Byla 2-7622-793/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Laurai Stonkutei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Vaidotui Rutavičiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinė bylą pagal ieškovės UAB „Tauragės agrochemija“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos tranzito centras“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Tauragės agrochemija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos tranzito centras“ 36720,00 Lt skolos, 500,41 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovė 2007-02-15 su atsakove sudarė pervežimo sutartį Nr. KTC 02-15, pagal kurią ieškovė atliko pervežimo paslaugas. Atlikusi paslaugas, ieškovė išrašė ir atsakovei pateikė PVM sąskaitas faktūras – 2013-10-25, Serija KB Nr. 0574; 2013-12-31, Serija KB Nr. 0594; 2014-01-10, Serija KB Nr. 0597; 2014-01-26, Serija KB Nr. 0602; 2014-01-31, Serija KB Nr. 0606; 2014-02-07, Serija KB Nr. 0609; 2014-02-14, Serija KB Nr. 0613; 2014-02-28, Serija KB Nr. 0618; 2014-03-10, Serija KB Nr. 0621; 2014-03-21, Serija KB Nr. 0627. Pažymėjo, jog kartu su sąskaitomis faktūromis ieškovė atsakovei pateikė ir CMR važtaraščius. Nurodė, kad pagal sutarties 3.3. punktą, atsakovei priskaičiuoti 0,02 procentai delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo įsiskolinimo dienos. Atsakovė įsiskolinimo ir dėl to priskaičiuotų delspinigių nesumokėjo, į raginimus nereaguoja ir su ieškove nebendradarbiauja.

3Atsakovė atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nuorodė, kad iš ieškovės pateikto ieškinio ir jo priedų neįmanoma nustatyti ar atsakovė, apskritai, buvo užsakiusi nurodytų krovinių pervežimą. Ieškovė nepateikė jokių krovinių pervežimo užsakymų buvimą patvirtinančių dokumentų, nors pagal sutartį, sudarytą su ieškove, ieškovė turėjo pateikti užsakymus raštu. Taip pat akcentavo, jog ieškovė, vadovaudamasi šalių sudaryta sutartimi bei CMR konvencijos nuostatomis, krovinius privalėjo perduoti atitinkamiems CMR važtaražtyje nurodytiems krovinių gavėjams pasirašytinai, tačiau iš ieškovės pateiktų įrodymų matyti, kad kai kuriuose CMR važtaražčiuose nėra gavėjo parašų. Be to, teigia, jog ieškovė nepateikė jokių krovinių gavėjų nepasirašytuose CMR važtaraščiuose nurodytų krovinių tinkamą pristatymą patvirtinančių dokumentų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atsakovės teigimu, ieškovės ieškinys nėra tinkamai pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Vaidotas Rutavičius nurodė, jog atsakovė pateikė ieškovei užsakymus dėl krovinių pervežimo, ir dėl ilgo bendradarbiavimo su atsakove, užsakymai būdavo atliekami telefonu, o ne raštiškai. Akcentavo, kad byloje yra duomenys, patvirtintantys, jog visi kroviniai buvo tinkamai pristatyti gavėjui, o iš atsakovės pateikto sąskaitų faktūrų registro matyti, jog atsakovė priėmė visas jai siunčiamas sąskaitas faktūras, susijusias su krovinių pervežimu. Jų priėmimas pagrindžia faktą, kad atsakovė sutinka su jomis ir jų neginčija. Prašo ieškinį tenkinti visa apimtimi, priteisti skolą, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovės atstovės į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo datą, vietą ir laiką atsakovei pranešta tinkamai.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2007-02-15 sudarė pervežimo sutartį Nr. KTC 02-15. Pagal sutarties 1.1. punktą ieškovė (vežėjas) įsipareigojo atsakovei (užsakovas) pateikti vilkikus su puspriekabėmis 20 ir 40 pėdų konteineriams pervežti bei priimti krovinį; patikėtą krovinį nugabenti į paskirties punktą Lietuvoje, kitose Baltijos valstybėse ir NVS šalyse ir išduoti jį turinčiam teisę gauti krovinį gavėjui, o užsakovas įsipareigoja sumokėti sutartą užmokestį už krovinio pervežimą. Pardavėjas UAB „Tauragės agrochemija“ išrašė pirkėjui UAB „Klaipėdos tranzito centras“ PVM sąskaitas – faktūras: 2013-10-25, Serija KB Nr. 0574, 5700,00 Lt sumai; 2013-12-31, Serija KB Nr. 0594, 3000,00 Lt sumai; 2014-01-10, Serija KB Nr. 0597, 2900,00 Lt sumai; 2014-01-26, Serija KB Nr. 0602, 4450,00 Lt sumai; 2014-01-31, Serija KB Nr. 0606, 4150,00 Lt sumai; 2014-02-07, Serija KB Nr. 0609, 4150,00 Lt sumai; 2014-02-14, Serija KB Nr. 0613, 4400,00 Lt sumai; 2014-02-28, Serija KB Nr. 0618, 2080,00 Lt sumai; 2014-03-10, Serija KB Nr. 0621, 2990,00 Lt sumai; 2014-03-21, Serija KB Nr. 0627, 2900,00 Lt sumai; kartu su PVM sąskaitomis faktūromis pateikti tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiai (CMR). Ieškovės paskaičiavimais, atliktais nuo 2013-10-25 iki 2014-03-21, atsakovės skola sudaro 36720,00 Lt ir dėl to priskaičiuota 500,41 Lt delspinigių. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovė atsakovei 2014-01-03 elektroniniu paštu andrej@ktcentras.lt priminė, kad atsakovė nėra atsiskaičiusi su ieškove, taip pat 2014-03-19 ieškovė raštu kreipėsi į atsakovę su įspėjimu dėl kreipimosi į teismą, jei atsakovė nepadengs įsiskolinimo, tačiau atsakovė į raginimus nereagavo ir skolos nepadengė.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.808 straipsnis įtvirtina, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas važtaraščiu ar kitokiu dokumentu. Už vežimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą šalys atsako vežimo sutarties, šio kodekso, taip pat atskirų transporto šakų kodeksų ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka (CK 6.817 str. 1 d.).

9Atsakovės teigimu, ieškovė nepateikė jokių krovinių pervežimo užsakymų buvimą patvirtinančių dokumentų, dėl ko jos manymi, apskritai, neįmanoma nustatyti, ar atsakovė buvo užsakiusi nurodytų krovinių pervežimą. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau – CMR konvencija) nereglamentuoja vežimo sutarties turinio ar formos, o tik nurodo važtaraštį, kaip vežimo sutartį ir jos sąlygas patvirtinantį dokumentą, kuris yra prima facie įrodymas, kad yra sudaryta vežimo sutartis ir kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon, nebent bus įrodyta priešingai. Tai reiškia, kad dėl vežimo gali būti susitarta ne tik surašant šalių pasirašomą dokumentą, bet apsikeičiant raštais, užsakymais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais perduodama informacija, taip pat ir žodžiu. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, patvirtinančius tarp ieškovės ir atsakovės 2007-02-15 pasirašytos pervežimo sutarties vykdymą, atsakovės argumentas, jog ieškovei nepateikus rašytinių duomenų apie užsakymus nėra pagrindo mokėti už pervežimus, atmestinas kaip nepagrįstas.

10Atkreiptinas dėmesys, jog CMR konvencijos 6 straipsnis nurodo privalomus važtaraščio duomenis ir duomenis, kurie turi būti važtaraštyje. Važtaraštis turi būti pasirašytas abiejų šalių: krovinio siuntėjo ir vežėjo (5 str. 1 d.). Pristačius krovinį į paskirties vietą, gavėjas turi teisę pareikalauti iš vežėjo jam perduoti antrąjį važtaraščio egzempliorių ir krovinį, parašu patvirtindamas apie krovinio gavimą (CMR 13 str.). Kasacinio teismo išaiškinimu, jeigu važtaraštis nebus pasirašytas abiejų šalių, jis nebus prima facie įrodymas CMR Konvencijos 9 straipsnio 1 punkto prasme, t. y. reikės įrodyti, kad buvo sudaryta vežimo sutartis, taip pat įrodyti jos sąlygas ir tai, kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon. Parašo važtaraštyje nebuvimas pats savaime nedaro negaliojančia vežimo sutarties. Atsakovės teigimu, dauguma važtaraščių nėra pasirašyti krovinio gavėjo. Iš teismui pateiktų PVM sąskaitų faktūrų ir jas lydinčių CMR važtaraščių matyti, kad atsakovės antspaudas ir parašas yra ant daugelio CMR važtaražčių, taip pat dauguma CMR važtarščių yra pasirašyti ir krovinio gavėjo. Konstatuotina, jog krovinių pristatymą gavėjams patvirtina UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateiktos paskyros-įgaliojimai-leidimai, kurie buvo išreikalauti ieškovės prašymu, iš kurių matyti, jog ieškovė pristatė pilnus konteinerius Nr. DRYU2855630, Nr. MSKU9486516, Nr. PONU1518875, Nr. MRKU2780661, Nr. MRKU3288152, MSKU8121046, kurie ir buvo atsakovo užsakyti bei yra nurodyti ne tik atsakovei pateiktose PVM sąskaitose faktūrose, bet ir tuose CMR važtaraščiuose, kurie nebuvo pasirašyti krovinio gavėjo. Svarbu pažymėti ir tai, jog iš atsakovės teismui pateiktos gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro kopijos už laikotarpį nuo 2013-10-25 iki 2014-04-01 matyti, kad ieškovė atsakovei pateikė visas sąskaitas už suteiktas pervežimo paslaugas, kurių atsakovė nustatytu terminu nesumokėjo, dėl ko susidarė 36720,00 Lt skola. Vadovaujantis išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, teisiniu reglamentavimu, atsakovės teiginiai, jog nesant krovinio gavėjo parašo ant kai kurių CMR važtaraščių, todėl nėra pagrindo apmokėti išrašytas PVM sąskaitas faktūras atmestini, kaip nepagrįsti.

11Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Atsakovas turi teisę gintis nuo jam pareikšto ieškinio. Atsakovui pateikus atsikirtimus į ieškinį, taip įgyvendinami esminiai civilinio proceso principai – rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo (CPK 12, 17 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymu pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi buti sprendžiamas atsižvelgiant i ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktu faktiniu duomenų (įrodymu) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryši, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (LAT nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004; nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-601/2005, ir kt.).

12Vadovaujantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, byloje esančiais įrodymais, teisiniu reglamentavimu bei kasacinio teismo formuojama teismų praktika, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo abejoti ieškovės pateikto reikalavimo pagrįstumu. Bylos rašytiniai įrodymai nekelia abejonių, jog tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta vežimo sutartis ir jų pagrindu sudaryti CMR važtaraščiai bei pagrįstai išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Teismas, taip pat laiko visiškai įrodytomis aplinkybes, kad atsakovės užsakymai – kroviniai, buvo tinkamai pristatyti krovinio gavėjui. Ieškovės turtinis reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, visos ieškovės pateiktos sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas yra priimtos ir įtrauktos į atsakovės buhalterinę apskaitą, kas patvirtina, jog atsakovė jų neginčija, priešingu atveju, jų nebūtų priėmusi ir būtų grąžinusi ieškovei. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus šalių pasirašytą sutartį, pagal kurią apmokėjimo terminas nustatytas 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitų su važtaraščiais (CMR) pateikimo dienos, įvertinus, jog už suteiktas paslaugas, per 60 dienų nuo sąskaitų su važtaraščiais pateikimo atsakovei dienos atsakovė ieškovei nėra sumokėjusi 36720,00 Lt skolos, darytina išvada, kad ieškinys pagrįstas įrodytas, todėl tenkintinas ir iš atsakovės ieškovei priteistina 36720,00 Lt skola bei dėl to priskaičiuoti delspinigiai - 500,41 Lt (CK 6.71 str.).

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų metinės palūkanos už priteistą 37220,41 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-05-14 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

15Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

16Ieškovės atstovas pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovės 1500,00 Lt atstovavimo išlaidų. Tačiau iš pateiktų duomenų matyti, kad ieškovė 2014-05-09 pinigų priėmimo kvitu, serija LAT Nr. 760358 advokato padėjėjai sumokėjo 400,00 Lt, 2014-07-20 pinigų priėmimo kvitu, serija LAT Nr. 518488, avokatui sumokėjo 400,00 Lt, o pagal 2014-09-17 sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 8/2014 sumokėjo 800,00 Lt už advokato pagalbą. Iš viso ieškovė už advokato teisinę pagalbą sumokėjo 1600,00 Lt. Iš pateiktų duomenų, taip pat matyti, jog ieškovė sumokėjo 837,00 Lt žyminio mokesčio bei patyrė 286,95 Lt išlaidų už dokumentų vertimą į lietuvių kalbą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas visiškai, ieškovės prašymas tenkintinas, ieškovės naudai iš atsakovės priteistini 2723,95 Lt bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis, 87 straipsnis).

172014-05-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 260, 268, 270 straipsniais teismas,

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovei UAB „Tauragės agrochemija”, į. k. 179902041, iš atsakovės UAB „Klaipėdos tranzito centras“, į. k. 300004628, 36720,00 Lt (trisdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus dvidešimt Lt 00 ct) skolos, 500,41 Lt (penkis šimtus Lt 41 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 37220,41 Lt bylos iškėlimo teisme - 2014-03-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisiti iš atsakovės UAB „Klaipėdos tranzito centras“ į. k. 300004628, ieškovei UAB „Tauragės agrochemija”, į. k. 179902041, 2723,95 Lt (du tūkstančius septynis šimtus dvidešimt tris Lt 95 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-16 nutartimi atsakovei pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

23Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovė UAB „Tauragės agrochemija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Atsakovė atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nuorodė,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Vaidotas Rutavičius... 5. Atsakovės atstovės į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2007-02-15 sudarė... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.808 straipsnis įtvirtina, kad pagal... 9. Atsakovės teigimu, ieškovė nepateikė jokių krovinių pervežimo užsakymų... 10. Atkreiptinas dėmesys, jog CMR konvencijos 6 straipsnis nurodo privalomus... 11. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę, šalys turi įrodyti... 12. Vadovaujantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, byloje esančiais... 13. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 15. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 16. Ieškovės atstovas pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovės 1500,00... 17. 2014-05-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 260, 268,... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Tauragės agrochemija”, į. k. 179902041, iš... 21. Priteisiti iš atsakovės UAB „Klaipėdos tranzito centras“ į. k.... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-05-16 nutartimi atsakovei pritaikytas... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...