Byla AS-63-440-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. R. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja R. R. (toliau – ir pareiškėja) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria jos projektas patvirtintas kaip toks, kuriam neskiriama parama.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu pareiškėjos skundą tenkino, panaikino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kurioje nuspręsta neskirti paramos pagal pareiškėjos 2010 m. kovo 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateiktą paraišką Nr. 3VK‑KM‑10-1-000920-PR001 dėl paramos projektui „Vėjo jėgainės statyba“.

6Pareiškėja Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, prašydama priteisti jai iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 5 279,01 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

7Pareiškėja nurodė, kad patyrė šias išlaidas: 100 Lt žyminio mokesčio, 193,81 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (dokumentų kopijavimas, telekomunikacijos ir kt.), 4 985,20 Lt atstovavimo išlaidų byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi pareiškėjos prašymą tenkino iš dalies, jos naudai iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priteisė 1 300 Lt atstovavimo išlaidų.

10Teismas pažymėjo, jog pareiškėjos atstovas pateikė rašytinius įrodymus, iš kurių matyti suteiktos teisinės pagalbos pobūdis: skundo ir kitų procesinių dokumentų parengimas, medžiagos analizė, pasiruošimas bei atstovavimas teismo posėdyje. Teismo vertinimu, šios išlaidos pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 6 dalį yra atlygintinos. Remdamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R‑85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos), 8.2 punktu, teismas laikė, kad už 2010 m. lapkričio 16 d. skundo surašymą priteistina suma būtų 2 400 Lt (800 x 3). Atsižvelgęs į Rekomendacijų 9 punkto nuostatas ir tai, kad atstovavimo laikas byloje – 15 min., teismas laikė, kad už atstovo atstovavimą teismo posėdžio metu teismo išlaidų suma nepriteistina. Teismas, atsižvelgęs į Rekomendacijų 2 punkto nuostatas bei į tai, kad nagrinėjamos bylos skundo argumentacija yra pasikartojanti ir nesudėtinga, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, padarė išvadą, jog racionaliomis išlaidomis laikytina ½ maksimalaus dydžio rekomenduojamos priteisti sumos (Rekomendacijų 8 p.). Kadangi už 2010 m. lapkričio 16 d. skundo surašymą priteistina suma būtų 2 400 Lt, už dalyvavimą 2011 m. vasario 23 d. teismo posėdyje atstovavimo išlaidų suma nepriteistina, taip pat atsižvelgęs į aukščiau išdėstytą, teismas išlaidų sumą sumažino iki 1 200 Lt. Pastebėjo, kad pareiškėja sumokėjo teismui žyminį mokestį, t. y. 100 Lt, todėl atsižvelgęs į ABTĮ 44 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas pareiškėjai taip pat priteisė sumokėto 100 Lt žyminio mokesčio sumą.

11III.

12Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį pakeisti ir priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį padalyti jam ir trečiajam suinteresuotam asmeniui – Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

13Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija nurodo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, įvertinusi paraišką, pateikė išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurioje nurodė, kad pareiškėjos Projektas netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape ir finansinei paramai gauti. Byloje ginčytas potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų administravimo taisyklėmis, Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis, Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2010 m. rugsėjo 8 d. posėdžio protokolu ir paraiškos vertinimo dokumentais, gautais iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Laiko, jog atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos paraiška buvo ir šiuo metu yra vertinama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti padalytos tiek jai, tiek Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

14Pareiškėja atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų spręsti teismo nuožiūra.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Byloje nėra ginčo dėl pareiškėjos teisės į bylinėjimosi išlaidas, bylinėjimosi išlaidų sumos. Esminis byloje keliamas klausimas – ar minėtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos tik iš atsakovo, ar priteistina bylinėjimosi išlaidų suma neturėtų būti priteista ir iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

20ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

21Nagrinėjamu atveju byloje, nagrinėtoje iš esmės, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu konstatavo, kad potvarkio dalis, kuria patvirtintas pareiškėjos Projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama neskiriama, neatitinka teisės aktų reikalavimų. Byloje, nagrinėtoje iš esmės, buvo ginčijamas būtent Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio aktas (potvarkio dalis), bet ne Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos aktas. Tuo atveju, jei byloje būtų panaikintas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos aktas, būtų pagrindas kreiptis ir prašyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šiuo atveju taip nėra.

22Atsakovo nurodomi argumentai, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkis buvo priimtas, remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktais duomenimis (vertinimo dokumentais) ir tai lemia būtinybę priteisti bylinėjimosi išlaidas ir iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, atmestini, nes teisėjų kolegija šiuo atveju nevertina, kokia yra įvairių subjektų įtaka konkrečiam individualiam administraciniam aktui, skaičiuojant bylinėjimosi išlaidas. Toks paskirstymas būtų neprotingas ir neadekvatus, nes kiekvienu panašiu atveju būtų galima nustatyti įvairių galimai atsakingų institucijų, kurių žinioje buvo tam tikra informacija, kurios pagrindu buvo priimtas konkretus individualus administracinis aktas, tam tikrą atsakomybę bylinėjimo išlaidų kontekste, o toks nustatymas nepagrįstai vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų proceso ekonomiškumo principą. Be to, nagrinėjamu atveju nebuvo ginčo dėl to, kas priėmė konkretų individualų administracinį aktą, todėl akivaizdu, kad būtent šio, o ne kito viešojo administravimo subjekto priimtas aktas buvo panaikintas.

23Tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atlieka Paraiškos vertinimo projektą iš naujo, šioje byloje taip pat negali būti pagrindu pripažinti, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos tampa per se atsakinga už Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio priimtą individualų administracinį aktą – tai procedūrinis teismo įpareigojimas, kuriuo teismas aiškiai nurodo, kaip turėtų būti vykdomas sprendimas. Tokios pačios praktikos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi ir kitose analogiškose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–374/2011, 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–382/2011, 2011 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–387/2011, 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822–379/2011).

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo, atsakovo atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja R. R. (toliau – ir pareiškėja) skundu... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu... 6. Pareiškėja Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė prašymą dėl... 7. Pareiškėja nurodė, kad patyrė šias išlaidas: 100 Lt žyminio mokesčio,... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi... 10. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjos atstovas pateikė rašytinius įrodymus,... 11. III.... 12. Atsakovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija atskiruoju skundu... 13. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija nurodo, kad Nacionalinė... 14. Pareiškėja atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Byloje nėra ginčo dėl pareiškėjos teisės į bylinėjimosi išlaidas,... 20. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai... 21. Nagrinėjamu atveju byloje, nagrinėtoje iš esmės, Vilniaus apygardos... 22. Atsakovo nurodomi argumentai, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 23. Tai, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 26. Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....