Byla 1A-30-382-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Zigmo Pociaus, teisėjų Eduardo Maškevičiaus, Violetos Miliuvienės, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Veronikai Poškuvienei, gynėjams advokatams Osvaldui Martinkui, Jurijui Stepanovui, nuteistajam M. T.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. M. gynėjo advokato Osvaldo Martinkaus ir nuteistojo M. T. (M. T.) apeliacinius skundus dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 19 d. nuosprendžio, kuriuo:

3R. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 3 d. trejiems metams devyniems mėnesiams laisvės atėmimo, pagal Lietuvos Respublikos BK 253 str. 1 d. vieneriems metams laisvės atėmimo.

4Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtąsias bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu, subendrinta bausmė nustatyta ketveri metai laisvės atėmimo.

5Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose.

6M. T. (M. T.) pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 3 d. ketveriems metams laisvės atėmimo.

7Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose.

8Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9R. M. ir M. T. nuteisti už tai, kad ,,veikdami bendrininkų grupėje, įsibrovė į saugomą teritoriją ir pagrobė didelės vertes svetimą turtą, t.y.:

102007 m. balandžio18 d., apie 03.30 val. R. M. veikdamas bendrininku grupėje kartu su M. T., įsibrovė UAB „( - )“ saugomą statybos aikštelės teritoriją, esančią ( - ), iš kurios pagrobė dideles vertės svetimą turtą-UAB ,,( - )“ naudojamą UAB „Hanza Lizingui“ priklausantį betono siurblį ,,PUTZMEISTER M-740 D“ 59 000 Lt vertės“.

11Be to, R. M. nuteistas už tai, kad ,,neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė šaudmenis:

12Jis, 2001 m., tikslesnė data nenustatyta, Klaipėdos r., Šilgalių k., esančiame Kairių kariniame poligone surado ir tokiu būdu neteisėtai įgijo 2 vienetus fabrikinės gamybos 7,62 mm kalibro šovinius, ir juos nugabeno į butą, kuriame gyveno, adresu ( - ), ir neteisėtai laikė iki 2007-05-23, kai juos kratos metu aptiko bei paėmė policijos pareigūnai“.

13Apeliaciniu skundu nuteistojo R. M. gynėjas advokatas O. Martinkus prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009-10-19 nuosprendį pakeisti. R. M. veiką dėl betono siurblio PUZMEISTER M-740 D vagystės perkvalifikuoti iš BK 178 str. 3 d. į LR BK 178 str. 2 d. bei paskirti subendrintą su realiu laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Teigia, kad nei iš kaltinimo, nei iš teismo nuosprendžio negalima suprasti, kodėl pagrobto betono siurblio vertė –59000 Lt. Iš bylos aplinkybių matyti, kad betono siurblys buvo pavogtas be papildomos įrangos, kuri pagal byloje pateiktą Priedą Nr. 1 prie 2006-10-30 pirkimo–pardavimo sutarties kainavo 7800 Lt be PVM. Pagal tą patį priedą, pats betono siurblys be papildomos įrangos kainavo 50000 Lt be PVM. Todėl galima daryti prielaidą, kad pagrobto turto vertė apskaičiuota nurodant betono siurblio be papildomos įrangos įsigijimo kainą su PVM (50000 Lt + 18% = 59000 Lt.). Tačiau ir tokiu atveju nėra aišku, kodėl PVM, kuris yra sugrąžintas tiek pirkėjui UAB „( - )“, tiek pardavėjui UAB „BTM Baltic“, tiek lizingo davėjui UAB „Hanza lizingas“, yra įtraukta į betono siurblio kainą. Be to, neaišku, kodėl neįvertintas siurblio nusidėvėjimas. Betono siurblio naudotojas UAB „( - )“ teismui yra pateikęs oficialią pažymą, kurioje nurodyta, kad pagrobto siurblio vertė vagystės momentu buvo 20000 Lt. Teisme kaip liudytojas apklaustas įmonės vadovas D. L. savo nurodytą kainą pagrindė suprantamomis aplinkybėmis, kad betono siurblys buvo intensyviai eksploatuotas bei apgadintas. Teismo nuosprendyje nurodytos aplinkybės, kad nebuvo pateikti dokumentai, objektyviai pagrindžiantys betono siurblio vertę vagystės metu (ilgalaikio turto nuvertėjimo aktas, specialisto ar defektacijos aktai ar kt.) negali būti pagrindu atmesti kaltinamojo atsakomybę švelninančią aplinkybę apie galbūt mažesnę betono siurblio vertę, nei jis buvo įsigytas.

14Teisme neginčijamai nenustatyta, kad nuteistieji pagrobė betono siurblį, kuris buvo įsigytas pagal 2006-10-30 pirkimo–pardavimo sutartį. Tokių abejonių kelia šio betono siurblio apžiūros dokumentai, kuriuose matyti akivaizdūs skirtumai tarp betono siurblio, užfiksuoto R. M. darytose fotonuotraukose, ir prokuroro teismo posėdžio metu pateiktose betono siurblio apžiūros fotonuotraukose. Gynėjas mano, kad abejonės dėl pagrobto daikto vertės turėtų būti vertinamos kaltinamojo naudai ir R. M. veiksmai iš BK 178 str. 3 d. turi būti perkvalifikuoti į BK 178 str. 2 d.

15R. M. pripažino savo nusikalstamą veiką, nusikaltimu padaryta žala atlyginta – grąžintas pagrobtas betono siurblys. Dėl savo veiksmų gailisi, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, darbą. Per visą laikotarpį nuo paleidimo iš suėmimo 2007-09-25 iki teismo nuosprendžio priėmimo dienos nepadarė kitų nusikalstamų veikų, dirbo. Tai rodo jo pasikeitusį požiūrį į visuomenėje priimtinas gyvenimo normas bei vertybes, todėl jam skirtina bausmė, nesusijusi su realiu laisvės atėmimu.

16Apeliaciniu skundu nuteistasis M. T. prašo 2009-10-19 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendį pakeisti, jo veiksmus kvalifikuoti pagal LR BK 178 str. 2 d. ir skirti kuo švelnesnę bausmę. Teigia, kad teismas neabejoja, jog betono siurblio PUTZMEISTER M-740D, pagaminto 1999 m., vertė vagystės dieną buvo 59000 Lt. Tačiau byloje nėra dokumento, kuris gali patvirtinti, kad pavogto daikto vertė yra 59000 Lt. Byloje yra UAB „( - )“ įgalioto atstovo D. L. pažyma, kurioje nurodyta, kad betono siurblio PUTZMEISTER M-740D, pagaminto 1999 m., vidutinė rinkos vertė yra 20000 Lt (t. 4, b. l. 136). Apeliantas mano, kad teismas nuosprendyje kalba apie betono siurblį, kurio jis nevogė, nes daiktų apžiūros protokole nurodyti pavogto betono siurblio PUTZMEISTER M-740D išoriniai požymiai (t. 1, b. l. 39–47) neatitinka betono siurblio, kurio fotonuotraukas pristatė teismui prokuroras, požymių.

17Apeliantas teigia, kad teismas neapžiūrėjo pavogto betono siurblio (BPK 289 str.), todėl neteisingai jį įvertino. Jis matė tik pavogto daikto nuotraukas ir nėra įsitikinęs, ar jis šį daiktą vogė. Teismas, skirdamas bausmę, neįvertino to, kad žala nukentėjusiajam nepadaryta, jis dirbo, gerai charakterizuojamas, paskutinį kartą teistas 2004 m. ir teistumas išnykęs.

18Nuteistasis M. T., jo gynėjas ir nuteistojo R. M. gynėjas prašė apeliacinius skundus tenkinti.

19Prokurorė prašė apeliacinius skundus atmesti.

20Apeliaciniai skundai atmestini.

21Apeliantai betono siurblio vagystės fakto neginčija, teigdami, kad pagrobto turto vertė nesiekia 250 MGL (32000 litų) dydžio sumos, todėl kaltinamųjų veika turėtų būti kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. Bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjo, kad apeliantai galėjo pagrobti ne kaltinamajame akte nurodytą 2006 m. pagamintą betono siurblį, bet 1999 m. pagamintą betono siurblį, kurio vertė mažesnė. Todėl prokuroras pakeitė kaltinimą (t. 1, b. l. 130) nurodydamas, kad pagrobto turto vertė – 59000 litų. Kolegijos nuomone, keisti veikos kvalifikacijos dėl pagrobto betono siurblio vertės nėra pagrindo. Iš pirkimo – pardavimo sutarties (t. 4, b. l. 142–144) matyti, kad 2006 m. spalio 30 d. 1999 m. pagaminto betono siurblio PUTZMEISTER M-740 D vertė be PVM ir papildomos įrangos buvo 50000 litų, o su papildoma įranga ir PVM – 68204 litų. Bylos nagrinėjimo teisme metu apklaustas UAB ,,BTM Baltic“, prekiaujančios tokio tipo betono siurbliais, atstovas parodė, kad minėtas įrenginys, intensyviai jį eksploatuojant, per metus gali netekti iki 30 proc. vertės. Taigi siurbliui be pridėtinės vertės mokesčio ir papildomos įrangos kainuojant 50000 litų, jį intensyviai eksploatuojant vertė per metus galėtų sumažėti iki 35000 litų (50000–15000). Iš anksčiau minėtos sutarties matyti, kad betono siurblys UAB ( - ) buvo parduotas 2006-10-30, o pavogtas 2007 m. balandžio 18 d., t. y. UAB ( - ) jį eksploatavo penkis su puse mėnesio. Akivaizdu, kad žiemos mėnesiais betonavimo darbai nėra vykdomi, todėl apytiksliai skaičiuojant siurblys per 6 mėnesius galėjo netekti ne daugiau kaip 7500 litų (15 proc.) savo vertės, t. y. vagystės momentu jo vertė buvo apie 42500 litų. Tokia siurblio vertė atitinka ir nuteistojo M. T. parodymus apie tai, kad pavogus betono siurblį jie internete sužinojo, kad tokio tipo betono siurbliai kainuoja apie 40000 litų (t. 2, b. l. 125–126, t. 4, b. l. 32–33).

22UAB ,,( - )“ atstovo pažymoje nurodyta betono siurblio vertė – 20000 litų – akivaizdžiai neteisinga. Jau anksčiau minėtas UAB ,,BTM Baltic“ atstovas G. J. parodė, kad tokia betono siurblio vertė galėtų būti bylos teisme nagrinėjimo dieną, t. y. 2009-06-09. Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo UAB ,,( - )“ pažyma dėl pagrobto siurblio vertės. UAB ,,( - )“ atstovo D. L. elgesys šios bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu nevienareikšmis. Jis pareiškime ikiteisminio tyrimo institucijoms nurodė, kad pavogtas 121006 litų vertės betono siurblys. Kai siurblys buvo surastas ir grąžintas, jis pakvitavime nurodė, kad UAB ,,( - )“ grąžintos betono siurblio maišyklės PUTZMEISTER M-746 D numeris yra 152008984. Būtent toks numeris nurodytas 2006 m. pagaminto betono siurblio draudimo sutartyje (t. 1, b. l. 60–61). Taigi akivaizdu, kad policija UAB ,,( - )“ grąžino 2006 m. betono siurblį. Teisme jis parodė, jog apsiriko rašydamas pareiškimą, tačiau UAB ,,( - )“ grąžintas betono siurblys, nurodant konkretų numerį. Šioje situacijoje, nesant skundo, prašant sunkinti kaltinamųjų padėtį, apeliacinės instancijos teismas toliau šių aplinkybių nebenagrinėja.

23Esant išdėstytų aplinkybių visumai kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nuteistųjų veiką kvalifikavo pagal BK 178 str. 3 d., nes pagrobto turto vertė akivaizdžiai viršijo BK 190 str. numatytą 250 MGL dydžio sumą. Betono siurblys grąžintas jo savininkui, civilinis ieškinys dėl minėto siurblio nepareikštas, itin tikslus betono siurblio vertės nustatymas veikos kvalifikavimo nekeistų, todėl apeliantų nurodyti argumentai dėl pagrobto turto vertės keisti nuosprendį nepagrįsti.

24Nepagrįsti ir apeliantų skundų argumentai dėl betono siurblio išorinių požymių neatitikimo 2007 m. darytose fotonuotraukose ir 2009 m. prokuroro nurodymu darytose fotonuotraukose, nes visą minimą laikotarpį (2007–2009 m) betono siurblys buvo eksploatuojamas ir akivaizdu, kad jo išvaizda pakito (nusitrynė dažai, siurblio detales paveikė korozija).

25Skirdamas bausmes pirmosios instancijos teismas įvertino tyčinį padarytos veikos pobūdį, jos pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamųjų asmenybes – abu anksčiau ne kartą buvo teisti, padarytos veikos rodo, kad nuteistieji nenori keisti gyvenimo būdo ir faktiškai gyvena iš nusikalstamos veiklos. Teismas įvertino tai, kad nėra nuteistųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių, o jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė bendrininkų grupe. Skirdamas bausmes pirmosios instancijos teismas tinkamai vadovavosi BK 54 str. nuostatomis ir nuteistiesiems skyrė tinkamas bausmes. Apeliaciniuose skunduose dėstomi apeliantų teiginiai dėl jų siekimo pasitaisyti ir integruotis į visuomenę yra aiškiai deklaratyvūs.

26Esant tokioms aplinkybėms kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas. Naikinti ar keisti jį dėl apeliaciniuose skunduose dėstomų motyvų nėra pagrindo.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

29nuteistojo R. M. gynėjo advokato Osvaldo Martinkaus ir nuteistojo M. T. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. R. M. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos... 4. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtąsias bausmes subendrinus dalinio... 5. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose.... 6. M. T. (M. T.) pripažintas kaltu ir... 7. Bausmė paskirta atlikti pataisos namuose.... 8. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. R. M. ir M. T. nuteisti už tai, kad... 10. 2007 m.... 11. Be to, R. M. nuteistas už tai, kad ,,neteisėtai įgijo,... 12. Jis, 2001... 13. Apeliaciniu skundu nuteistojo R. M. gynėjas advokatas O.... 14. Teisme neginčijamai nenustatyta, kad nuteistieji pagrobė betono siurblį,... 15. R. M. pripažino savo nusikalstamą veiką, nusikaltimu... 16. Apeliaciniu skundu nuteistasis M. T. prašo 2009-10-19... 17. Apeliantas teigia, kad teismas neapžiūrėjo pavogto betono siurblio (BPK 289... 18. Nuteistasis M. T., jo gynėjas ir nuteistojo 19. Prokurorė prašė apeliacinius skundus atmesti.... 20. Apeliaciniai skundai atmestini.... 21. Apeliantai betono siurblio vagystės fakto neginčija, teigdami, kad pagrobto... 22. UAB ,,( - )“ atstovo pažymoje... 23. Esant išdėstytų aplinkybių visumai kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 24. Nepagrįsti ir apeliantų skundų argumentai dėl betono siurblio išorinių... 25. Skirdamas bausmes pirmosios instancijos teismas įvertino tyčinį padarytos... 26. Esant tokioms aplinkybėms kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 29. nuteistojo R. M. gynėjo advokato Osvaldo Martinkaus ir...