Byla I-2876-121/2013
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijos Puzinskaitės, Henriko Sadausko ir Nijolės Žalnieriūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjai A. B., atsakovės Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui Tadui Paslavičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. B. skundą atsakovėms Trakų rajono savivaldybės administracijai ir Nacionalinės žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 1–3), prašydama: 1) įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją (toliau – Administracija) ne vėliau kaip per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atlikti visus reikiamus veiksmus suformuojant laisvos valstybinės žemės fondo žemėje servitutą, suteikiantį teisę prieiti, privažiuoti transporto priemonėmis iki 0,3738 ha natūra grąžinamos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini); 2) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrių tuo atveju, jei laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suformuoti kelio servitutą nebūtų galimybės, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos inicijuoti šio kelio servituto nustatymą privačiuose žemės sklypuose sandoriu ar teismo sprendimu.

4Paaiškino, kad ji yra pretendentė atkurti nuosavybės teises į L. Z. iki 1940 m. nacionalizacijos (duomenys neskelbtini) valdytą žemę. Minėta žemė 2008 m. buvo kartografuota ir nebuvo priskirta valstybės išperkamai bei galėjo būti grąžinta natūra. Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 2010-05-06 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-911-244/2013 įpareigojo Administracijos direktorių per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo atlikti jam Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) įgyvendinimo tvarkos (toliau – Tvarka) 106 punkte nurodytas pareigas, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu natūra į buvusius savininkės L. Z. turėtą žemę (duomenys neskelbtini). Administracijos direktorius, vykdydamas minėtą sprendimą, 2010-10-13 įsakymu Nr. P2-887 patvirtino 0,3738 ha natūra grąžinamos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), planą bei kitus kadastro duomenis, tačiau prie pareiškėjai suformuoto žemės sklypo nebuvo padarytas privažiavimas. Tad Administracija tik formaliai įvykdė anksčiau paminėtame teismo sprendime suformuluotą įpareigojimą ir nuosavybės teisių atkūrimui suformavo žemės sklypą, prie kurio nėra privažiavimo. Be to, akivaizdžiai vilkina suformuoti žemės servitutą.

5Pareiškėja, pagrįsdama savo skundo reikalavimus, nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.124 straipsnį, kad servitutą gali nustatyti įstatymo numatytais atvejais administracinis aktas, ir Žemės įstatymo 23 straipsnį, kuriame nurodyta servitutų nustatymo administraciniu aktu tvarka ir atvejai. Pasak pareiškėjos, tik išsprendus klausimą dėl privažiavimo iki 0,3738 ha natūra grąžinamos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), nustatymo, minėtas žemės sklypas galės bus grąžintas pareiškėjai.

6Atsakovė Tarnyba atsiliepime į skundą (b.l. 27–31) su skundo reikalavimais sutinka iš dalies, t.y. neprieštarauja, kad teismas įpareigotų Administraciją atlikti reikiamus veiksmus suformuojant laisvos valstybinės žemės fondo žemėje kelio servitutų, suteikiantį teisę prieiti, privažiuoti transporto priemonėmis iki 0,3738 ha natūra grąžinamos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini).

7Paaiškina, kad Administracija 2011-11-17 raštu Nr. AP3-4118 informavo Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrių, kad neturi galimybės suformuoti ir administraciniu aktu nustatyti kelio servituto, tačiau minėtame rašte Administracija nenurodė nei vienos priežasties, pagrindžiančios atsisakymą. Tuo tarpu valstybės institucijos, spręsdamos nuosavybės teisių atkūrimo klausimus, privalo vadovautis Atkūrimo įstatymu ir jo įgyvendinimo Tvarka. Pagal Tvarkos 1061 punktą žemės sklypai turi būti formuojami taip, kad jie galėtų funkcionuoti kaip atskiri žemės sklypai ir prie jų turėtų būti privažiavimo keliai. Tuo tarpu Administracijos 2010-10-13 įsakymu Nr. P2-887 suformuotas žemės sklypas neatitinka Tvarkos 1061 punkto ir negali būti tinkamas naudoti pagal savivaldybės bendrajame plane nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nes prie žemės sklypo nėra privažiavimo kelio.

8Atsakovė, vadovaudamasi CK 4.124 str. 1 dalimi ir Žemės įstatymo 2 str. 13 punktu, 23 str. 2 dalimi, nurodo, kad pareiškėjos klausimas dėl privažiavimo kelio turėtų būti sprendžiamas pagal šiuos teisės aktus, formuojant kelio servitutą nesuformuotoje valstybinėje žemėje, nes privažiavimo kelio formavimas privačiuose žemės sklypuose ribotų žemės sklypų savininkų nuosavybės teises. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktika (nutartimis civ. bylose Nr. 3K-3-82/2007, 3K-3-469/2008, 3K-3-157/2009, 3K-3-210/2012), kurioje laikomasi vieningo aiškinimo, kad servituto būtinumas turi būti objektyvus ir vienintelis būdas išspręsti daikto savininko interesų įgyvendinimą.

9Atsakovė Administracija atsiliepime į skundą (b. l. 100–102) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Paaiškino, kad Administracija Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrių 2009-12-31 rašte Nr. AP3-4112 informavo, kad nėra galimybės suformuoti privažiavimo prie žemės sklypo, į kurį pretenduoja pareiškėja, o pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207, 47 punktą žemės sklypai turi būti projektuojami taisyklingų formų su privažiuojamaisiais keliais. Administracija 2010-01-29 rašte Nr. AP3-299 „Atsiliepimas į prašymą dėl įpareigojimo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 109 punktą“ nurodė, kad sutinka su pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymu, tačiau dėl galiojančiuose teisės aktuose esančios teisinės spragos, net ir teismui patenkinus pareiškėjo prašymą, negali ir negalės jo vykdyti. VAVA 2010-02-01 rašte Nr. (50)-7.10-109-(8.10) nurodė, jog aplinkybė, kad žemės sklype nėra galimybės suformuoti privažiavimo kelio, negali būti priežastimi, dėl kurios buvusioje savininkės L. Z. žemėje negalima būtų suformuoti žemės sklypo, o privažiavimo klausimas gali būti išspręstas A. B. ir gretimų žemės sklypų savininkų tarpusavio susitarimu arba teismine tvarka nustatant servitutą.

11Pareiškėja, bylą nagrinėjant teisme, skundą ir jo argumentus palaikė, papildomai paaiškino, jog su kaimynais susitarti geruoju dėl servituto nepavyko.

12Atsakovės Administracijos atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai paaiškino, jog pretenduojamas žemės sklypas iš visų keturių pusių ribojasi su privačiais sklypais. Atstovo nuomone, pareiškėja arba Tarnyba turėtų kreiptis į teismą servitutą nustatyti teismine tvarka.

13Skundas netenkinamas.

14Faktinės bylos aplinkybės.

15Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad Trakų rajono žemėtvarkos skyriuje 2000-10-10 buvo gautas pareiškėjos A. B. prašymas grąžinti jai L. Z. valdytus 1,09 dešimtinę žemės, esančios (duomenys neskelbtini) (b.l. 66).

162008-12-02 apžiūrėjus žemės sklypą, kuris iki nacionalizavimo priklausė L. Z., buvo nustatytas jo plotas – 1,0925 ha - bei sklypo ribos (b.l. 58).

17Trakų rajono žemėtvarkos skyrius 2008-12-16 raštu Nr. 1805-4 kreipėsi į Administracijos direktorių, prašydamas: 1) nustatyti, ar ši žemė nėra priskirta valstybės išperkamai ir yra grąžinama, o esant tokiai galimybei suformuoti žemės sklypus, organizuoti jų kadastrinius matavimus ir parengti sklypų planus; 2) pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 3) nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį; 4) apskaičiuoti žemės sklypo vertę; 5) pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir 6) patvirtinti, numatytus atkurti nuosavybės teises grąžinant natūra, žemės sklypų planus (b.l. 55).

18Administracija 2009-12-31 raštu Nr. AP3-4112 (b.l. 56) pranešė Skyriui, jog žemė, į kurią atkurti nuosavybės teises pretenduoja A. B., priskirtina valstybės išperkamai, ji yra užstatyto kvartalo viduje, ribojasi su privačiais bei užstatytais žemės sklypais, šiam žemės sklypui nėra galimybės suformuoti privažiavimo kelio.

19Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į VAAT, prašydamas įpareigoti Administracijos direktorių vykdyti Tvarkos 106 punktą (b.l. 77). VAAT 2010-05-06 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-911-244/2010 patenkino pareiškėjo prašymą ir įpareigojo Administracijos direktorių per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo atlikti jam Tvarkos 106 punktu priskirtas pareigas, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu natūra į buvusios savininkės L. Z. turėtą žemę (duomenys neskelbtini) (b.l. 77–79).

20Administracijos direktorius 2010-10-13 įsakymo Nr. P2-887 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini)“ 1 punktu nustatė žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini).: 1.1. ribas, 3 738 kv. m plotą; 1.2. pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį – kitos paskirties žemė / gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos; 2 punktu pasiūlė: 2.1. specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – VI – elektros linijų apsaugos zonos; 2.2. architektūrinius-urbanistinius apribojimus ir sąlygas – mažaaukštė statyba (sąlygas tikslinti rengiant detalųjį planą); 3 punktu apskaičiavo žemės vertės priedą dėl inžinierinių statinių; 4 punktu patvirtino žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini), planą (b. l. 43).

21Iš A. B. priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio (duomenys neskelbtini), plano (M 1:1000) matyti, kad 3 738 kv. m žemės sklypas ribojasi su žemės sklypu kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (gretimybė 1-2); su namų valda (gretimybė 2-3); su žemės sklypu kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (gretimybė 3-4); su žemės sklypu kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (gretimybė 4-5); su žemės sklypu kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (gretimybė 5-7); su žemės sklypu kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (gretimybė 7-8); su namų valda (gretimybė 8-9); su valstybine žeme (gretimybė 9-11); su žemės sklypu kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (gretimybė 11-15); su žemės sklypu kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (gretimybė 15-16); su žemės sklypu kadastro Nr. (duomenys neskelbtini) (gretimybė 16-1) (b. l. 52, 90).

22Iš į bylą pateiktos Ištraukos iš (duomenys neskelbtini) kadastro žemėlapio (M 1:2000) matyti, kad žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), kuris nuosavybės teise grąžintas pareiškėjai A. B., ribojasi inter alia su valstybine žeme (b. l. 37, 38, 39).

23Tarnyba 2011-07-15 sprendimu Nr. 46S-199 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietoje pilietei A. B.“ nusprendė atkurti nuosavybės teises į A. B. tenkančią nekilnojamojo turto dalį 0,37387 ha žemės, grąžinant natūra 0,3738 ha žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), o į tenkančią žemės valdos dalį 0,7187 ha žemės nuosavybės teisės bus atkurtos vėliau (b. l. 54).

24Pareiškėja 2011-07-26 prašymu kreipėsi į Tarnybą, prašydama padaryti privažiavimą prie jai geodeziškai išmatuoto žemės sklypo (duomenys neskelbtini) (b. l. 13).

25Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius 2011-08-10 raštu Nr. 46SS-692 informavo A. B., jog, išnagrinėjus jos prašymą dėl privažiavimo kelio iki žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini)., nustatyta, kad šis klausimas gali būti išspręstas pareiškėjos ir gretimų žemės sklypų savininkų tarpusavio susitarimu arba teismine tvarka nustatant servitutą (b. l. 14).

26Tarnyba 2010-08-30 gavo pareiškėjos skundą dėl Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus 2011-08-10 rašto Nr. 46SS-692 ir, jį išnagrinėjusi, priėmė 2011-09-22 sprendimą Nr. 1T-(7.5)-102 pripažinti, kad Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus 2011-06-23 rašto Nr. 10SS-349 dalis, kurioje teigiama, jog klausimas dėl privažiavimo iki 0,3738 ha natūra grąžinamos žemės sklypo (duomenys neskelbtini) nustatymo gali būti išspręstas pareiškėjos ir gretimų žemės sklypų savininkų tarpusavio susitarimu arba teismine tvarka nustatant servitutą, nepagrįsta ir įpareigoti Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vedėją imtis priemonių, kad, remiantis vienu iš LR CK 4.124 str. 1 dalyje numatytų pagrindų, būtų nustatytas kelio servitutas, suteikiantis teisę prieiti, privažiuoti transporto priemonėmis iki 0,3738 ha natūra grąžinamos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini) (b. l. 92–96).

27Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius 2011-10-05 raštu Nr. 46SS-1032 kreipėsi į Administraciją su prašymu išspręsti klausimą dėl galimybės laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suformuoti kelio servitutą, suteikiantį teisę prieiti, privažiuoti transporto priemonėmis iki 0,3738 ha natūra grąžinamo žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini) (b. l. 88).

28Administracija 2011-11-17 raštu Nr. AP3-4118 atsakė, jog neturi galimybės suformuoti ir administraciniu aktu nustatyti minėto kelio servituto (b. l. 35–36, 83–84).

29Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

30Šioje administracinėje byloje yra kilęs ginčas dėl žemės servituto nustatymo nesuformuotame valstybinės žemės sklype administracine tvarka galimybės.

31LR CK 4.124 str. 1 dalyje nustatyta, kad servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas. Toks įstatymas yra Žemės įstatymas, kurio 23 straipsnis reglamentuoja servitutų nustatymo administraciniais aktais atvejus ir tvarką.

321994-04-26 Lietuvos Respublikos žemės įstatymoNr. I-446 2 str. 13 punkte nustatyta, kad žemės servitutas yra teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai neatlygintinai suteiktas (t.y. grąžintas pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą) žemės sklypas yra viešpataujantis daiktas, o žemės sklypas (žemės sklypai), per kurį (kuriuos) pareiškėjai galėtų būti nustatytas prašomas servitutas prieiti, privažiuoti transporto priemonėmis iki 0,3738 ha natūra grąžinamos žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), - tarnaujantis (tarnaujantys) daiktas (daiktai).

33Minėta, jog Trakų rajono žemėtvarkos skyrius pirmą kartą 2008-12-16 raštu Nr. 1805-4 kreipėsi į Administracijos direktorių, prašydamas inter alia pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo. Tuo metu galiojusia Žemės įstatymo 23 str. 2 dalimi (redakcija aktuali nuo 2008-11-25 iki 2009-06-29) buvo nustatyta, kad apskrities viršininkas savo sprendimu – administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius nustato servitutus: 1) valstybinės žemės sklypams, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi grąžinti, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar kitaip perleisti; 2) valstybinės žemės sklypams, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis; 3) išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas kelio servitutas, suteikiantis teisę įvairiomis transporto priemonėmis privažiuoti ar naudojantis juo kaip pėsčiųjų taku prieiti prie kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų teritorijų bei gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų; 4) išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius bei takus, jais naudotis ir juos aptarnauti. Pagal tos pačios redakcijos ŽĮ 23 str. 3 dalį apskrities viršininkas negali priimti sprendimo nustatyti servitutą, jeigu iki teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo neišreikšta viešpataujančiuoju tampančio daikto savininko valia dėl servituto reikalingumo. Viešpataujančiuoju tampančio daikto savininkas savo valią išreiškia apskrities viršininkui pateikdamas prašymą dėl siūlomo servituto pagal parengtą teritorijų planavimo dokumentą nustatymo. Minėta, kad pareiškėja tokį prašymą padavė tik 2011-07-26 dieną.

34Šiame teismo sprendime taip pat minėta, kad Administracija dėl Tarnybos 2008-12-16 prašymo sprendimo nepriėmė, toks sprendimas buvo priimtas vykdant VAAT 2010-05-06 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-911-244/2010 - Administracijos direktorius 2010-10-13 įsakymu Nr. P2-887 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini)“ nustatė žemės sklypo, (duomenys neskelbtini) ribas, 3 738 kv. m plotą, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, pasiūlė specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, architektūrinius-urbanistinius apribojimus ir sąlygas – mažaaukštė statyba, patvirtino žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini), planą. Tuo metu galiojo 2010-07-01 - 2011-04-27 redakcijos ŽĮ 23 str. 2 dalis, kuri nuo ankstesnės skyrėsi tik tuo, kad buvo papildyta 5 punktu - jog apskrities viršininkas savo sprendimu – administraciniu aktu Vyriausybės nustatyta tvarka pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius nustato servitutus valstybinės, savivaldybių ir privačios žemės sklypams, konsoliduotiems (pertvarkytiems) pagal žemės konsolidacijos projektą, tačiau šis atvejis nagrinėjamam ginčui netaikytinas.

35ŽĮ 23 straipsnyje minima Vyriausybės nustatyta tvarka yra Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr. 1289 (2010-08-31 nutarimo Nr. 1276 redakcija, galiojanti nuo 2010-09-12 iki 2013-04-12, toliau – Taisyklės), kurios reglamentuoja žemės servitutų nustatymo Tarnybos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu tvarką. Taisyklių 2 punktas pakartoja ŽĮ 23 str. 2 dalį, o pagal Taisyklių 3 punktą 2.1, 2.2 ir 2.5 punktuose nurodytais atvejais teritorijų planavimo dokumento rengėjai, formuodami žemės sklypą pagal teritorijų planavimo dokumentą, projektuoja inter alia šiuos servitutus: kelio servitutą, suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku, antžeminėms transporto priemonėms skirtu keliu ir taku galvijams varyti (3.1 p.); kelio servitutą, suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku (3.2 p.); kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto priemonėmis (3.3 p.); kelio servitutą, suteikiantį teisę įvairiomis transporto priemonėmis privažiuoti ar naudojantis juo kaip pėsčiųjų taku prieiti prie kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų teritorijų, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (3.5 p.); kitus servitutus, kuriuos numato įstatymai ir Vyriausybės nutarimai (3.8 p.).

36Ginčo teisinius santykius reglamentuoja inter alia Tvarka, pagal kurios 106 punktą (redakcija, galiojanti nuo 2011-04-24) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vedėjas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje priima pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus. Žemės sklypo planas pagal Teritorijų planavimo įstatymą nėra laikomas teritorijų planavimo dokumentu.

37Pagal Tvarkos 1061 punktą, atkuriant nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje privaloma vadovautis toliau nurodyta tvarka.

38Pagal šią tvarką žemėtvarkos skyrius, miesto detaliai nesuplanuotų arba jau suprojektuotų pagal miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus teritorijų kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėto žemės sklypo ribas, per 20 darbo dienų raštu pateikia ją savivaldybės administracijos direktoriui <...> ir prašo savivaldybės administracijos direktoriaus: suprojektuoti žemės sklypą; organizuoti žemės sklypo kadastrinius matavimus <...>; patvirtinti nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo planą, kuriame turi būti nurodyti šie kadastro duomenys: pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, <...>, taip pat suprojektuoti siūlomi servitutai (jeigu jų reikia). Minėta, kad tokį prašymą Skyrius Administracijai pateikė dar 2008-12-16 raštu Nr. 1805-4.

39Suprojektavus natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribas miesto detaliai nesuplanuotose teritorijose ir teritorijose, kuriose parengti detalieji planai, atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai. <...> Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto nuostatų nustatyta tvarka suderinus nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų bylą su žemėtvarkos skyriumi, savivaldybės administracijos direktorius tvirtina nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo planą.

40Savivaldybės administracijos direktorius žemės sklypo projektavimą, kadastrinių matavimų rengimą organizuoja ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo planą patvirtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimo dienos ir kartu su kitais dokumentais (duomenimis) pateikia juos žemėtvarkos skyriui. Minėta, kad Administracija šiuos veiksmus atliko priimdama 2010-10-13 įsakymą Nr. P2-887 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą (duomenys neskelbtini)“ tik vykdydama VAAT 2010-05-06 sprendimą administracinėje byloje Nr. I-911-244/2010, kuriuo Administracijos direktorius buvo įpareigotas per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsiteisėjimo atlikti jam Tvarkos 106 punktu priskirtas pareigas, susijusias su nuosavybės teisių atkūrimu natūra į buvusios savininkės L. Z. turėtą žemę (duomenys neskelbtini). Servitutai šiame žemės sklypo plane nebuvo suprojektuoti.

41Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš savivaldybės administracijos nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų bylą ir šioje byloje esantį ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą žemės sklypo planą: suformuoja žemės sklypą (patvirtina jo kadastro duomenis); nustato žemės sklypo plane suprojektuotus servitutus. Sprendimas nustatyti servitutus priimamas kartu su sprendimu suformuoti žemės sklypą; <...> . Skyrius sklypo kadastro duomenis patvirtino 2010-11-16 (b.l. 52), be to, minėta, kad Tarnyba 2011-07-15 sprendimu Nr. 46S-199 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietoje pilietei A. B.“, kurio neatsiejama dalis yra minėtas žemės sklypo planas, nusprendė atkurti nuosavybės teises į A. B. tenkančią nekilnojamojo turto dalį 0,37387 ha žemės, grąžinant natūra 0,3738 ha žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini), servitutai šiam žemės sklypui nustatyti nebuvo.

42Minėta, kad pareiškėja prašymo Tarnybai dėl būtinumo nustatyti servitutą iki teritorijos planavimo dokumento – minėto žemės sklypo plano – patvirtinimo nepateikė, tokį prašymą ji pateikė, kai jau buvo priimtas sprendimas atkurti jai nuosavybės teises. Taip pat minėta, kad pareiškėjai neatlygintinai suteiktas žemės sklypas iš trijų pusių (šiaurės, rytų ir vakarų) ribojasi su privačiais žemės sklypais. Pareiškėja skundu teismui prašo nustatyti servitutą tarnaujančiam daiktui – nesuformuotam valstybinės žemės sklypui. Pagal jau cituotus ŽĮ 23 str. 2 dalį ir Taisykles servitutą administraciniu aktu galima nustatyti: valstybinės žemės sklypams, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi grąžinti, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar kitaip perleisti (1 p.); valstybinės žemės sklypams, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis (2 p.). Atsakovė Tarnyba teigia, kad šiuo atveju pareiškėjai sugrąžintas žemės sklypas ribojasi valstybine žeme, todėl yra galimybė nustatyti prašomą servitutą. Tačiau iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, jog šiuose valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose yra namų valdos su pastatais (duomenys neskelbtini), t.y. šių žemės sklypų negalima laikyti laisvais; byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad Trakų rajono savivaldybės administracija yra patvirtinusi kokį nors teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo šis valstybinės žemės sklypas (sklypai) numatomas grąžinti, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar kitaip perleisti, išnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis, nes jis (jie) de facto jau yra naudojami (išnuomoti). Tad galima konstatuoti, jog nenustatyta nei viena iš dviejų aplinkybių, kad būtų galima konstatuoti esant teisinį pagrindą servitutui nustatyti ir ŽĮ 23 str. 2 d. 1-2 punktų pagrindu (žr. pvz. LVAT nutartį administracinėje byloje Nr. A-261-210/2010, nutartį administracinėje byloje Nr. A556 - 854/2010).

43Dėl skundo reikalavimo įpareigoti Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrių tuo atveju, jei laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suformuoti kelio servitutą nebūtų galimybės, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos inicijuoti šio kelio servituto nustatymą privačiuose žemės sklypuose sandoriu ar teismo sprendimu.

44Teismo nuomone, toks įpareigojimas (t.y. inicijuoti šio kelio servituto nustatymą privačiuose žemės sklypuose sandoriu ar teismo sprendimu) Tarnybai ar jos skyriui negali būti duodamas, nes pagal Žemės įstatymo 7 str. 1 dalį valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektai (patikėtiniai) yra inter alia Nacionalinė žemės tarnyba – visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės, išskyrus žemę, kuri šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise perduota kitiems subjektams (1 p.), o Žemės įstatymo 23 str. 10 dalis numato, kad valstybinės žemės patikėtiniai turi teisę sudaryti sandorius dėl valstybinės žemės servitutų tais atvejais, kai servitutai negali būti nustatyti administraciniu aktu, taigi toks veiksmas, kokio prašo pareiškėja, gali būt atliekamas tik valstybinės žemės atžvilgiu. Šiuo atveju pareiškėja pati turėtų oficialiai kreiptis į privačių žemės sklypų savininkus sudaryti tokį sandorį, o jiems atsisakius – kreiptis į teismą, kad servitutas būtų nustatytas teismine tvarka.

45Įvertinus pasakytą, teismas sprendžia, kad pagrindo tenkinti skundą nėra.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., teisėjų kolegija

Nutarė

47pareiškėjos A. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

48Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 1–3), prašydama: 1)... 4. Paaiškino, kad ji yra pretendentė atkurti nuosavybės teises į L. Z. iki... 5. Pareiškėja, pagrįsdama savo skundo reikalavimus, nurodo Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovė Tarnyba atsiliepime į skundą (b.l. 27–31) su skundo reikalavimais... 7. Paaiškina, kad Administracija 2011-11-17 raštu Nr. AP3-4118 informavo... 8. Atsakovė, vadovaudamasi CK 4.124 str. 1 dalimi ir Žemės įstatymo 2 str. 13... 9. Atsakovė Administracija atsiliepime į skundą (b. l. 100–102) su skundu... 10. Paaiškino, kad Administracija Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos... 11. Pareiškėja, bylą nagrinėjant teisme, skundą ir jo argumentus palaikė,... 12. Atsakovės Administracijos atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo... 13. Skundas netenkinamas.... 14. Faktinės bylos aplinkybės.... 15. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad Trakų rajono žemėtvarkos... 16. 2008-12-02 apžiūrėjus žemės sklypą, kuris iki nacionalizavimo priklausė... 17. Trakų rajono žemėtvarkos skyrius 2008-12-16 raštu Nr. 1805-4 kreipėsi į... 18. Administracija 2009-12-31 raštu Nr. AP3-4112 (b.l. 56) pranešė Skyriui, jog... 19. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į VAAT, prašydamas... 20. Administracijos direktorius 2010-10-13 įsakymo Nr. P2-887 „Dėl žemės... 21. Iš A. B. priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)),... 22. Iš į bylą pateiktos Ištraukos iš (duomenys neskelbtini) kadastro... 23. Tarnyba 2011-07-15 sprendimu Nr. 46S-199 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo... 24. Pareiškėja 2011-07-26 prašymu kreipėsi į Tarnybą, prašydama padaryti... 25. Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius 2011-08-10 raštu Nr.... 26. Tarnyba 2010-08-30 gavo pareiškėjos skundą dėl Tarnybos Trakų ir... 27. Tarnybos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius 2011-10-05 raštu Nr.... 28. Administracija 2011-11-17 raštu Nr. AP3-4118 atsakė, jog neturi galimybės... 29. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 30. Šioje administracinėje byloje yra kilęs ginčas dėl žemės servituto... 31. LR CK 4.124 str. 1 dalyje nustatyta, kad servitutą gali nustatyti įstatymai,... 32. 1994-04-26 Lietuvos Respublikos žemės įstatymoNr. I-446 2 str. 13 punkte... 33. Minėta, jog Trakų rajono žemėtvarkos skyrius pirmą kartą 2008-12-16... 34. Šiame teismo sprendime taip pat minėta, kad Administracija dėl Tarnybos... 35. ŽĮ 23 straipsnyje minima Vyriausybės nustatyta tvarka yra Žemės servitutų... 36. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja inter alia Tvarka, pagal kurios 106... 37. Pagal Tvarkos 1061 punktą, atkuriant nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m.... 38. Pagal šią tvarką žemėtvarkos skyrius, miesto detaliai nesuplanuotų arba... 39. Suprojektavus natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribas... 40. Savivaldybės administracijos direktorius žemės sklypo projektavimą,... 41. Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš savivaldybės administracijos nekilnojamojo... 42. Minėta, kad pareiškėja prašymo Tarnybai dėl būtinumo nustatyti servitutą... 43. Dėl skundo reikalavimo įpareigoti Tarnybos Trakų ir Elektrėnų... 44. Teismo nuomone, toks įpareigojimas (t.y. inicijuoti šio kelio servituto... 45. Įvertinus pasakytą, teismas sprendžia, kad pagrindo tenkinti skundą nėra.... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. pareiškėjos A. B. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 48. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...