Byla I-5558-142/2014
Dėl įsakymo panaikinimo atsakovei Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Grundolita“ ir UAB „Statybų techninė priežiūra“

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Margaritos Stambrauskaitės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovei Dianai Germanovič, atsakovo atstovei Vaidai Urbonaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 3R-456(AG-380/01-2013) panaikinimo administracinėje byloje dėl įsakymo panaikinimo atsakovei Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Grundolita“ ir UAB „Statybų techninė priežiūra“,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 3R-(AG-380/01-2013) ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra, atsakovas) direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. T1-167 dėl pripažintų kaip netinkamų finansuoti išlaidų 57 080,27 Lt grąžinimo.

3Pareiškėjas nesutinka su skundžiamo atsakovo įsakymo išvada, kad projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinė programa, I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse)“ vykdytojas, vykdydamas sutartį Nr. A56-649-(3.18) „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija“ (toliau – Rangos sutartis), netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnį, bei nurodymu pareiškėjui į Agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 57 080,27 Lt (44 779,47 Lt ES lėšų, 12 300,80 Lt BF lėšų). Įsakymas priimtas remiantis Valstybės kontrolės atlikto audito išvadomis, kad netinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos už darbus, nurodytus Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 (toliau – pakeitimas Nr. 2) 2-ame punkte ir prie šio pakeitimo pridėtuose 2010 m. lapkričio 15 d. protokoluose Nr. 1–3. Pareiškėjas paaiškina, kad faktinės aplinkybės, dėl kurių buvo būtinas pakeitimas Nr. 2, yra ne tik nenumatytos fizinės sąlygos, bet statybos darbų vykdymo metu paaiškėję aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai užsakovo pateiktame techniniame projekte, dėl kurių negalima buvo užbaigti Rangos sutarties (Rangos sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktas ir Agentūros 2010 m. spalio 25 d. raštas Nr. APVA-5808), taip pat darbų vykdymo metu paaiškėjusios nenumatytos aplinkybės: pasikeitusios grąžintinų savininkams žemės sklypų ribos nuotekų siurblinių NS-1, NS-2 ir NS-3 pastatymo vietose, naujai įregistruoti S. V. žemės sklypai, Sudervės kaimo gyventojų prašymai, VĮ “Vilniaus regiono keliai” leidime riboti eismą Nr. 10-089 įrašyta sąlyga kloti inžinerinius tinklus uždaru būdu, pil. S. G. 2010 m. rugpjūčio 2 d. pretenzija. Pažymi, kad Rangos sutartis buvo vykdoma pagal „Raudonąją knygą“, t. y. iš pradžių buvo atliktas techninis projektas, o tik vėliau buvo vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir parinktas rangovas, todėl techninis projektas buvo atliktas žymiai anksčiau nei pasirašyta Rangos sutartis, todėl atsirado netikslumų, nurodytų pakeitime Nr. 2. Nurodytos faktinės aplinkybės lėmė pakeitimo Nr. 2 būtinumą, nes neatlikus pakeitime Nr. 2 paminėtų nenumatytų darbų, nebūtų galima užbaigti Rangos sutartyje numatytų darbų. Pakeitimas Nr. 2 buvo derinamas pagal Rangos sutarties ir 2009 m. gegužės 4 d. sutarties Nr. 2009/131/A/VR/LT „Techninė priežiūra įgyvendinant Neries upės baseino investicijų paketo projektą Vilniaus rajono savivaldybėje“ (Toliau – Techninės priežiūros sutartis) nuostatas. Pakeitimas Nr. 2 buvo suderintas su užsakovu (UAB “Nemenčinės komunalininkas” 2010 m. gruodžio 6 d. raštas Nr. 914/a) ir su techninės paramos konsultavimo įmone, veikiančia jungtinės veiklos sutarties pagrindu, UAB “APVG” ir UAB “Arginta” (2010 m. gruodžio 7 d. suderinimo raštas Nr. N-10/084). Rangovo faktiškai atlikti ir apmatuoti darbai neviršija Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 31.1 punkte nustatyto neesminio 5 proc. nuokrypio. Pagal statinio projektą buvo numatyta pakloti 2434 metrus vandentiekio tinklų, faktiškai pagal kadastro bylų duomenis paklota 2440 metrų, nuokrypis nuo projekto yra 6 metrai, nuokrypis – 0.25 proc., savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų iš viso buvo numatyta pakloti ir renovuoti bendrai 5796 metrus, faktiškai paklota bei renovuota 5885,3 metro, nuokrypis – 1.54 proc. Tokie nežymūs faktiškai atliktų darbų kiekių pakitimai nėra nepagrįstai dideli. Tai įvertino ir statybos užbaigimo komisija, savo 2010 m. gruodžio 22 d. statybos užbaigimo akte Nr. SVA-570 nustačiusi, kad statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius, nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai ir statinių statyba yra baigta. Todėl Agentūros išvada, kad darbų kiekių nuokrypiai yra nepagrįstai dideli, yra neteisinga ir prieštarauja statybos užbaigimo akto išvadoms. Pažymi, kad pakeitimas Nr. 2 atliktas pagal Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečių sąlygų 12 ir 13 skyrius, įvertinus rangovo faktiškai atliktus ir apmatuotus darbus, atsižvelgiant į tai, kad nukrypimai nuo projektinių rodiklių yra neesminiai ir neviršija Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” 31.1 punkte nustatyto neesminio 5 proc. nuokrypio. UAB “Nemenčinės komunalininkas”, UAB “Grundolita”, jungtinės veiklos grupės UAB “APVG” ir UAB “Arginta” paaiškinimai ir dokumentai, detalizuojantys ir pagrindžiantys praleidimų ir netikslumų bei nenumatytų fizinių sąlygų egzistavimą, Agentūrai buvo žinomi. Tai patvirtina ir faktas, kad pakeitimo Nr. 2 bei mokėjimo prašymo Nr. 5 patikrinimo metu Agentūra nereikalavo pateikti papildomų paaiškinimų ir dokumentų. Pagal teisės aktus ir 2009 m. kovo 12 d. Sutarties „Dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo įgyvendinat projektą „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ Nr. 2009/GPG/9/ nuostatas Agentūros pareiga buvo prieš išmokant ES paramos ir Valstybės fondo lėšas patikrinti galutinio paramos gavėjo išlaidų tinkamumą. Atlikusi dokumentų patikrinimą Agentūra pažeidimų nenustatė ir 2011 m. spalio 3 d. raštu Nr. APVA-4464 informavo pareiškėją, kad tiesiogiai apmokėjo UAB “Grundolita” iš ES Sanglaudos fondo lėšų 631 251,79 Lt ir iš Valstybės fondo lėšų 173 403,14 Lt už atliktus darbus, t. y. minėtas išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis.

4Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.

5Agentūra atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo atmesti (t. I, b. l. 118–129). Paaiškina, kad ginčas kilo dėl 2010 m. gruodžio 6 d. atlikto Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 2-ame punkte nurodytų pakeitimų, kuriais buvo pakoreguoti sutarties sąnaudų žiniaraščiai ir įforminti papildomi darbai: papildomi vamzdžių ilgiai (metrais), papildomi šuliniai ir kt. Pareiškėjas aiškina, kad Rangos sutarties sąnaudų žiniaraščiai buvo pakoreguoti pagal FIDIC sutarčių („Raudonosios knygos“ atvejis) Bendrųjų sąlygų 12 straipsnio reikalavimus, anot pareiškėjo, tai nieko bendro neturi su klimatinėmis sąlygomis ir papildomais darbais, sutarties šalys susitarė dėl faktiškai atliktų darbų apmatavimo prieš vykdant apmokėjimą dar prieš Rangos sutarties pasirašymą, apmatuotų ir faktiškai atliktų Rangos sutarties darbų išlaidos yra pagrįstos Rangos sutartimi, išpildomųjų geodezinių nuotraukų dokumentais ir, pareiškėjo nuomone, yra tinkamos finansuoti ES paramos lėšomis. Tačiau nei prie pakeitimo Nr. 2, nei vėliau nebuvo pateikti paaiškinimai ir dokumentai, kurie detalizuotų ar pagrįstų, kad buvo (ir kokie) praleidimai ar netikslumai techniniame projekte – Rangos sutarties pakeitime nėra aiškiai įvardyta, kas nulėmė netinkamais finansuoti pripažintų papildomų darbų būtinybę: viena vertus, pakeitime Nr. 2 nurodoma, kad papildomų darbų poreikį lėmė netikslumai ir praleidimai užsakovo dokumentuose, kita vertus, nurodoma, kad atlikus geodezines nuotraukas paaiškėjo neatitikimai ir dėl to buvo būtina atlikti papildomus darbus. Pakeitime Nr. 2 pateikiama vienintelė nuoroda į faktines aplinkybes, lėmusias papildomų darbų poreikį: dėl grąžintų savininkams žemės sklypų sumažėjo nuotekų siurblinių apsauginės sanitarinės zonos. Tačiau šios aplinkybės nurodytos pakeitimo Nr. 2 1-ame punkte, o ginčas kyla dėl pakeitimo Nr. 2 2-ame punkte nurodytų pakeitimų. Be to, pakeitimo Nr. 2 1-ame punkte nenurodyta, kada tiksliai savininkams buvo grąžinti žemės sklypai ir dėl to sumažėjo nuotekų siurblinių apsauginės sanitarinės zonos – ar po Rangos sutarties pasirašymo, ar iki jo, todėl neaišku, ar ši aplinkybė buvo nenumatyta ir ar rangovas galėjo ją numatyti ir įvertinti vykdydamas Rangos sutarties (Rangos sutarties projektas buvo pirkimo dokumentų sudėtinė dalis) Bendrųjų sąlygų 4.10 punkte jam priskirtą pareigą susipažinti su užsakovo turima informacija bei statybviete ir gauti visą būtiną informaciją apie riziką, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti pasiūlymą ar darbus. Pareiškėjo 2013 m. spalio 15 d. rašte Nr. 838 teigiama, kad pakeitimo Nr. 2 darbai nėra susiję su nenumatytomis aplinkybėmis, nepateikiama informacijos apie praleidimus užsakovo dokumentuose, o remiamasi Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 12 straipsniu, nurodant, kad pagal apmatuotus ir faktiškai atliktus darbus išlaidos yra pagrįstos Rangos sutartimi ir išpildomųjų geodezinių nuotraukų dokumentais. Pareiškėjas skunde klaidinančiai pateikia nenumatytas aplinkybes, dėl kurių buvo būtinas pakeitimas Nr. 2 (pareiškėjas keičia savo 2013 m. spalio 15 d. rašte Nr. 838 pateiktą poziciją ir skunde teismui jau nurodo, kad egzistavo „ne tik nenumatytos fizinės sąlygos, bet statybos darbų vykdymo metu paaiškėję aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai užsakovo pateiktame techniniame projekte“). Dėl praleidimų ir netikslumų užsakovo dokumentuose pareiškėjas skunde nenurodo jokių konkrečių faktinių aplinkybių, o tik duoda nuorodą į Rangos sutarties nuostatas ir į Agentūros 2010 m. spalio 25 d. raštą Nr. APVA-5808, kuriame nėra nei pagrindžiamas, nei paneigiamas praleidimų užsakovo dokumentuose egzistavimas. Kaip darbų vykdymo metu paaiškėjusias nenumatytas aplinkybes pareiškėjas skunde nurodo (pažeidimo tyrimo metu pareiškėjas Agentūrai nenurodė jokių nenumatytų aplinkybių, o nurodė, kad pakeitimo Nr. 2 darbai su nenumatytomis aplinkybėmis nėra susiję) šias aplinkybes: pasikeitusios grąžintinų savininkams žemės sklypų ribos nuotekų siurblinių NS-1, NS-2 ir NS-3 pastatymo vietose; naujai įregistruoti S. V. žemės sklypai; Sudervės kaimo gyventojų prašymai; VĮ „Vilniaus regiono keliai“ leidime riboti eismą Nr. 10-089 įrašyta sąlyga kloti inžinerinius tinklus uždaru būdu; S. G. 2010 m. rugpjūčio 2 d. pretenzija. Skunde klaidingai nurodoma, kad nurodytos aplinkybės lėmė pakeitimo Nr. 2 būtinumą. Visos nurodytos aplinkybės buvo įvertintos Rangos sutarties pakeitime Nr. 1 ir dėl šių aplinkybių atsiradusių papildomų darbų išlaidos buvo įvertintos Rangos sutarties pakeitime Nr. 1. Pakeitime Nr. 1 nurodyta, kad „Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo, nustatė, kad nenumatytų darbų apimtys yra pilnai įvertintos ir apmatuotos“, todėl pareiškėjas visiškai nepagrįstai minėtas aplinkybes nurodo kaip aplinkybes, lėmusias pakeitimo Nr. 2 būtinumą. Pareiškėjas nei tiriant pažeidimą, nei skunde nenurodė, kokios nenumatytos aplinkybės ar kokie praleidimai ar netikslumai užsakovo parengtuose dokumentuose lėmė pakeitimo Nr. 2 būtinumą. Vertinant, ar konkrečios aplinkybės gali būti laikomos nenumatytomis pagal Rangos sutarties bendrųjų sąlygų 4.12 punktą, būtina įvertinti, ar egzistuoja gamtos ir žmogaus sukurtos fizinės sąlygos ar kitos fizinės kliūtys ir teršalai bei ar tokių sąlygų patyręs rangovas protingai negalėjo numatyti pasiūlymų pateikimo momentu. Doktrinoje pabrėžiama, kad vien tas faktas, jog rangovas atliko papildomų darbų, savaime nereiškia, kad jis turi teisę į jų apmokėjimą. Pirmiausia rangovas privalo įrodyti akivaizdžią ar numanomą teisę reikalauti apmokėjimo. Papildomų rangos darbų apmokėjimas pagal galiojančias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas yra susietas su tam tikrais apribojimais. Remiasi CK 6.653 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2009 pateiktu šios teisės normos paaiškinimu, LAT 2012 m. spalio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2012 pateiktu paaiškinimu. Šis aiškinimas, kad apie poreikį papildomiems darbams turi būti pranešama iš anksto, taikytinas ir pagal FIDIC Raudonosios knygos sutarties sąlygas (Bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 4.12 ir 13.1 punktuose aprašytą procedūrą). Ir prie pakeitimo Nr. 2 pridėtuose 2010 m. lapkričio 15 d. rangovo faktiškai atliktų darbų kiekio įvertinimo protokoluose Nr. 1–3, ir pakeitime Nr. 2 buvo konstatuota jau įvykusi situacija, rangovo atlikti iš dalies kitokie darbai, nei nurodyta pradinėje Rangos sutarties redakcijoje. Atsižvelgiant į tai, kad darbų kiekių neatitikimai nustatyti tikrinant atliktus darbus, negali būti pripažinta, kad papildomus darbus rangovas atliko laikydamasis Rangos sutarties 4.12 punkte nustatytos tvarkos, t. y. sulaukęs inžinieriaus leidimo juos atlikti ir pakeitus sutartį (Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.12 punkto 2-oje pastraipoje numatyta, kad rangovas, susidūręs su nepalankiomis fizinėmis sąlygomis, privalo kuo skubiau apie tai pranešti inžinieriui). Nutiesti nauji inžineriniai tinklai negali būti eksploatuojami neatlikus jų geodezinės-kontrolinės (išpildomosios) nuotraukos. Remiasi Geodezijos ir kartografijos techninio reglamento „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ 1.3 punktu, paaiškina, kad neatlikus teisės akte nurodytų veiksmų, statiniai negali būti priimti naudoti ir teisiškai registruoti (2.13 punktas). Remiasi Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" 3 priedu, patvirtinančiu, kad inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos atliekamos jau nutiesus tinklus, t. y. atlikus statybos darbus, todėl geodezinių matavimų rezultatais neturėtų būti grindžiami sutarties pakeitimai ir papildomų darbų poreikis pagal 4.12 punktą (nenumatomas fizines sąlygas), kadangi 4.12 punkte yra numatyta aiški procedūra, kad vos susidūręs su jam netikėtomis sąlygomis rangovas privalo nustatyta tvarka apie jas pranešti ir gali reikalauti sutarties pakeitimo. Paaiškina dėl pakeitime Nr. 2 nurodytų darbų nuokrypio. Prie pakeitimo Nr. 2 kaip priedai buvo pridėti 2010 m. lapkričio 15 d. rangovo faktiškai atliktų darbų kiekių įvertinimo protokolai Nr. 1–3. Šių protokolų prieduose yra pateikti darbų kiekų žiniaraščiai, kuriuose matosi kiekvienos žiniaraščio eilutės pagal pradinę Rangos sutartį numatyti kiekiai ir nenumatytų darbų kiekiai. Pvz., 2010 m. lapkričio 15 d. protokole Nr. 1 užfiksuoti papildomi darbai nurodyti šio protokolo priedo Nr. 1 20 eilutėje, kurioje matosi, kad PE 100 090, PN10 vamzdžių klojimo horizontalaus kryptinio gręžimo būdu pagal pradinę Rangos sutartį buvo numatyti vykdyti 1461,27 m, nenumatyti darbai – 315,49 m, taigi, jie sudaro 21,59 proc. nuo pradinėje Rangos sutartyje numatyto kiekio. Taip pat ir kiti pakeitime Nr. 2 įtvirtinti papildomų darbų kiekiai (išskyrus Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte nurodytus plieninio DN325 skersmens dėklo įrengimo bei pakeitimo 2.3 punkte nurodytus papildomus darbus, kurių išlaidos pripažintos tinkamomis finansuoti) sudaro daugiau nei 5 proc. nuo Rangos sutartyje numatytų atitinkamų žiniaraščio eilučių (kai kurių darbų nuokrypiai dar didesni (pvz. žiniaraščio 23 ir 24 eilutėse nuokrypiai sudaro atitinkamai apie 140 proc. ir 40 proc.) arba kai kurie pakeitime Nr. 2 numatyti papildomi darbai apskritai nėra tinklų ilgių pakeitimai, o numatomi papildomi vienetai šulinių (pakeitimo Nr. 2 2.2 punktas). Todėl tokie papildomi darbai negali būti pripažinti neesminėmis matavimų paklaidomis, atsiradusiomis dėl reljefo pasikeitimo ir panašių priežasčių. Kadastriniai matavimai užfiksavo ne galimas matavimų paklaidas, o realiai atliktus darbus ir jų rezultatą, kuris nesutampa su Rangos sutarties darbų žiniaraščiais. Todėl pakeitimuose ir juos pagrindžiančiuose dokumentuose nepagrįstai nurodyta, kad darbų kiekių nesutapimai atsirado „atlikus kadastrinius matavimus“, ir nepateikta jokių objektyvių pakeitimų priežasčių ir įrodymų, kurie atitiktų 4.12 punkto „nenumatomų fizinių sąlygų“ sąvoką. Agentūros 2013 m. spalio 28 d. išvadoje pagrįstai konstatuota, kad nėra pagrįstas 57 080,27 Lt dydžio išlaidų atitikimas Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktui, šios išlaidos patirtos ne pagal Rangos sutarties nuostatas, neatitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio reikalavimų ir dėl to yra netinkamos finansuoti. Paaiškina dėl teisinio pagrindo vykdyti lėšų susigrąžinimo iš pareiškėjo procedūrą. Nurodo, kad pareiškėjo argumentai dėl to, kaip tarp pareiškėjo ir Agentūros buvo paskirstytos atsakomybės ribos, kad Agentūra anksčiau išlaidas pripažino tinkamomis finansuoti, nėra šiai bylai teisiškai reikšmingi. Remiasi Lietuvos Respublikos finansų ministro, aplinkos ministro, susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtinta Sanglaudos fondo strategija 2004–2006 metams (toliau – Strategija), Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintomis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis (toliau – Paramos gražinimo taisyklės), finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintomis Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklėmis (toliau – Pažeidimų nustatymo taisyklės) ir paaiškina, kad pažeidimą gali padaryti tiek projekto vykdytojas, tiek paramą administruojanti institucija, tačiau, nepaisant to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos visais atvejais turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo (nagrinėjamu atveju – pareiškėjo). Paramos grąžinimo taisyklės nustato, kad būtent projekto vykdytojas turi pareigą grąžinti paramos lėšas, nepriklausomai nuo to, dėl kokių asmenų (paties projekto vykdytojo ar administruojančios, ar įgyvendinančios institucijos) veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. Kadangi, projekto vykdytojas jas gavo neteisėtai, jis privalo tas lėšas ir grąžinti. Neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimo procedūras Agentūra vykdė vadovaudamasi Agentūros nuostatais, patvirtintais aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11d. įsakymu Nr. Dl-632, Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintomis Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėmis (toliau – Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklės). Agentūra bet kuriuo momentu, nepriklausomai nuo jos atliktų ankstesnių veiksmų (t. y. net ir patvirtinus pateiktas sąskaitas ir jas apmokėjus), kaip valstybės institucija, atsakinga už tinkamą lėšų panaudojimą, nustačiusi pažeidimus, turi pareigą pripažinti, kad lėšos yra netinkamos finansuoti ir pareikalauti, kad pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos būtų grąžintos. Tokia Agentūros pareiga numatyta Paramos grąžinimo taisyklių 4 ir 5 punktuose.

6Teismo posėdyje atstovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir prašė skundo netenkinti.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Statybų techninė priežiūra“ atsiliepime paaiškino, kad pagal 2009 m. gegužės 4 d. sutartį Nr. 2009/131/A/VR vykdė projektą „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija“, kaip statybos techninės priežiūros rangovas, ir nesiima spręsti atsakomybės klausimo šioje byloje (t. I, b. l. 116–117). Atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Grundolita“ atsiliepime prašo pareiškėjo skundą tenkinti (t. II, b. l. 175–176). Paaiškina, kad atitinkamus pakeitimus, t. y. sutarties sąnaudų žiniaraščių pakeitimus, nulėmė nenumatytos fizinės sąlygos, o be atitinkamų pakeitimų Rangos sutartyje numatytų darbų nebūtų buvę galima užbaigti. Pakeitimai atlikti laikantis Rangos sutartyje ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų, jie buvo derinami su įgaliotais asmenimis, dėl to 2010 m. gruodžio 22 d. buvo išduotas statybos užbaigimo aktas Nr. SVA-570, patvirtinantis, kad statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius, o nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai ir statinių statyba yra baigta. Reikalaudama taikyti korekciją Agentūra neteisingai interpretavo viešųjų pirkimų būdu sudarytą Rangos sutartį, kadangi įstatymai nenumato absoliutaus draudimo keisti nurodytu būdu sudarytą sutartį, ypač tuo atveju, kai atitinkami pakeitimai atlikti sutartyje nustatyta tvarka. Pakeitimų procedūra buvo numatyta šalių sudarytoje sutartyje ir jos buvo laikomasi. Atlikus pakeitimus, nebuvo pažeisti ir viešųjų pirkimų principai, kadangi atitinkamų sutarties sąlygų keitimas buvo numatytas sutartyje. Agentūra apie atitinkamus pakeitimus buvo informuota, atlikusi mokėjimo prašymo ir dokumentų patikrinimą, pažeidimų nenustatė, dėl to tenkindama mokėjimo prašymą Agentūra pripažino, jog minėtos išlaidos yra tinkamos finansuoti. Pareiškėjas atitinkamas lėšas pagal sutartį turėjo teisę gauti, o vadovaujantis imperatyviu teisėtų lūkesčių principu, pareiškėjas gali pagrįstai tikėtis, jog atitinkamų lėšų grąžinimo iš jo nebus pareikalauta ateityje. UAB „Grundolita“ pareiškėjo ir Agentūros santykiuose tiesiogiai nedalyvavo, pareiškėjo ir Agentūros teisiniai santykiai negali turėti tiesioginės įtakos rangos santykiams. Atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą buvo pranešta.

9Skundas atmetamas.

10Pareiškėjas 2013 m. lapkričio 27 d. padavė VAGK skundą (VAGK byla Nr. AG-380/01-2013, I tomas), kuriame prašė panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. T1-167 dėl pripažintų kaip netinkamų finansuoti išlaidų 57 080,27 Lt grąžinimo.

11Išnagrinėjusi pareiškėjo skundą VAGK 2013 m. gruodžio 18 d. sprendime padarė išvadą, kad skundžiamas Agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. Tl-167 yra pagrįstas išvadoje tinkamai nustatytais faktais ir teisės aktų normomis, todėl pagrindo jį naikinti nėra. VAGK pareiškėjo skundą atmetė.

12Ginčo dalykas yra Agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. T1-167 (t. I, b. l. 16) teisėtumas ir pagrįstumas. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra 2013 m. spalio 28 d. lydraščiu Nr. APVA-3243 pranešė pareiškėjui apie atliktą tyrimą, šiame lydraštyje nurodė pervesti grąžintinas lėšas, taip pat su šiuo lydraščiu įteikė pareiškėjui 3 dokumentus: 2013 m. spalio 28 d. išvadą dėl projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinė programa, I etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse)“ rangos sutarties Nr. A56-649-(3.18) „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų plėtra bei rekonstrukcija“ pakeitimo Nr. 2 išlaidų tinkamumo finansuoti (toliau - išvada); 2013 m. spalio 28 d. pranešimą apie pažeidimą, susijusį su Sanglaudos fondo lėšų naudojimu Nr. LT/13/101/SF/0; 2013 m. spalio 28 d. Agentūros direktoriaus įsakymo Nr. T1-167 kopiją (t. I, b. l. 15), daroma išvada, kad skundžiamo įsakymo pagrindimas yra išdėstytas išvadoje, o įsakyme yra nurodoma tik grąžintina lėšų suma, jos grąžinimo terminas, tvarka, taip pat pažeidimo esmė ir kvalifikavimas. Todėl vertinant įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą, būtina atsižvelgti ir į pažeidimo esmės atskleidimą, kuris detaliai aprašytas išvadoje.

13Išvadoje konstatuojama, kad Valstybės kontrolė pateikė didelės svarbos pastebėjimą dėl 16 594,38 Eur (be PVM) išlaidų, patirtų pagal Rangos sutartį. Tirdama pažeidimą Agentūra nustatė, kad Valstybės kontrolės kaip netinkamos finansuoti išlaidos yra pripažintos išlaidos už darbus, nurodytus Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 2-ame punkte ir prie šio pakeitimo pridėtuose 2010 m. lapkričio 15 d. protokoluose Nr. 1–3. Išlaidos už šiuos darbus iš viso sudaro 57 297,06 Lt. Išvadoje pažymėta, kad nei prie pakeitimo Nr. 2, nei vėliau nebuvo pateikti pareiškėjo paaiškinimai ir dokumentai, kurie detalizuotų ar pagrįstų, jog buvo (ir kokie) praleidimai ar netikslumai techniniame projekte. Pacituoti Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1, 12.1, 12.3 punktai. Atkreiptas dėmesys, kad pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte ir prie pakeitimo pridėtame 2010 m. lapkričio 15 d. protokole Nr. 2 nurodyti plieninio DN325 skersmens dėklo įrengimo kiekių nukrypimai (vertė 141,73 Lt) bei pakeitimo 2.3 punkte ir prie pakeitimo pridėtame 2010 m. lapkričio 15 d. protokole Nr. 3 nurodyti kiekių nukrypimai (vertė 75,06 Lt) nuo Rangos sutarties žiniaraščiuose nurodytų kiekių sudaro mažiau nei 1 proc., t. y. neviršija matavimo klaidų galimybės, kuri įtvirtinta Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828, 31.1 punkte nurodyto nežymaus kiekių pakitimo, kuris galimas dėl matavimo paklaidų, nežymių reljefo pasikeitimų statybos metu ir panašių priežasčių. Atsižvelgiant į Rangos sutarties 14.1, 12.1 ir 12.3 punktų nuostatas ir minėto Statybos techninio reglamento 31.1 punktą, Rangos sutarties pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte nurodyti plieninio DN325 skersmens dėklo įrengimo kiekiai (vertė 141,73 Lt) ir 2.3 punkte nurodyti kiekiai (vertė 75,06 Lt), kurių vertė sudaro 216,79 Lt, yra išlaidos, patirtos pagal Rangos sutartį, todėl šios išlaidos yra tinkamos finansuoti. Išvadoje konstatuojama, kad kiti pakeitimo Nr. 2 2-ame punkte nurodyti papildomi darbai negali būti laikomi neesminėmis matavimų paklaidomis, kadangi šių darbų kiekių pakitimai palyginus su Rangos sutarties žiniaraščiais yra nepagrįstai dideli arba kai kurie papildomi darbai nėra kiekių pakitimai (pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte nurodyti šuliniai), o numatomi papildomi vienetai šulinių. Atsižvelgiant į tai, kad įrodantys dokumentai dėl kitų pakeitimo Nr. 2 minėtų išlaidų (57 080,27 Lt) pagrįstumo ir reikalingumo nebuvo pateikti, padaryta išvada, kad jos neatitinka Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto, 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio, todėl yra netinkamos finansuoti.

14Agentūros direktorius 2013 m. spalio 28 d. įsakyme Nr. T1-167, vadovaudamasis aplinkos ministro 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. D1-349 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant asignavimų valdytojo programas“ ir Paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2. punktu, nustatė, kad projekto vykdytojas, vykdydamas Rangos sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnį, todėl nurodė projekto galutiniam paramos gavėjui per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas – 57 080,27 Lt (44 779,47 Lt ES lėšų, 12 300,80 Lt BF lėšų).

15Atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes ir teisinį ginčo santykių reguliavimą, daroma išvada, kad VAGK 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. 3R-(AG-380/01-2013) yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį panaikinti ir išspręsti ginčą kitu būdu nėra pagrindo.

16Byloje surinkti dokumentai (taip pat ir VAGK byloje esantys) patvirtina, kad Agentūra (įgyvendinančioji institucija), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija) ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (galutinis paramos gavėjas – užsakovas) 2009 m. kovo 12 d. sudarė sutartį Nr. 2009/GPG/9/ (toliau – Atsakomybės paskirstymo sutartis) (t. I, b. l. 70–87). Sutartis sudaryta atsižvelgiant į Europos Komisijos 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 skirtą paramą iš Sanglaudos fondo projektui „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ (projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004), taip pat 2001 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 skirtą paramą iš Sanglaudos fondo projektui „Parama Sanglaudos fondo aplinkos apsaugos projektų parengimui“ (projekto Nr. 2001/LT/16/P/PA/002). Atsakomybės paskirstymo sutartyje nustatyti santykiai tarp šalių, jų funkcijos projekte, atsakomybės pasiskirstymas dėl pagrindinių užduočių vykdymo įgyvendinant projekto „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ komponentus. Šioje sutartyje numatyta, kad galutinis paramos gavėjas yra UAB „Nemenčinės komunalininkas“, kuriam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo perduotos galutinio paramos gavėjo funkcijos (2.1 punktas). Šios sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad Agentūra deleguoja dalį funkcijų ir atsakomybę už jų vykdymą galutiniam paramos gavėjui (UAB „Nemenčinės komunalininkas“) ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Agentūrai priskirtos užduotys išvardytos 3.4 punkte, o galutiniam paramos gavėjui priskirtos ar deleguotos užduotys ir atsakomybės išvardijamos 3.5 punkte. Galutiniam paramos gavėjui priskirtas projekto įgyvendinimo sutarčių vykdymas (3.5.2 punktas), taip pat priskirta projekto techninių sprendinių ir rezultatų, nustatytų sutarčių sąlygose, įgyvendinimo kontrolė, projekto įgyvendinimas pagal EK sprendime numatytas sąlygas, taip pat priskirta derinti sutarties pakeitimus. Sutarties dalyje „Atsakomybė“, nurodyta, kad pažeidus 6.1 punkte nurodytus teisės aktus, galutinis paramos gavėjas privalės grąžinti neteisėtai išmokėtas Sanglaudos fondo lėšas.

17Vilniaus rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (užsakovas), UAB „Grundolita“ (rangovas) 2009 m. lapkričio 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. A56- 649-(3.18) (t. I, b. l. 26–28), kuria užsakovas priėmė rangovo 2009 m. gegužės 19 d. pasiūlymą pilnai atlikti projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 sutarties „Sudervės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus. Rangovas įsipareigojo užsakovui už sutarties kainą, kurią įgyvendinančioji institucija ir užsakovas sumokės rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų (3 punktas). Rangos sutarties kainą (be PVM) sudarė 2 113 039,15 Lt, kuri susideda iš: Sanglaudos fondo dalies – 1 657 679,21 Lt, Lietuvos Respublikos biudžeto dalies – 455 359,94 Lt.

18Ginčas iš esmės susijęs su Rangos sutarties 2010 m. gruodžio 6 d. atliktu pakeitimu Nr. 2 (t. I, b. l. 22–25). Pakeitime Nr. 2, kurį pasirašė UAB „Statybų techninė priežiūra“ (inžinierius), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (užsakovas) ir UAB „Grundolita“ (rangovas), nurodyta, kad vadovaudamasis Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų (12 skyrius „Matavimas ir įvertinimas“ ir 13 skyrius „Pakeitimai ir pataisymai“) nuostatomis inžinierius, gavęs pakeitime nurodytus dokumentus, faktiškai atliktų darbų išpildomuosius brėžinius, nevykdomų ir nenumatytų darbų kiekių įkainuotus žiniaraščius bei pakeitimų suvestinę, priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Rangos sutartį ir esant aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams užsakovo pateiktame techniniame projekte, kurie paaiškėjo rangovui rengiant darbo projektą, o būtent: rengiant techninį projektą, užsakovas neįvertino pasikeitusios situacijos objekte, techniniame projekte atsirado aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai (dėl grąžintų savininkams žemės sklypų sumažėjo nuotekų siurblinių apsauginės sanitarinės zonos, dėl to buvo neteisingai parinktos nuotekų siurblinių statybos vietos, montavimo technologija bei įrengimai), pagal sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą būtina vykdyti sutarties pakeitimą Nr. 2, atlikti nenumatytus darbus, kurių visa apimtis nurodyta priede Nr. 2. Pakeitime Nr. 2 nurodyta, kad rangovui apmokėjimas už atliktus darbus turi būti vykdomas pagal faktiškai atliktus ir apmatuotus kiekius, remiantis išpildomaisiais brėžiniais. 2.1 punkte nurodoma, kad atlikus statybos objekto dalių kontrolines geodezines nuotraukas, įvertinus neatitikimus slėginėje nuotakyno – FS1 – linijoje, buvo nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus Rangos sutarčiai įgyvendinti pagal pridėtą lentelę, kurioje nurodyti darbų ir išlaidų aprašymai ir darbų kiekis.

19Pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte nurodyta, kad atlikus statybos dalių kontrolines geodezines nuotraukas, įvertinus neatitikimus savitakinėje nuotekynėje – Fl – linijoje buvo nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus Rangos sutarčiai įgyvendinti. Išvardijami 9 punktai darbų ir išlaidų aprašymų, nenumatytų darbų kiekiai. Pakeitimo Nr. 2 punkte 2.3 nurodyta, kad atlikus statybos objekto dalių kontrolines geodezines nuotraukas, įvertinus neatitikimus renovuojamuose nuotekų tinkluose – RF1 – buvo nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus Rangos sutarčiai įgyvendinti, pridėta lentelė, kurioje išvardinti 3 punktai darbų ir išlaidų aprašymų. Taip pat inžinierius nustatė, kad atliekant nenumatytus darbus nereikia atlikti dalies sutartyje numatytų darbų, kurių visa apimtis nurodyta pakeitimo priede Nr. 2. Visų pakeitimų finansinis rezultatas nurodytas 53 339,10 Lt be PVM (nenumatytų darbų vertė – 454 920,51 Lt, iš viso nevykdomų darbų vertė – 401 581,41 Lt). Užsakovo rezervo likutis iki pakeitimo Nr. 2 – 53 397,52 Lt, po pakeitimo Nr. 2 - 58,42 Lt. Pakeitime Nr. 2 nurodyta, kad visi pakeitimo darbai numatyti vykdyti nekeičiant esminių sutarties sąlygų, statybos leidime nurodytų statinio techninių rodiklių ir nepažeidžiant techninių specifikacijų. Pagrindinė priežastis, dėl kurios pasirašytas pakeitimas Nr. 2, yra šio pakeitimo įžanginėje dalyje nurodyti dokumentai: 1) užsakovo raštai (2010 m. sausio 28 d., Nr. 072, 2010 m. vasario 1 d. Nr. 083, 2010 m. kovo 2 d. Nr. 219a, 2010 m. kovo 5 d. Nr. 226, 2010 m. kovo 16 d. Nr. 240a), dėl nuotekų siurblinių vietų pakeitimo, siurblių su smulkintuvais sumontavimo, nuotekų siurblinių montavimo technologijos pakeitimo; 2) rangovo UAB „Grundolita“ pasiūlymai ir finansiniai-ekonominiai skaičiavimai; 3) nuotekų siurblių gamintojo „Grundfos Pups Baltik“ SIA Lietuvos filialo 2010 m. vasario 19 d. raštas, 4) techninio projekto autoriaus UAB „Cowi Lietuva“ raštai; 5) Jungtinės veiklos grupės UAB „APVG“ ir UAB „ARGINTA“ ekspertų grupės vadovės rekomendacija; 6) faktiškai atliktų darbų išpildomieji brėžiniai, nevykdomų ir nenumatytų darbų kiekių įkainuoti žiniaraščiai bei pakeitimų suvestinė (šie dokumentai pateikiami kaip pakeitimo Nr. 2 priedai (t. I, b. l. 134–200, t. II, b. l. 1–20).

20Įvertinus pakeitimą Nr. 2, o taip pat jį lydinčius dokumentus, darytina išvada, kad jame iš tiesų nėra atskleista, kokie praleidimai ar netikslumai buvo techniniame projekte, kuriuos nulėmė nenumatytų fizinių sąlygų egzistavimas. Pakeitime nėra palyginamas buvęs užsakovo parengtas techninis projektas ir kokią įtaką daromiems pakeitimams galėjo turėti pakeitime išvardyti dokumentai (pridedami prie pakeitimo). Todėl, kaip pagrįstai teigia atsakovas, nėra aišku, ar rengiant techninį projektą nebuvo galimybės numatyti tam tikrų, vėliau atsiradusių problemų, susijusių su nuosavybės teisės atkūrimu piliečiams ir kitomis priežastimis, kurios yra pateiktuose prie pakeitimo Nr. 2 dokumentuose, ar rangovas, susipažinęs su projektu, negalėjo numatyti rizikos dėl tam tikrų papildomų darbų būtinumo, todėl pakeitime Nr. 2 nėra argumentų ir motyvų, kurie paaiškintų, ar galima tokias priežastis laikyti nenumatytų fizinių sąlygų buvimu.

21Agentūra 2013 m. spalio 10 d. raštu Nr. APVA-3022 (t. II, b. l. 70) informavo pareiškėją apie inicijuotą įtariamo pažeidimo tyrimą dėl Valstybės kontrolės atliekamo projekto 2005/LT/16/C/PE/004 valstybinio audito ataskaitos projekte pateikto didelės svarbos pastebėjimo Nr. 4. Rašte nurodyta, kad rangovui pabaigus Rangos sutarties darbus ir atlikus išpildomąsias geodezines nuotraukas, atsirado neatitikimai, lyginant faktiškai atliktus ir sutarties sąnaudų žiniaraščiuose nurodytus kiekius. Nurodoma, kad dėl šių neatitikimų, vadovaujantis Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.12 punkto nuostata dėl nenumatytų fizinių sąlygų, buvo atlikti pakeitimai, t. y. pakoreguoti sutarties sąnaudų žiniaraščiai. Toliau rašte informuojama, kad Valstybės kontrolės nuomone, pakeitimų išlaidos 16 594,38 EUR yra netinkamos finansuoti, nes papildomi darbai neatitinka 4.12 punkte numatyto nenumatomų fizinių sąlygų apibrėžimo, t. y. papildomų darbų išlaidos, patirtos nesilaikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio reikalavimų. Agentūra pareiškėjui nurodė, kad jeigu nesutinka su Valstybės kontrolės pastebėjimu ir gali pateikti informaciją ir pagrindžiančius dokumentus, tai gali pateikti juos per 3 darbo dienas nuo rašto gavimo dienos Agentūrai.

22Pareiškėjas 2013 m. spalio 15 d. rašte Nr. 838 (t. II, b. l. 71) Agentūrai pažymėjo, kad Rangos sutarties sąnaudų žiniaraščiai buvo pakoreguoti pagal FIDIC sutarčių („Raudonosios knygos“ atvejis) Bendrųjų sąlygų 12 straipsnio reikalavimus, kurie nustato, kad darbai dėl apmokėjimo turi būti matuojami ir įvertinami pagal šį straipsnį. Pareiškėjas šiame rašte aiškino, kad tai nieko bendro neturi su klimatinėmis sąlygomis ir papildomais darbais, sutarties šalys susitarė dėl faktiškai atliktų darbų apmatavimo prieš vykdant mokėjimą dar prieš Rangos sutarties pasirašymą, nes matavimų sąlygos aiškiai buvo įvardintos darbų pirkimo dokumentuose (FIDIC „Raudonoji knyga“ buvo pirkimo dokumentų dalis), visiems darbų konkursų dalyviams buvo privalu jų laikytis. Paaiškino, kad apmatuotų ir faktiškai atliktų darbų išlaidos yra pagrįstos Rangos sutartimi, išpildomųjų geodezinių nuotraukų dokumentais ir, pareiškėjo nuomone, yra tinkamos finansuoti ES paramos lėšomis. Jokie priedai prie šio rašto nebuvo pridėti.

23Taigi Agentūra ginčijamą įsakymą priėmė padariusi išvadą, kad pareiškėjas netinkamai panaudojo dalį paramos lėšų (iš viso 57 080,27 Lt), nes pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo, 4 straipsnio nuostatas. Šiame straipsnyje „Skaidrumas ir įrodomieji dokumentai“ nustatyta, jog visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais; turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai.

24Įvertinus byloje esančius dokumentus, taip pat ir minėtas sutartis, nėra pagrindo išvadai, kad Agentūros įsakyme nurodyta grąžintina suma pareiškėjo buvo pagrįsta sutarčių nuostatomis ar tinkamais dokumentais.

25Paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu, pagal Pažeidimų nustatymo taisyklių nuostatas (1 punktas). Šiose taisyklėse nustatyta, kad pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas, vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu (6.3 punktas), taip pat kai paramą administruojanti institucija neatlieka arba netinkamai atlieka jai pavestas paramos administravimo funkcijas (7 punktas). Pažeidimą gali nustatyti ar įtarti kiekvienas paramą administruojančios institucijos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atlikdamas paramos valdymo, kontrolės arba audito funkcijas: atlikdamas projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus, projekto įgyvendinimo ataskaitas (5.1 punktas); atlikdamas auditą (5.4 punktas); gavęs informaciją iš trečiųjų šalių (5.5 punktas). Paramą administruojanti institucija, įtarusi pažeidimą ir (ar) gavusi apie jį informacijos, per 20 darbo dienų nuo įtarimo ir (ar) tokios informacijos gavimo dienos, atlieka pažeidimo tyrimą (9 punktas). Tuo atveju, jei nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos Paramos grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka (12 punktas). Dėl to, kad pareiškėjas šiuo atveju buvo galutinis paramos gavėjas (užsakovas), o Agentūra – administruojanti ir įgyvendinančioji institucija, ginčo nėra. Pagal 2009 m. kovo 12 d. sutartį (t. I, b. l. 70–87) galutinis paramos gavėjas įgyvendina finansuojamą projektą, atlieka užsakovo ir kitas įgyvendinančios institucijos perduotas funkcijas (2.1 punktas). Pagal šios sutarties 3.1 punktą, Agentūra delegavo pareiškėjui dalį funkcijų ir atsakomybę už jų vykdymą. Galutiniam paramos gavėjui (užsakovui) priskirtos ar deleguotos užduotys ir atsakomybė išvardijamos 3.5 sutarties punkte, tarp jų ir suderinti rangovo prašomą sutarties pakeitimą laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, kaupti gautą bei pačių pateiktą raštišką informaciją apie projekto įgyvendinimo sutarčių eigą ir saugoti ją 5 metus po paskutinio mokėjimo (3.5.5 punktas).

26Paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta, kad pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas arba įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą (4 punktas). Tačiau sprendimas suprantamas ir kaip administruojančiosios institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos (jeigu ji yra asignavimų valdytoja) vadovo įsakymas ir (arba) kito jo įgalioto asmens potvarkis grąžinti neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas lėšas (2 punktas). Sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma (5.1.4 punktas), taip pat, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma (5.2.2 punktas). Šiuo atveju tiesiogiai rangovui sumokėta didesnė nei priklauso paramos lėšų suma. Tačiau pareiškėjas nurodo ir Agentūros kaltę, kadangi mokėjimus pagal pareiškėjo prašymą atliko būtent Agentūra, kuri turėjo pareigą tikrinti pateikiamus mokėjimų prašymus. Pareiškėjas nurodo, kad pakeitime Nr. 2 nurodytų dokumentų įtakos pakeitimui aiškinti neprivalėjo, kadangi visus tuos dokumentus Agentūra turėjo. Tačiau kaip matyti iš aprašyto teisinio reguliavimo, lėšos, nustačius pažeidimą, turi būti grąžintos nepaisant to, kas padarė pažeidimą – įgyvendinančioji institucija ar projekto vykdytojas. Be to, nagrinėjamu atveju yra teisės akte nustatytu būdu konstatuota, kad pažeidimą padarė galutinis paramos gavėjas, todėl tas faktas, kad Agentūra iš karto nepastebėjo, neįvertino, kad mokėjimo prašyme nurodytos sumos finansuoti negalima, nekeičia reikalavimo grąžinti paramos lėšas pagrįstumo.

27Agentūra sprendimą susigrąžinti lėšas grindžia tuo, kad rangovui pabaigus darbus ir atlikus išpildomąsias geodezines nuotraukas, atsirado neatitikimai palyginus faktiškai atliktus ir sutarties sąnaudų žiniaraščiuose nurodytus kiekius, dėl to buvo padarytas pakeitimas Nr. 2, kurio prieduose, 2010 m. lapkričio 15 d. protokoluose Nr. 1–3, nurodytos išlaidos netinkamos finansuoti. Agentūros nuomone, nėra pateikta dokumentų, kurie pagrįstų, jog buvo (ir kokie) praleidimai ar netikslumai techniniame projekte, taip pat Agentūra nesutinka su tuo, kad remiantis pakeitimu Nr. 2 galėjo būti atlikti papildomi darbai (jų dalis). Pareiškėjas aiškina, kad pakeitimas Nr. 2 buvo būtinas dėl statybos darbų vykdymo metu paaiškėjusių aiškiai įrodomų praleidimų ir netikslumų užsakovo pateiktame techniniame projekte, dėl kurių negalima buvo užbaigti Rangos sutarties, bei dėl darbų vykdymo metu paaiškėjusių nenumatytų aplinkybių, be to rangovo faktiškai atlikti ir apmatuoti darbai neviršija Statybos Techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 31.1 punkte nustatyto neesminio 5 proc. nuokrypio. Agentūra iš tiesų dalį pakeitime Nr. 2 nurodytų darbų pripažino tinkamais finansuoti, nes, kaip nurodyta išvadoje, jie atitiko matavimo paklaidų galimybę, kuri leidžiama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 31.1 punktą. Tačiau ši paklaida buvo skaičiuojama ne kaip siūlo pareiškėjas nuo visų atliktų darbų (paklotų vamzdynų) sumos, o būtent nuo toje žiniaraščio eilutėje nurodytų darbų apimties. Todėl Agentūra pagrįstai ir kitų darbų apimtis ir paklaidas skaičiavo tokiu pačiu būdu. Todėl pareiškėjo paaiškinimai dėl kitų pakeitimų, kurie pripažinti netinkamais finansuoti, neatitinka nustatytų faktinių aplinkybių ir teisinio reguliavimo reikalavimų.

28Techninėse specifikacijose, kurios yra Rangos sutarties sudėtinė dalis, nurodoma, kad pagal sutartį atliekami darbai apima visus nuolatinius ir laikinuosius darbus, susijusius su vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra. Išvardijami numatomi atlikti darbai, jie aprašomi. Techninių specifikacijų dalyje „4. Siurblinių teritorijos sutvarkymas“ nurodyta, kad techninio darbo sprendiniai turi būti patikslinti projekte. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams bei darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Numatyta, kad statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti pakeisti.

29Rangos sutarties Konkrečiosiose sąlygose nurodyta, jog rangos sutartis yra užsakovo ir rangovo susitarimas, pagal kurį rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti darbus, o užsakovas sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nurodytą kainą (1.1.1 punktas). Pareiškėjas remiasi Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktu „Teisė daryti pakeitimus“, kuriame be kita ko nustatyta, jog pirkimo sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai, ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Toliau šiame punkte sakoma, kad sutarties šalys gali keisti rangos sutarties darbų apimtis tik esant nenumatytoms aplinkybėms. Inžinierius turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, susijusius su darbų kiekiais ir kokybe. Tokie pakeitimai (arba papildomi darbai) turi būti tiesiogiai susiję su nenumatytomis fizinėmis sąlygomis (4.12 punktas) arba aiškiai įrodomais praleidimais ir netikslumais užsakovo parengtuose projekto dokumentuose, dėl kurių negalima užbaigti sutarties. Visi pakeitimai, papildomi darbai ir baigimo laiko pratęsimas gali būti atliekami ir tvirtinami tik esant nenumatytoms fizinėms sąlygoms (4.12) arba aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams užsakovo parengtuose projekto dokumentuose ir tik esant užsakovo sutikimui (13.1 punktas). Pakeitimo Nr. 2 1-me punkte fizinės sąlygos nėra minimos, tik nurodoma, kad užsakovas neįvertino pasikeitusios situacijos objekte, dėl to techniniame projekte atsirado aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai, jie susiję tik su grąžintinais žemės savininkams žemės sklypais. Tačiau pakeitimo Nr. 2 įžanginėje dalyje išvardinti dokumentai yra susiję ne vien su grąžintinais žemės sklypais, o ir su kitokiais reikalavimais, kurie atsirado jau vykdant darbus, pvz., Sudervės seniūnija pareikalavo kanalizacijos magistralinius tinklus kloti uždaru būdu (t. I, b. l. 93). Pastaroji aplinkybė nieko bendro su grąžintinais sklypais neturi. Todėl neaišku, kaip ją sieti su užsakovo parengtų projektų netikslumais, be to, neaišku, kodėl rangovas negalėjo numatyti tokių atvejų.

30Taigi visos 13.1 punkte nurodytos sąvokos, kurios yra reikšmingos aiškinant šį punktą, yra numatytos kituose jame paminėtuose punktuose. Pagal Rangos sutarties Bendrųjų FIDIC „Raudonoji knyga“ sąlygų, dėl kurių taikymo susitarta 2-me Rangos sutarties skirsnyje „Bendrosios sutarties sąlygos“ (Rangos sutarties 1 punkte nurodyta, kad sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose), (t. II, b. l. 63–69), 4.12 punktą „Fizinės sąlygos“ reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizines sąlygas bei kitas fizines kliūtis ir teršalus, su kuriais rangovas vykdydamas darbus susiduria statybvietėje, įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, tačiau tai neapima klimatinių sąlygų. Jeigu rangovas susiduria su nepalankiomis sąlygomis, kurių, jo manymu, jis negalėjo numatyti, tai rangovas kuo skubiau, kaip tai praktiškai įmanoma, privalo apie jas pranešti inžinieriui. Šiame pranešime turi būti aprašytos fizinės sąlygos, kad jas galėtų ištirti inžinierius, ir rangovas turi nurodyti priežastį, kodėl mano jas esant nenumatytomis.

31Įvertinus nurodytas Rangos sutarties sąlygas, daroma išvada, kad pakeitime Nr. 2, toje dalyje, pagal kurią išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti, nėra kalbama apie tokias sąlygas, t. y. nenumatytas fizines sąlygas, taip pat apie aiškiai įrodomus praleidimus ir netikslumus užsakovo parengtuose projekto dokumentuose.

32Byloje nustatyta, kad pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte ir prie pakeitimo pridėtame 2010 m. lapkričio 15 d. protokole Nr. 2 nurodyti plieninio DN325 skersmens dėklo įrengimo kiekiai (143,73 Lt), pakeitimo 2.3 punkte ir 2010 m. lapkričio 15 d. protokole Nr. 3 nurodyti kiekiai (75,06 Lt) pagal išvadą yra pripažinti tinkami finansuoti būtent pagal STR „Statybos užbaigimas“ 31.1 punkte leidžiamą paklaidą nelaikant jų Rangos sutarties pakeitimu.

33Tačiau kiti pakeitimo Nr. 2 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti papildomi darbai išvadoje nelaikomi neesminėmis matavimų paklaidomis, dalis jų yra papildomi darbai, nurodyta, kad dėl jų nėra pateikta jokių paaiškinimų ir dokumentų, todėl jiems atlikti išlaidos yra pripažintos netinkamomis finansuoti. Nurodytas papildomas slėginės nuotekynės – FS1 – linijos darbas (PE 100 090, PN 10 slėginių vamzdžių klojimas, darbo apimtis 315,49 m, t. I, b. l. 130) pareiškėjo 2009 m. gegužės 19 d. pasiūlymo priede (žiniaraštis KŽ-03, VAGK byla, t. IV, b. l. 1–24) nebuvo numatytas Rangos sutartyje (neįtrauktas į 2009 m. gegužės 19 d. pasiūlymą, bet įtrauktas į žiniaraštį KŽ-03 2010 m. rugsėjo 30 d. darbų apimtį nurodant 1461,27 m). Kiti papildomi savitakinės nuotekynės – Fl – linijos darbai, kurių išlaidas 2013 m. spalio 28 d. išvadoje Agentūra priskyrė netinkamoms finansuoti, yra įvardinti pakeitimo Nr. 2 2 punkto 2.2 papunkčio lentelėje. Pirmojoje minėtos lentelės pozicijoje nurodytas darbas – PVC movinių savitakinių vamzdžių 0160 mm, N klasė paklojimas su sujungimo detalėmis, klojimo gylis 2,5–3,0 m (įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindo po vamzdžiais h=15 cm įrengimą), kiekis 131,51 m (t. I, b. l. 131), kuris pareiškėjo pasiūlymo žiniaraščio KŽ-03 23-je pozicijoje buvo numatytas, t. y. pareiškėjas numatė 686 m šių darbų, tačiau pakeitimu Nr. 1 dalies šių darbų atsisakė (nurodė kaip nevykdomus) ir paliko tik 93,51 m. Analogiška situacija yra su minėtos lentelės antroje pozicijoje nurodytu darbu – PVC movinių savitakinių vamzdžių 0160 mm, N klasė paklojimas su sujungimo detalėmis, klojimo gylis 3,0–3.5 m (įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą), kiekis 100,00 m, kuris pareiškėjo pasiūlyme buvo numatytas žiniaraščio KŽ-03 24-je pozicijoje (kiekis 345 m.), pakeitimu Nr. 1 buvo dalies darbų atsisakyta, atlikta tik 289 m. Lentelės 7-je pozicijoje (t. I, b. l.131) nurodytas darbas 166,62 m. apimties Rangos sutarties pasiūlyme nebuvo numatytas, tačiau įtrauktas į žiniaraštį KŽ-03, o pakeitimu Nr. 1 darbų apimtį nurodant 862,81 m. ir 15,00 m. Tos pačios lentelės 8-je pozicijoje darbas PE 100 O400, PN 10 skersmens vamzdžiai (dėklams) (4,41 m.) Rangos sutarties pasiūlyme numatytas (kiekis 148 m), pakeitimu Nr. 1 darbų apimtį nurodant 66,00 m. Pakeitimo Nr. 2 2 punkto 2.2 papunkčio lentelės 3-ioje–6-oje pozicijose yra nurodyti darbai (t. I, b. l. 131) buvo numatyti rangovo pasiūlyme, t. y. atitinkamai žiniaraščio KŽ-03 pozicijose Nr. 175, Nr. 176, Nr. 182, Nr. 183 (VAGK byla, t. IV, b. l. 22–23). Pakeitime Nr. 2 pastarųjų darbų kiekiai yra padidinami. Todėl galima pagrįstai daryti išvadą, kad pakeitimo Nr. 2 lentelės 1, 2, 7, 8 pozicijose nurodyti darbai (t. I, b. l. 131) buvo numatyti pakeitime Nr. 1, lentelės 3–6 pozicijoje nurodyti darbai buvo nurodyti rangovo pasiūlyme (žiniaraštyje), tačiau skyrėsi jų kiekiai – jie buvo padidinti ir įvardinti nenumatytais darbais.

34Prieš patvirtinant Rangos sutarties 2010 m. rugsėjo 30 d. pakeitimą Nr. 1 (VAGK byla, II tomas, b. l. 48–51), buvo nustatytos ir įvertintos aplinkybės, kurios išvardinamos šiame dokumente: rangovo 2010 m. sausio 22 d.–2010 m. rugsėjo 2 d. raštai ir juose pateikti pasiūlymai Nr. 1.1–1.4, pareiškėjo (užsakovo) 2010 m. vasario 1 d. raštai Nr. 083 ir Nr. 085, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2010 m. vasario 18 d. raštas Nr. A33, taip pat VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 2010 m. birželio 1 d. leidimas riboti eismą Nr. 10-055 ir 2010 m. rugpjūčio 9 d. leidimas riboti eismą Nr. 10-089; Sudervės seniūnijos 2010 m. liepos 2 d. raštas Nr. 4-2.1-123, minėtuose rangovo raštuose pateikti pasiūlymai dėl nevykdomų ir nenumatytų darbų paskaičiavimų bei kalkuliacijų. Rangos sutarties 2010 m. rugsėjo 30 d. pakeitime Nr. 1 (VAGK byla, t. II, b. l. 48–51) yra nurodyta, kad inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo, nustatė, kad nenumatytų darbų apimtys yra pilnai įvertintos ir apmatuotos, jų vieneto įkainiai pagrįsti ir priimtini užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos. Todėl Agentūra padarė pagrįstą išvadą, kad pakeitimas Nr. 1 buvo sudarytas įvertinus rangovo pateiktus siūlymus ir papildomų darbų, susijusių su nenumatytomis aplinkybėmis, paskaičiavimus. Todėl atsakovas pagrįstai teigia, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kuriuos privalo saugoti, patvirtinančių, jog padarius Rangos sutarties pakeitimą Nr. 1, įgalioti inicijuoti pakeitimus asmenys būtų pateikę pasiūlymus dėl papildomų darbų, kurių reikia sutarčiai užbaigti. Atsakovas pagrįstai teigia, kad pakeitimas Nr. 2 (2010 m. gruodžio 6 d.), kiek tai liečia darbus, kurių finansavimas nepagrįstas, padarytas jau pagal gautą rezultatą. Tai patvirtina 2010 m. lapkričio 15 d. rangovo faktiškai atliktų darbų kiekių įvertinimo protokolai Nr. 1–2, kurie buvo pagrindas pakeitimui Nr. 2 priimti. Pasitvirtina atsakovo teiginiai, kad papildomi darbai buvo atlikti, o po to, užfiksavus atliktus darbus, nurodytos darbų apimtys ir paskaičiavimai, kurie įvertinti kaip projekto netikslumai ir praleidimai. Netgi tiesiogiai nurodoma pakeitime Nr. 2, jog nuspręsta rangovui apmokėjimą vykdyti pagal faktiškai atliktus ir apmatuotus kiekius, remiantis išpildomaisiais brėžiniais. Pakeitime Nr. 2 tik konstatuojama, jog rangovas atliko kitokius (papildomus) darbus, tačiau tai nepatvirtina, jog jie yra tinkami finansuoti. Tai liečia ir darbus, kurie pripažinti tinkamais finansuoti, nes tokia išvada padaryta ne dėl to, kad jie būtų įvertinti kaip praleidimai ir netikslumai, bet tik dėl jų kiekio, t. y. teisės akte leidžiamos paklaidos. Taigi pakeitimas Nr. 2 visas padarytas tik nustačius darbų kiekių neatitikimus jau tikrinant atliktus darbus (pagal išpildomuosius brėžinius), bet jo surašymas nepatvirtina, kad rengiant projektą užsakovas neįvertino pasikeitusios situacijos objekte, dėl to techniniame projekte atsirado aiškiai įrodomi praleidimai ir netikslumai. Tokia situacija neatitinka Rangos sutarties Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkte nustatytos teisės daryti pakeitimus sąlygų, Bendrųjų sąlygų 4.12 punkte nustatytos tvarkos ir sąvokos apibrėžimo.

35Agentūra prašė pareiškėjo pateikti paaiškinimus ir dokumentus, kurie detalizuotų ar pagrįstų, jog buvo (ir kokie) praleidimai ar netikslumai techniniame projekte, kurie rodomi pakeitime Nr. 2, tačiau pareiškėjo pateiktame atsakyme nėra nei tokio paaiškinimo, nei pateikta papildomų dokumentų.

36Protokoluose Nr. 1–2 paaiškinta, kad patikslinus toponuotrauką ir rengiant darbo projekto brėžinius, paaiškėjo netikslumai ir praleidimai techniniame projekte bei atsirado nenumatytų darbų, kurių rangovas negalėjo numatyti, bet juos būtina atlikti priduodant inžinerinius tinklus naudoti. Taigi pateiktas abstraktus teiginys, nenurodyti konkretūs praleidimai ar netikslumai, siejant juos su būtinumu atlikti papildomus darbus, šie klausimai nedetalizuoti ir nepagrįsti ir po to, kai Agentūra paprašė detaliau paaiškinti. Pakeitimo Nr. 2 2 punkte nurodyta, kad atlikus statybos objekto dalių kontrolines geodezines nuotraukas ir įvertinus neatitikimus, buvo nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus. Atsakovas pagrįstai aiškina, kad geodezinės nuotraukos atliekamos visai kitu tikslu – jų atlikimas būtinas norint statinį priduoti naudoti. Todėl tokiomis nuotraukomis negali būti grindžiami rangos sutarties pakeitimai, kaip tai numatyta Rangos sutarties Bendrosiose ir Konkrečiosiose sąlygose (šių sąlygų 13.1 punkte).

37Todėl ir Agentūra, ir VAGK padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas neįrodė ir niekaip nepagrindė, jog papildomi darbai buvo sietini su nenumatytomis aplinkybėmis ar praleidimais užsakovo reikalavimuose, kaip numatyta Rangos sutarties 13.1 punkte.

38Pareiškėjas taip pat nurodo dar vieną argumentą, o būtent tai, kad rangovo faktiškai atlikti ir įvertinti darbai, kurie buvo pripažinti netinkamais finansuoti, neviršija Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 31.1 punkte nustatyto neesminio 5 proc. nuokrypio. Ši aplinkybė dėl dalies darbų, nurodytų pakeitime Nr. 2, buvo įvertinta ir Agentūros išvadoje, dėl to dalį darbų pripažįstant tinkamais finansuoti. Tačiau teismas sutinka su Agentūros atliktu įvertinimu, kad konkretūs darbai, dėl kurių kilo ginčas, sudaro žymiai daugiau kaip 5 proc. nuo planuotų tokio pobūdžio darbų, dalis darbų buvo iš viso papildomi. Teismas nesutinka su pareiškėjo skunde pateiktu skaičiavimu, nes pareiškėjas, visų pirma, nepateikia pagrįstų skaičiavimų, o nurodo bendrą vandentiekio tinklų metražą, faktiškai paklotų tinklų metražą ir teigia, kad nuokrypis yra 6 metrai, t. y. 0,25 proc., taip pat nurodo savitakinių ir slėginių nuotekų tinklų metražą, paklotus ir renovuotus tinklus ir teigia, kad nuokrypis yra 1,54 proc. Šie faktai nėra pagrįsti jokiais įrodymais, įvertinti tokius faktus būtinos specialios žinios. Tačiau, antra, tokie paskaičiavimai nepagrįsti ir dėl to, kad Agentūra pripažino netinkamais finansuoti tik dalį labai konkrečių darbų, jie nurodyti ir pakeitime Nr. 2, ir žiniaraščiuose, juos nesudėtinga identifikuoti, todėl negalima nuokrypio procento skaičiuoti palyginus šiuos konkrečius darbus su viso vamzdyno metražu ar kitais visą projektą apimančiais darbais. Tokiu atveju ir pakeitimų kiekį reiktų sumuoti. Kiekvienas pakeitimo Nr. 2 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytas darbas, kuris pripažintas netinkamu finansuoti, gali būti labai konkrečiai įvertintas palyginus pakeitimą Nr. 2 su jo priedais, t. y. 2010 m. lapkričio 15 d. rangovo faktiškai atliktais darbais, nurodytais protokolų prieduose, su Rangos sutarties žiniaraščiais, todėl yra pagrindo teigti, kad nuokrypiai sudaro nuo 20 iki 140 proc. (pirmiau minėti skirtumai, nurodyti pakeitimo Nr. 2 lentelėje ir žiniaraščiuose KŽ-03).

39Dėl Agentūros atsakomybės.

40Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintos Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklės (Pažeidimų nustatymo taisyklės). Nagrinėjamu atveju yra ištirtas pažeidimas, priimtas sprendimas, kad projekto vykdytojas, t. y. pareiškėjas, pažeidė 2003 m. sausio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio reikalavimus. Tai nurodyta ginčijamame įsakyme ir išvadoje. Nurodytas straipsnis nustato, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais, turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai. Pareiškėjas nepateikė įgyvendinančiai įstaigai dokumentų, kurie pagrįstų išlaidų tinkamumą finansuoti. Atsakomybės paskirstymo sutarties 4.4 punkte yra nustatyta, kad jeigu atliekant auditą ar kitus patikrinimus paaiškėja, kad iš projekto lėšų buvo apmokėtos išlaidos, kurios nėra tinkamos apmokėjimui iš ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, šitos išlaidos bus išieškotos iš galutinio paramos gavėjo. Šiuo atveju iš pareiškėjo. Šios sutarties 6 punkte yra nustatyta, kad nuostoliai, atsiradę dėl galutinio paramos gavėjo netinkamo sutarties įsipareigojimų vykdymo, bus išieškomi iš galutinio paramos gavėjo. Pažeidimų nustatymo taisyklių 6.3 punkte numatytas pažeidimas, kai projekto vykdytojas pažeidė teisės aktų reikalavimus. Šiose taisyklėse nurodyta, kad pažeidimas gali būti nustatomas, kai administruojanti institucija netinkamai atlieka jai pavestas pareigas (7 punktas), tačiau nagrinėjamu atveju toks pažeidimas nebuvo nustatytas pagal minėtas taisykles. Pažeidimų nustatymo taisyklėse numatyta, kad bet kuriuo iš paminėtų atvejų lėšos turi būti susigrąžinamos. Paramos grąžinimo taisyklės numato, kad lėšos susigrąžinamos iš projekto vykdytojo (4 punktas). Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad Agentūra ginčijamas darbų apimtis finansavo, gavo reikiamus dokumentus, iš kurių galėjo spręsti, ar yra padarytas pažeidimas, nekeičia pareiškėjui tenkančios pareigos sugrąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas.

41Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad VAGK 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. 3R-456(AG-380/01-2013) yra teisėtas ir pagrįstas, jį naikinti pagrindo nėra, taip pat nėra pagrindo panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. T1-167 dėl pripažintų kaip netinkamų finansuoti išlaidų 57 080,27 Lt.

42Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 129 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

43Pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundą atmesti.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau – pareiškėjas)... 3. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamo atsakovo įsakymo išvada, kad projekto... 4. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovė palaikė skundą ir prašė jį... 5. Agentūra atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo atmesti (t. I, b. l.... 6. Teismo posėdyje atstovė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Statybų techninė priežiūra“... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Grundolita“ atsiliepime prašo... 9. Skundas atmetamas.... 10. Pareiškėjas 2013 m. lapkričio 27 d. padavė VAGK skundą (VAGK byla Nr.... 11. Išnagrinėjusi pareiškėjo skundą VAGK 2013 m. gruodžio 18 d. sprendime... 12. Ginčo dalykas yra Agentūros direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr.... 13. Išvadoje konstatuojama, kad Valstybės kontrolė pateikė didelės svarbos... 14. Agentūros direktorius 2013 m. spalio 28 d. įsakyme Nr. T1-167, vadovaudamasis... 15. Atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes ir teisinį ginčo santykių... 16. Byloje surinkti dokumentai (taip pat ir VAGK byloje esantys) patvirtina, kad... 17. Vilniaus rajono savivaldybės administracija (perkančioji organizacija), UAB... 18. Ginčas iš esmės susijęs su Rangos sutarties 2010 m. gruodžio 6 d. atliktu... 19. Pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte nurodyta, kad atlikus statybos dalių kontrolines... 20. Įvertinus pakeitimą Nr. 2, o taip pat jį lydinčius dokumentus, darytina... 21. Agentūra 2013 m. spalio 10 d. raštu Nr. APVA-3022 (t. II, b. l. 70) informavo... 22. Pareiškėjas 2013 m. spalio 15 d. rašte Nr. 838 (t. II, b. l. 71) Agentūrai... 23. Taigi Agentūra ginčijamą įsakymą priėmė padariusi išvadą, kad... 24. Įvertinus byloje esančius dokumentus, taip pat ir minėtas sutartis, nėra... 25. Paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus,... 26. Paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta, kad pagrindas projekto vykdytojui... 27. Agentūra sprendimą susigrąžinti lėšas grindžia tuo, kad rangovui... 28. Techninėse specifikacijose, kurios yra Rangos sutarties sudėtinė dalis,... 29. Rangos sutarties Konkrečiosiose sąlygose nurodyta, jog rangos sutartis yra... 30. Taigi visos 13.1 punkte nurodytos sąvokos, kurios yra reikšmingos aiškinant... 31. Įvertinus nurodytas Rangos sutarties sąlygas, daroma išvada, kad pakeitime... 32. Byloje nustatyta, kad pakeitimo Nr. 2 2.2 punkte ir prie pakeitimo pridėtame... 33. Tačiau kiti pakeitimo Nr. 2 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti papildomi darbai... 34. Prieš patvirtinant Rangos sutarties 2010 m. rugsėjo 30 d. pakeitimą Nr. 1... 35. Agentūra prašė pareiškėjo pateikti paaiškinimus ir dokumentus, kurie... 36. Protokoluose Nr. 1–2 paaiškinta, kad patikslinus toponuotrauką ir rengiant... 37. Todėl ir Agentūra, ir VAGK padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas... 38. Pareiškėjas taip pat nurodo dar vieną argumentą, o būtent tai, kad rangovo... 39. Dėl Agentūros atsakomybės.... 40. Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintos Europos... 41. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 42. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,... 43. Pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundą atmesti.... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...