Byla e2-15737-886/2015
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Justinai Antanaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Viliui Masiuliui, atsakovo atstovui advokatui A. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo H. U. ieškinį atsakovui UAB „Samsonas“ dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2Ieškovas H. U. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus.

3Ieškovas ieškinyje (3-5 b.l.) nurodo ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai neteisėti, nes jame nebuvo kvorumo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į vienodos nominalios vertės 8 458 782 paprastąsias vardines akcijas, kurios akcininkams suteikia 8 458 782 balsus. Susirinkime dalyvavo tik A. R., o jo turimų balsų skaičius (4 224 338) sudarė mažiau kaip ½ visų balsų. Susirinkimo dalyvis ir pirmininkas A. R. neteisingai sprendė, kad kvorumas yra. Sprendimas kvorumui motyvuotas tuo, kad iš bendrovės turimų 8 458 782 akcijų, 9696 vnt. akcijų balsavimo teisė apribota, todėl susirinkimo dieną balsavimo teisę turi 8 449 064 akcijos. Susirinkime dalyvavo akcininkas, turintis 4 224 698 akcijas, kurių balsais neuždrausta balsuoti, tai sudaro 50 proc. + 155 akcijos nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dieną balsavimo teisę suteikiančių 8 449 064 bendrovės akcijų. Ieškovas nesutinka su atsakovo argumentais dėl kvorumo skaičiavimo. Patvirtino, kad dėl kitose bylose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių iš viso uždrausta balsuoti 9696 vnt. akcijų. Kvorumas turėjo būti skaičiuojamas nuo visų bendrovės akcijų (8 458 782), o ne nuo sumažinto 9696 vienetais. Susirinkime dalyvavusio A. R. balsų skaičius turėjo būti nustatytas, remiantis Juridinių asmenų registre įregistruotu 2014-05-30 akcininkų sąrašu, pagal kurį jam priklausė 4 229 500 vnt. akcijų. Iš jų atėmus 5162 vnt. akcijų, kuriomis uždrausta balsuoti, susirinkimo dieną jo turėtų balsų skaičius yra tik 4 224 338 balsų, kurie net nesudaro ½ balsų, kuriais balsuoti neuždrausta (8 449 064). Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas dėl 357 000 Eur turto vertės įkeitimo priimtas nesant kvalifikuotos balsų daugumos (Įstatų 74 p.), todėl nutarimas dėl turto įkeitimo naikintas.

4Atsakovas UAB „Samsonas“ atsiliepime į ieškinį (42-43 b.l.) nurodo ir atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Samsonas“ 9696 vnt. paprastosiomis vardinėmis akcijomis buvo uždrausta balsuoti Kauno apylinkės teismo 2015-02-18 ir 2015-03-03 nutartimis, tačiau šių akcijų savininkams nebuvo apribotos kitos teisės: dalyvauti susirinkime, pasisakyti ir užduoti klausimus svarstomais darbotvarkės klausimais ir pan. Ginčijamo susirinkimo metu atlikti kvorumo apskaičiavimai buvo teisingi. Teismo nutarčių galiojimo laikotarpiu akcininkams uždrausta balsuoti 9696 vnt. akcijų, todėl jos pagrįstai neįtrauktos, skaičiuojant balsus, nuo kurio apskaičiuotas kvorumas. Tai minimalus akcijų balsų skaičius, kurį dalyvaujantys akcininkai privalo surinkti, kad susirinkimas būtų laikomas įvykusiu. Akcininkas A. R., kurio dalis akcijų balsavimo teisės apribota, atvyko į susirinkimą ir balsavo akcijomis, kurių balsavimo teisės nebuvo apribotos. Be to, akcijos, kurių balsavimo teisės apribotos, sudaro žymiai mažiau nei 1 procentą UAB „Samsonas“ akcijų, t. y., jų dalyvavimas susirinkime nebūtų galėjęs pakeisti balsavimo rezultatų. Dėl trečiojo darbotvarkės klausimo atsakovo atstovas pažymėjo, kad visuotinis akcininkų susirinkimas, nepaisant darbotvarkės klausimo formulavimo, nepriėmė sprendimo įkeisti bendrovės turtą, bet sprendė jau įkeisto bendrovės turto įkeitimo termino pratęsimo, atsižvelgiant į įkeitimu užtikrinto kredito grąžinimo terminų pratęsimą. Tokiam sprendimui priimti nei bendrovės įstatai, nei ABĮ kvalifikuotos daugumos nereikalauja. Įstatų 74 punktas reikalauja 2/3 susirinkimo balsų daugumos, t. y., 2/3 dalis skaičiuotina nuo susirinkime dalyvaujančių, o ne visų bendrovės akcijų balsų. Analogiškai kvalifikuotą daugumą sudarančių balsų skaičiaus nustatymą reglamentuoja ir ABĮ 28 straipsnio 1 dalis. Visi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimti už juos atidavus visus susirinkime dalyvaujančius akcijų balsus. Kvalifikuotos daugumos reikalavimo požiūriu šie sprendimai priimti vienbalsiai, 100 procentų susirinkime dalyvavusių akcijų balsų. Atitinkamai laikytina, kad kvalifikuotos daugumos reikalavimai, jei jie ir turėtų būti taikomi, priimant ginčijamus sprendimus nebuvo pažeisti.

5Ieškovas dublike (48-50 b.l.) nesutinka su atsakovo pozicija, jog nustatant susirinkimo kvorumą akcijos, kuriomis uždrausta balsuoti, laikytinomis nesuteikiančiomis balsų ABĮ 27 straipsnio 1 dalies prasme. Remiantis kasacinio teismo praktika, kad ABĮ 27 straipsnio 1 dalyje vartojamą žodį „dalyvauja“ lingvistine prasme, reikėtų suprasti, kad dalyvauti reiškia „veikti drauge su kitais“. ABĮ prasme žodis „dalyvauti“ akcininkų susirinkime reiškia balsuoti, priimti nutarimus drauge su kitais akcininkais. Todėl nustatant susirinkimo kvorumą ABĮ 27 straipsnio 1 dalies prasme, reikia aiškintis, ar atvykęs į akcininkų susirinkimą akcininkas gali jame dalyvauti, t. y. ar jis gali balsuoti priimant sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 27 d. nutartis Nr. 3K-3-96/2006). Susirinkime dalyvavo vienintelis akcininkas A. R., pagal dalyvių registracijos sąraše padarytą įrašą turintis 4 224 698 balsų, kuriais neuždrausta balsuoti. Remiantis kasacinio teismo praktika kitos akcijos, kurios iš viso sudaro 4 234 084 balsus ir kuriomis uždrausta balsuoti ar kurių savininkai į visuotinį akcininkų susirinkimą neatvyko (nedalyvavo), laikytinos susirinkime nedalyvaujančiomis, bet ne nesuteikiančiomis balsų. ABĮ 42 straipsnio 2 dalyje aiškiai nurodyta, kad visos paprastosios akcijos suteikia balso teisę. UAB „Samsonas“ visos išleistos akcijos yra paprastosios, todėl paprastosios akcijos, kuriomis uždrausta balsuoti teismo nutartimi, turėjo būti įtrauktos į visų suteikiančių balsų akcijų skaičių nustatant kvorumą. Nesuteikiančiomis balsavimo teisės pagal ABĮ 17 straipsnio 3 dalį gali būti tik privilegijuotosios akcijos, jeigu tai nustatyta bendrovės įstatuose. Pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką, dalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime laikytini akcininkai, kurie atvyko į susirinkimą ir jų akcijos suteikia balsavimo teisę, o akcininkai, kurių akcijos suteikia balsavimo teisę, bet jie neatvyko į susirinkimą ar teismo nutartimi šiomis akcijomis uždrausta balsuoti, laikytini nedalyvaujančiais visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau jų akcijos įtraukiamos į skaičiavimą nustatant susirinkimo kvorumą. Iš susirinkimo protokolo matyti, kad turto įkeitimo klausimas buvo sprendžiamas antruoju darbotvarkės klausimu. Sprendimui dėl 357 000 Eur turto vertės įkeitimo priėmimui būtina kvalifikuota balsų dauguma, tačiau susirinkime nebuvo kvorumo ir kvalifikuotos balsų daugumos.

6Atsakovas UAB „Samsonas“ triplike (54-57 b.l.) nurodo, kad teismo nutartimis akcininkams uždrausta balsuoti apskritai, t. y. šie akcininkai teismo nutarčių galiojimo laikotarpiu visai negali balsuoti. Pagal ABĮ 27 straipsnio 1 dalį skaičiuojant kvorumą, įskaičiuotinos tik balsus suteikiančios akcijos. Ši įstatymo nuostata nediferencijuoja priežasčių, dėl kurių akcijos susirinkime gali nesuteikti balsų: taip gali įvykti ir dėl to, kad akcijos pagal savo rūšį yra teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime nesuteikiantys vertybiniai popieriai, ir dėl kitų priežasčių, dėl kurių akcininkas susirinkime neturi teisės balsuoti savo akcijomis. Šiuo atveju akcijos, kuriomis balsuoti uždrausta teismo nutartimis, susirinkimo dieną jų savininkams balsavimo teisės nesuteikė. Ieškovo pozicija, kad akcijos, kuriomis balsuoti akcininkai neturi teisės, laikytinos suteikiančiomis balsus, nėra pagrįsta jokiais teisės aktais, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Akcijos, kuriomis nebuvo galima balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, pagrįstai nebuvo įtrauktos apskaičiuojant balsus suteikiančių akcijų skaičių. Atsakovas nesutinka su ieškovo pateikiamais A. R. priklausančių akcijų paskaičiavimais.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB „Samsonas“ įstatinis kapitalas padalintas į vienodos nominalios vertės 8 458 782 vnt. paprastąsias vardines akcijas (UAB „Samsonas“ įstatų 35 p., 16-20 b.l.). Remiantis ABĮ 17 straipsnio 2 dalimi, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia 1 balso teisę. 2015 m. balandžio 30 d. įvyko UAB „Samsonas“ visuotinis akcininkų susirinkimas, jame dalyvavo ir sprendimus priėmė vienas akcininkas A. R., tą patvirtina susirinkimo protokolas (8 b.l.) ir susirinkimo dalyvių registracijos sąrašas, kuriame nurodytas vienas dalyvis A. R., turintis 4 224 698 balsus (7 b.l.).

9Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) kitose civilinėse bylose (Nr. e2-6466-451/2015 ir Nr. 2-984-945/2015) matyti, kad tarp UAB „Samsonas“ pagrindinių akcininkų H. U. ir A. R. vyksta ginčai dėl akcijų iš smulkesniųjų akcininkų įgijimo teisėtumo ir dėl bendrovės kontrolės: vienas iš dviejų pagrindinių akcininkų gali įgyti daugiau nei 50 procentų UAB „Samsonas“ akcijų balsų ir perimti bendrovės kontrolę. Civilinėje byloje Nr. e2-8701-945/2015 nagrinėjamas ginčas dėl H. U. atleidimo iš įmonės vadovo pareigų ir nušalinimo nuo darbo teisėtumo. Iš juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad 2014-12-28 pasibaigė H. U. kaip UAB „Samsonas“ vadovo įgaliojimai, o nuo 2014-12-28 šios įmonės vadovu paskirtas A. R. (73 b.l.).

10Abiejų šalių atstovai pripažino, kad dėl kitose bylose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo dieną iš viso buvo uždrausta balsuoti 9696 vnt. akcijų, iš šio skaičiaus akcininkui A. R. uždrausta balsuoti 5162 vnt. akcijų (CPK 187 straipsnis), o likusiomis akcijomis – kitiems smulkiesiems akcininkams. Teismas šį faktą laiko nustatytu, ginčo nėra. Šį faktą atitinka Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 187 straipsnis): civilinėje byloje Nr. 2-984-945/2015 Kauno apylinkės teismo 2015-02-18 nutartimi taikytas draudimas A. R. balsuoti 5162 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Samsonas“ akcijų (28-30 b.l.), civilinėje byloje Nr. e2-6466-451/2015 Kauno apylinkės teismo 2015-03-03 nutartimi taikytas draudimas kitiems akcininkams balsuoti iš viso 4534 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Samsonas“ akcijų (31-32 b.l.).

11Šioje byloje kilo ginčas tarp dviejų pagrindinių akcininkų (ieškovo H. U. ir bendrovės vardu veikiančio A. R.) dėl UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų teisėtumo. Šalys skirtingai aiškina dvi esmines aplinkybes: 1) kiek vienetų akcijų, suteikiančių po vieną balsą, nuosavybės teise susirinkimo dieną turėjo akcininkas A. R.; 2) ar A. R. turimų akcijų (balsų) skaičius buvo pakankamas susirinkimo kvorumui ir ar nustatant kvorumą ABĮ 27 straipsnio 1 dalies prasme į visas akcijas turi būti įskaitytos 9696 vnt. akcijų, kuriomis apribota teisė balsuoti dėl teismo nutartimis taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

12Dėl akcininko A. R. turimų akcijų skaičiaus susirinkimo dieną

13Kartu su ieškiniu pateiktame UAB „Samsonas“ 2015-04-30 visuotinio akcininkų susirinkimo dalyvių registracijos sąraše ir susirinkimo protokole nurodytas vienas dalyvis A. R., turintis 4 224 698 balsų (7, 8 b.l.).

14Ieškovo atstovas teigia, kad šie duomenys neteisingi, nes neįregistruoti Juridinių asmenų registre, todėl reikia vadovautis UAB „Samsonas“ 2014-05-30 akcininkų sąrašu, kuris susirinkimo dieną (2015-04-30) Juridinių asmenų registre buvo įregistruotas paskutinis (13, 74 b.l.). Ieškovo teigimu, pagal šį sąrašą akcininkui A. R. priklauso 4 229 500 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Atėmus 5162 vnt. akcijų, kuriomis A. R. uždrausta balsuoti Kauno apylinkės teismo 2015-02-18 nutartimi dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. 2-984-945/2015 (28-30 b.l.), jis turėjo teisę balsuoti 4 224 338 vnt. akcijų. Todėl, ieškovo teigimu, 2015-04-30 visuotinio akcininkų susirinkimo protokole nurodyti neteisingi duomenys dėl A. R. priklausančių 4 224 698 akcijų-balsų.

15Atsakovo atstovas teismo posėdyje pateikė 2015-04-29 akcininkų sąrašą, sudarytą dieną prieš 2015-04-30 susirinkimą, pagal kurį A. R. priklauso 4 229 860 vnt. akcijų (69-70 b.l.), ir būtent šis A. R. turimų akcijų skaičius nurodytas 2015-04-30 susirinkimo protokole. Atsakovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad šis akcininkų sąrašas nebuvo pateiktas Juridinių asmenų registrui ir nurodė priežastis – dėl užsitęsusių teisminių ginčų kitose civilinėse bylose, kuriose ieškovas H. U. ginčijo akcijų perleidimo sandorius.

16Teismas remiasi atsakovo pateiktais duomenimis, nurodytais 2015-04-29 akcininkų sąraše (69-70 b.l.), ir atmeta ieškovo atstovo argumentus, kad reikia vadovautis Juridinių asmenų registre įregistruotu 2014-05-30 akcininkų sąrašu. Palyginus abu akcininkų sąrašus matyti, kad akcininkas A. R. papildomai įgijo 360 vnt. akcijų iš kitų akcininkų ir jo turimų akcijų skaičius padidėjo nuo 4 229 500 vnt. iki 4 229 860 vnt. Ieškovo atstovas neginčijo papildomų 360 vnt. akcijų įgijimo sandorių ir neprašė išreikalauti šiuos sandorius patvirtinančių įrodymų. Teismas pažymi, kad akcininkų sąrašo įregistravimas juridinių asmenų registre atlieka tik išviešinimo funkciją, tačiau šių duomenų nepateikimas registrui tvarkytojui nepaneigia akcininko A. R. nuosavybės teisių į papildomai įgytas 360 vienetų akcijų.

17Pagal 2015-04-29 akcininkų sąrašą susirinkimo dieną A. R. turėjo 4 224 860 vnt. akcijų. Kauno apylinkės teismo 2015-02-18 nutartimi dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jam buvo apribota teisė balsuoti 5162 vnt. akcijų, todėl susirinkimo dieną jis turėjo 4 244 698 vnt. akcijų, suteikiančių po 1 balsą. Teismas daro išvadą, kad UAB „Samsonas“ 2015-04-30 visuotinio akcininkų susirinkimo protokole ir dalyvių registracijos sąraše nurodyti duomenys dėl A. R. turimų 4 244 698 balsų yra teisingi.

18Dėl kvorumo nustatymo

19ABĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Šalys pripažino faktinę aplinkybę, kad dėl kitose bylose taikytų laikinųjų apsaugos priemonių uždrausta balsuoti 9696 vnt. akcijų, iš jų - akcininkui A. R. uždrausta balsuoti 5162 vnt. akcijų (CPK 187 straipsnis).

20UAB „Samsonas“ 2015-04-30 visuotinio akcininkų susirinkimo metu teismuose buvo nagrinėjami ginčai dėl akcijų perleidimo sandorių teisėtumo, pagal kuriuos įmonės akcijas įgijo abu pagrindiniai akcininkai: A. R. ir H. U.. Visuotinio akcininkų susirinkimo metu galiojo teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis buvo taikomi ribojimai balsuoti ginčijamais sandoriais įgytomis akcijomis (9696 vnt.). Pažymėtina, kad teismų nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatyti laikini ribojimai, susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais ne tik akcininkams, bet ir pačiai įmonei. Šie ribojimai pritaikyti laikinai, kol bus išspręstas ginčas, siekiant išlaikyti ginčo šalių interesų pusiausvyrą, kad iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nė vienas iš pagrindinių akcininkų neperimtų bendrovės kontrolės. Kitose civilinėse bylose taikytas draudimas šiomis akcijomis balsuoti galioja iki bus išspręstas klausimas dėl akcijų perleidimo sandorių teisėtumo. Todėl svarbiausių įmonės veiklai sprendimų priėmimas gali būti atidėtas, kol bus panaikinti ribojimai balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Teismas daro išvadą, kad taikant ABĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatas, skaičiuojant kvorumą visuotiniame akcininkų susirinkime turi būti įskaičiuoti visų įmonės akcijų balsai. Priešingu atveju, neįskaičius akcijų, kurioms taikyti ribojimai balsuoti, būtų sudaryta galimybė visuotiniame akcininkų susirinkime kvorumo neturintiems akcininkams nevaržomai priimti sprendimus svarbiausiais įmonės veiklos klausimais, pažeidžiant kitų akcininkų teises ir teisėtus interesus.

21Teismas daro išvadą, kad nustatant kvorumą ABĮ 27 straipsnio 1 dalies prasme, į bendrą visos įmonės akcijų kiekį neįtraukus tų akcijų, kuriomis uždrausta balsuoti pagal teismų nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų paneigta laikinųjų apsaugos priemonių instituto esmė. Visuotinio akcininkų susirinkimo dieną H. U. priklausė 4 224 311 vnt. akcijų arba 0,49940 proc. visų įmonės akcijų; A. R. priklausė 4 229 860 vnt. akcijų arba 0,50005 proc., iš jų - 4 224 698 vnt. arba 0,49944 proc. akcijų, kuriomis balsuoti neuždrausta. Šiuo konkrečiu atveju kvorumo skaičiavimas, į visų akcijų skaičių neįtraukus 9696 vnt. akcijų, kuriomis uždrausta balsuoti, nulėmė, kad visuotiniame akcininkų susirinkime sudaryta galimybė sprendimus priimti vienašališkai vienam iš pagrindinių akcininkų, neturinčiam 50 procentų akcijų, suteikiančių po vieną balsą. Pažymėtina, kad susirinkimo balsų kvorumą nustatė tas akcininkas, kuris vienintelis dalyvavo susirinkime ir sprendimus priėmė vienašališkai.

22Teismas konstatuoja, kad 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime balsų kvorumo nebuvo. Šis pažeidimas negali būti laikomas formaliu, nes buvo pažeistos imperatyvios ABĮ nuostatos, reglamentuojančios bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo teisę priimti sprendimus, ir pažeisti ieškovo kaip akcininko interesai. Dėl nurodytų priežasčių visi 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai pripažintini negaliojančiais, nes priimti, nesant balsų kvorumo. Konstatavus, kad susirinkime nebuvo kvorumo, susirinkimas laikytinas neįvykusiu. Pagal ABĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatas atsakovas galėjo pasinaudoti galimybe šaukti pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

23Pripažinus susirinkimą neįvykusiu, visi šiame susirinkime priimti sprendimai pripažintini neteisėtais, įskaitant ir tuos sprendimus, kuriems priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Atsižvelgiant į tai, teismas plačiau nepasisako dėl šalių argumentų, vertinant susirinkime priimto sprendimo, susijusio su turto įkeitimu ir kredito grąžinimo termino pratęsimu, teisėtumą.

24Teismas, apibendrindamas aukščiau išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad UAB „Samsonas“ 2015-04-30 visuotiniame akcininkų susirinkime, skaičiuojant kvorumą, į bendrą visų įmonės akcijų kiekį neįtraukus tų akcijų, kuriomis uždrausta balsuoti pagal teismų nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vienam iš pagrindinių akcininkų neteisėtai sudaryta galimybė sprendimus priimti vienašališkai. Sprendimai, priimti UAB „Samsonas“ 2015-04-30 visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame nebuvo balsų kvorumo, yra neteisėti, nes prieštarauja imperatyvioms ABĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatoms, reglamentuojančioms susirinkimo sprendimų priėmimą. Atsižvelgiant į tai, ieškinys tenkintinas, ieškovo ginčijami sprendimai pripažintini negaliojančiais.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Ieškovas už ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio 2015-05-27 mokėjimo nurodymu Nr. 105 „Swedbanke“(6 b.l.). Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 41 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

27Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

28Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268 straipsniais, teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti.

30Pripažinti negaliojančiais UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus nutarimus.

31Priteisti iš UAB „Samsonas“ (juridinio asmens kodas 133140587) ieškovui H. U. 41 Eur (keturiasdešimt vieną Eur) žyminio mokesčio.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas H. U. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais UAB... 3. Ieškovas ieškinyje (3-5 b.l.) nurodo ir atstovas teismo posėdyje paaiškino,... 4. Atsakovas UAB „Samsonas“ atsiliepime į ieškinį (42-43 b.l.) nurodo ir... 5. Ieškovas dublike (48-50 b.l.) nesutinka su atsakovo pozicija, jog nustatant... 6. Atsakovas UAB „Samsonas“ triplike (54-57 b.l.) nurodo, kad teismo... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB „Samsonas“ įstatinis... 9. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio... 10. Abiejų šalių atstovai pripažino, kad dėl kitose bylose taikytų... 11. Šioje byloje kilo ginčas tarp dviejų pagrindinių akcininkų (ieškovo H. U.... 12. Dėl akcininko A. R. turimų akcijų skaičiaus susirinkimo dieną ... 13. Kartu su ieškiniu pateiktame UAB „Samsonas“ 2015-04-30 visuotinio... 14. Ieškovo atstovas teigia, kad šie duomenys neteisingi, nes neįregistruoti... 15. Atsakovo atstovas teismo posėdyje pateikė 2015-04-29 akcininkų sąrašą,... 16. Teismas remiasi atsakovo pateiktais duomenimis, nurodytais 2015-04-29... 17. Pagal 2015-04-29 akcininkų sąrašą susirinkimo dieną A. R. turėjo 4 224... 18. Dėl kvorumo nustatymo... 19. ABĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas... 20. UAB „Samsonas“ 2015-04-30 visuotinio akcininkų susirinkimo metu teismuose... 21. Teismas daro išvadą, kad nustatant kvorumą ABĮ 27 straipsnio 1 dalies... 22. Teismas konstatuoja, kad 2015 m. balandžio 30 d. visuotiniame akcininkų... 23. Pripažinus susirinkimą neįvykusiu, visi šiame susirinkime priimti... 24. Teismas, apibendrindamas aukščiau išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 26. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio 2015-05-27... 27. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 28. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268 straipsniais,... 29. Ieškinį tenkinti.... 30. Pripažinti negaliojančiais UAB „Samsonas“ 2015 m. balandžio 30 d.... 31. Priteisti iš UAB „Samsonas“ (juridinio asmens kodas 133140587) ieškovui... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...