Byla I-2532-535/2018
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič dalyvaujant pareiškėjui J. S., jo atstovei L. D., atsakovės atstovei Janinai Meškevič, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. S. skundą atsakovei Vilniaus teritorinei muitinei dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ,

2teismas

Nustatė

3Pareiškėjas J. S., patikslindamas skundą, prašė teismo: panaikinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgalioto atstovo – Vilniaus teritorinės muitinės direktoriaus 2018-02-12 įsakymo Nr.1P(V)-30 punktą 20, kuriuo jam nustatyta pareigų atlikimo vieta Šalčininkų kelio poste; įpareigoti atsakovą nustatyti jo tarnybos vietą Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio poste, t.y. grąžinti į ankstesnę tarnybos vietą.

4Pareiškėjas nurodė, kad priimant į tarnybą Vilniaus teritorinėje muitinėje, jam, muitinės posto vyresniajam inspektoriui, buvo nustatyta pareigų atlikimo vieta Raigardo kelio poste.

5Nuo 2018-03-01 vienašališku Vilniaus teritorinės muitinės direktorės sprendimu jam buvo nustatyta kita pareigų atlikimo vieta - Šalčininkų kelio postas, t. y. iš Raigardo kelio posto pareiškėjas buvo perkeltas ne tik į kitą darbo vietą, bet ir į kitą vietovę. Toks sprendimas nebuvo derinamas su pareiškėju iš anksto, todėl, jo nuomone, yra neteisėtas, nes pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus. 2018-04-04 pareiškėjo atstovas - Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga - kreipėsi į Vilniaus teritorinę muitinę, prašydamas pateikti informaciją dėl pareiškėjo tarnybos vietos pakeitimo aplinkybių, t. y. perkėlimo į Šalčininkų kelio postą. 2018-04-10 raštu Nr.(3.50)2V-6140 Vilniaus teritorinė muitinė pateikė prašomus dokumentus. Paaiškėjo, kad jo pareigų atlikimo vieta buvo pakeista vadovaujantis Vilniaus teritorinės muitinės direktorės, kaip įgaliotos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus, 2018-02-12 įsakymo Nr. IP(V)-30 pagrindu. Pareiškėjas nurodo, kad perkėlimas į Šalčininkų kelio postą sukėlė jam nepagrįstai didelių nepatogumų, nes jo darbo vieta pasikeitė radikaliai: padidėjo kelionės į tarnybos vietą atstumas, nes iš (duomenys neskelbtini) iki Šalčininkų kelio posto - apie (duomenys neskelbtini) km. į vieną pusę, per mėnesį jis turi nuvažiuoti apie (duomenys neskelbtini) km.; sugaištamas laikas kelionėje, nes į vieną pusę vykstama apie 2 val, papildomai per mėnesį jis apie 40 valandų praleidžia kelyje; ženkliai padidėjo kuro išlaidos, neatlyginamos asmeninio automobilio naudojimo išlaidos, visuomeniniu transportu nuvykti į tarnybos vietą nėra galimybės. Sugedus asmeniniam automobiliui, neturi galimybės nuvykti į tarnybos vietą. Šios aplinkybės rodo, kad pareiškėjas patiria itin neigiamų pasekmių. Pasikeitus tarnybos vietai, būtų galima persikelti į artimesnę gyvenvietę, tačiau persikėlimo išlaidos nekompensuojamos, be to, persikėlimą komplikuoja tai, kad pareiškėjas turi šeimą. Net ir persikėlus, jis negali būti tikras, kad nebus priimtas naujas sprendimas perkelti į kitą darbo vietą. Tarnybos organizavimo ypatumai ir kaštai neturėtų būti perkeliami ant pareigūno pečių, pasiliekant darbdaviui teisę keisti darbo vietą be pareigūno sutikimo. Toks sprendimas neatitinka teisių ir pareigų pasiskirstymo tarp pareigūno ir institucijos, todėl yra nepagrįstas ir neteisėtas.

6Nei Valstybės tarnybos įstatymas, nei Statutas, reguliuojantys tarnybos santykius, nenumato pareigūno tarnybos vietos keitimo sąlygų, dėl kurių buvo pakeista mano tarnybos vieta. Todėl šiuo atveju taikytina garantija dėl darbo vietos pakeitimo, numatyta LR darbo kodekso 45 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią darbo vieta gali būti keičiama tik esant raštiškam darbuotojo sutikimui. Tokio sutikimo pareiškėjas nedavė. Valstybės tarnyboje susitarimo nėra - šalys nesitaria nei dėl darbo vietos, nei dėl funkcijų, nei dėl apmokėjimo - visa tai yra nustatyta įstatymais ir pareigybių aprašymuose. Toks tarnybos pobūdis, t. y. perkėlimai iš vienos tarnybos vietos į kitą, nėra nurodytas jo pareigybės aprašyme. Priimant į tarnybą, buvo nurodyta, kad jam nustatyta pareigų atlikimo vieta Raigardo kelio poste. Tokią formuluotę jis suprato, kad nuolat tęs tarnybą nurodytoje tarnybos vietoje, t. y. Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio poste. Stojant į tarnybą jis nežinojo, kad nuolatinė tarnybos vieta gali būti keičiama be pareiškėjo sutikimo.

7Mano, kad nustatant teisinį reguliavimą turi būti paisoma ne vien tarnybos, bet ir tarnaujančių pareigūnų teisėtų interesų, bendrųjų darbo teisės principų ir atitikti Statuto reguliavimą, pareigūnai gali būti perkeliamai į kitas pareigas tik jų sutikimu, komandiruoti į kitą vietovę ribotą laiką užtikrinant papildomas išmokas ir kt. Pakeitus pareigų atlikimo vietą be pareiškėjo sutikimo buvo pakeista jo teisinė padėtis, todėl yra pagrindas grąžinti jį į ankstesnę pareigų atlikimo vietą.

8Muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą muitinėje, atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus nustato Statutas.

9Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Statuto atskirų straipsnių pakeitimai, susiję su priėmimu, atleidimu, tarnybinių nuobaudų skyrimu ir kitais socialiniais klausimais. Muitinės departamento ir muitinės įstaigų personalo (muitinės pareigūnų) valdymą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Muitinės departamento generalinis direktorius (Statuto 5' str. 1 d.), o atlikus atskirų skyrių, tarnybų bei funkcijų centralizavimą, Muitinės departamentas perėmė vykdyti centralizuotas muitinėje funkcijas: personalo, apskaitos ir turto valdymo, statistikos. Muitinės departamento generalinis direktorius turi teisę įgalioti atlikti Statuto jam pavestas funkcijas (Statuto 5' str. 2 d ir (arba) priimti kitus sprendimus personalo valdymo klausimais atitinkamos muitinės įstaigos vadovą. Jeigu Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliotas muitinės įstaigos vadovas priima sprendimą personalo valdymo klausimu, šis sprendimas įforminamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu, jeigu teisės aktai nustato, kad toks Muitinės departamento generalinio direktoriaus sprendimas yra įforminamas įsakymu.

10Atsakovė - Vilniaus teritorinė muitinė – su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė teismo jį atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodo, kad pareigų atlikimo vietos nustatymą ir keitimą reglamentuoja Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015-05-12 įsakymu Nr. 1B-360 patvirtintos Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklės (toliau - Taisyklės). Taisyklėse yra numatyta muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietos sąvoka, kuri skamba taip - „Muitinės departamento generalinio direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu nustatytas postas, kuriame pareigūnui yra pavesta atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcija. Taip pat, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 12 str. 6 d. numato, jog muitinės posto pareigūno tarnybos vieta apibrėžiama, kaip muitinės įstaigos veiklos zona, o tai reiškia, jog muitinės posto pareigūnas nėra priimamas į konkretaus posto muitinės pareigūno pareigas, o muitinės pareigūno teisinė padėtis ir jo pareigos neapibrėžiamos kaip konkrečios teritorinės muitinės pareigūno pareigos. Taip pat, pareiškėjo pareigas reglamentuojančiame pareigybės aprašyme, patvirtintame Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr. 1B-470, nenurodytas konkretus muitinės postas, kuriame bus visą tarnybos laiką atliekamos pareigos, o kaip tik J. S. pareigos apibrėžtos kaip Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresnysis inspektoriaus B lygio 7 kategorijos. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienos teritorinės muitinės veiklos zonoje yra veikiančių muitinės postų, nurodytų šių teritorinių muitinių struktūroje, teritorinės muitinės direktorius, vadovaudamasis Taisyklėmis, nustato ir, prireikus, keičia kiekvieno muitinės posto pareigūno, tarnaujančio teritorinėje muitinėje, pareigų atlikimo vietą. Tokio sprendimo priėmimas nekeičia pareigūnų teisinės padėties, todėl pareiškėjo motyvas, jog jo teisinė padėtis liko pakeista turi būti atmetamas kaip nepagrįstas. Pareigūnai, dirbantys postuose, išskyrus Mobiliųjų grupių postus, neturi pagrindo tikėtis, kad jų pareigų atlikimo vieta nebus keičiama. Pasirinkdami tokį darbą, pareigūnai prisiima ir pareigų atlikimo vietos kaitos riziką. Teritorinės muitinės direktorius, būdamas atsakingas už muitinei pavestų funkcijų vykdymą, sprendžia dėl žmogiškųjų išteklių paskirstymo tarp muitinės postų, todėl vadovaudamasis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 -01-02 įsakymo Nr. 1B-2 „Dėl įgaliojimų priimti sprendimus personalo valdymo klausimais suteikimo“ 1.3 p. suteiktų įgaliojimų ribose, turi teisę keisti teritorinės muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietą. Nagrinėjamu atveju Vilniaus teritorinės muitinės direktorė - D. K., vadovaudamasi Taisyklių 5.1, 5.3 ir 11 punktais bei minėtų Taisyklių 2017-08-22 įsakymo Nr. 1B-696 redakcijos 2.1.1 p., kuris numato, kad teritorinių muitinių direktoriai privalo užtikrinti, kad muitinės postų pareigūnų, kurie tame pačiame muitinės poste nepertraukiamai dirba 10 ir daugiau metų, per 2018-2019 m. būtų pakeista pareigų atlikimo vieta. 2018-02-12 priėmė įsakymą Nr. 1P(V) - 30 dėl pareigų atlikimo vietos nustatymo 38 postų pareigūnų atžvilgiu, tame tarpe ir J. S.. Priimto įsakymo 20 p. nustatoma, kad „J. S., Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui, atliekančiam pareigas Raigardo kelio poste, nuo 2018 -03-01 pareigų atlikimo vieta Šalčininkų kelio poste“. P. R. kelio poste dirba nuo 2002-07-01, todėl įgyvendinant jau minėtą Taisyklių 2017-08-22 įsakymo Nr. 1B-696 redakcijos 2.1.1 p. buvo būtina pareigūno pareigų atlikimo vietą nustatyti kitame Vilniaus teritorinės muitinės veiklos zonoje esančiame kelio poste.

11Pareigūnas savo skunde klaidingai teigia, jog priimant tokį sprendimą būtina buvo gauti jo raštišką sutikimą, tai motyvuoja LR DK 45 str. 1 d. Atsakovė nurodė, kad yra specialus teisės aktas, numatantis pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo tvarką, t. y. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015-05-12 įsakymu Nr. 1B-360 patvirtintos Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklės, kuriose nėra numatyta, jog toks sutikimas yra būtinas, kaip tik generalinis direktorius arba jo įgaliotas atstovas nustatęs būtinybę priima tokį sprendimą be pareigūno žinios, išskyrus jei pareigų atlikimo vieta keičiama Taisyklių 4 punkte nurodytu pagrindu. Nurodo, kad pareiškėjo teiginys, jog jis dėl pareigų vietos atlikimo pakeitimo patyrė labai didelių nepatogumų yra vertinamas kritiškai. Taisyklių 8 p. muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma ar keičiama, įvertinus muitinės postų darbo krūvius, reikiamos kvalifikacijos personalo poreikius konkrečiame muitinės poste, atstumą nuo muitinės posto pareigūno faktinės gyvenamosios vietos iki pareigų atlikimo ir kitas aplinkybes, reikšmingas užtikrinant muitinės postui pavestų funkcijų vykdymą. Remiantis Statuto 3 str. 7 d. įtvirtintą tarnybos muitinėje ypatumų kompensavimo principą - muitinės pareigūnų tarnybos ypatumai (įskaitant ir pareigų atlikimo vietos pakeitimą) yra kompensuojami Statute bei kituose teisės aktuose nustatytomis socialinėmis garantijomis. LR finansų ministro 2007-05-22 įsakymu Nr. IK-189 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleivių ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, pareigūnams yra kompensuojamos degalų įsigijimo išlaidos, jei važiuojama asmenine transporto priemone. Todėl teiginys, kad pareigų atlikimo vietos pakeitimo našta perkeliama ant pareigūnų pečių, nepagrįstas, kadangi institucija, remiantis Statuto 3 straipsnyje numatytais principais užtikrina, kad jiems būtų užtikrinamos geros darbo sąlygos. Pagal Taisyklių 5.5 punktą muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vieta gali būti keičiama muitinės posto pareigūno motyvuotu prašymu, todėl pareiškėjas turėjo teisę kreiptis į atsakovę su tokiu prašymu, kartu nurodant aplinkybes, dėl, jo teigimu, pablogėjusių darbo sąlygų, susijusių su nuvykimu į tarnybos vietą ir kt. Pareiškėjas nesikreipė į atsakovę su tokiu prašymu, be to po susipažinimo su įsakymu, kuriuo jis buvo perkeliamas į Šalčininkų kelio postą, nepateikė jokių pageidavimų ir nereiškė nepasitenkinimo buvusiam Raigardo kelio posto viršininkui.

12Atsakovė nurodė, kad 2018-02-12 Vilniaus teritorinės muitinės įsakymu Nr. 1 P(V)- 30 net aštuoni pareigūnai, atliekantys pareigas Raigardo kelio poste, buvo perkelti į kitus Vilniaus teritorinės muitinės veiklos zonoje veikiančius kelio postus, tame tarpe į Šalčininkų kelio postą. Ne vien J. S. atžvilgiu buvo priimtas toks sprendimas. Taisyklių nuostatuose nėra numatyta tvarkos, kokiu būdu ir tvarka pareigūnai, kurių atžvilgiu yra priimami sprendimai perkelti į kitą pareigų atlikimo vietą, turi būti supažindinti su tokiais įsakymais. Įsakyme, kuriuo pareiškėjas buvo perkeltas į Šalčininkų kelio postą, nėra nurodyta, kad pareigūnas turi būti supažindinamas pasirašytinai. Tokia tvarka yra paliekama posto viršininkų diskrecijos teisei. Nagrinėjamu atveju buvęs Raigardo kelio posto viršininkas G. S. 2018-02-12, 16.04 val. gavęs iš personalo skyriaus vyr. inspektorės N. B. elektroniniu paštu 2018-02-12 Vilniaus teritorinės muitinės įsakymą Nr. lP(V)-30, kuriuo 8 Raigardo kelio posto pareigūnų pereigų atlikimo vieta nustatoma kituose kelio postuose, tą pačią dieną 16.22 val. persiuntė jį Raigardo kelio posto pamainų viršininkams, bendruoju posto elektroniniu paštu vk80.raigardas@lrmuitine.lt. Taip pat, posto viršininkas įsakymo popierinį variantą patalpino posto pamainų pasitarimų salėje esančioje informacinėje lentoje, o rytinių pasitarimų metu visi pamainų pareigūnai su minėtu įsakymu buvo supažindinti žodžiu. Šiuos faktus patvirtina buvusio Raigardo kelio posto viršininko G. S. raštas dėl informacijos pateikimo Nr. 8VP10S-0-007 ir pridėtos elektroninių laiškų nuotraukos. Kiti pareigūnai nepareiškė nepasitenkinimo, jog jie laiku nesužinojo apie pareigų atlikimo vietos keitimą, laikytina, kad visi pareigūnai, tarp jų ir pareiškėjas, su minėtu įsakymu supažindinti tinkamai.

13Atsakovė nurodo, kad labai kritiškai vertina pareiškėjo motyvą, kad jis apie įsakymą sužinojo tik 2018-04-10, kai gavo iš Vilniaus teritorinės muitinės raštą su pridėtais darbo grafikais. J. S. į Šalčininkų kelio posto darbo grafiką buvo įtrauktas nuo kovo mėnesio, o faktiškai pradėjo dirbti nuo 2018 -03-03, todėl sprendžiama, kad jam jau buvo žinoma jo nauja pareigų atlikimo vieta, bet jis nesikreipė nei į Raigardo kelio posto viršininką, nei į atsakovę su pageidavimu grąžinti jį į ankstesnę pareigų atlikimo vietą. Atsakovės nuomone, šioje byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad 2018 -02-12 įsakymas Nr. lP(V)-30, kuriuo J. S. pareigų atlikimo vieta yra perkelta į Šalčininkų kelio postą, yra priimtas laikantis teisės aktų, jis nekeičia teisinės pareigūno padėties, finansiniai nepatogumai yra kompensuojami finansų ministro nustatyta tvarka ir pats pareigūnas ,turintis teisę kreiptis į atsakovę su motyvuotu prašymu perkelti jį atgal į Raigardo kelio postą, to nepadarė.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovė skundą palaikė, prašė pilnai patenkinti, atsakovės atstovė su skundu nesutiko, prašė atmesti, kaip nepagrįstą.

15T e i s m a s

konstatuoja:

16Skundas atmestinas.

17Byloje kilo ginčas dėl VTM 2018-02-12 įsakymo Nr.1P(V)-30 20p. teisėtumo bei pagrįstumo.

18Byloje nustatyta, kad 2018-03-01 Vilniaus TM direktorės įsakymu Nr.1P(V)-30 (jo 20p.) pareiškėjas , vadovaujantis Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklių, patvirtintų 2015-05-12 MD generalinio direktoriaus įsakymu Nr.1B-360 „Dėl muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 5.1, 5.3 ir 11p. ir MD generalinio direktoriaus 2017-08-22 įsakymo Nr.1B-696 redakcijos 2.1.1p. nustatė pareiškėjui J. S., Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui, atliekančiam pareigas Raigardo kelio poste, nuo 2018-03-01 pareigų atlikimo vietą Šalčininkų kelio poste (b.l.64-66-įsakymas).Pareiškėjas ginčija minėtą įsakymą, nurodo, kad jis nebuvo derintas su pareiškėju, priimtas vienašališkai, be jo sutikimo, šis įsakymas sukėlė pareiškėjui nepagrįstai didelių nepatogumų, nes jo darbo vieta pasikeitė radikaliai, padidėjo atstumas iki jo gyvenamosios vietos, padidėjo išlaidos kurui, padidėjo laikas kelionėje į tarnybą. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015-05-12 įsakymu Nr.1B-360 patvirtintos Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklės reglamentuoja pareigų atlikimo vietos nustatymą ir keitimą. Minėtose taisyklėse numatyta ir apibrėžta muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietos sąvoka: „Muitinės departamento generalinio direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu nustatytas postas, kuriame pareigūnui yra pavesta atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas“. Tarnybos LR muitinėje statuto 12str.6d. numatyta, kad muitinės posto pareigūno tarnybos vieta apibrėžiama, kaip muitinės veiklos zona. Tokiu būdu muitinės posto pareigūnas nėra priimamas į konkretaus posto muitinės pareigūno pareigas, o muitinės pareigūno teisinė padėtis ir jo pareigos neapibrėžiamos kaip konkrečios teritorinės muitinės pareigūno pareigos. Kaip seka iš pareiškėjo pareigas reglamentuojančio pareigybės aprašymo, patvirtinto MD generalinio direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr.1B-470 (b.l.86-88), jame nenurodytas konkretus muitinės postas, o pareiškėjo pareigos apibrėžtos kaip Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresnysis inspektorius B lygio 7 kategorija. Teismas sutinka su atsakovės išdėstyta pozicija, jog kiekvienos teritorinės muitinės veiklos zonoje yra veikiančių muitinės postų, nurodytų šių teritorinių muitinių struktūroje, o teritorinės muitinės direktorius, vadovaudamasis Taisyklėmis , nustato ir , reikalui esant, keičia kiekvieno muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietą, nekeičiant jo teisinės padėties. Muitinės pareigūnų tarnyboje yra tam tikra pareigų atlikimo vietos kaitos rizika. Atsakovė, spręsdama žmogiškųjų išteklių paskirstymo tarp muitinės postų tvarką, siekiant tinkamai atlikti pavestas funkcijas, turi teisę keisti teritorinės muitinės posto pareigūno pareigų atlikimo vietą. Tai įtvirtinta ir MD generalinio direktoriaus 2012-01-02 įsakymu Nr.1B-2 „Dėl įgaliojimų priimti sprendimus personalo valdymo klausimais suteikimo“ 1.3p. Atsakovės direktorė, sutinkamai su Taisyklių 5.1, 5.3p. ir 11p.ir Taisyklių 2017-08-22 įsakymo Nr.1B-696 redakcijos 2.1.1p., kuriame numatyta, kad teritorinių muitinių direktoriai privalo užtikrinti, kad muitinės postų pareigūnų, kurie tame pačiame muitinės poste nepertraukiamai dirba 10 ir daugiau metų, per 2018-2019m. būtų pakeista pareigų atlikimo vieta, 2018-02-12 ir priėmė įsakymą Nr.1P(V)-30 dėl pareigų atlikimo vietos nustatymo pareigūnų atžvilgiu, tame tarpe ir pareiškėjo. P. R. kelio poste dirba nuo 2002-07-01, todėl, atsižvelgiant į minėtą Taisyklių 2017-08-22 įsakymo Nr.1B-696 red. 2.1.1.p. jo pareigų atlikimo vieta nustatyta kitame Vilniaus TM veiklos zonoje esančiame Šalčininkų kelio poste. Specialusis teisės aktas, numatantis pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir pakeitimo tvarką yra MD generalinio direktoriaus 2015-05-12 įsakymu Nr.1B-360 patvirtintos Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vietos nustatymo ir keitimo taisyklės. Šiose Taisyklėse numatyta, kad tik generalinis direktorius arba jo įgaliotas atstovas esant būtinumui priima sprendimą be pareigūno žinios, išskyrus jei pareigų atlikimo vieta keičiama Taisyklių 4p. pagrindu, pareigūno sutikimas nėra būtinas. Taisyklių 8p. nurodyta, kad muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma ar keičiama , įvertinus muitinės postų darbo krūvius, personalo poreikius, atstumą nuo muitinės posto iki pareigūno faktinės gyvenamosios vietos ir pan. Kaip seka iš LR finansų ministro 2007-05-22 įsakymo Nr.1K-189 „Dėl Lietuvos respublikos muitinės postų pareigūnų, pagal tarnybos pobūdį važinėjančių tarnybiniais tikslais keleivių ar asmeniniu transportu, taip pat vykstančių į tarnybos vietą ir iš jos, važiavimo išlaidų, išskyrus taksi, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, pareigūnams yra kompensuojamos degalų įsigijimo išlaidos jei važiuojama asmenine transporto priemone, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl vykimo į tarnybą sąnaudų padidėjimo, nėra pagrįstos, kadangi yra numatyta kompensavimo tvarka.Sutinkamai su Taisyklių 5.5p. nuostatomis, muitinės posto pareigūno tarnybos atlikimo vieta gali būti keičiama pareigūno motyvuotu prašymu, nurodant aplinkybes, tame tarpe ir pablogėjusias sąlygas, susijusias su nuvykimu į tarnybos vietą. Pareiškėjas šia savo teise nepasinaudojo. Pareiškėjas nurodo, kad su įsakymu apie jo perkėlimą iš Raigardo kelio posto į Šalčininkų kelio postą jis susipažino tik 2018-04-10, gavęs iš atsakovės raštą su pridėtais darbo grafikais. Tačiau byloje nustatyta, kad į Šalčininkų kelio posto darbo grafiką pareiškėjas buvo įtrauktas nuo 2018m. kovo mėn., o nuo 2018-03-03 faktiškai pradėjo dirbti, todėl laikytina, kad jam jau buvo žinoma nauja pareigų atlikimo vieta. Kaip seka iš bylos medžiagos, , buvęs Raigardo kelio posto viršininkas G. S. 2018-02-12 gavęs 2018-02-12 VTM įsakymą Nr.1P(V)-30, kuriuo net 8 Raigardo kelio posto pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma kituose kelio postuose, šį įsakymą persiuntė tą pačią dieną Raigardo kelio posto pamainų viršininkams elektroniniu paštu, o popierinį šio įsakymo variantą patalpino posto pamainų pasitarimų salėje esančioje informacinėje lentoje, rytinių pasitarimų metu su šiuo įsakymu pareigūnai buvo supažindinti žodžiu, tai įrodo G. S. 2018-04-09 raštas Nr.8VP10S-0-007 (b.l.89) bei minėtų elektroninių laiškų kopijos (b.l.90,91). Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad pareiškėjas tinkamai buvo informuotas apie skundžiamą Įsakymą bei su juo supažindintas. Teismas, vertindamas visus byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimo dėl atsakovės 2018-02-12 įsakymo Nr.1P(V)-30, kuriuo jo pareigų atlikimo vieta yra perkelta į Šalčininkų kelio postą. Skundas šioje dalyje atmestina, kaip nepagrįstas Atmetus šį reikalavimą, netenkintinas ir išvestinis reikalavimas įpareigoti atsakovę nustatyti pareiškėjo tarnybos vietą Vilniaus TM Raigardo kelio poste, t.y. grąžinti į ankstesnę tarnybos vietą. Esant nurodytoms aplinkybėms pareiškėjo skundas atmestinas, kaip nepagrįstas (ABTĮ 88str.1p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

2084 straipsniu, 86 straipsnio 2 dalimi, 132 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

21Pareiškėjo J. S. skundą atmesti.

22Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūratė... 2. teismas... 3. Pareiškėjas J. S., patikslindamas skundą, prašė teismo: panaikinti... 4. Pareiškėjas nurodė, kad priimant į tarnybą Vilniaus teritorinėje... 5. Nuo 2018-03-01 vienašališku Vilniaus teritorinės muitinės direktorės... 6. Nei Valstybės tarnybos įstatymas, nei Statutas, reguliuojantys tarnybos... 7. Mano, kad nustatant teisinį reguliavimą turi būti paisoma ne vien tarnybos,... 8. Muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą muitinėje, atleidimo iš jos... 9. Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Statuto atskirų straipsnių pakeitimai,... 10. Atsakovė - Vilniaus teritorinė muitinė – su pareiškėjo skundu nesutiko,... 11. Pareigūnas savo skunde klaidingai teigia, jog priimant tokį sprendimą... 12. Atsakovė nurodė, kad 2018-02-12 Vilniaus teritorinės muitinės įsakymu Nr.... 13. Atsakovė nurodo, kad labai kritiškai vertina pareiškėjo motyvą, kad jis... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovė skundą palaikė, prašė... 15. T e i s m a s... 16. Skundas atmestinas.... 17. Byloje kilo ginčas dėl VTM 2018-02-12 įsakymo Nr.1P(V)-30 20p. teisėtumo... 18. Byloje nustatyta, kad 2018-03-01 Vilniaus TM direktorės įsakymu Nr.1P(V)-30... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 20. 84 straipsniu, 86 straipsnio 2 dalimi, 132 straipsnio 1 dalimi, teismas... 21. Pareiškėjo J. S. skundą atmesti.... 22. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...