Byla A-556-1238-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, vertėjaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui V. P., atsakovo atstovei Eglei Tamošiūnienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. P. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. P. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 2-3) kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Tarnyba),

540 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

6Pareiškėjas nurodė, kad, perkėlus jį į Vilniaus 2 - uosius pataisos namus, jis buvo apgyvendintas kambaryje Nr. 304. Dėl nepatogumų jis kreipėsi į Tarnybą, kuri, atlikusi patikrinimą, pažeidimų nenustatė. Pareiškėjo manymu, institucija pažeidė įstatymų nustatytą tvarką ir neteisėtai surašė patikrinimo aktą su nepagrįstomis išvadomis. Nurodė, kad kambarys nebuvo išmatuotas ir klaidingai nustatyta, jog bendras jo plotas yra 18 m2. Paaiškino, kad kambario Nr. 304 plotas iš tiesų yra apie 14,2518 m2, ir jame buvo apgyvendinti šeši asmenys. Pareiškėjas patyrė nepatogumus, dvasinius išgyvenimus, baimę, pablogėjo jo sveikatos būklė.

7Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 8-9) prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

8Atsakovas paaiškino, kad buvo atlikta operatyvioji valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė. 2008 m. gegužės 9 d. patikrinimo akte konstatuota, kad nuteistasis

9V. P. į Vilniaus 2 - uosius pataisos namus atvyko 2008 m. kovo 19 d. ir buvo apgyvendintas bendrabučio tipo gyvenamajame kambaryje Nr. 304, kurio bendras plotas yra apie 18 m2. Minėti duomenys įrašyti remiantis Vilniaus 2 - ųjų pataisos namų administracijos teigimu, nes dėl objektyvių priežasčių nebuvo pateikti pastato kadastro duomenų bylos dokumentai.

102008 m. gegužės 21 d. iš patalpos Nr. 304 buvo iškeltas vienas nuteistasis ir šiuo metu joje gyvena penki nuteistieji. Nuo 2008 m. balandžio 30 d. iki 2008 m. gegužės 9 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje buvo vertinama pareiškėjo sveikatos būklė. Medicininiuose dokumentuose nėra įrašų, kad pareiškėjui turėtų būti suteiktos kitokios sąlygos nei kitiems nuteistiesiems. Patikrinimo akto išvadose konstatuota, kad teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu (b. l. 38-40) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies - pripažino, kad buvo pažeistos pareiškėjo teisės į Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas kardomojo kalinimo sąlygas bei priteisė pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Tarnybos, 200 Lt neturtinei žalai atlyginti.

13Teismas konstatavo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytos žalos atlyginimas įstatymo siejamas su jos atsiradimu dėl neteisėtų institucijos bei jos tarnautojų veiksmų ar neveikimo viešojo administravimo srityje. Tai reiškia, kad žala atlygintina institucijai (jos pareigūnui) neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.246 str.)). Neturtinės žalos sąvoką apibrėžia CK 6.250 straipsnio 1 dalis. Pagal to paties straipsnio 2 dalį neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt.

14(CK 6.250 str. 1 d.). Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2008 m. balandžio 11 d. kreipėsi į Ekstremalių sveikatai situacijų centrą su prašymu nustatyti padarytus pažeidimus.

152008 m. gegužės 9 d. buvo atliktas patikrinimas ir surašytas patikrinimo aktas. Jame nurodyta, kad teisės aktų pažeidimų nenustatyta, kambario Nr. 304 plotas yra 18 m2, jame gyveno šeši asmenys, taigi kiekvienam iš jų teko po 3 m2 ploto, kas atitinka Lietuvos higienos normos HN 76:1999 6.15 punktą. Taip pat nurodyta stebėti nuteistojo sveikatos būklę ir prireikus siųsti į Laisvės atėmimo vietų ligoninę. Teismas iš byloje esančio Vilniaus 2- ųjų pataisos namų pataisos darbų kolonijos bendrabučio tipo gyvenamojo kambario Nr. 304 kadastro duomenų bylos nustatė, kad kambario plotas yra 14,81 m2. Per patikrinimą jame gyveno šeši asmenys, kiekvienam iš jų teko po 2,468 m2 bendrojo ploto, todėl, teismo teigimu, yra pagrindas daryti išvadą, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro pareigūnai veikė neteisėtai. Teismas konstatavo, kad reikalavimui dėl neturtinės žalos atlyginimo patenkinti būtinos bendrosios prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti reikalingos sąlygos: turi būti nustatyti neteisėti kalto asmens veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp kaltininko veiksmų ir žalos atsiradimo bei padariusio žalą asmens kaltė. Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas į kambarį Nr. 304 buvo perkeltas 2008 m. kovo 19 d. Taip pat neginčijama, kad tuo metu šioje patalpoje buvo apgyvendinti šeši asmenys. 2008 m. gegužė 21 d. vienas asmuo buvo iškeldintas, liko gyventi penki asmenys, kiekvienam iš jų tenka po 2,962 m2 bendrojo ploto, t. y. mažiau nei nustatytas mažiausias plotas higienos taisyklėse. Tačiau byloje nėra duomenų apie pareiškėjo sveikatos būklę, kitas fizines ar psichines savybes, kurios galėtų būti reikšmingos sprendžiant dėl įkalinimo sąlygų neigiamo poveikio pareiškėjui masto, intensyvumo, pobūdžio ar laipsnio. Nėra pagrindo spręsti, kad jo sveikatos būklė, kitos fizinės ar psichinės savybės galėjo sąlygoti didesnį nei įprasta, išskirtinai neigiamą poveikį. Lietuvos higienos normos HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 461, 6.15 (2 lentelė) punkte nurodyta, kad pataisos darbų kolonijos bendrabučio tipo gyvenamajame kambaryje vienam žmogui turi tekti ne mažiau kaip 3 m2 gyvenamojo ploto. Kardomojo kalinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kardomojo kalinimo vietų administracija užtikrina asmenų kalinimo tvarką kardomojo kalinimo vietose. Teismas konstatavo, kad valstybės valdžios institucijos pareigūnai, laikydami pareiškėją perpildytame kambaryje, neteisėtai įrašydami neteisingus ploto duomenis, objektyviai pažeidė taikytinų nacionalinių teisės normų reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad nuo 2008 m. balandžio 30 d. iki

162008 m. gegužės 9 d. pareiškėjas buvo laikomas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, kur buvo įvertinta jo sveikatos būklė. Medicininiuose dokumentuose įrašų, kad jam turi būti suteiktos kitokios sąlygos nei kitiems nuteistiesiems, nėra. Šiuo metu jam paskirta padidinto kaloringumo dieta, sveikatą seka pataisos namų vidaus ligų gydytojas, tęsiamas lėtinio obstrukcinio bronchito gydymas. Nėra pateikta objektyvių įrodymų, kad pareiškėjo sveikatai padarė įtakos kalinimo sąlygos. Teismas pripažindamas, kad valstybės institucijos pareigūnai veikė neteisėtai, neatliko teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir nepašalino pažeidimų (neišmatavo kambario ploto, neteisėtai patikrinimo akte įrašė klaidingus duomenis), konstatavo, kad pareiškėjas turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2008 m. balandžio 16 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A444-619/2008 konstatavo, kad pagal susiformavusią Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką teisės pažeidimo pripažinimas savaime jau yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą. Teismas, įvertinęs nagrinėjamą situaciją, skundo argumentus dėl patirtų išgyvenimų, faktines bylos aplinkybes, pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Tarnybos, priteisė 200 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

17III.

18Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 68-70) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą ir skundą patenkinti.

19Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras sąmoningais veiksmais pareiškėjui padarė nepataisomą žalą sveikatai.

20Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 75-76) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

21Atsakovas nurodo, kad teismo nustatytas atlygintinos neturtinės žalos dydis atitinka konstitucinį teisingo žalos atlyginimo principą (Konstitucijos 30 str. 2 d.), CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus neturtinės žalos nustatymo kriterijus bei visapusiškai ir objektyviai ištirtas faktines administracinės bylos aplinkybes. Vilniaus 2 - ųjų pataisos namų 2008 m. birželio 11 d. rašte Nr. 9-2660(07) teigiama, kad pareiškėjas į patalpą Nr. 304 buvo patalpintas atsižvelgus į jo prašymą bei tuo metu buvusias apgyvendinimo galimybes. 2008 m. gegužės mėnesį nuteistieji buvo perskirstomi gyvenamosiose patalpose, 2008 m. gegužės 21 d. iš patalpos Nr. 304 buvo iškeltas vienas nuteistasis ir nuo tada joje gyveno penki nuteistieji. Byloje nėra rašytinių įrodymų, kad nuteistasis V. P. būtų skundęsis Vilniaus 2 - ųjų pataisos namų administracijai dėl susidariusių nepatogumų. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, gavęs pareiškėjo skundą, atliko operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Pareiškėjo teiginiai, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centro pareigūnų veiksmai jo sveikatai padarė nepataisomą žalą, nėra pagrįsti jokiais įrodymais, kadangi nuo 2008 m. balandžio 30 d. iki 2008 m. gegužės 9 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje buvo vertinama pareiškėjo sveikatos būklė, tačiau medicininiuose dokumentuose nėra įrašų, jog pareiškėjui turėtų būti suteiktos kitokios sąlygos nei kitiems nuteistiesiems. Taip pat patikrinimo metu buvo nustatyta, kad nuteistajam buvo paskirta padidinto kaloringumo dieta, o Vilniaus 2-ųjų pataisos namų vidaus ligų gydytojas seka minėto asmens sveikatą. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, padarė išvadą, jog byloje nėra pateikta objektyvių įrodymų, kad pareiškėjo sveikatai padarė įtakos kalinimo sąlygos.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Pareiškėjas neturtinės žalos atsiradimą kildina iš jo apgyvendinimo Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose patalpoje Nr. 304, kur jam teko mažesnis nei 3 kvadratinių metrų plotas. Atsakovu nurodė Lietuvos valstybę, atstovaujamą Tarnybos, tačiau, kaip matyti iš administracinėje byloje esančių faktinių duomenų, ne Tarnyba priėmė sprendimą apgyvendinti V. P. kambaryje Nr. 304 (b.l. 18). Tai buvo pataisos namų administracijos sprendimas ir būtent kardomojo kalinimo vietų administracija užtikrina asmenų kalinimo tvarką kardomojo kalinimo vietose bei veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus (Kardomojo kalinimo įstatymo 7 str. – redakcija galiojusi pareiškėjo apgyvendinimo patalpoje Nr. 304 metu). Tai reiškia, jog Vilniaus 2-ųjų pataisos namų administracija, atsižvelgiant į pareiškėjo skundo pagrindą bei dalyką, tikrai turėjo būti įtraukta atstovaujamu asmeniu šioje administracinėje byloje. Tarnyba taip pat galėtų būti atsakovo atstovu, tačiau pareiškėjas turėtų įvardinti, kokius neteisėtus veiksmus atliko pastaroji institucija (ar neveikė taip, kaip turėjo veikti), kaip dėl šių veiksmų (neveikimo) pasireiškė neturtinė žala pareiškėjo atžvilgiu. Tuo tarpu pagal dabar surinktus ir byloje esančius įrodymus nėra pagrindo teigti dėl Tarnybos tinkamumo bei akivaizdumo būti valstybės atstovu šioje byloje, o tai galimai lemtų skundo atmetimą.

25Sprendžiant tinkamo atsakovo, o šiuo atveju atsakovo atstovo, klausimą, svarbu užtikrinti sąžiningo proceso principo įgyvendinimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punktas įtvirtina, kad pareiškėjas, paduodamas skundą teismui, turi nurodyti tinkamą atsakovą ir jį atstovaujantį asmenį, o Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsnis įpareigoja teismą išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises, kai teismas nustato, jog į bylą yra įtraukta akivaizdžiai netinkama šalis.

26Netinkamos šalies pakeitimą teismo procese reglamentuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 54 straipsnis, kuriame imperatyviai nurodyta, kad netinkamas atsakovas gali būti pakeistas tik pareiškėjo sutikimu. Jei pareiškėjas nesutinka pakeisti atsakovo, o teisėjų kolegijos vertinimu, ir atsakovo atstovo, yra pakankamas pagrindas apeliacinį skundą atmesti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4 -481/2007; procesinio sprendimo kategorija 6.7; 15.2). Vadinasi, siekiant, kad realiai būtų apgintos galimai pažeistos besikreipusio teisminės gynybos asmens teisės, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip numatyta Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsnyje - išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Tikrinamoje administracinėje byloje yra pakankamai akivaizdu, jog valstybę turėjo atstovauti Vilniaus 2-ieji pataisos namai, nes pataisos namų administracijos sprendimu pareiškėjas su kitais asmenimis apgyvendintas kambaryje Nr. 304, kuris, sprendžiant pagal esamą bylos medžiagą, 6 asmenims neatitiko keliamų ploto reikalavimų. Vilniaus 2-ųjų pataisos namų administracija turėjo dalyvauti procese ir teikti paaiškinimus apie bylos aplinkybes, bet apie pastarosios valdžios įstaigos įtraukimą į procesą ar ketinimą tai padaryti nėra duomenų. Teismo procesiniuose dokumentuose nefiksuota, kad teismas ėmėsi priemonių netinkamam atsakovo atstovui pakeisti ar papildomam atsakovo atstovui įtraukti, aiškino pareiškėjui tokią teisę ir nesutikimo keisti atsakovo atstovą ar dar vieno atsakovo atstovo įtraukimo į procesą pasekmes. Toks pažeidimas pripažintinas esminiu, galėjusiu sąlygoti neteisingą bylos išsprendimą. Kadangi pirmosios instancijos teismas neįvykdė pareigos, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsnyje, ir tai turėjo įtakos bylos baigčiai, apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4 -1030/2006; procesinio sprendimo kategorija 15.2; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-1712/2006; procesinio sprendimo kategorija 15.2).

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28V. P. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas V. P. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 2-3)... 5. 40 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.... 6. Pareiškėjas nurodė, kad, perkėlus jį į Vilniaus 2 - uosius pataisos... 7. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į pareiškėjo skundą (b. l. 8-9) prašė... 8. Atsakovas paaiškino, kad buvo atlikta operatyvioji valstybinė visuomenės... 9. V. P. į Vilniaus 2 - uosius pataisos namus atvyko 2008 m. kovo 19 d. ir buvo... 10. 2008 m. gegužės 21 d. iš patalpos Nr. 304 buvo iškeltas vienas nuteistasis... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu... 13. Teismas konstatavo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio... 14. (CK 6.250 str. 1 d.). Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2008 m. balandžio 11... 15. 2008 m. gegužės 9 d. buvo atliktas patikrinimas ir surašytas patikrinimo... 16. 2008 m. gegužės 9 d. pareiškėjas buvo laikomas Laisvės atėmimo vietų... 17. III.... 18. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 68-70) prašo panaikinti Vilniaus... 19. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras sąmoningais... 20. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 75-76) prašo... 21. Atsakovas nurodo, kad teismo nustatytas atlygintinos neturtinės žalos dydis... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Pareiškėjas neturtinės žalos atsiradimą kildina iš jo apgyvendinimo... 25. Sprendžiant tinkamo atsakovo, o šiuo atveju atsakovo atstovo, klausimą,... 26. Netinkamos šalies pakeitimą teismo procese reglamentuoja Administracinių... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 28. V. P. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą... 30. Nutartis neskundžiama....