Byla T-XX-68-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo V. M. skundą atsakovams Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų ir valstybei, atstovaujamai Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, dėl darbo užmokesčio ir žalos atlyginimo priteisimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė priteisti 259,16 Lt darbo užmokesčio, 185,25 Lt nepagrįstai iš darbo užmokesčio išskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų bei 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

4Pareiškėjas nurodė, kad atlieka laisvės atėmimo bausmę. Valstybės įmonės prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų (dabartinis pavadinimas – Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų) direktoriaus 2007 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 4 jis buvo priimtas dirbti šioje įmonėje pagalbinio darbininko pareigose, taip pat minėtos įmonės direktoriaus 2008 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 7/05-33 buvo priimtas dirbti liftininko pareigose. Iš minėtų pareigų pareiškėjas buvo atleistas atitinkamai 2010 m. sausio 11 d. ir 2009 m. gruodžio 14 d., tačiau su juo nebuvo tinkamai atsiskaityta už atliktą darbą. Liko nesumokėta 259,16 Lt pagal Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 228 patvirtinto Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1 priedą jam priklausančio darbo užmokesčio. Be to, išmokant darbo užmokestį, neteisėtai (nesant įstatymuose numatyto pagrindo) buvo išskaičiuota 185,25 Lt privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad dėl Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų neteisėtų veiksmų nesumokant viso priklausančio darbo užmokesčio bei nepagrįstai išskaičiuojant privalomojo sveikatos draudimo įmokas patyrė neturtinę žalą, kurią įvertina 1 000 Lt.

5Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjas reikalauja priteisti neišmokėtą darbo užmokestį bei atlyginti su šio užmokesčio neišmokėjimu susijusią neturtinę žalą. Santykiai, iš kurių kyla ginčas, reglamentuojami darbo teisės normų (Darbo kodekso 250, 295, 298 straipsniai). Byla yra civilinio pobūdžio, todėl turėtų būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme.

6Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

7Byla teisminga administraciniam teismui.

8Valstybės įmonės prie pataisos namų yra specialios įmonės, priklausančios bausmių vykdymo sistemai. Šių įmonių veiklos pagrindinis tikslas – išmokyti nuteistuosius gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis (Bausmių vykdymo kodekso 125 straipsnio

98 dalis). Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme darbas nėra visiškai laisvai pasirenkamas ir šį darbą bei apmokėjimą už jį specialiai reglamentuoja bausmių vykdymo teisės aktai (Bausmių vykdymo kodekso 125-135 straipsniai, Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 228 patvirtintas Suimtųjų ir nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas). Valstybės įmonių prie pataisos namų veikla įgyvendinant bausmių vykdymo teisės normas dėl nuteistųjų darbo bei organizuojant nuteistųjų darbą (apmokant už jį) laikytina viešojo administravimo veikla, o žala, padaryta vykdant šią veiklą, laikytina žala, padaryta viešojo administravimo srityje.

10Nagrinėjamu atveju pareiškėjas būtent ir reikalauja priteisti jam, kaip nuteistajam, neišmokėtą darbo užmokestį bei iš darbo užmokesčio padarytas išskaitas, taip pat prašo su tuo susijusio neturtinės žalos atlyginimo. Ginčas iš esmės keliamas viešojo administravimo srityje, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai; Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta byloje V. B. prieš valstybę, atstovaujamą Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų).

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga administraciniam teismui.

13Bylą pagal pareiškėjo V. M. skundą atsakovams Pravieniškių valstybės įmonei prie pataisos namų ir valstybei, atstovaujamai Pravieniškių valstybės įmonės prie pataisos namų, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, dėl darbo užmokesčio ir žalos atlyginimo priteisimo grąžinti Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai