Byla AS-822-259-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja), teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo pareiškejo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginancio viešaji interesa, atskiraji skunda del Klaipedos apygardos administracinio teismo 2009-03-03 nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginancio viešaji interesa, prašymu atsakovams Palangos miesto savivaldybes administracijai, R. S. , O. C. , tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, G. S. , R. S. del administraciniu aktu panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e :

3I.

42009-02-21 Klaipedos apygardos administraciniame buvo teisme gautas pareiškejo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginancio viešaji interesa, (toliau – ir pareiškejas, prokuroras) prašymas, kuriuo buvo prašoma: 1) panaikinti Palangos miesto savivaldybes administracijos 2006-02-08 patvirtinta projektavimo salygu savada Nr. 17; 2) panaikinti Palangos miesto savivaldybes 2006-10-18 išduota statybos leidima Nr. 234 kavines „Voveraite“ rekonstrukcijai, dali patalpu pritaikant pliažo lankytoju reikmems ir poilsio apartamentu irengimui; 3) ipareigoti R. S. ir O. C. per 3 men. nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos pertvarkyti statini, atstatant ji i pradine padeti iki statybos leidimo išdavimo, nurodyta Nekilnojamojo turto registre iregistruoto pagrindinio pastato kadastriniu matavimu byloje; 4) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemone – laikinai, kol teisme bus išnagrineta administracine byla, sustabdyti 2006-10-18 išduoto statybos leidimo Nr. 234 galiojima.

5Klaipedos apygardos administracinis teismas 2009-03-03 nutartimi atsisake priimti pareiškejo skunda, konstataves, kad prokuroras kreipesi i teisma del viešojo intereso gynimo, Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos netinkamai (praleidus termina) realizavus šia teise. Teismas nustate, kad Klaipedos apygardos administraciniame teisme yra išnagrineta administracine byla Nr. I-104-386/2008 pagal pareiškejos Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslinta prašyma atsakovams Palangos miesto savivaldybes administracijai, R. S. , O. C. , tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipedos apskrities viršininko administracijai, G. S. , R. S. del projektavimo salygu savado bei statybos leidimo panaikinimo ir ipareigojimo atstatyti statini i pradine padeti. Klaipedos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartimi administracine byla Nr. I-104-386/2008 nutraukta konstatavus, kad pareiškeja del savado ir statybos leidimo panaikinimo kreipesi praleidusi istatyme nustatytus terminus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi Klaipedos apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis palikta nepakeista. Spresdamas šio 2009-02-21 pateikto Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymo priemimo klausima, teismas pažymejo, kad pareiškejas kreipiasi del to paties dalyko kaip ir Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos patikslintu prašymu administracineje byloje Nr. I-104-386/2008. Teismas konstatavo, kad pareiškejas Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas kreipesi del administraciniu aktu, kuriu teisetuma teisme jau buvo gincijusi kita kompetentinga valstybes institucija, t.y. priemoniu pažeidimams pašalinti jau buvo emusis valstybine teritoriju planavimo ir statybos priežiura atliekanti institucija – Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Teismo manymu, inspekcijai realizavus savo teise ginti viešaji interesa teisme, prokuroras, meginantis dar karta teismine tvarka apginti ta pati viešaji interesa, neturi reikalavimo teises, numatytos Lietuvos Respublikos prokuraturos istatymo 19 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte, 56 straipsnio 1 dalyje, todel prašyma atsisakytina priimti, kaip nenagrinetina teisme (Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

6II.

7Pareiškejas Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, ginantis viešaji interesa, pateike atskiraji skunda del Klaipedos apygardos administracinio teismo 2009-03-03 nutarties panaikinimo.

8Atskirajame skunde nurode, kad sistemiškai analizuojant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalies, Administraciniu bylu teisenos istatymo 56 straipsnio 1 dalies, Prokuraturos istatymo 19 straipsnio nuostatas, akivaizdu, jog prokuroro kompetencija ginti viešaji interesa yra žymiai platesne nei konkrecios valstybines institucijos. Ši prokuroro teise ginti viešaji interesa apima ir tuos atvejus, kai institucija, šiuo atveju Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos netinkamai atliko Statybos istatymo jai pavestas statybos priežiuros funkcijas ir praleido kreipimosi i administracini skunda termina.

9Teiseju kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas tenkinamas. Kaip matyti iš prokuroro prašymo turinio (vienas iš reikalavimu yra ipareigoti fizinius asmenis pertvarkyti statinius), pareiškejo reikalavimai kyla iš civiliniu teisiu santykiu, reglamentuotu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso IV knygos 103 straipsnyje. Pirmosios instancijos teismas, nagrinedamas prašymo priemimo klausima, nesprende, ar šis prokuroro prašymas pagal savo reikalavimu turini nagrinetinas administraciniame teisme. Esant abejonems del bylos rušinio teismingumo, pirmosios instancijos teismas turejo kreiptis i Specialiaja teiseju kolegija teismingumo klausimui spresti. Atsižvelgiant i tai, Klaipedos apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 3 d. nutartis yra naikintina, o Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginancio viešaji interesa, prašymas gražintinas pirmosios instancijos teismui priemimo klausimui spresti. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 4 dalimi, teiseju kolegija

Nutarė

12pareiškejo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginancio viešaji interesa, atskiraji skunda tenkinti. Klaipedos apygardos administracinio teismo 2009 m,. kovo 3 d. nutarti panaikinti, o Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginancio viešaji interesa, prašyma gražinti pirmosios instancijos teismui priemimo klausimui spresti. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai