Byla 2-1047-796/2011
Dėl UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu pripažinimo negaliojanciais, n u s t a t e :

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Kristina Domarkiene, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, dalyvaujant ieškoves D. M. atstovui advokatui Sigitui Cepui, atsakovo UAB „Klaipedos Saturnas“ bankroto administratoriaus UAB „Klaipedos administratoriu biuras“ atstovui Mariui Zomulskiui, viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoves D. M. ieškini atsakovams BUAB „EDP Group“, UAB „Danes vartai“, BUAB „Žveju rezidencija“, BUAB „Kuliu vartai“, BUAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, BUAB „Nomino“, tretiesiems asmenims Trans Farm LTD, D. S., imonei „Flatfield Developments Limited“, A. J. W., M. M., Z. S. del UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu pripažinimo negaliojanciais, n u s t a t e :

2ieškove pareikštu ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojanciais atsakovo UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimus: 1) parduoti UAB „Klaipedos Saturnas“ visas akcijas imonei Flatfield Development Limited už 1 Lt; 2) UAB „EDP Group“ direktoriui Z. S. už šiurkštu darbo pareigu pažeidima skirti LR DK 237 str. 1 d. 3 p. numatyta drausmine nuobauda – atleidima iš darbo; 3) UAB „EDP Group“ generaliniu direktoriumi nuo 2009-06-26 skirti A. J. W., nustatant jam menesini darbo užmokesti – 400 Lt, numatant 20 darbo valandu per savaite ir neterminuota darbo sutarti; 4) pakeisti UAB „EDP Group“ buveines adresa iš Tilto g. 8/Ž. Liauksmino g. 3, Vilnius, i Taikos pr. 5, Klaipeda; 5) pritarti UAB „EDP Group“ istatu 1.4 punkto pakeitimo projektui ir patvirtinti istatu nauja redakcija, pavesti A. J. W. arba jo igaliotam asmeniui pasirašyti UAB „EDP Group“ istatu nauja redakcija ir ja iregistruoti juridiniu asmenu registre bei atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su šiuo igaliojimu; 6) skirti UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, UAB „Nomino“ direktorei D. M. už šiurkštu darbo pareigu pažeidima LR DK 237 str. 1 d. 3 p. numatyta drausmine nuobauda – atleidima iš darbo; 7) skirti M. M. UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, UAB „Nomino“ direktoriumi, nustatant jam kiekvienoje imoneje menesini darbo užmokesti 400 Lt, numatant 20 darbo valandu per savaite ir neterminuota darbo sutarti. Ieškove teigia, kad gincijami visuotinio akcininku susirinkimo sprendimai yra neteiseti, nes prieštarauja imperatyvioms istatymo normoms ir steigimo dokumentams. Atsakovo UAB „EDP Group“ akcininkai yra ieškove D. M. ir tretieji asmenys Trans Farm LTD bei D. S.. 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotiniame akcininku susirinkime imonei Trans Farm LTD atstovavo ne jos vadovas, o jos akcininkai Airijos Respublikos pilietis E. R. ir Didžiosios Britanijos pilietis A. J. W., kurie neturejo teises atstovauti Trans Farm LTD. 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotiniame akcininku susirinkime nurodyti sprendimai net nebuvo svarstomi, todel susirinkimo protokolas yra suklastotas. 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinis akcininku susirinkimas buvo sušauktas nesilaikant istatymu reikalavimu, del to toks visuotinis akcininku susirinkimas negali buti laikomas teisetu ir ivykusiu, o jo metu priimti sprendimai pripažintini negaliojanciais. 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku susirinkimo sprendimas del UAB „EDP Group“ direktoriaus pakeitimo yra neteisetas, nes nesilaikyta 2006-05-29 tarp UAB „EDP Group“ akcininku sudarytos sutarties, kuri nustato direktoriaus atšaukimo procedura. 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku susirinkimo sprendimas del UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“ ir UAB „Nomino“ direktoriaus pakeitimo yra neteisetas, nes sprendimus del išvardintu bendroviu direktoriu pakeitimo turi priimti atitinkamos bendroves akcininkai visuotiniuose akcininku susirinkimuose, kaip tai numatyta minetu bendroviu istatuose. Ieškove nesutinka su UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu jai skirta drausmine nuobauda – atleidimu iš direktores pareigu, kadangi jokiu drausmes pažeidimu nera padariusi, atsakovas to neirode. Atsižvelgiant i tai, kad UAB „EDP Group“ veiklos tikslas pagal istatu 2.1 punkta yra pletoti komercine-ukine veikla siekiant gauti pelno, 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimas parduoti UAB „Klaipedos Saturnas“, kuri yra veikianti imone, turinti prekybos centra, akcijas už 1 lita prieštarauja protingumo ir sažiningumo principams bei UAB „EDP Group“ steigimo dokumentams, pažeidžia akcininku teises, todel turi buti panaikintas. Ieškoves atstovas teismo posedyje ieškini palaike ir praše ji tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais.

3Atsakovas UAB „Klaipedos Saturnas“ atsiliepime i pareikšta ieškini, kuri bendroves vardu pasiraše tretysis asmuo M. M., nurode, kad su ieškiniu nesutinka ir praše ji atmesti, motyvuodamas tuo, kad ieškove pareikštame ieškinyje atsakovu turejo nurodyti UAB „EDP Group“ akcininke Trans Farm LTD, kurios veiksmus gincija.

4Teismo posedyje atsakovo bankrutuojancios UAB „Klaipedos Saturnas“ bankroto administratoriaus „Klaipedos administratoriu biuras“ atstovas ieškinio dali del reikalavimu, susijusiu UAB „Klaipedos Saturnas“, palaike ir praše šia ieškinio dali tenkinti, del kitos ieškinio dalies praše teismo spresti savo nuožiura. Sutinka, kad nebuvo laikomasi visuotinio akcininku susirinkimo sušaukimo proceduru, nebuvo tinkamai atšaukta direktore D. M.. Taip pat mano, kad bendroves akciju pardavimas už viena lita prasilenkia su logika, yra akivaizdus piktnaudžiavimas ir prieštarauja imones tikslams, todel yra gincytinas.

5Atsakovo bankrutuojancios UAB „EDP Group“ administratoriaus UAB „Projektu investicijos“ igaliotas asmuo Ernestas Šapalas pateike teismui prašyma nagrineti byla atsakovo atstovui nedalyvaujant, taip pat pateike pareiškima, kuriame nurodo, kad ieškini pripažista.

6Atsakovo bankrutuojancios UAB „Žveju rezidencija“ administratoriaus UAB „Bankrotas“ igaliotas asmuo Paulius Paulavicius pateike teismui prašyma nagrineti byla atsakovo atstovams nedalyvaujant.

7Atsakovo bankrutuojancios UAB „Nomino“ administratoriaus UAB „Bankrovita“ igaliotas asmuo Raisa Trimailiene pateike teismui prašyma nagrineti byla atsakovo atstovui nedalyvaujant, prašo byla nagrineti teismo nuožiura.

8Tretysis asmuo M. M. byloje raštu paaiškino, kad prieš 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku susirinkimo pradžia ieškovei buvo pateiktas Trans Farm LTD igaliojimas, kuri pasiraše B. L. ir A. M., suteikdami pilna teise jiems atstovauti 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotiniame akcininku susirinkime. Tarp Trans Farm LTD, D. S. ir D. M. yra pasirašyta sutartis, kurioje yra tiksliai nurodyta, kad A. J. W., E. R., B. L., A. M. yra Trans Farm LTD direktoriai, todel ieškove žinojo, jog A. J. W., E. R. ir be igaliojimu galejo atstovauti Trans Farm LTD. Ieškove, atvykusi i 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotini akcininku susirinkima, pasiraše, kad buvo ispeta apie vyksianti susirinkima ir jokiu pretenziju del sušaukimo tvarkos neturi. Pasibaigus susirinkimui, ieškove pasiraše dalyviu saraše. Ieškove, kreipdamasi i teisma su prašymu del dalies laikinuju apsaugos priemoniu – uždraudimo pagal 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku susirinkimo sprendima registruoti UAB „Klaipedos Saturnas“ direktoriu pasikeitimus Juridiniu asmenu registre – panaikinimo, sutiko su visais 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku susirinkime priimtais sprendimais, kadangi išskirti tik su UAB „Klaipedos Saturnas“ susijusius apribojimus nera pagrindo.

9Tretysis asmuo D. S. 2010-03-15 rašte nurode, kad ieškini pripažista ir prašo ji tenkinti bei prašo byla nagrineti jam nedalyvaujant (bylos tomas II, b.l.26).

10Kiti atsakovai bei tretieji asmenys byloje atsiliepimu i pareikšta ieškini nepateike, i teismo posedi neatvyko. Procesiniai dokumentai, teismo šaukimai, informuojantys apie bylos nagrinejimo laika ir vieta, visiems byloje dalyvaujantiems asmenims iteikti tinkamai, todel byla nagrinejama jiems nedalyvaujant.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Byloje nustatyta, kad 2009-06-25 ivyko atsakovo UAB „EDP Group“ visuotinis akcininku susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai ieškove D. M., tretieji asmenys Trans Farm LTD ir D. S., visi kartu turintys 100 procentu UAB „EDP Group“ akciju. Atsakovo UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotiniame akcininku susirinkime buvo nutarta: 1) parduoti UAB „Klaipedos Saturnas“ visas akcijas imonei Flatfield Development Limited už 1 Lt; 2) UAB „EDP Group“ direktoriui Z. S. už šiurkštu darbo pareigu pažeidima skirti LR DK 237 str. 1 d. 3 p. numatyta drausmine nuobauda – atleidima iš darbo; 3) UAB „EDP Group“ generaliniu direktoriumi nuo 2009-06-26 skirti A. J. W., nustatant jam menesini darbo užmokesti – 400 Lt, numatant 20 darbo valandu per savaite ir neterminuota darbo sutarti; 4) pakeisti UAB „EDP Group“ buveines adresa iš Tilto g. 8/Ž. Liauksmino g. 3, Vilnius, i Taikos pr. 5, Klaipeda; 5) pritarti UAB „EDP Group“ istatu 1.4 punkto pakeitimo projektui ir patvirtinti istatu nauja redakcija, pavesti A. J. W. arba jo igaliotam asmeniui pasirašyti UAB „EDP Group“ istatu nauja redakcija ir ja iregistruoti juridiniu asmenu registre bei atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su šiuo igaliojimu; 6) skirti UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, UAB „Nomino“ direktorei D. M. už šiurkštu darbo pareigu pažeidima LR DK 237 str. 1 d. 3 p. numatyta drausmine nuobauda – atleidima iš darbo; 7) skirti M. M. UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, UAB „Nomino“ direktoriumi, nustatant jam kiekvienoje imoneje menesini darbo užmokesti 400 Lt, numatant 20 darbo valandu per savaite ir neterminuota darbo sutarti; 8) pakeisti UAB „Nomino“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Danes vartai“ esamus buveines adresus i Taikos pr. 5, Klaipeda, pritarti šiu bendroviu istatu 1.4 punktu pakeitimu projektams ir patvirtinti istatu naujas redakcijas.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad juridiniu asmenu organu sprendimai gali buti teismo tvarka pripažinti negaliojanciais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms istatymu normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sažiningumo principams. Pagal Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo (toliau – ABI) 19 straipsnio 10 dali, ieškini del bendroves organu sprendimu negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendroves vadovas, valdybos ir stebetoju tarybos nariai ar kiti istatymuose numatyti asmenys ne veliau kaip per 30 dienu nuo dienos, kuria ieškovas sužinojo arba turejo sužinoti apie gincijama sprendima. Ieškove pareiške ieškini 2009-07-08, todel konstatuotina, kad istatyme nustatytas 30 dienu terminas nera praleistas.

14Atsakovo UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo protokole nurodyta, kad imonei Trans Farm LTD kaip UAB „EDP Group“ akcininkei susirinkime atstovavo Trans Farm LTD akcininkai A. J. W. ir E. R., turintys po 24 procentus Trans Farm LTD akciju bei pagal igaliojima atstovaujantys kitus Trans Farm LTD akcininkus A. M. ir B. L., turincius po 26 procentus Trans Farm LTD akciju. Ieškove neteisingai remiasi ABTI nuostatomis, susijusiomis su akciniu bendroviu dalyviu ir organu kompetencijos atribojimu, kadangi Trans Farm LTD yra pagal Jungtines Karalystes istatymus isteigta ir veikianti imone. CK 1.19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsienio juridiniu asmenu ar kitu organizaciju civilinis teisnumas nustatomas pagal valstybes, kurioje šie juridiniai asmenys ar organizacijos yra isteigti, teise. Del to Trans Farm LTD atstovavimas yra reglamentuojamas pagal Jungtines Karalystes teises aktus (CK 1.20 str. 1 d. 6 p.). Be to, ieškove remiasi 2009-07-03 faksiniu pranešimu, kuriame A. M. ir B. L. nurodo, kad 2009-06-23 A. J. W. ir E. R. išduotas salyginis, ribotos apimties igaliojimas nesuteike teises minetiems asmenims atlikti jokiu veiksmu Trans Farm LTD vardu 2009-06-25 (t. I, b. l. 32). Taciau tretysis asmuo M. M. byloje yra pateikes A. M. ir B. L. 2009-06-23 pasirašyta pranešima, kuriame nurodyta, kad jie suteikia visus igaliojimus A. J. W. ir E. R. vykdyti derybas Trans Farm LTD vardu kaip pagrindiniam UAB „EDP Group“ akcininkui (I t., b. l. 96-97). CPK 12 straipsnyje itvirtintas rungimosi principas reiškia, kad civilinese bylose kiekviena šalis privalo irodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimu ir atsikirtimu pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybemis, kuriu nereikia irodineti. Teismas ivertina byloje esancius irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejimos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais (CPK 185 str. 1 d.). Byloje pateikti mineti rašytiniai irodymai yra vienas kitam prieštaringi, ju abieju irodomoji galia yra vienoda. Ieškove taip pat pateike byloje Šiaures Airijos Aukštojo Teisingumo Teismo 2010-07-02 nutarti, patvirtinta Jungtines Karalystes apostile, kurioje nurodyta, kad ieškovu A. M. ir B. L. prašymu atsakovui A. J. W. apribojamos teises atlikti bet kokius veiksmus ar sandorius bei sustabdo visus atsakovo priimtus sprendimus, tame tarpe ir išduotus igalinimus šalims visa apimtimi (t. III, b. l. 75-82). Irodymu vertinimas civilineje byloje grindžiamas tikimybiu pusiausvyros taisykle, kuri reiškia, kad išvadai apie fakto buvima padaryti irodymu pakanka, jeigu byloje esantys irodymai leidžia labiau tiketi, kad faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Atsižvelgiant i tai, kad pats tretysis asmuo Trans Farm LTD byloje nepateike jokio atsiliepimo ar paaiškinimu, ivertinus byloje esanciu irodymu visuma, darytina išvada, kad A. J. W. ir E. R. neturejo tinkamu igaliojimu atstovauti Trans Farm LTD kaip UAB „EDP Group“ akcininkui 2009-06-25 visuotiniame akcininku susirinkime.

15Pripažintina, kad nepagristi ieškoves teiginiai, jog 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinis akcininku susirinkimas iš viso nevyko, gincijami sprendimai nebuvo svarstomi, susirinkimo protokolas yra suklastotas. Kaip matyti iš visuotinio akcininku susirinkimo dalyviu sarašo, ieškove pati pasiraše, kad dalyvavo 2009-06-25 susirinkime (t. I, b. l. 80). Be to, ieškove taip pat pasiraše priede prie UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo protokolo, kuriame nurodyta, kad visi akcininkai patvirtina, jog buvo informuoti apie susirinkimo vieta bei laika (t. I., b. l. 81). Ieškove nepaneige, jog pati pasiraše minetuose dokumentuose, todel atmestinas ieškoves argumentas, kad gincijamas visuotinis akcininku susirinkimas iš viso nevyko.

16Ieškove neirode, kad 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku susirinkimo sprendimas del UAB „EDP Group“ direktoriaus pakeitimo yra neteisetas. Ieškove nurodo, kad nebuvo laikytasi 2006-05-29 tarp UAB „EDP Group“ akcininku sudarytos sutarties, kuri nustato direktoriaus atšaukimo procedura, taciau šios sutarties teismui nepateike.

17Teismas sutinka su ieškove, kad 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinis akcininku susirinkimas buvo sušauktas nesilaikant istatymu reikalavimu, del to toks visuotinis akcininku susirinkimas negali buti laikomas teisetu ir ivykusiu. Visuotinio akcininku susirinkimo šaukimo tvarka nustatoma bendroves istatuose (ABI 4 str. 2 d. 7 p.). Atsakovo UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku susirinkimo sušaukimo tvarka reglamentuota bendroves istatu 5.5-5.17 punktuose. Byloje nera pateikta irodymu, kurie patvirtintu, kad UAB „EDP Group“ vadovui buvo pateikta 1/10 balsu turinciu akcininku paraiška sušaukti visuotini akcininku susirinkima, kaip tai numato istatu 5.5 punktas. Ieškove teigia, kad jai nebuvo iteikta susirinkimo darbotvarke, ji negavo pranešimo apie akcininku susirinkima, jai nebuvo sudaryta galimybe susipažinti su sprendimu projektais, kaip tai numato istatu 5.9, 5.17 punktai. Pagal istatu 5.13 punkto reikalavimus, pranešimas apie visuotinio akcininku susirinkimo sušaukima turi buti viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos žinios“ arba iteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiustas registruotu laišku ne veliau kaip likus 30 dienu iki visuotinio akcininku susirinkimo dienos. Byloje nera jokiu irodymu, kurie patvirtintu, kad buvo laikomasi minetu reikalavimu sušaukiant 2009-06-25 visuotini akcininku susirinkima.

18Ieškove gincija atsakovo UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendima, kuriuo tretysis asmuo M. M. buvo paskirtas atsakovu UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, UAB „Nomino“ direktoriumi. ABI 37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bendroves vadova renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigu, nustato jo atlyginima, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ji ir skiria nuobaudas bendroves valdyba (jei valdyba nesudaroma – stebetoju taryba, o jei nesudaroma ir stebetoju taryba – visuotinis akcininku susirinkimas). Tai reiškia, kad atsakovu UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, UAB „Nomino“ direktoriu skirti ir atleisti gali atitinkamos bendroves visuotinis akcininku susirinkimas, o ne atsakovo UAB „EDP Group“ visuotinis akcininku susirinkimas. Kaip matyti iš byloje pateiktu atsakovu UAB „Danes vartai“ ir UAB „Žveju rezidencija“ istatu 5.1.1 ir 5.1.2 punktu, šiose bendrovese nera sudaryta valdyba ar stebetoju taryba. ABI 37 straipsnio 3 dalyje reglamentuota bendroves vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta atsakovu UAB „Danes vartai“ ir UAB „Žveju rezidencija“ istatu 5.3.2.-5.3.3. punktuose (t. I., b. l. 33-54). Atsakovo UAB „EDP Group“ visuotinis akcininku susirinkimas neturejo teises atleisti ieškoves iš atsakovu UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, UAB „Nomino“ direktores pareigu, šis UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimas prieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms ir bendroviu istatams, todel yra neteisetas ir naikintinas.

19Nors ieškove nurodo, kad nesutinka su jai skirta drausmine nuobauda – atleidimu iš bendroviu vadovo pareigu už šiurkštu darbo pareigu pažeidima pagal LR darbo kodekso (toliau – DK) 237 straipsnio 1 dalies 3 punkta, taciau šiuo atveju pažymetina, kad bendroves vadovas atleidžiamas iš pareigu pagal jau mineta ABI 37 straipsnio 3 dali, todel iš DK numatytu darbo sutarties pasibaigimo pagrindu jam taikoma DK 124 straipsnio 1 dalyje nurodytas darbo sutarties pasibaigimo pagrindas. Pagal ABI 37 straipsnio 3 dali kompetentingi bendroves organai turi teise atleisti iš pareigu administracijos vadova tiek nesant jo kaltes, tiek ir del jo kaltes, bei neprivalo laikytis tvarkos, nustatytos drausminei nuobaudai skirti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-260/2007).

20Teismas sutinka su ieškoves teiginiu, kad 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimas parduoti UAB „Klaipedos Saturnas“, kuri yra veikianti imone, turinti prekybos centra, akcijas už 1 lita prieštarauja protingumo ir sažiningumo principams bei UAB „EDP Group“ steigimo dokumentams, pažeidžia akcininku teises. Atsakovo UAB „EDP Group“ istatu 2.1 punkte nurodyta, kad bendroves veiklos tikslas yra savo pasirinkimu vykdyti ir pletoti bet kuria istatymu nedraudžiama komercine, ukine ar pramonine veikla, siekiant gauti pelno. Juridiniu asmenu registro duomenimis, atsakovo UAB „Klaipedos Saturnas“ akciju skaicius yra 10 000 vnt., kuriu vienos nominali verte yra 1 litas. Akivaizdu, kad toks sandoris, kuomet veikianti imone yra perleidžiama tik už simboline kaina, pažeidžia ieškoves kaip UAB „EDP Group“ akcininkes interesus ir prieštarauja protingumo bei sažiningumo principams, del to ši 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimo dalis naikintina.

21Bylos nagrinejimo metu paaiškejo, kad beveik visiems atsakovams yra iškeltos bankroto bylos. Priimdamas sprendima byloje, teismas atsižvelgia i tai, kad atsakovai bankrutuojancios UAB „EDP Group“ ir UAB „Klaipedos Saturnas“ ieškini pripažista. Ištyrus bei ivertinus byloje pateiktus rašytinius irodymus, šaliu ir treciuju asmenu paaiškinimus, remiantis minetu teisiniu reglamentavimu, konstatuotina, kad 2009-06-25 atsakovo UAB „EDP Group“ visuotinis akcininku susirinkimas buvo sušauktas nesilaikant istatymu reikalavimu, todel visi šio susirinkimo sprendimai yra neteiseti ir negaliojantys. Be to, 2009-06-25 atsakovo UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku susirinkimo sprendimai del atsakovu UAB „Danes vartai“, UAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, UAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, UAB „Nomino“ direktoriu pakeitimo bei atsakovo UAB „Klaipedos Saturnas“ akciju pardavimo pripažintini kaip prieštaraujantys imperatyvioms istatymu normoms, bendroviu steigimo dokumentams ir protingumo bei sažiningumo principams (CK 2.82 str. 4 d.). Atsižvelgiant i tai, darytina išvada, kad ieškinys yra pagristas, todel tenkintinas visiškai.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškini patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovu lygiomis dalimis priteistinas 130 Lt sumoketas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 2 p.). Ieškove nepraše priteisti ir nepateike jokiu rašytiniu irodymu, patvirtinanciu kitas turetas bylinejimosi išlaidas, todel jokios kitos bylinejimosi išlaidos ieškovei nepriteistinos.

23Patenkinus ieškini, atsižvelgiant i ieškinio reikalavimu bei teismo sprendimo pobudi, teismo 2009-07-14 nutartimi, kuri iš dalies pakeista teismo 2009-08-13 nutarimi, atsakovu atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemones paliktinos galioti iki teismo sprendimo isiteisejimo (CPK 150 str. 5 d.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškini tenkinti visiškai.

26Pripažinti negaliojanciais visus atsakovo BUAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo sprendimus.

27Priteisti ieškovei D. M. po 18,57 Lt bylinejimosi išlaidu iš kiekvieno atsakovo BUAB „EDP Group“, UAB „Danes vartai“, BUAB „Žveju rezidencija“, UAB „Kuliu vartai“, BUAB „Klaipedos Saturnas“, UAB „Tauras“, BUAB „Nomino“.

28Klaipedos miesto apylinkes teismo 2009-07-14 nutartimi, kuri iš dalies pakeista Klaipedos miesto apylinkes teismo 2009-08-13 nutarimi, atsakovu atžvilgiu taikytas laikinasias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo isiteisejimo.

29Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Kristina Domarkiene, sekretoriaujant... 2. ieškove pareikštu ieškiniu prašo teismo pripažinti negaliojanciais... 3. Atsakovas UAB „Klaipedos Saturnas“ atsiliepime i pareikšta ieškini, kuri... 4. Teismo posedyje atsakovo bankrutuojancios UAB „Klaipedos Saturnas“ bankroto... 5. Atsakovo bankrutuojancios UAB „EDP Group“ administratoriaus UAB „Projektu... 6. Atsakovo bankrutuojancios UAB „Žveju rezidencija“ administratoriaus UAB... 7. Atsakovo bankrutuojancios UAB „Nomino“ administratoriaus UAB... 8. Tretysis asmuo M. M. byloje raštu paaiškino, kad prieš... 9. Tretysis asmuo D. S. 2010-03-15 rašte nurode, kad... 10. Kiti atsakovai bei tretieji asmenys byloje atsiliepimu i pareikšta ieškini... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Byloje nustatyta, kad 2009-06-25 ivyko atsakovo UAB „EDP Group“ visuotinis... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.82 straipsnio 4 dalyje... 14. Atsakovo UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku susirinkimo... 15. Pripažintina, kad nepagristi ieškoves teiginiai, jog 2009-06-25 UAB „EDP... 16. Ieškove neirode, kad 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinio akcininku... 17. Teismas sutinka su ieškove, kad 2009-06-25 UAB „EDP Group“ visuotinis... 18. Ieškove gincija atsakovo UAB „EDP Group“ 2009-06-25 visuotinio akcininku... 19. Nors ieškove nurodo, kad nesutinka su jai skirta drausmine nuobauda –... 20. Teismas sutinka su ieškoves teiginiu, kad 2009-06-25 visuotinio akcininku... 21. Bylos nagrinejimo metu paaiškejo, kad beveik visiems atsakovams yra iškeltos... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas... 23. Patenkinus ieškini, atsižvelgiant i ieškinio reikalavimu bei teismo... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 268, 270, 284 straipsniais,... 25. ieškini tenkinti visiškai.... 26. Pripažinti negaliojanciais visus atsakovo BUAB „EDP Group“ 2009-06-25... 27. Priteisti ieškovei D. M. po 18,57 Lt bylinejimosi... 28. Klaipedos miesto apylinkes teismo 2009-07-14 nutartimi, kuri iš dalies... 29. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos apeliaciniu skundu gali buti...