Byla I-2036-289/2007
Dėl Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2007-04-24 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo priimti individualų aktą

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius,

2susipažinęs su I. K. J. (atstovaujančio nepilnametį sūnų V. J.) skundu dėl Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2007-04-24 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo priimti individualų aktą,

Nustatė

3I. K. J. (atstovaujantis nepilnametį sūnų V. J.) 2007-06-14 su skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą dėl Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2007-04-24 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo priimti individualų teisės aktą.

4I. K. J. skundas atsisakytinas priimti, nes praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 str. 1 d. reglamentuoja skundų padavimo administraciniam teismui terminus: jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Taigi, valstybė pareiškėjui garantavo pažeistos teisės teisminę gynybą, jeigu jis nepažeisdamas įstatyme numatytų terminų skundui paduoti būtų kreipęsis į teismą su skundu. To paties įstatymo 34 str. 1 d. numato, kad jeigu skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą, prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas šio įstatymo 34 str. nustatyta tvarka. ABTĮ 34 str. 1 d. nurodyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 str. 2 dalies 1-7 punktuose. Pagal susiklosčiusią teisminę praktiką svarbia priežastimi teismas gali pripažinti tokias aplinkybes, kurios objektyviai trukdė, ar sudarė rimtas kliūtis pareiškėjui laiku kreiptis į teismą, nors jis norėjo tai padaryti ir buvo pakankamai atidus.

6Iš rašytinių įrodymų akivaizdu, kad skundžiamas aktas buvo priimtas 2007-04-24. Pareiškėjas nurodo, kad jis tik 2007-05-22 sužinojo apie skundžiamą aktą, kai pats kreipėsi į Šiaulių m. savivaldybę. Tačiau pareiškėjas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintu skunde išdėstytus teiginius, kad jis su skundžiamu sprendimu susipažino tik 2007-05-22. Teismas atkreipė dėmesį į prie skundo pridėtą 2007-04-25 Šiaulių gegužių vidurinės mokyklos tarybos posėdžio protokolą nr. MT-10, kuriame užfiksuota, kad mokyklos tarybos pirmininkė mokyklos visuomenę su pareiškėjo skundžiamu sprendimu supažindino dar 2007-04-25. Todėl teismas remdamasis pateiktais įrodymais konstatuoja, kad praleistas skundo padavimo terminas, nes ginčijamas aktas priimtas dar 2007-04-24, o į teismą su skundu kreiptasi tik 2007-06-14.

7Pareiškėjui neatimta teisė kreiptis iš naujo į teismą, tačiau kartu su skundu turi būti paduotas prašymas dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 2 dalies nuostatas prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Neatnaujinus praleisto termino skundui paduoti, teismas nenagrinėja ir skundžiamo akto teisėtumo ir pagrįstumo.

8Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., 106 str., teismas

Nutarė

9I. K. J. (atstovaujančio nepilnametį sūnų V. J.) skundą dėl Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2007-04-24 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo priimti individualų aktą, atsisakyti priimti, nes praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai