Byla AS-143-530-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos B. L. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja B. L. (toliau – pareiškėja) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – atsakovas, Žemės ūkio ministerija) kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria nuspręsta neskirti paramos jos projektui.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu patenkino pareiškėjos skundą. Teismas panaikino Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalį, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos projektui „( - ) hidroelektrinės statyba ir įrengimas“ pagal 2010 m. kovo 5 d. trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, Agentūra) pateiktą paraišką, registracijos numeris Nr. 3VK-KT-10-1-000593-PR001.

6Pareiškėja 2011 m. gegužės 5 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriame prašė priteisti jai iš atsakovo 5 279,01 Lt išlaidų.

7Pareiškėja nurodė, kad byloje patyrė šias išlaidas: 1) sumokėto žyminio mokesčio – 100 Lt; 2) 193,81 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (dokumentų kopijavimas, įskaitant Agentūros medžiagos kopijavimą teisme, telekomunikacijos ir kt.); 3) 4 985,20 Lt išlaidų byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti. Šias išlaidas patvirtina pridėti įrodymai.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi iš

10dalies patenkino pareiškėjos prašymą. Teismas priteisė pareiškėjos naudai iš atsakovo 1 220 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 str. 1, 2, 6 d., 45 str.).

11Teismas nurodė, kad prašymas dėl išlaidų atlyginimo paduotas laikantis ABTĮ

1245 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino prašymui dėl išlaidų atlyginimo pateikti. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino visiškai, todėl ji turi teisę į ABTĮ 44 straipsnio 2, 6 dalyse numatytų išlaidų atlyginimą. Teismas nustatė, jog paduodant skundą sumokėta 100 Lt žyminio mokesčio, todėl ši suma pareiškėjai priteistina. Prašyme nurodyta, kad dėl dokumentų kopijavimo, įskaitant ir Agentūros medžiagos kopijavimą teisme, telekomunikacijos ir kt. pareiškėja turėjo 193,81 Lt išlaidų, tačiau, vadovaujantis ABTĮ 45 straipsnio nuostatomis, gali būti priteisiamos tik pagrįstos ir racionalios išlaidos. Skundo argumentams pagrįsti prie skundo pridėtos dokumentų patvirtintos kopijos, bet šių kopijų išlaidoms pagrįsti nepateikta įrodymų (dėl vienos kopijos kainos, už kopijų darymą sumokėtos sumos), todėl šios išlaidos nepriteistinos. Išlaidos už pakartotinai

13su patikslintu skundu pateiktų tų pačių dokumentų kopijas nepriteistinos, kaip ir negali būti priteisiamos išlaidos už į bylą pateiktos Agentūros medžiagos kopijavimą teisme, nes apie šiais dokumentais patvirtinamas faktines aplinkybes (pvz., pareiškėjos paraišką, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos raštus ir kt.) nurodyta pačiame skunde, be to, teisme buvo kopijuojami ir tie dokumentai, kurie buvo pridėti prie skundo. Teismas pažymėjo, jog patirtas atstovavimo išlaidas patvirtina su prašymu pateikti įrodymai. Atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) (7, 8 p.). Teismas nustatė, kad už skundo teismui parengimą pareiškėja advokatui sumokėjo 2 000 Lt. Už skundo parengimą sumokėta suma atitinka Rekomendacijų 8.2 punkto nuostatas. Tačiau Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėta daug panašaus turinio bylų (pvz., Nr. I-1216-189/2011, Nr. I-1214-95/2011,

14Nr. I-1213-142/2011 ir kt.), kuriose pareiškėjams atstovavo tas pats advokatas, skundai teismui buvo paduodami pagal parengtą šabloną, keičiant pareiškėjų vardus, pavardes, paraiškos numerius ir kt. Todėl, vadovaudamasis Rekomendacijų 2 punkto nuostatomis, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas padarė išvadą, jog racionaliomis išlaidomis laikytina 50 procentų sumažinta suma. Todėl už skundo parengimą priteistina 1 000 Lt. Patikslintas skundas teismui pateiktas šalinant teismo nurodytus skundo trūkumus, todėl išlaidos už patikslinto skundo parengimą nepriteistinos (Rekomendacijų 8.16 p.). Teismas pažymėjo, jog atlyginimas už atsiliepimų ir medžiagos analizę, ruošimąsi bylos nagrinėjimui teisme Rekomendacijose nenumatytas. Ši paslauga vertintina atstovavimo teismo posėdyje sudėtine dalimi (Rekomendacijų 10 p.). Rekomendacijų 8.18 punkte nurodyta, kad už vieną atstovavimo valandą teisme rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 0,15 minimalios mėnesinės algos. Rekomendacijų 9 punkte nustatyta, kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki

1530 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Teismas nustatė, kad posėdis truko 15 min. Kadangi teisme buvo nagrinėta daug panašaus turinio bylų, kuriose pareiškėjams atstovavo tas pats advokatas, byla nebuvo itin sudėtinga teisės taikymo prasme, teismas padarė išvadą, kad už ruošimąsi bylos nagrinėjimui ir atstovavimą teisme racionali išlaidų suma

16būtų lygi sumai, priteistinai už vieną atstovavimo teisme valandą, t. y. 120 Lt. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad iš viso pareiškėjai priteistina 1 220 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17III.

18Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį – pareiškėjos naudai priteistas atstovavimo išlaidas proporcingai priteisti iš Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros.

19Atsakovas nurodo, kad Agentūra pateikė Žemės ūkio ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurioje nurodė, jog pareiškėjos projektas yra netinkamas gauti paramą. Byloje ginčytas potvarkis buvo pasirašytas, vadovaujantis, be kita ko, paraiškos vertinimo dokumentais, gautais iš Agentūros. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos paraiška buvo ir šiuo metu yra vertinama Agentūros, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti proporcingai atlyginamos iš Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros.

20Pareiškėja atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

21Pareiškėja nurodo, kad atsakovas yra atsakingas už galutinio sprendimo dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priėmimą, todėl privalėjo patikrinti trečiojo suinteresuoto asmens pateiktą paramos paraiškų vertinimo ataskaitą. Be to, atsakovas turi teisę išieškoti visas ar dalį sumokėtų išlaidų regreso tvarka.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Atskirasis skundas atmestinas.

26Byloje nėra ginčo dėl pareiškėjos teisės į bylinėjimosi išlaidas, bylinėjimosi išlaidų sumos. Esminis byloje keliamas klausimas – ar paminėtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos tik iš atsakovo, ar priteistina bylinėjimosi išlaidų suma neturėtų būti priteista ir iš trečiojo suinteresuoto asmens.

27ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

28Nagrinėjamu atveju byloje, nagrinėtoje iš esmės, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu konstatavo, kad potvarkio dalis, kuria patvirtintas pareiškėjos projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama neskiriama, neatitinka teisės aktų reikalavimų. Byloje buvo ginčijamas būtent Žemės ūkio ministerijos kanclerio aktas (potvarkio dalis), bet ne Agentūros aktas. Tuo atveju, jei byloje būtų panaikintas Agentūros aktas, būtų pagrindas kreiptis į teismą ir prašyti Agentūros atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau šiuo atveju taip nėra.

29Atsakovo nurodomi argumentai, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkis buvo priimtas, remiantis Agentūros pateiktais duomenimis (vertinimo dokumentais), ir tai lemia būtinybę priteisti bylinėjimosi išlaidas ir iš Agentūros, atmestini, kadangi teismas šiuo atveju nevertina, kokia yra įvairių subjektų įtaka konkrečiam individualiam administraciniam aktui, skaičiuojant bylinėjimosi išlaidas. Toks paskirstymas būtų neprotingas ir neadekvatus, nes kiekvienu panašiu atveju būtų galima nustatyti įvairių galbūt atsakingų institucijų, kurių žinioje buvo tam tikra informacija, kurios pagrindu buvo priimtas konkretus individualus administracinis aktas, tam tikrą atsakomybę bylinėjimosi išlaidų kontekste, o toks nustatymas nepagrįstai vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų proceso ekonomiškumo principą. Be to, nagrinėjamu atveju nebuvo ginčo dėl to, kas priėmė konkretų individualų administracinį aktą, todėl akivaizdu, kad būtent šio, o ne kito viešojo administravimo subjekto priimtas aktas buvo panaikintas.

30Tai, kad Agentūra atlieka paraiškos vertinimą iš naujo, šioje byloje taip pat negali būti pagrindas pripažinti, kad Agentūra tampa per se atsakinga už Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintą Žemės ūkio ministerijos kanclerio priimtą individualų administracinį aktą. Tokios pačios praktikos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi ir kitose analogiškose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-382/2011, 2011 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-387/2011, 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-379/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje byloje

31Nr. AS63-366/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-367/2011 ir kt.) (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

32Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

33Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis yra pagrįsta, o jos panaikinti nėra pagrindo.

34Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja B. L. (toliau – pareiškėja) skundu, kurį... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 11 d. sprendimu... 6. Pareiškėja 2011 m. gegužės 5 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui... 7. Pareiškėja nurodė, kad byloje patyrė šias išlaidas: 1) sumokėto žyminio... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi iš... 10. dalies patenkino pareiškėjos prašymą. Teismas priteisė pareiškėjos... 11. Teismas nurodė, kad prašymas dėl išlaidų atlyginimo paduotas laikantis... 12. 45 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino prašymui dėl išlaidų atlyginimo... 13. su patikslintu skundu pateiktų tų pačių dokumentų kopijas nepriteistinos,... 14. Nr. I-1213-142/2011 ir kt.), kuriose pareiškėjams atstovavo tas pats... 15. 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Teismas... 16. būtų lygi sumai, priteistinai už vieną atstovavimo teisme valandą, t. y.... 17. III.... 18. Atsakovas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio... 19. Atsakovas nurodo, kad Agentūra pateikė Žemės ūkio ministerijai... 20. Pareiškėja atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 21. Pareiškėja nurodo, kad atsakovas yra atsakingas už galutinio sprendimo dėl... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Atskirasis skundas atmestinas.... 26. Byloje nėra ginčo dėl pareiškėjos teisės į bylinėjimosi išlaidas,... 27. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog proceso šalis, kurios naudai... 28. Nagrinėjamu atveju byloje, nagrinėtoje iš esmės, Vilniaus apygardos... 29. Atsakovo nurodomi argumentai, kad Žemės ūkio ministerijos kanclerio... 30. Tai, kad Agentūra atlieka paraiškos vertinimą iš naujo, šioje byloje taip... 31. Nr. AS63-366/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr.... 32. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima konstatuoti, kad pirmosios... 33. Taigi skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 9... 34. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 35. Atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį... 37. Nutartis neskundžiama....