Byla I-8681-142/2007
Dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007 10 16 sprendimo Nr. 1P-210 panaikinimo atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiasis suinteresuotas asmuo V. M

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė), Raimondo Blauzdžiaus ir Halinos Zaikauskaitės (pranešėja), sekretoriaujant Alicijai Ščerbaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Olgai Markovai, atsakovės Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovei Leokadijai Daujotaitei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Vilniaus teritorinės muitinės prašymą dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007 10 16 sprendimo Nr. 1P-210 panaikinimo atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiasis suinteresuotas asmuo V. M..

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2007 10 16 raštu „Dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą“ Nr. 1P-210 pranešė Vilniaus teritorinės muitinės viršininkui, kad apsvarstė prašymą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą ir, vadovaudamasi Kolektyvinės sutarties 35 punktu, nesutinka su 2007 09 26 Tarnybinio patikrinimo išvadą pasirašiusios komisijos siūlymu dėl tarnybinės nuobaudos V. M., Vilniaus teritorinės muitinės posto pamainos viršininkui, atliekančiam pareigas Kenos geležinkelio poste, profesinės sąjungos Integracijos į ES komiteto nariui.

4Vilniaus teritorinė muitinė (toliau – Vilniaus TM) padavė teismui prašymą panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007 10 16 sprendimą Nr. 1P-210, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto pamainos viršininkui V. M., atliekančiam pareigas Kenos geležinkelio poste.

5Paaiškina, kad Vilniaus TM nesutinka su profesinės sąjungos atsisakymu duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Būtinumas skirti tarnybinę nuobaudą V. M. yra susijęs su pareigūno netinkamu pareigų atlikimu dirbant posto pamainos viršininko pareigose, teisės aktų, reglamentuojančių posto pamainos viršininko pareigas pažeidimu, o ne jo naryste profesinėje sąjungoje. Būtinybė gauti sutikimą skirti nuobaudą profesinės sąjungos nariui garantuoja, kad bus išvengta galimybės diskriminuoti pareigūnus dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. Dėl to profesinė sąjunga tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrįstumą privalo vertinti tik tuo atžvilgiu, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės ir visuomeninės veiklos profesinėje sąjungoje.

6Remiasi Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimu, aprobuotu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2006 07 03 pasitarime, Administracinėmis bylomis Nr. A-1240/2003, A-3-170-2004, A/8-265/2007, A/8-673/2007, TDO konvencijos Nr. 165 1 straipsniu, Konstitucinio Teismo 1999 01 14 nutarime pateiktu Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 d. išaiškinimu.

7Taip pat paaiškina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įvertino Vilniaus TM ir Vilniaus TM įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinės sutarties (toliau – Kolektyvinė sutartis) 4 straipsnio 35 punkto nuostatą, kurią profesinė sąjunga grindžia savo atsisakymą duoti sutikimą.

8Pareiškėja aiškina, kad tarnybinę nuobaudą V. M. ketinama skirti ne dėl jo dalyvavimo profesinės sąjungos veikloje, o siekiant užtikrinti tinkamą drausmę. Tai patvirtina 2007 10 16 Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos raštas Nr. 1P-210, kuriame atsisakymas grindžiamas vien tik tuo, kad tarnybinio patikrinimo išvada yra nepagrįsta ir neobjektyvi. Mano, kad tokiu būdu profesinė sąjunga įgyja nepagrįstą pranašumą prieš Vilniaus TM, trukdo įgyvendinti tinkamos drausmės užtikrinimą, pažeidžia viešąjį interesą, nes profesinės sąjungos nariams negali būti suteikiamos išskirtinės sąlygos bei privilegijos skiriant tarnybinę nuobaudą, nesusijusią su dalyvavimu profesinės sąjungos veikloje.

9Aiškina, kad nėra duomenų, jog tarnybinę nuobaudą V. M. ketinama skirti už jo veiklą profesinėje sąjungoje, todėl profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu. Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė palaikė prašymą.

10Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepime į prašymą paaiškina, kad Vilniaus teritorinėje muitinėje 2005 06 30 pasirašyta ir galioja kolektyvinė sutartis. Profesinė sąjunga mano, kad sudarant kolektyvinę sutartį būtina tik viena sąlyga – neturi būti įtrauktos nuostatos prieštaraujančios galiojantiems teisės aktams ir pabloginančios pareigūnų padėtį. Paaiškina, kad muitinės pareigūnų tarnybą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Tarnybos LR muitinėje statutas bei kiti teisės aktai. Teigia, kad Kolektyvinė sutartis yra teisės aktas, kuriuo darbdavys privalo vadovautis. Profesinės sąjungos nuomone, vadovaujantis Kolektyvinės sutarties 35 punktu profesinė sąjunga galėjo vertinti visas tarnybinės nuobaudos skyrimo aplinkybes. Profesinė sąjunga susipažinusi su Tarnybinio patikrinimo išvada bei surinkta medžiaga, atsisakydama duoti sutikimą skirti nuobaudą, vadovavosi Kolektyvinės sutarties 35 punktu. Prašo atmesti prašymą kaip nepagrįstą. Teisminio bylos nagrinėjimo metu profesinės sąjungos atstovė palaikė atsiliepimo argumentus. Papildomai rėmėsi Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsniu ir teigė, kad šiame straipsnyje numatytos garantijos leidžia vadovautis Kolektyvinės sutarties nuostatomis.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo V. M. atsiliepime į skundą taip pat vadovaujasi Kolektyvinės sutarties 35 punktu. Teigia, kad profesinė sąjunga, svarstydama sutikimą tarnybinei nuobaudai skirti pagrįstai vadovavosi Kolektyvinės sutarties nuostatomis. Teisminio nagrinėjimo metu palaikė profsąjungos poziciją.

12Teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad prašymas tenkintinas.

13Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad darbuotojui, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis renkamojo organo sutikimas. Tarnybos Lietuvos Respublikoje muitinėje statuto (toliau Statutas) 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje. Muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus. Muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams. Šalys teisingai aiškina, kad 2005 06 30 Vilniaus teritorinė muitinė ir jos darbuotojų profesinė sąjunga sudarė kolektyvinę sutartį, kurios 35 punktas nustato, kad prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą darbuotojui, išrinktam į atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos sutikimas ir dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį. Šiuo sutarties punktu šiuo atveju ir rėmėsi profesinė sąjunga. Tačiau minėtas Kolektyvinės sutarties punktas gali būti taikomas tik tiek, kiek netrukdo muitinės įstaigai vykdyti savo tiesiogines funkcijas ir kiek neprieštarauja Statutui. Tokia išvada daroma ir dėl to, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1999 01 14 nutarime išaiškino, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu siekiama apsaugoti profesinių sąjungų renkamų organų narius nuo galimo darbdavių diskriminavimo dėl jų veiklos profesinės sąjungos renkamuose organuose. Tai pažymima ir pačiame Profesinių sąjungų įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje, kurioje nurodyta, kad šio įstatymo taikymo ypatybės atitinkamose statutinėse organizacijose gali būti nustatytos šių organizacijų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

14Iš atsakovės 2007 10 16 atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui turinio matyti (b. l. 6-7, 77-78), jog atsisakymas argumentuojamas būtent tuo, kad atliekant tarnybinį tyrimą buvo nesilaikoma Statuto 33-39 straipsnių reikalavimų bei Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklių, patvirtintų Finansų ministro 2003 09 26 įsakymu Nr. 1K-237, nuostatų, atsisakyme vertinamos faktinės padaryto pažeidimo aplinkybės ir daroma išvada, kad pareigūnas pažeidimo iš vis nepadarė. Tačiau šiame rašte nėra jokių argumentų ar motyvų, patvirtinančių, kad pareigūną norima bausti būtent už tai, kad jis yra aktyvus profesinės sąjungos renkamojo organo narys. Dėl to daroma išvada, kad atsisakymas duoti sutikimą yra nepagrįstas, prieštarauja teisės aktams ir profesinės sąjungos uždaviniams. Profesinei sąjungai nedraudžiama ginti profesinės sąjungos narį, jeigu jam bus nepagrįstai paskirta nuobauda, ir tokiu atveju profesinė sąjunga realizuos savo teises. Tačiau profesinė sąjunga negali absoliučiai atimti galimybę iš įstaigos vadovybės nubausti už tarnybinius nusižengimus profesinės sąjungos narį, įvertinti vadovybės pavedimu atliktą tyrimą kaip neteisėtą, neobjektyvų ir neišsamų ir taip nutraukti tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą. Tokiu atveju būtų diskriminuojami kiti darbuotojai ir muitinės įstaiga neturėtų galimybių tinkamai vykdyti savo funkcijas. Dėl šių aplinkybių ir teismas nevertina atlikto tarnybinio tyrimo. Šis tyrimas sukels teisines pasekmes tik tuo atveju, jei bus paskirta tarnybinė nuobauda. Kadangi proceso dalyviai taip pat nenurodė, kad tarnybinis tyrimas buvo atliktas tendencingai dėl V. M. veiklos profesinėje sąjungoje, tokios aplinkybės nenurodytos ir skundžiamame atsisakyme duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, laikoma, kad atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.

15Priešingu atveju profesinė sąjunga galėtų daryti neigiamą poveikį muitinės įstaigos funkcijų įgyvendinimui. Teismas vadovaujasi ir tuo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2004 m. balandžio 13 d. nutartyje konstatavo, jog profesinės sąjungos renkamas organas, spręsdamas klausimą dėl išankstinio sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui - profesinės sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tuo požiūriu, ar nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba veiklos profesinėse sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų (pažeidimo fakto įrodytumo, veikos kvalifikavimo, skirtinos nuobaudos rūšies).

16Šiuo konkrečiu atveju dar įvertinama ir tai, kad profesinė sąjunga remiasi Kolektyvinės sutarties 35 punktu. Tai, kad šia Kolektyvinės sutarties nuostata remtis nėra pagrindo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė 2007 03 09 nutartimi administracinėje byloje Nr. A8-265/2007 ir 2007 09 28 nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-791-07. Teismas vadovaujasi Konstitucinio Teismo 2007 10 27 nutarime (Valstybės žinios, 2007 10 27, 111-4549) išdėstytomis nuostatomis dėl precedento taikymo teismų praktikoje ir tuo, kad minėtos administracinės bylos yra identiškos šiai bylai.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ABTĮ 85str.- 88str. 1 p., 127str., teismas

Nutarė

18pareiškėjos Vilniaus teritorinės muitinės prašymą tenkinti. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. 1P-210, kuriuo atsisakoma duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto pamainos viršininkui V. M., atliekančiam pareigas Kenos geležinkelio poste.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai