Byla A-180-262-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (pranešėja), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Algirdo Taminsko,

2sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,

3šalims nedalyvaujant,

4rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. gegužės 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. M. skundą atsakovui Plungės rajono policijos komisariatui, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 5155,52 Lt nesumokėto darbo užmokesčio dalį Nurodė, kad 2002 – 2004 metais dėl Konstitucinio Teismo 2004-12-13 nutarimu neteisėtais pripažintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-05-20 nutarimo Nr. 686 ,,Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 m. II pusmetį“ bei 2003-01-17 nutarimo Nr. 53 ,,Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ taikymo jam atsakovas išmokėjo ne visą pagal įstatymus priklausiusį darbo užmokestį. Teigė, kad su atsakovo įsakymais, kurias buvo nustatomas darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas, nebuvo supažindintas. Atsiskaitymo lapeliuose apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį nebuvo nuorodų apie darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymą.

7Atsakovas Plungės rajono policijos komisariatas ir tretysis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad pareiškėjui darbo užmokestis buvo skaičiuojamas, taikant darbo užmokesčio indeksavimą pagal galiojančius teisės aktus. Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog darbdavys gali keisti darbo apmokėjimo sąlygas, kai toks reguliavimas yra nustatytas įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose. Konstitucinis Teismas tik 2004-12-13 nutarimu konstatavo, kad teisės aktai dėl darbo užmokesčio indeksavimo ir su tuo susijęs darbo užmokesčio sumažinimas prieštarauja Konstitucijai. Įstatymas ar kitas Seimo aktas, Lietuvos Respublikos Prezidento, Vyriausybės aktas negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas prieštarauja Konstitucijai arba įstatymams (Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalis, Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 1 dalis). Nėra pagrindo teigti, kad atsakovas, neišmokėdamas viso priklausančio darbo užmokesčio, neveikė taip, kaip pagal teisės aktus privalėjo veikti. Taip pat nėra Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nustatytų valstybės civilinės atsakomybės pagrindų. Pabrėžė, kad pareiškėjui sumažintas darbo užmokestis buvo mokamas vadovaujantis atitinkamais atsakovo įsakymais, kurie yra įvykdyti. Be to, šie įsakymai įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčyti ir jiems apskųsti pareiškėjas yra praleidęs vieno mėnesio terminą

8Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2005 m. gegužės 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

9Teismas nustatė, kad atsakovui 2002 – 2004 metų laikotarpiu nepakako lėšų visam pareiškėjui priklausančiam atlyginimui mokėti, todėl, apskaičiuojant darbo užmokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-05-20 nutarimu Nr. 686 ,,Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų antrą pusmetį“ patvirtintomis Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 m. II pusmetį taisyklėmis, 2003-01-17 nutarimu Nr. 53 ,,Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis, buvo taikomas darbo užmokesčio indeksavimo koeficientas ir pareiškėjui nebuvo išmokėta dalis darbo užmokesčio. Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarimu pripažino, kad teisės aktai, kuriais vadovavosi atsakovas, taikydamas darbo užmokesčio indeksavimo koeficientą, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio l daliai, 23 straipsnio l ir 2 dalims, 29 straipsniui. Tačiau, Klaipėdos apygardos administracinio teismo teigimu, atsižvelgiant į Konstitucijos 7, 102, 107 straipsnių nuostatas, įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Kol nėra atitinkamo Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu. Taigi atsakovas, ginčo laikotarpiu taikydamas indeksavimo koeficientus, ko pasekmėje pareiškėjui ir neišmokėta dalis darbo užmokesčio, veikė teisėtai. Įsakymai indeksavimo koeficientų taikymo nėra panaikinti ar nuginčyti teismine tvarka. Teisės aktai, Konstitucinio Teismo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, negali būti taikomi santykiams, atsirandantiems po Konstitucinio Teismo sprendimo dėl šių aktų prieštaravimo Konstitucijai oficialaus paskelbimo, tačiau iki šio momento taikant teisės aktus priimtiems sprendimams šių aktų pripažinimas prieštaraujančiais Konstitucijai reikšmingas tiek, kiek šie sprendimai nėra įvykdyti — nesukėlę realių teisinių pasekmių (Konstitucinio Teismo 2003 m. gegužės 13 d. sprendimas, Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalis). Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo pareiškėjai grindžia savo reikalavimą, įsigaliojo 2004 m. gruodžio 18 d., o atsakovo sprendimai nemokėti pareiškėjams visos pareiginės algos įvykdyti iki šio nutarimo paskelbimo, todėl Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies nuostata neišmokėtai pareiškėjo atlyginimo daliai netaikytina.

10Apeliacinius skundu pareiškėjas prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują – pareiškėjo skundą patenkinti. Mano, kad kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą (Konstitucijos 48 straipsnis). Pabrėžia, kad apie atlyginimo sumažinimą, vadovaujantis Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalimi), jis privalėjo būti iš anksto įspėtas. Pareiškėjo raštiško sutikimo dėl darbo užmokesčio mažinimo, taikant indeksavimo koeficientą, nėra. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo bendruoju teisės principu ex injuria jus non oritur (iš neteisės teisė neatsiranda), taip pat Darbo kodekso 298 straipsniu.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12apeliacinis skundas tenkinamas.

13Pareiškėjas prašo priteisti 2002 – 2004 metais dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo atsakovo neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, nesiekdamas pripažinti neteisėtu tam tikro administracinio akto, veiksmo ar neveikimo. Tokio reikalavimo dalykas yra konkrečių piniginių sumų priteisimas. Reikalavimas priteisti negautą darbo užmokestį taip pat nelaikytinas reikalavimu dėl žalos atlyginimo ir nesiejamas su darbo užmokesčio nesumokėjusio subjekto (institucijos) kalte.

14Darbo užmokesčio indeksavimo koeficientai Plungės rajono policijos komisariato pareigūnams buvo nustatyti komisariato viršininko 2002 - 2004 įsakymais, priimtais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 686 ,,Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų antrą pusmetį“ patvirtintomis Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 m. II pusmetį taisyklėmis, 2003 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 53 ,,Dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklėmis. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalis (2002 m. gruodžio 10 d. redakcija), taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 686 ,,Dėl darbo užmokesčio skaičiavimo valstybės tarnautojams 2002 metų II pusmetį“ ir šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiavimo 2002 metų II pusmetį taisyklės, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklių“ 1 ir 2 punktai bei šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

15Valstybės tarnautojų reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo taikytinas Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų senaties terminas. Iki to momento, kada teisė pareikšti skundą ar ieškinį teisme gali būti įgyvendinta, negali būti laikoma, kad valstybės tarnautojo atžvilgiu atsiradusi darbo užmokesčio nepriemoka yra laikoma ,,įvykdytu sprendimu“ Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme (Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1 – 638/2005). Pareiškėjai į teismą dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo kreipėsi nepažeisdami terminų, nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti. Pareiškėjų teisės buvo pažeistos nesumokėjus jam pagal įstatymus priklausančio darbo užmokesčio. Administracinių aktų (atsakovo įsakymų), nustatančių darbo užmokesčio indeksavimo koeficientą, nenuginčijamas neužkerta kelio reikalauti paties negauto darbo užmokesčio priteisimo.

16Sprendimas dėl skundo turi būti priimamas vadovaujantis sprendimo priėmimo dieną galiojančiomis teisės normomis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219/2004). Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, priimant sprendimą šioje byloje, Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimu pripažintos neteisėtomis teisės normos nebegalėjo būti taikomos. Taigi yra išnykęs teisinis pagrindas, kuriuo atsakovas galėtų grįsti Valstybės tarnybos įstatyme nustatyto darbo užmokesčio nemokėjimą pareiškėjams.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovo pažymos (b.l. 7) patvirtina, kad pareiškėjui dėl darbo užmokesčio indeksavimo koeficiento taikymo buvo neišmokėta tokia suma, kurią nurodė ir pats pareiškėjas. Ši suma jam ir priteistina.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19apeliacinį skundą patenkinti.

20Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2005 m. gegužės 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują: pareiškėjo skundą patenkinti - priteisti J. M. iš atsakovo Plungės rajono policijos komisariato 5155, 52 Lt (penkis tūkstančius šimtą penkiasdešimt penkis Lt 52 ct) neišmokėto darbo užmokesčio.

21Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai