šis poreikis būtų nustatytas, asmeniui turi būti nustatyti funkciniai sutrikimai atitinkantys Kriterijų sąrašo 1.1. – 1.11. punktų dispozicijas. Šiuo atveju, nei siuntime į Tarnybą Nr. 24, nei kituose specialiųjų poreikių vertinimo byloje esančiuose medicininiuose dokumentuose nėra duomenų atitinkančių Kriterijų sąrašo 1.1. - 1. 11. punktų dispozicijas.

9Per teismo posėdį atsakovės atstovai Laima Stelbienė ir Stasys Matelis prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime išdėstytais argumentais.

10Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta laiku ir tinkamai, todėl nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str.).

11S k u n d a s a t m e s t i n a s

12Šioje byloje ginčas kilęs dėl specialiojo nuolatinės slaugos poreikio L. V. nenustatymo. Šiuo aspektu teismui svarbu nustatyti, ar Ginčų komisija tinkamai išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir 2012-07-17 sprendimu Nr. S-212 pagrįstai pavirtino Tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus 2012-06-06 sprendimą Nr. SS-1821.

13Nustatyta, kad VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė 2012-03-20 išrašė pareiškėjui siuntimą Nr. 24 į Tarnybą specialiesiems poreikiams nustatyti. Siuntime nurodyta, kad pareiškėjas eilę metų piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais, palaipsniui blogėjo būklė, progresavo asmenybės pokyčiai, blogėjo eisena. Apie 5 mėnesius nevaikšto, lovoje atsisėda su pagalba, ilgiau pasėdėjus krenta AKS. 2011 m. lapkričio mėn. konsultuotas RKL neurologo, atlikta galvos kompiuterinė tomografija, nustatyta ryški smegenų atrofija, išreikšta vidinė hidrocefalija. Nustatyta toksinė encefalopatija, polineuropatija. Gulintis, slaugomas, nuo 2011-11-22 gydomas Klaipėdos medicininėje slaugos ligoninėje. Siuntime aprašyta sveikatos būklė – dementiškas, į klausimus dažnai atsako neadekvačiai, kartais nesiorientuoja vietoje ir laike, dažnai būna piktas, keikiasi. Visų galūnių jėga susilpninta. KKM, PNM atlieka su grubia ataksija. Kojose sausgysliniai refleksai, patologiniai refleksai. Polineuropatinio tipo jutimo hipestezija. Širdies tonai duslūs, aritmiški. Galvos KT (2011-11-05) – ryškūs difuziniai, atrofiniai pakitimai, išreikšta vidinė hidrocefalija. Neurologo išvada – toksinė encefalopatija, polineuropatija, tetraparezė vyrauja kojose, nėra dubens organų kontrolės. Bartelio indeksas – 10 balų. Nurodyta diagnozė – encefalopatija, polineuropatija. Tetraparezė, vyraujanti kojose. Dubens organų funkcijos sutrikimas, pagal Tarptautinį statistinį ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM – toliau ir TLK-10-AM) įvardijama kodais G31.2, G62.1, sunkus funkcijos sutrikimas (Tarnybos byla, b. l. 27-28).

14Prie siuntimo buvo pridėti 2012-03-08 Klaipėdos slaugos ligoninėje atliktas Protinės būklės mini tyrimas (b. l. 24), Bartelio indekso nustatymo lentelė, kurioje nurodyta 10 balų (b. l. 26), 2012-03-14 neurologo konsultacija, 2011 m. lapkričio mėn. galvos smegenų KT išvada (Tarnybos byla, b. l. 22-23).

15Pareiškėjo atstovė J. V. 2012-03-23 Tarnybai pateikė prašymą dėl specialiųjų poreikių jos tėvui L. V. nustatymo (Tarnybos byla, b. l. 31).

16L. V. 2012-04-04 buvo apžiūrėtas namuose. 2012-04-10 Tarnybos Klaipėdos II teritorinio skyriaus Bendro pirminio specialiųjų poreikių vertinimo akte Nr. SP-1149 (Tarnybos byla, b. l. 18-19) nurodyta, kad eilę metų piktnaudžiavo alkoholiniais gėrimais. Palaipsniui blogėja būklė. Progresuoja asmenybės pokyčiai, blogėja eisena. Silpnos kojos ir rankos, sunkiai vaikščioja, svaigsta galva. Silpnesnė dešinė koja, kairės rankos pirštai deformuoti. Vaikšto prilaikomas žmonos. NPM atlieka netiksliai, KKM atlieka netiksliai. Bartelio indeksas - 40 balų. MMSE - 21 balas. Reikalinga pagalba lipant iš lovos, padedant susitvarkyti tualete, padėti maudantis, apsirengti, nepilnai kontroliuoja dubens organų veiklą. Nurodytos šios diagnozės (TLK-10-AM kodai): G31.2 - nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio; G62.1 - alkoholinė polineuropatija (Toksinė encefalopatija, polineuropatija. Tetraparezė vyraujanti kojose).

172012-04-27 L. V. apskundė Tarnybos direktoriui Tarnybos Klaipėdos II teritorinio skyriaus sprendimą (Tarnybos byla, b. l. 16). 2012-05-22 Tarnybos Klaipėdos I teritorinis skyrius, pagal Tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus prašymą, pateikė užpildytą Bartelio indekso vertinimo lentelę, kurioje nurodyta balų suma - 30 balų (Tarnybos byla, b. l. 14). 2012-05-22 Tarnybos Klaipėdos 1 teritorinio skyriaus asmens apžiūros namuose (ligoninėje) lape (Tarnybos byla, b. l. 13) nurodyta, kad pareiškėjas apžiūrėtas namuose. Atsisėda pats, pasėdi trumpai, virsta. Rankų ir kojų nekoordinuoti judesiai, ryškiai sutrikusi lygsvara. Be prilaikymo nepastovi, nepaeina. Pavalgo paduotą ir susmulkintą maistą. Nenusiprausia, nenusimaudo. Guli su sauskelnėmis - dalinai kontroliuoja dubens organų veiklą. Ne į visus klausimus atsako pagal prasmę. Laiptais nelipa, reikalinga pagalba apsirengiant.

182012-06-06 Tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius Bendro pirminio specialiųjų poreikių vertinimo akte Nr. SP-1559 (Tarnybos byla, b. l. 10-11) nurodė, kad vertinta byloje esančių bei papildomai gautų (2012-05-22, Bartelio indeksas - 30 balų) dokumentų duomenis. Bartelio indeksas - 40 balų. Siuntime - 10 balų. MMSE - 21 balas. 2012-05-22 buvo apžiūrėtas Klaipėdos I teritorinio skyriaus specialistų namuose. Bartelio indeksas - 30 balų. Nurodė šias diagnozes (TLK-10-AM kodai): G31.2 - Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio; G62.1 - Alkoholinė polineuropatija (Toksinė encefalopatija, polineuropatija. Tetraparezė, vyraujanti kojose).

19Tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius 2012-06-06 sprendimu Nr. SS-1821 „Dėl L. V. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio“ (Tarnybos byla, b. l. 8-9) patvirtino Tarnybos Klaipėdos II teritorinio skyriaus 2012-04-10 aktu Nr. SP-1149 priimtą sprendimą, t.y. L. V. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nenustatė.

20Ginčų komisija 2012-07-17 sprendimu Nr. S-212 paliko galioti Tarnybos Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimą Nr. SS-1821 „Dėl L. V. specialiojo nuolatinės slaugos poreikio“ nepakeistą (b. l. 6-10).

21Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (toliau – ir Įstatymas), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-01-04 įsakymu Nr. A1-2 patvirtinti Ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (toliau – ir Nuostatai), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-05-04 įsakymu Nr. A1-120/V-346 patvirtintas Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašas (toliau – ir Kriterijų sąrašas) bei Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas (toliau – ir Tvarkos aprašas).

22Įstatymospecialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių.specialieji neįgaliųjų poreikiai ir jų lygis nustatomi ir specialieji poreikiai tenkinami neatsižvelgiant į neįgaliųjų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį ir siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes visose gyvenimo srityse. Specialieji poreikiai ir jų lygis nustatomi tokiose pagrindinėse neįgaliųjų veiklos srityse: buityje ir asmeniniame gyvenime, ugdymo srityje, darbinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo, specialiųjų poreikių tenkinimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Tarnybos nagrinėja ir sprendžia Ginčų komisija, o 23 straipsnio 12 dalyje nurodoma, jog Ginčų komisijos sprendimas turi būti pagrįstas išnagrinėtais dokumentais ir įstatymų bei kitų teisės aktų normomis. Nuostatų 2 punkte numatyta, kad Ginčų komisija yra privalomo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

23specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis; specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis.pecialieji poreikiai nustatomi: asmeniui dalyvaujant Tarnybos teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į Tarnybą, jis apžiūrimas namie ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gyvena; asmeniui nedalyvaujant, kai iš pateiktų specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių dėl specialiųjų poreikių nustatymo (Tvarkos aprašo 12 punktas).Tuo atveju, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pakartotinai ir priimamas naujas sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo netenka galios, išskyrus atvejus, kai sprendimas buvo priimtas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos (Tvarkos aprašo 16 punktas).

24Pareiškėjo teigimu, ginčijamas sprendimas neatitinka Įstatymo 23 straipsnio 12 dalies nuostatų, todėl teismas turi įvertinti ginčijamo sprendimo, priimto išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, atitiktį minėtos teisės normos nuostatoms, nustatyti, ar Komisija nepažeidė Nuostatuose įtvirtintų sprendimo priėmimo procedūrų.

25Nuostatų 7.1. papunktyje nustatyta Ginčų komisijos funkcija - nagrinėdama skundą (prašymą), įvertina kartu su skundu (prašymu) pateiktus dokumentus bei kitus skundui (prašymui) nagrinėti būtinus dokumentus, esant reikalui, papildomai pateiktas ekspertų išvadas ir priima vieną iš šių sprendimų: skundą (prašymą) atmesti, Tarnybos sprendimą palikti nepakeistą; skundą (prašymą) patenkinti ir įpareigoti Tarnybą per Ginčų komisijos nustatytą laiką pakeisti sprendimą.

26Remiantis Nuostatų 8.1-8.3 papunkčiais Ginčų komisija turi teisę gauti informaciją, susijusią su nagrinėjamu skundu, ir papildomus dokumentus iš Tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, įstaigų, teikiančių profesinės neįgaliųjų reabilitacijos paslaugas, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų organizacijų; kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos pakartotinio ištyrimo; pasitelkti nepriklausomus ekspertus ir kitus specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją ir galinčius pateikti išvadas ginčijamu klausimu.

27Pareiškėjas reikalavimą panaikinti ginčo sprendimą argumentuoja ir tuo, kad priimant sprendimą buvo pažeistos pagrindinės procedūros, t.y. Ginčų komisija neveikė aktyviai (nesikreipė į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl jo sveikatos pakartotinio ištyrimo, nepasitelkė nepriklausomus ekspertus ir kitus specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją ir galinčius pateikti išvadas ginčijamu klausimu) ir tokiu būdu pažeidė Nuostatų 7.1 papunktį ir 8 punktą.

28Sistemiškai išanalizavus Nuostatų 7 ir 8 punktus, matyti, kad Ginčų komisijai nėra privaloma kiekvienu atveju kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl sveikatos pakartotinio ištyrimo, pasitelkti nepriklausomus ekspertus ir kitus specialistus. Kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgusi į bylos faktines aplinkybes, Ginčų komisija sprendžia, ar yra pagrindo šiomis jai suteiktomis teisėmis pasinaudoti. Kaip matyti iš ginčo sprendimo, Ginčų komisija atsižvelgė į siuntime bei kartu su juo pateiktuose medicininiuose dokumentuose pareiškėjui nustatytas ligas, tarnybos apžiūros duomenis, kitus dokumentus byloje Nr. 25920.

29Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjo savarankiškumas pagal Bartelio indeksą buvo vertintas 3 kartus: 2012-03-20 VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės gydytojos V. L. nustatytas 10 balų, 2012-04-04 pakartotinai Tarnybos specialistų įvertintas 40 balų bei, esant akivaizdiems tikrinimo rezultatų skirtumams, 2012-05-22 Tarnybos specialistai dar kartą pareiškėjo savarankiškumą įvertino Bartelio indeksu 30 balų. Ginčų komisija nagrinėjamu atveju pagrįstai neinicijavo pakartotinio pareiškėjo sveikatos ištyrimo, nes dokumentų byloje buvo pakankamai duomenų sprendimui priimti. Teismo vertinimu, prieštaravimai ir neatitikimai tarp Bartelio lentelės rezultatų buvo pašalinti suorganizavus ir 2012-05-22 atlikus pareiškėjo pakartotiną apžiūrą.

30Atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad Tarnybos specialistai nepagrįstai nustatė pareiškėjo Bartelio indeksą (40 ir 30 balų), nes jo specialiuosius poreikius vertino vadovaudamiesi ligonio namuose vykdyta apžiūra ir apklausa, jo nehospitalizavus ir nestebint kurį laiką gydytojų specialistų. Tokios išvados teismas priėjo atsižvelgdamas į Tvarkos aprašo 12.1 papunktį, pagal kurį tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į Tarnybą, specialieji poreikiai nustatomi asmenį apžiūrėjus namie ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gyvena. Taigi, tarnybos specialistai apžiūrėję pareiškėją namuose, nepažeidė teisės aktais nustatytų reikalavimų.

31Teismas negali sutikti su pareiškėjo teiginiu, kad Tarnybos specialistai padarė nepagrįstą išvadą dėl jo fizinio pajėgumo, nes kalbėjosi tik su ligoniu, neatsižvelgdami į jam diagnozuotą ryškią smegenų atrofiją, hidrocefaliją, t.y. ligas ir galvos smegenų pažeidimus, dėl kurių atsirado demencija. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjui diagnozuota demencija, taip pat kad dėl smegenų atrofijos, hidrocefalijos pats nesugebėjo atsakyti į jam užduodamus klausimus Bartelio lentelės pildymo metu. Pažymėtina, kad teismas nei pagal pareiškėjo argumentus, nei pagal byloje esančius duomenis neturi pagrindo abejoti Tarnybos specialistų sugebėjimu nustatyti Bartelio indeksą.

32specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra būtina nuolatinė slauga ir kurių fizinė bei psichinė negalia visiškai apriboja jų galimybes orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį bei socialinį gyvenimą, pagal šiuos pagrindinius kriterijus.

33Bylos dokumentai aiškiai rodo, kad pareiškėjo sveikatos būklė tikrinimo metu neatitiko nei vieno iš Kriterijų sąrašo 1.1-1.11 papunkčiuose išvardintų kriterijų (pagal TLK – 10 kodus diagnozuota G31.2 - Nervų sistemos degeneracija, sukelta alkoholio; G62.1 - Alkoholinė polineuropatija (Toksinė encefalopatija, polineuropatija. Tetraparezė, vyraujanti kojose). Ginčo atveju negalėjo būti taikomas Kriterijų sąrašo 1.9 papunktis (tetraplegija ir kiti ryškūs įvairios kilmės judėjimo (motorikos) funkcijos sutrikimai, kai Bartelio indeksas iki 20 balų), nes jo dispozicija numato privalomą Bartelio indeksą iki 20 balų, kai tuo tarpu pareiškėjui 2012-05-22 pakartotinio tikrinimo metu nustatyta 30 balų. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad pagal bylos dokumentus pareiškėjui nustatytinas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis pagal Kriterijų sąrašo 2.13 (labai sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos – hemiplegijos, paraplegijos, ryškios paraparezės, hemiparezės – sergant nervų, raumenų, kaulų, sąnarių ir jungiamojo audinio ligomis, kai Bartelio indeksas 25–40 balų (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) bei specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis pagal Kriterijų sąrašo 4.1 papunktį (vienos arba abiejų kojų paralyžius arba ryški parezė (esant kojų monoparezėms/plegijoms, paraparezėms/plegijoms, hemiparezėms/plegijoms, tetraparezėms/plegijoms), kai reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.).

34Šiuo atveju 30 balų Bartelio indeksas nustatytas pagal faktinę pareiškėjo sveikatos būklę vertinimo metu. Pareiškėjo atstovė per teismo posėdį pateikė naujus dokumentus – 2012-11-20 UAB Medicinos centro „Loravita“ išrašus iš medicininių dokumentų, naują Bartelio indekso nustatymo lentelę (b. l. 39-41). Atsakovo atstovės tvirtinimu, pagal šiuos dokumentus L. V. specialieji poreikiai būtų įvertinti kitaip, tačiau teismas šiais įrodymais negali vadovautis, nes ginčas šiuo atveju sprendžiamas dėl ankstesnio specialiųjų poreikių vertinimo laikotarpio. Pagal Tvarkos aprašo 27.2 papunktį specialieji poreikiai vertinami pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei, todėl, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsniu, teismas pareiškėjui išaiškina teisę su naujais medicininiais dokumentais kreiptis į teritorinį Tarnybos skyrių.

35Įvertinęs nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis teisės aktų normomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo specialieji poreikiai nustatyti nepažeidžiant specialiųjų poreikių nustatymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, jam teisėtai ir pagrįstai nenustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, todėl skundžiamas Ginčų komisijos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

36Pripažinus, kad Ginčų komisijos 2012-07-17 sprendimas Nr. S-212 yra teisėtas ir pagrįstas, atitinkantis Įstatymo 23 straipsnio 12 dalies nuostatas, nėra teisinio pagrindo įpareigoti Ginčų komisiją pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl specialiojo nuolatinės slaugos poreikio L. V. nustatymo.

37Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsniu, 87 straipsniu, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu teismas,

Nutarė

38pareiškėjo L. V. skundą atmesti.

39Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius priėmė 2012-06-06 sprendimą Nr.... 3. Pareiškėjo atstovė J. V., nesutikdama su Ginčų... 4. Paaiškino, kad Klaipėdos II teritorinio skyriaus 2012-04-10 sprendimas,... 5. Tarnybos specialistai vertino L. V. specialiuosius... 6. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovė J. V. prašė... 7. Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime (b.... 8. Pareiškėjui specialusis nuolatinės slaugos poreikis nenustatytas, kadangi... 9. Per teismo posėdį atsakovės atstovai Laima Stelbienė ir Stasys Matelis... 10. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie... 11. S k u n d a s a t m e s t i n a s... 12. Šioje byloje ginčas kilęs dėl specialiojo nuolatinės slaugos poreikio 13. Nustatyta, kad VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė 2012-03-20... 14. Prie siuntimo buvo pridėti 2012-03-08 Klaipėdos slaugos ligoninėje atliktas... 15. Pareiškėjo atstovė J. V. 2012-03-23 Tarnybai pateikė... 16. L. V. 2012-04-04 buvo apžiūrėtas namuose. 2012-04-10... 17. 2012-04-27 L. V. apskundė Tarnybos direktoriui Tarnybos... 18. 2012-06-06 Tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius Bendro pirminio specialiųjų... 19. Tarnybos Sprendimų kontrolės skyrius 2012-06-06 sprendimu Nr. SS-1821 „Dėl... 20. Ginčų komisija 2012-07-17 sprendimu Nr. S-212 paliko galioti Tarnybos... 21. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos... 22. Įstatymospecialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar... 23. specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialusis nuolatinės priežiūros... 24. Pareiškėjo teigimu, ginčijamas sprendimas neatitinka Įstatymo 23 straipsnio... 25. Nuostatų 7.1. papunktyje nustatyta Ginčų komisijos funkcija - nagrinėdama... 26. Remiantis Nuostatų 8.1-8.3 papunkčiais Ginčų komisija turi teisę gauti... 27. Pareiškėjas reikalavimą panaikinti ginčo sprendimą argumentuoja ir tuo,... 28. Sistemiškai išanalizavus Nuostatų 7 ir 8 punktus, matyti, kad Ginčų... 29. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjo savarankiškumas pagal Bartelio... 30. Atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad Tarnybos specialistai... 31. Teismas negali sutikti su pareiškėjo teiginiu, kad Tarnybos specialistai... 32. specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas asmenims, kuriems yra... 33. Bylos dokumentai aiškiai rodo, kad pareiškėjo sveikatos būklė tikrinimo... 34. Šiuo atveju 30 balų Bartelio indeksas nustatytas pagal faktinę pareiškėjo... 35. Įvertinęs nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis teisės aktų normomis,... 36. Pripažinus, kad Ginčų komisijos 2012-07-17 sprendimas Nr. S-212 yra... 37. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų... 38. pareiškėjo L. V. skundą atmesti.... 39. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...