Byla I-186-621/2017
Dėl nekilnojamojo turto registro duomenų panaikinimo atsakovui valstybės įmonei Registrų centro Šiaulių filialui; tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, valstybės įmonė Registrų centras

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žano Kubecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jarūnės Sedalienės ir Virginijaus Stankevičiaus, sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei, dalyvaujant pareiškėjo Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovui V. M., dalyvaujant atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo atstovui R. B., nedalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovui ir valstybės įmonės Registrų centras atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“ skundą dėl nekilnojamojo turto registro duomenų panaikinimo atsakovui valstybės įmonei Registrų centro Šiaulių filialui; tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, valstybės įmonė Registrų centras.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2016 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. (8.4.3.)ŠG-1638 (toliau – ir VĮ Registrų centro Šiaulių filialas) ir valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2016 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. cspr1-249 (toliau – ir VĮ Registrų centras); įpareigoti VĮ Registrų centro Šiaulių filialą pakeisti įrašą ir įregistruoti Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“ (( - )) vardu nuosavybės teisę į 1955/202719 dalis pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ( - ).

5Pareiškėjo atstovas teismo posėdžių metu nurodė, jog palaiko skunde išdėstytus argumentus. VĮ Registrų centro Šiaulių filialo darbuotojai dėl atidumo stokos ir/ar aplaidumo padarė akivaizdžių klaidų įregistruojant kitą juridinį asmenį (Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“), kaip patalpos, esančios ( - ), savininką. VĮ Registrų centro Šiaulių filialo darbuotojas tikrindamas dokumentus negalėjo nepastebėti, kad įgaliojimą su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ anspaudu ir pasirašytą Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės tvarkyti dokumentus pateikė R. K. įgaliota Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“. Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“, kaip atskiras juridinis asmuo, nieko neįgaliojo už ją tvarkyti dokumentus, susijusius su patalpomis, esančiomis ( - ). VĮ Registrų centro Šiaulių filialas 2016 m. gruodžio 5 d. atsiliepime Nr. (8.4.3.) ŠG-2120 teigia, jog neva nežinojo, kad Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ yra du skirtingi juridiniai asmenys. Šis teiginys visiškai nepagrįstas, nes 2009 m. rugpjūčio mėnesį Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ juridinių asmenų registre įregistravo savo įstatus su visais rekvizitais ir pareiškėjui buvo išduotas 2009 m. rugpjūčio 18 d. registravimo pažymėjimas Nr. 125941; VĮ Registrų centro išduotame nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše 2007 m. kovo 14 d. ir 2014 m. spalio 13 d. yra nurodyti visi rekvizitai. Pažymėjo, kad tiek viename, tiek antrame dokumente patalpų įregistravimo pagrindas nurodytas tas pats – 1999 m. vasario 7 d. panaudos sutartis ir 2000 m. vasario 1 d. priėmimo–perdavimo aktas Nr. 2. Taigi, teiginys, kad VĮ Registrų centras neturėjo duomenų apie du atskirus juridinius asmenis, yra nepagrįstas. Mano, kad VĮ Registrų centras taip bando pateisinti savo darbuotojų padarytas klaidas. Teismo posėdžio metu diskusija kilo dėl 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akto, kurio kopiją patvirtino Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarė G. K. 2013 m. vasario 5 d. Nr. 883, pavadinimo, t. y. Lietuvos darbininkų sąjungos Šiaulių miesto organizacija. Kaip pareiškėjas ir minėjo, rašant pavadinimą buvo padaryta klaida, nes aktą pasirašė Šiaulių darbininkų sąjungos pirmininkė B. E. ir vyr. buhalterė L. I.. Taip pat pažymėjo, kad antspaudas yra Šiaulių darbininkų sąjungos su Šiaulių miesto herbu. Mano, kad, kad VĮ Registrų centro Šiaulių filialas netinkamai atliko registraciją dėl to nukentėjo pareiškėjas ir yra priverstas bylinėtis. Palaiko 2016 m. lapkričio 10 d. skunde nurodytus reikalavimus. Papildomai prašo teismo prašo bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams, pranešti apie tai prokurorui pagal Baudžiamojo kodekso 182 ir 300 straipsnius. Taip pat priteisti iš atsakovo patirtas išlaidas, kurias sudaro bylinėjimosi išlaidos ir sumokėtas žyminis mokestis 310 Eurų.

6Atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas teismo posėdžių metu nurodė, jog visi argumentai yra išdėstyti atsiliepime, prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad 2013 m. prašymą teikė Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ su tinkamu įgaliojimu, prašė įregistruoti nuosavybės teises į patalpas, įgaliojimas atitiko prašymo turinį. Šiaulių miesto darbininkų sąjunga nesikreipė dėl nuosavybės teisės į patalpą įregistravimo nekilnojamojo turto registre savo vardu, nors jos atstovas pasirašė 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo aktą, o 2007 m. kovo mėn. teikė prašymus įregistruoti nekilnojamojo turto registre Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuosavybės teisę į patalpą ir Šiaulių miesto darbininkų sąjungos nuomos teisę į šią patalpą. Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ turėtų ginčyti Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ nuosavybės teisę į patalpą, bet ne ginčyti įrašus nekilnojamojo turto registre. Turėtų įrodyti, kad 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo aktą pasirašė ir turtą priėmė į balansą Šiaulių miesto darbininkų sąjunga. Šiame akte įrašyta – Lietuvos darbininkų sąjunga Šiaulių miesto organizacija; Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ kaip juridinis asmuo tokio pavadinimo niekad neturėjo. Žodis organizacija netapatus žodžiams darbininkų sąjunga ir teritoriniam registratoriui pateiktuose kituose dokumentuose nėra Šiaulių miesto darbininkų sąjungos pavadinime žodžių Lietuvos darbininkų sąjunga. Akte nėra juridinio asmens kodo, nors tokį kodą jau turėjo. Juridinis asmuo Lietuvos darbininkų sąjunga tokiu pavadinimu buvo iki 2002 m. birželio 27 d. Aktą pasirašė B. E. kaip Šiaulių darbininkų sąjungos pirmininkė ir uždėjo Šiaulių darbininkų sąjungos antspaudą. Galima manyti, kad B. E. veikė Lietuvos darbininkų sąjungos vardu ir buvo jos įgaliota. Kam atstovavo vyr. buhalterė L. I., akte nenurodyta.

7Trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 143). Pateikė teismui atsiliepimą (b. l. 78), kuriame nurodė, jog su pareiškėjo skundu nesutinka, palaiko VĮ Registrų centro 2016 m. spalio 12 d. sprendime Nr. cspr1-249 išdėstytus motyvus.

8Trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. 2017 m. balandžio 24 d. teisme gautas pranešimas, kuriame nurodė, kad gavo teismo pranešimą apie vyksiantį teismo posėdį, palaiko atsiliepime išdėstytą poziciją, prašo nagrinėti bylą trečiajam suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant (b. l. 160). Atsiliepimu (b. l. 69–71) prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Pareiškėjo Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

10Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo atsisakymo pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis dėl jų neatitikimo teritoriniam registratoriui pateiktiems dokumentams, teisėtumas ir pagrįstumas.

11Pareiškėjas Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2016 m. rugsėjo 6 d. kreipėsi į VĮ Registrų centro Šiaulių filialą su prašymu ištaisyti registro duomenis patalpų (Nr. ( - )) savininku nurodant Šiaulių apskrities profesinę sąjungą „Solidarumas“, j. a. k. ( - ).

12VĮ Registrų centro Šiaulių filialas 2016 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. (8.4.3.)ŠG-1638 pareiškėjo prašymą atsisakė patenkinti, nurodė, kad neturi pagrindo keisti įrašų Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. ( - )), išregistruojant Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, j. a. k. ( - ) nuosavybės teisę į 1955/202719 dalis pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ( - ) ir įregistruojant Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“, j. a. k. ( - ) nuosavybės teisę į 1955/202719 dalis pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ( - ). Teritoriniam registratoriui nepateikti dokumentai, patvirtinantys registro duomenų pasikeitimą. Įrašai Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr. ( - )) atitinka teritoriniam registratoriui pateiktus dokumentus.

13Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo 2016 m. spalio 5 d. skundą, 2016 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. cspr1-249 paliko galioti VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2016 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. (8.4.3.)ŠG-1638. Nurodė, kad 2013 m. balandžio 8 d. į Šiaulių filialą kreipėsi Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė R. K. su prašymu 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akto pagrindu įregistruoti Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ nuosavybės teisę į 19,55 kv. m patalpas. 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo aktu Specialusis fondas veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti perdavė, o Lietuvos darbininkų sąjungos Šiaulių organizacija priėmė 19,55 kv. m patalpas, esančias ( - ). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nuosavybės teisė į 1955/202719 dalį gyvenamojo namo nuo 2007 m. kovo 19 d. iki 2013 m. balandžio 16 d. buvo registruota Specialiajam fondui veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti, o nuo 2013 m. balandžio 16 d. Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“. 2007 m. kovo 19 d. įregistruotas juridinis faktas – sudaryta panaudos sutartis, panaudos gavėju nurodyta Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“. Sprendimu konstatavo, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys atitinka pateiktus dokumentus, todėl jų taisyti nėra teisinio pagrindo.

14Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis įtvirtina, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymuose nustatyta tvarka. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalis apibrėžia nekilnojamojo turto registro tvarkytojo atsakomybės ir kompetencijos ribas. Joje numatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

15Nekilnojamojo turto registre įregistruotos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą išregistravimą reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalis – nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalis). Nekilnojamojo turto registre registruojami su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai yra nurodyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 straipsnyje.

16Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų.

17Nekilnojamojo turto registro nuostatų 83 punkte nustatyta, kad asmuo, pageidaujantis pakeisti registro duomenis, identifikuojančius nekilnojamąjį daiktą, jo savininkus, kitų daiktinių teisių turėtojus, <…>, teritoriniam registratoriui turi pateikti prašymą įrašyti pakeitimus ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo faktą. Pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų 84 punktą, prašymas pakeisti Registro objekto duomenis registruojamas, nagrinėjamas ir duomenys Registre įrašomi laikantis tos pačios tvarkos ir terminų, kaip įregistruojant nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį. Netikslūs, klaidingi ar neišsamūs Registro duomenys (toliau – netikslūs duomenys) taisomi, tikslinami ir papildomi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnyje ir Nuostatų nustatyta tvarka ir atvejais (111 punktas).

18Taigi, į Nekilnojamojo turto registrą duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, o šio registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. Nekilnojamo daikto teisinė registracija Nekilnojamojo turto registre atliekama dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, pagrindu; visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo momento laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymuose nustatyta tvarka; Nekilnojamojo turto registro įrašai gali būti keičiami tik dokumentų, patvirtinančių šiame registre nurodytų nekilnojamųjų daiktų duomenų pasikeitimą, pagrindu. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, kaip viešojo administravimo subjektas, savo veiklą vykdo laikydamasis įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų taisyklių ir procedūrų.

19Pareiškėjas, norėdamas ištaisyti Nekilnojamojo turto registre įrašytus duomenis apie nekilnojamuosius daiktus ar teises į juos, turi registro tvarkytojui pateikti dokumentus, patvirtinančius daiktinės teisės pasibaigimą, jos turėtojo pasibaigimą, arba atitinkamų juridinių faktų pasibaigimą; siekdamas pagrįsti, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia, kad Specialusis fondas veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti 2000 m. lapkričio 28 d. su Šiaulių darbininkų sąjunga sudarė negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo aktą, pagal kurį Šiaulių darbininkų sąjungai į balansą (nuosavybėn) perdavė 19,55 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), patalpų balansinė vertė –1753,56 Lt. Tiek pagal darbo patalpų panaudos sutartį, tiek pagal 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo aktą matyti, kad juos sudarė Šiaulių darbininkų sąjungos tuometinė pirmininkė B. E., vizavo vyr. buhalterė L. I.. 2014 m. spalio 15 d. iš VĮ Registrų centro Šiaulių filialo Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ gavo pranešimą Nr. (8.6.5) 1INF-7523, kuriuo buvo informuoti, kad patalpų, esančių ( - ), savininkas yra Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, j. a. k. ( - ). Nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas yra 2000 m. lapkričio 28 d. priėmimo–perdavimo aktas, t. y. tas pats aktas, kurį pasirašė Šiaulių darbininkų sąjunga su Specialiuoju fondu veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti.

21Iš esmės pareiškėjas Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ ginčija nekilnojamojo turto registre įregistruotą trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ( - ) 1955/202719 dalies (juridinis įregistravimo pagrindas 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų priėmimo–perdavimo aktas) nuosavybės teisę.

22Nagrinėjamoje byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ nuosavybės teise, remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, registro Nr. ( - ), priklauso pastato – gyvenamojo namo 1955/202719 dalis, unikalus Nr. (( - )), pažymėta plane 1A5p, įregistravimo pagrindas 2000 m. lapkričio 28 d. priėmimo–perdavimo aktas, įrašas galioja nuo 2013 m. balandžio 16 d. Sudaryta panaudos sutartis su Šiaulių apskrities profesine sąjunga „Solidarumas“, įregistravimo pagrindas: 1999 m. vasario 7 d. panaudos sutartis, 2000 m. vasario 1 d. priėmimo–perdavimo aktas Nr. 2, įrašas galioja nuo 2007 m. kovo 19 d. (b. l. 91–92).

232000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akte nurodyta, kad Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinės sąjungoms remti Lietuvos darbininkų sąjunga Šiaulių miesto organizacija priėmė į balansą 19,55 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), patalpų balansinė vertė – 1753,56 Lt. Kartu perduota nekilnojamojo turto byla, šalys pretenzijų neturi. Aktą pasirašė Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinės sąjungoms remti direktorius V. B., vyr. buhalterė D. P.; Lietuvos darbininkų sąjungos Šiaulių miesto organizacija, ŠDS B. E., vyr. buhalterė L. I.. Be to, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro istorijoje (išplėstinis sąrašas 2017 m. vasario 23 d.) nurodyta, kad Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ nuo 1992 m. kovo 2 d. iki 2002 m. birželio 27 d. vadinosi Lietuvos darbininkų sąjunga (b. l. 130).

24Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad nekilnojamojo daikto pastato –gyvenamojo namo 1955/202719 dalis (unikalus Nr. ( - )) įrašai apie daiktines teises registre padaryti galiojančio administracinio akto, t. y. 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akto, pagrindu. Pareiškėjas nepateikė registro tvarkytojui jokių naujų duomenų – Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 straipsnyje nurodytų Nekilnojamojo turto registre registruojamų su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susijusių juridinių faktų (sandorių, sprendimų, bendraturčių sutarčių, įsiteisėjusių teismų sprendimų ir kt.), kurie būtų pagrindu Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pakeisti registro duomenis, identifikuojančius nekilnojamąjį daiktą, jo savininkus, kitų daiktinių teisių turėtojus, įregistruoti ar išregistruoti daiktines teises ar juridinius faktus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad Registro tvarkytojas tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas. Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2303/2012). Kol nėra nuginčyti dokumentai, kurių pagrindu šiuo metu yra įregistruotos asmenų daiktinės teisės, registro tvarkytojas negali savarankiškai atlikti jokių įrašų pakeitimų, kurie galėtų nulemti daiktinių teisių savininkų teisių turinio ir apimčių pasikeitimą.

25Pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti ir šiuo metu aktualūs duomenys neatitinka duomenų dokumentuose, kurių pagrindu šie duomenys yra įrašyti, todėl nebuvo jokio pagrindo teritoriniam registratoriui, pareiškėjo manymu, netikslius, klaidingus ar neišsamius registro duomenis taisyti, tikslinti ar papildyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio nuostatos dėl netikslių ir klaidingų duomenų patikslinimo ir ištaisymo arba neišsamių duomenų papildymo, techninio pobūdžio klaidų ištaisymo yra skirtos šiuo metu aktualių viešai skelbiamų įrašų koregavimui ir netaikytinos ankstesnių (istorinių) duomenų keitimui, nes įrašai Nekilnojamojo turto registre visų pirma reiškia tam tikras asmenų teises į nekilnojamuosius daiktus, atsiradusias tam tikrų sandorių, administracinių aktų, juridinių faktų ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas negali atlikti ankstesnių (istorinių) įrašų registre keitimo remdamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio normomis, kai tai turi poveikį asmenų daiktinių ir kitų teisių į nekilnojamąjį daiktą turiniui ir apimčiai. Tokiais atvejais tik nuginčijus daiktinių ar kitų teisių į nekilnojamąjį turtą atsiradimo pagrindus, galėtų būti keičiami aktualūs įrašai registre.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, kaip ir kiti viešojo administravimo subjektai, negali pakeisti savo priimtų sprendimų. Turto registravimo proceso vertinimas negalėtų būti suprantamas kaip klaidos ištaisymas pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį, nes viešojo administravimo subjekto klaida, kurią gali ištaisyti pats subjektas, negali būti suprantama kaip toks viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo pakeitimas, kurio metu iš esmės pasikeistų asmens turimos teisės, t. y. asmeniui būtų sumažinta jo turėtų teisių apimtis arba padidinta pareigų apimtis. Dėl to esant įregistruotiems Nekilnojamojo turto registro duomenims Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas gali atlikti tik įstatyme nustatytus veiksmus, turėdamas įstatyme nustatytus dokumentus, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas privalo tiksliai įgyvendinti šias taisykles, kuriomis turi būti užtikrinama, kad nebūtų pažeistos Nekilnojamojo turto registre paviešintos asmenų teisės į nekilnojamąjį turtą bei kad be pagrindo nebūtų daromi įrašai šiame registre (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-211/2012).

27Pažymėtina, kad pareiškėjas, ginčydamas Teritorinio registratoriaus nekilnojamojo daikto, kurio unikalus Nr. (( - )), įregistravimą bei daiktinių teisių į šį daiktą įregistravimą, siekia nuginčyti 2000 m. lapkričio 28 d. priėmimo–perdavimo akto pagrindu kilusias materialiąsias teisines pasekmes, pakeisti daiktinių teisių turinį, tačiau tokie asmens teisių gynimo būdai yra ne administracinio, bet civilinio teisinio pobūdžio ir gali būti įgyvendinami reiškiant ieškinius civilinio proceso nustatyta tvarka ir terminais dėl administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas tarp pareiškėjo ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo dėl jo veiksmų ir sprendimų yra administracinio teisinio pobūdžio. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 4 dalis nustato, kad Centrinio registratoriaus sprendimas gali būti apskųstas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Kai nėra ginčijami sandoriai, administraciniai aktai, kurių pagrindu buvo įregistruotos daiktinės teisės, bylą perduoti spręsti bendrosios kompetencijos teismui nėra pagrindo.

28Minėta, kad šiuo metu įrašas nekilnojamojo turto registre apie ginčo nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį yra galiojančio administracinio akto pagrindu; įrašas galioja daugiau negu ketverius metus, o pats įregistravimo pagrindas negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo aktas daugiau negu šešiolika metų. Teismo vertinimu, tik nuginčijus nekilnojamojo daikto pastato – gyvenamojo namo 1955/202719 dalies, kurio unikalus Nr. ( - ), įregistravimo pagrindą, galėtų būti sprendžiama dėl kito asmens teisių į šį daiktą, negu šiuo metu yra nurodoma viešo registro duomenyse.

29Įvertinus visumą nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių, konstatuojama, jog skundžiamas VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2016 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr. (8.4.3.)ŠG-1638 ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2016 m. spalio 12 d. sprendimas Nr. cspr1-249 yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo jų naikinti bei įpareigoti VĮ Registrų centro Šiaulių filialą pakeisti įrašą ir įregistruoti Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“ (( - )) vardu nuosavybės teisę į 1955/202719 dalis pastato – gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ( - ).

30ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Šiuo teismo sprendimu pareiškėjo skundas atmestas kaip nepagrįstas, todėl pareiškėjas neįgijo teisės į teismo išlaidų atlyginimą.

31Pareiškėjas taip pat prašo bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams pranešti apie tai prokurorui pagal Baudžiamojo kodekso 182 ir 300 straipsnius. Dėl 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akto, kurio kopiją patvirtino Vilniaus m. 18-ojo notaro biuro notarė G. K. 2013-02-05 registro Nr. 883. Mano, kad notarė tvirtindama minėtą dokumentą neturėjo jo originalo ir todėl buvo patvirtinta dokumento kopija.

32Pagal ABTĮ 111 straipsnio 1 dalį, jeigu nagrinėdamas administracinę bylą teismas nustato proceso šalies arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša prokurorui. Remiantis šiuo teisiniu reguliavimu teismas neprivalo tirti galimai padaryto nusikaltimo aplinkybių ir tik privalo, esant pakankamai nusikaltimo požymių, pranešti prokurorui apie padarytą nusikaltimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-171/2011).

332000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akte nurodyta, kad šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas atiduodamas Fondui, o kitas – Lietuvos darbininkų sąjungos Šiaulių miesto organizacijai. Teismas palyginęs (pagal rekvizitų, konkrečiai antspaudo, parašo išdėstymą dokumente) negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo aktų abiejų egzempliorių kopijas (b. l. 13, 37), daro išvadą, jog yra pateiktos abiejų originalių dokumento egzempliorių kopijos. Nagrinėjamu atveju teismas jokių notarės nusikalstamos veikos požymių nenustatė, todėl kreiptis į prokurorą nėra pagrindo, o pareiškėjo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

34Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86, 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

35Pareiškėjo Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėjas Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“... 5. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžių metu nurodė, jog palaiko skunde... 6. Atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas teismo posėdžių... 7. Trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovas į teismo posėdį... 8. Trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“... 9. Pareiškėjo Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“... 10. Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro Nekilnojamojo turto... 11. Pareiškėjas Šiaulių apskrities profesinė sąjunga „Solidarumas“ 2016... 12. VĮ Registrų centro Šiaulių filialas 2016 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr.... 13. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi... 14. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis įtvirtina, kad visi... 15. Nekilnojamojo turto registre įregistruotos daiktinės teisės į... 16. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį,... 17. Nekilnojamojo turto registro nuostatų 83 punkte nustatyta, kad asmuo,... 18. Taigi, į Nekilnojamojo turto registrą duomenys įrašomi tam tikrų... 19. Pareiškėjas, norėdamas ištaisyti Nekilnojamojo turto registre įrašytus... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia, kad Specialusis fondas veikiančioms... 21. Iš esmės pareiškėjas Šiaulių apskrities profesinė sąjunga... 22. Nagrinėjamoje byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad trečiajam... 23. 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akte... 24. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad nekilnojamojo daikto... 25. Pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad į nekilnojamojo turto... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad Nekilnojamojo... 27. Pažymėtina, kad pareiškėjas, ginčydamas Teritorinio registratoriaus... 28. Minėta, kad šiuo metu įrašas nekilnojamojo turto registre apie ginčo... 29. Įvertinus visumą nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių,... 30. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 31. Pareiškėjas taip pat prašo bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus... 32. Pagal ABTĮ 111 straipsnio 1 dalį, jeigu nagrinėdamas administracinę bylą... 33. 2000 m. lapkričio 28 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo akte... 34. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi... 35. Pareiškėjo Šiaulių apskrities profesinės sąjungos „Solidarumas“... 36. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...