Byla Ik-619-281/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos) ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovėms Akvilei Grikienytei ir Jolantai Lukšienei, atsakovės LR žemės ūkio ministerijos atstovei Irutei Osičnienei, atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos atstovėms Renatai Skyrelienei ir Liubovei Milerienei teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. M. skundą atsakovėms LR žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėjas M. M. skunde ir patikslintame skunde (t1, b.l. 1-6; t2, b.l. 35-40) prašo : 1) panaikinti 2010-07-28 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) sprendimą Nr.3R-129(2010/01-4R-147); 2) panaikinti LR žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) 2010-05-06 sprendimą Nr.31N-M-374-668; 3) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 2010-03-23 priimtą sprendimą Nr. BRK-(10.14)-649; 4) įpareigoti Agentūrą pripažinti pareiškėjo paraišką (registracijos numeris ( - )) tinkama paramai gauti.

4Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, jog Agentūros 2010-03-23 dienos sprendime Nr.BRK-(1014)-649 nurodyta paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti priežastis ta, jog turistinę stovyklą siekiama įkurti ne rekreacinėje teritorijoje, o gyvenamoje teritorijoje, kurios naudojimo pobūdis yra mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. Tačiau su šia atsakovo išvada nesutinka, nes žemės sklypas, esantis ( - ) kaime, Šešuolių sen., Ukmergės raj. (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)), kuriame numatoma įrengti turistinę stovyklą, yra žemėje, kurios pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra kita. Tai atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2009-05-13 įsakymu Nr.3D-344 (toliau - Taisyklės) 4 p. pateikto turistinės stovyklos paslaugos apibrėžimo reikalavimus žemės paskirčiai: „Turistinės stovyklos paslauga - trumpalaikio poilsio organizavimas ir (ar) nakvynės suteikimas palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemės įrengtoje stovyklavietėje“. Aukščiau pacituotame turistinės stovyklos paslaugos apibrėžime yra nurodyta tik žemės, kurioje galima kurti turistinę stovyklą, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nedetalizuojant naudojimo būdo ir pobūdžio.

5Planuojamos turistines stovyklos išsidėstymas sklypo teritorijoje buvo suderintas su Ukmergės rajono savivaldybės architektu, kuris nenustatė jokių apribojimų ar papildomų reikalavimų turistinės stovyklos kūrimui minėtame sklype. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad Agentūra netinkamai išnagrinėjo paraišką, kuri atitinka visus jai keliamus reikalavimus, o paraiškos neatitikimo reikalavimams klausimas net negali būti keliamas.

6Dėl minėto Agentūros sprendimo Ministerijai buvo pateiktas skundas, tačiau jis netenkintas Ministerija netyrė ir nevertino Agentūros 2010-03-23 sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, priimto vadovaujantis „Lietuvos kaimo plėtros 2007 -2013 metų programos priemonėmis“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis ir juose pateiktų sąvokų reikšmės ir prasmės, o tik perrašė Agentūros 2010-03-23 sprendimo motyvus.

7„Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonės“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklėse, kuriomis remiantis turėjo būti ir buvo parengtas projektas, pateiktas „stovyklavietės“ ir „turistinės stovyklos paslaugos“ sąvokas Agentūra aiškina ir taiko neteisingai, ko pasakoje priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Ginčas yra kilęs iš to, kad Agentūra įvertinusi pateiktą projektą nustatė, jog pareiškėjo sklypo žemė yra kitos paskirties žemėje, kurios naudojimo būdas yra ne rekreacinės teritorijos, o gyvenamosios teritorijos, o taip nutiko dėl to, kad Agentūra netinkamai taikė ir aiškino „stovyklavietės“ bei „turistinės stovyklos paslaugos“ sąvokas, darydama skyrybos klaidą sąvokose.

8Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonėse nurodyta „stovyklavietės“ sąvoka - stovyklavietė - rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje trumpalaikiam poilsiui ir (ar) nakvynei palapinėse ar gyvenamosiose automobilio priekabose įrengta teritorija, kurioje turi būti sudaromos sąlygos palapinėms statyti, higienos poreikiams tenkinti, atliekoms surinkti. Taisyklėse yra nurodyta „turistinės stovyklos paslaugos“ sąvoka - trumpalaikis poilsio organizavimas ir (ar) nakvynės suteikimas palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemės įrengtoje stovyklavietėje. Iš pateikto apibrėžimo lingvistiškai aiškinant matyti, kad „turistinės stovyklos paslauga“ gali būti teikiama rekreacinėse teritorijose (šios teritorijos pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis gali būti: žemės ūkio paskirtis, miško ūkio paskirtis, vandens ūkio paskirtis arba kitos paskirties žemė) arba žemės ūkio (tai yra pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, kuri dar gali būti skirstoma į naudojimo būdus ir naudojimo pobūdžius) arba miško (t.y. taip pat pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, kuri dar gali būti skirstoma į naudojimo būdus ir naudojimo pobūdžius) arba kitos paskirties žemės (t.y. taip pat pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, kuri taip pat gali būti skirstoma į naudojimo būdus ir naudojimo pobūdžius), vadinasi „stovyklavietė“ gali būti arba „turistinė stovyklos paslauga“ gali būti teikiama visuose žemės sklypuose, kurie priklauso rekreacinei teritorijai, nepriklausomai nuo žemės pagrindinės tikslinės paskirties ar žemės naudojimo būdo ar pobūdžio, taip pat gali būti teikiama žemės sklype, kurio pagrindinė tikslinė paskirtis yra žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemė nedetalizuojant žemės naudojimo būdo ar pobūdžio, todėl galima daryti išvada, kad Agentūra visiškai nepagrįstai akcentuoja, kad pareiškėjo žemės sklypo, kurio pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra kitos paskirties žemė ir kuriame ketinama įkurti stovyklavietę, nurodytas žemės naudojimo pobūdis - mažaaukščių namų statyba, todėl nepriklauso rekreacinei teritorijai, kai tuo tarpu iš pateiktų sąvokų matyti, kad žemės naudojimo būdas ir pobūdis nedetalizuojamas, o reikalavimas dėl rekreacinės teritorijos nėra imperatyvus, o tik vienas iš galimų atvejų.

9Pateiktose „stovyklavietės“ ir „turistinės stovyklos paslaugos“ sąvokose tarp žodžių „rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje“ yra kableliai, kurie lietuvių kalbos gramatikoje reiškia jungtuką „arba“, kuris ir nurodo pasirinkimą. Tiek „Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonės“ tiek Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklėse, kuriomis remiantis buvo parengtas pareiškėjo projektas, įtvirtintas reikalavimas tik dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, tačiau nėra įtvirtinto reikalavimo, kad žemė turi atitikti ir atitinkamą naudojimo būdą ar pobūdį. Be to, pati Agentūra nevienodai aiškina ir vertina tas pačias „stovyklavietės“ ir „turistinės stovyklos paslaugos“ sąvokas ir joms keliamus reikalavimus. Tai dar kartą įrodo, kad pateiktos sąvokos yra aiškiai klaidinančios ir nesąžiningos, kadangi dėl neaiškių ir skirtingai traktuojamų sąvokų yra nepagrįstai ribojama teisė gauti Europos sąjungos paramą projekto įgyvendinimui. Neaišku kokiais kriterijais remiantis Agentūra vertina projektą tais atvejais, kai Registrų centro pažymėjime nėra nurodytas žemės naudojimo būdas ar pobūdis (kas buvo pagrindas mano projekto pripažinimo netinkamu paramai gauti), kadangi yra ne vienas atvejis, kai Registrų centro pažymėjime yra nurodyta tik pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, konkrečiai kitos paskirties žemė, ir nenurodytas žemės naudojimo būdas ir pobūdis ir tokie projektai gauna finansavimą.

10Kadangi nei Taisyklėse, nei Taisyklėse nurodytuose teisės aktuose (Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklės) nėra pateikto rekreacinių teritorijų apibrėžimo, rengiant projektą buvo vadovaujamasi LR aplinkos ministro įsakymu 2004-01-20 Nr.Dl-35 patvirtintais „Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatais“. Valstybės turizmo departamento direktoriaus 2003-03-27 įsakymu Nr.28-V patvirtintais „Turistinės stovyklos paslaugos teikimo reikalavimais“ (kuriuose netgi įtvirtinta nuostata, kad „stovyklavietei įrengti nereikalingas tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas) bei rekreacinių teritorijų apibrėžimu, pateiktu LR turizmo įstatyme rekreacinė teritorija nusakoma kaip vietovė, turinti gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti. Pareiškėjo atveju teritorija, kurioje ketinama vykdyti projektą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Žemės sklypo, kuriame planuojama kurti turistinę stovyklą, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra kita, ir nei viename iš minėtų teisės aktų nekalbama apie žemes naudojimo būdų ir pobūdžių detalizavimą ar jų įtaką stovyklavietės kūrimui, todėl pagrįstai laikytina, kad žemės sklypas, kuriame ketinama įkurti stovyklavietę, atsižvelgiant į minėtus teises aktus yra palankioje turistams (keliaujantiems dviračiais, pėsčiomis, automobiliais) vietovėje, turinčioje gamtinės ir kultūrinės aplinkos savybes, o projektas yra tinkamas ir turi būti remtinas pagal Priemonės antrąją veiklos sritį. Planuojamos kurti stovyklos apylinkėse yra valstybės saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų.

11Planuojama turistinė stovykla yra vietovėje, turinčioje kultūrines ir gamtines aplinkos savybes. Be to, numatoma kurti turistinė stovykla yra sklypo pakraštyje, pamiškėje (miške stovyklos pagal priemonę „Kaimo turizmo skatinimas“ nėra remiamos), jai numatytas didelis plotas (bendras sklypo plotas 1,92 ha, stovyklai skiriama apie 1 ha), teritorijoje yra du dirbtiniai vandens telkiniai. Taip pat yra galimybės ateityje plėstis į gretimą neužstatytą ir nedirbamą sklypą.

12Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovės patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

13Atsakovė Ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą (t2, b.l. 51-55) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Paaiškino, kad pareiškėjas 2009-12-07 Agentūrai pateikė projektą „M. M. turistinės stovyklos įkūrimas ( - ) kaime, Ukmergės rajone“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisyklių antrąją veiklos sritį „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir veikla (išskyrus miško vietovėse)“ (toliau – ir projektas), Projekto paramos paraiškos registracijos Nr. ( - ). Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintomis įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-03 įsakymu Nr. 3D-344 (toliau - Taisyklės), nusprendė, kad projektas netinkamas gauti Europos Sąjungos paramą ir apie tai informavo pareiškėją 2010-03-23 raštu Nr. BRK-(10.14)-649. Minėtu raštu Agentūra informavo pareiškėją, jog vertinant projekto tinkamumą gauti paramą nustatyta, kad Projektas neatitinka Taisyklių 28.3 p. nurodyto tinkamumo kriterijaus.

14Pareiškėjas, nesutikdamas su Agentūros sprendimu, 2010-04-09 raštu „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“ kreipėsi į ministeriją, kuri, vadovaudamasi LR žemės ūkio ministerijos nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1998-09-15 nutarimu Nr.1120, ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr.3D-153 (toliau - Administravimo taisyklės), LR viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėjo pareiškėjo skundą, parengė išsamų atsakymą dėl Agentūros priimto sprendimo ir jį išdėstė 2010-05-06 rašte Nr.3IN-M-374-668 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“. Ministerijos nuomone, vertindama projekto tinkamumą gauti paramą Agentūra nustatė, kad pareiškėjo teiktas projektas neatitinka Taisyklių 28.3 p. nurodyto tinkamumo kriterijaus.

15Taisyklių 28.3 p. nurodyta, kad projekto veikla ir išlaidos turi būti susijusios su remiama pagal priemonę veikla, nurodyta Taisyklių III skyriuje. Vadovaujantis Taisyklių III skyriaus 6.2 p., pagal priemonės antrąją veiklos sritį remiamas turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse). Pagal Taisyklių 4 p. pateiktą „turistinės stovyklos paslaugos“ sąvoką turistinės stovyklos paslauga - trumpalaikio poilsio organizavimas ir (ar) nakvynės suteikimas palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje įrengtoje stovyklavietėje. Agentūra, remdamasi VĮ Registrų centro duomenimis, nustatė, jog žemės sklypas (kadastrinis Nr. ( - )), kuriame pareiškėjas numato įrengti stovyklavietę, yra kitos paskirties žemėje, kurios naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos. Naudojimo pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba. Agentūra, atsižvelgdama į tai, kad numatoma įkurti turistinę stovyklą ne rekreacinėje teritorijoje, o gyvenamojoje teritorijoje, kurios naudojimo pobūdis yra mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, numatomą teikti paslaugą pripažino neremtina pagal Priemonės antrąją veiklos sritį.

16LR žemės įstatymo 2 str. 15 p. nurodo, jog žemės sklypo naudojimo būdas yra teritorijų planavimo dokumentuose numatyta veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemėje. LR žemės įstatymo 2 str. 16 p. apibrėžia žemės sklypo naudojimo pobūdį, kaip tam tikrame žemės sklype teisės aktų nustatyta tvarka leidžiamą vykdyti veiklos specifiką. Nagrinėdami minėtas sąvokas būtina apibrėžti „pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties“ sąvoką, kuri išdėstyta LR žemės įstatymo 2 str. 1 p., kaip teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veikios ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikio sąlygota pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo dokumente, lemianti šios teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygas. LR žemės įstatyme įvardyti konkretūs žemės sklypams nustatomi žemės naudojimo būdai: žemės ūkio paskirties žemė, miškų ūkio paskirties žemė, vandens ūkio paskirties žeme, konservacinės paskirties žemė, kitos paskirties žemė. LR žemės įstatymo 29 str. konkrečiai detalizuoja kitos paskirties žemei priskiriamus žemės sklypus, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytą žemės naudojimo būdą skirstomi į gyvenamąsias teritorijas, visuomeninės paskirties teritorijas, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas, inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijas, naudingųjų iškasenų teritorijas, teritorijas krašto apsaugos tikslams, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijas, teritorijas valstybės sienos apsaugos tikslams. LR žemės įstatymo 24 str. 5 p. numatyta, kad žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis registruojami Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo kadastro duomenis įrašant į nekilnojamojo turto kadastrą ir žemės sklypą registruojant Nekilnojamojo turto registre Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka.

17Iš minėtų LR žemės įstatymo nuostatų matyti, kad gyvenamosios teritorijos ir rekreacinės teritorijos yra du skirtingi žemės naudojimo būdai, todėl atsižvelgdama į tai, jog pareiškėjas numatė įkurti turistinę stovyklą ne rekreacinėje teritorijoje, o gyvenamojoje teritorijoje, kurios naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, pareiškėjo numatomą teikti paslaugą Agentūra pripažino neremtina pagal Priemonės antrąją veiklos sritį.

18Kaip jau minėta, LR turizmo įstatyme „rekreacinė teritorija“ apibrėžta kaip vietovė, turinti gamtines ar aplinkos savybes ir sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti. Minėtas įstatymas taip pat, kaip ir Taisyklės, apibrėžia turistinės stovyklos paslaugą kaip trumpalaikio poilsio organizavimą ir (ar) nakvynės suteikimą palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje įrengtoje stovyklavietėje. Rekreacinėse teritorijose, nepaisant to, kokia pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, gali būti įrengiamos stovyklavietės turistinės stovyklos paslaugoms teikti. Rekreacinėse teritorijose prioritetas skiriamas poilsio ir turizmo veiklai.

19Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ministerija palaikė Agentūros sprendimą pareiškėjo numatomą teikti paslaugą pripažinti neremtina pagal Priemonės antrąją veikios sritį.

20Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, žemės sklypas, kuriame pareiškėjas yra numatęs įrengti stovyklavietę, yra kitos paskirties žemėje, kurios naudojimo būdas - gyvenamosios teritorijos (ne rekreacinės teritorijos). Vadovaujantis Administravimo taisyklių 41 p. pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėju pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo. Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

21Pareiškėjas skunde klaidina teismą, teigdamas, kad teisės aktuose pateiktos „stovyklavietės“ ir „turistinės stovyklos paslaugos“ sąvokos klaidinančios, neaiškios ir dėl to nesąžiningos bei pateikia, jo manymu, lingvistinį šių sąvokų aiškinimą. Taisyklių 4 punkte nustatyta, kad turistinės stovyklos paslauga - trumpalaikio poilsio organizavimas ir (ar) nakvynės suteikimas palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ir kitos paskirties žemėje įrengtoje stovyklavietėje. Stovyklavietėje privalo būti nustatytos vietos palapinėms statyti ir įranga maistui ruošti, higienos poreikiams tenkinti, atliekoms surinkti bei aktyviam poilsiui organizuoti. Taigi turistinės stovyklos paslauga teikiama stovyklavietėje, kuri gali būti įrengiama rekreacinėse teritorijose, nepaisant to, kokia pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis (tai detaliai išdėstyta ministerijos 2010-05-06 rašte Nr. 3IN-M-374-668 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“).

22Teismo posėdžio metu Ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą (t1, b.l. 56-57; t2, b.l. 48) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka, o savo poziciją iš esmės pagrindė tais pačiais motyvais kaip ir Ministerija.

24Teismo posėdžio metu Agentūros atstovės patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Skundas atmestinas.

26Nustatyta, kad M. M. 2009-12-07 pateikė Agentūros Kontrolės departamento Vilniaus skyriui paraišką paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles gauti (projekto pavadinimas „M. M. turistinės stovyklos įkūrimas ( - ) kaime, Ukmergės rajone“; registracijos numeris ( - )) (b.l. 169-188).

27Agentūros 2010-02-01 įvertintos paraiškos-projektinių pasiūlymų ataskaitoje bei paraiškos vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad pareiškėjo paraiškoje nurodomas žemės sklypas yra kitos paskirties žemėje, tačiau šio sklypo naudojimosi būdas yra ne rekreacinės, o gyvenamosios paskirties, todėl pareiškėjo numatoma teikti paslauga nėra turistinės stovyklos paslauga ir nėra remiama (t1, b.l. 86-92).

28Agentūros atrankos komiteto 2010-02-22 posėdžio Nr.R5-21 protokoliniu nutarimu buvo nutarta rekomenduoti Agentūros direktoriui priimti neigiamą sprendimą dėl paramos skyrimo pagal M. M. pateiktą projektą „M. M. turistinės stovyklos įkūrimas ( - ) kaime, Ukmergės rajone“ (t1, b.l. 79-80).

29Agentūros direktoriaus 2010-3-02 įsakymu Nr.BR1-173 buvo patvirtintas projektų, kuriems neskiriama parama pagal 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles, sąrašas, į kurį įtrauktas ir pareiškėjo pateiktas projektas (paraiškos Nr.( - ))(t1, b.l. 63-70).

30Agentūros 2010-03-23 sprendimu Nr.BRK-(10.14)-649 nuspręsta, kad M. M. pateiktas projektas yra netinkamas paramai gauti (t1, b.l. 12-13). Minėtame sprendime nurodoma, kad pateiktas projektas neatitinka LR žemės ūkio ministro 2009-05-13 įsakymu Nr.3D-344 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių 28.3. p. nurodyto tinkamumo kriterijaus, nes turistinę stovyklą numatoma įkurti ne rekreacinėje, o gyvenamojoje teritorijoje, kurios naudojimo pobūdis yra gyvenamųjų namų statyba (b.l. 12-13).

31Ministerijos 2010-05-06 sprendimu Nr.31N-14-374-668 pareiškėjo skundas dėl Agentūros 2010-03-23 sprendimo buvo atmestas, nurodant, jog pareiškėjo numatoma teikti paslauga neremtina (t1, b.l. 18-20).

32Komisijos 2010-07-08 sprendimu Nr.3R-129(2010/01-4R-147) pareiškėjo skundas dėl Ministerijos 2010-05-06 sprendimo buvo atmestas (t1, b.l. 7-11).

33Byloje spręstinas ginčas dėl pareiškėjo skundo reikalavimų panaikinti Agentūros 2010-03-23 sprendimą, Ministerijos 2010-05-06 sprendimą, Komisijos 2010-07-08 sprendimą be reikalavimo įpareigoti Agentūrą pripažinti pareiškėjo paraišką (registracijos numeris ( - )) tinkama paramai gauti, pagrįstumo ir teisėtumo.

34LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

35Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, būtina įvertinti skundžiamų Agentūros 2010-03-23 ir Ministerijos 2010-05-06 sprendimų, kurie yra individualaus pobūdžio administraciniai teisės aktai, atitikimą LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams.

36Pareiškėjams, teikiantiems paraišką paramai pagal veiklos sritį „Turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse)“ taikytinos LR žemės ūkio ministro 2009-05-13 įsakymu Nr.3D-344 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatos.

37Iš teismui pateikto skundo argumentų matyti, kad pareiškėjas savo reikalavimus grindžia iš esmės vieninteliu motyvu – skunde teismui pateiktu Taisyklių 4 p. nuostatų gramatiniu aiškinimu.

38Taisyklių 4 p. pateikiant turistinės stovyklos paslaugos sąvoką nurodoma, kad tai trumpalaikio poilsio organizavimas ir (ar) nakvynės suteikimas palapinėse ar apgyvendinimui skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje įrengtoje stovyklavietėje.

39Pagal Taisyklių 28.3. p. nuostatas, vienu iš projekto tinkamumo gauti paramą kriterijumi yra sąlyga, kad projekto veikla ir išlaidos būtų susijusios su remiama pagal priemonę veikla, nurodyta Taisyklių III skyriuje.

40Taisyklių III skyriaus 6 p. nurodoma, kad pagal šią priemonę remiamos veiklos sritys: kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose; turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra (išskyrus miško vietovėse).

41Iš Agentūrai teiktos paraiškos matyti, kad pareiškėjas projektą siekė įgyvendinti žemės sklype, esančiame Ukmergės rajono savivaldybėje, ( - ) kaime (t1, b.l. 174). Minėto žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimosi būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimosi pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (t1, b.l. 157)

42Vadovaujantis LR žemės įst. 3 str., pagal tikslinę paskirtį žemė skirstoma į žemės ūkio paskirties žemę, miškų ūkio paskirties žemę, vandens ūkio paskirties žemę, konservacinės paskirties žemę, kitos paskirties žemę.

43Vadovaujantis LR žemės įst. 25 str. 2d. 3p., 26 str. 2 d. 2p., 27 str. 2d. 2p. 29 str. 1d. 6p. žemės ūkio, vandens ūkio, miško ūkio ir kitos paskirties žemei gali būti nustatytas naudojimosi būdas priskiriant ją rekreacijai.

44Tokiu būdu, iš minėtų LR žemės įst. nuostatų matyti, kad rekreaciniam naudojimui gali būti priskirti įvairios tiesioginės paskirties žemės sklypai (žemės ūkio, vandens ūkio, miško ūkio ir kitos paskirties), tačiau Taisyklių 4 p. nuostatose nurodytos, turistinės stovyklos paslaugos gali būti teikiamos tik žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje sklypuose, kurie pagal naudojimosi pobūdį priskirti rekreacinėms teritorijoms.

45Priešingai aiškinat Taisyklių 4 p. nuostatas, t.y. taip kaip jas aiškina pareiškėjas, gautume išvadą, kad žemės sklypuose, kurių naudojimo paskirtis nustatyta kita, galėtų būti teikiamos turistinės stovyklos paslaugos neatsižvelgiant į šiai žemei priskirtą naudojimosi būdą. Taigi, tame tarpe ir teritorijose priskirtose krašto apsaugos, atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai), valstybės sienos apsaugos tikslams ir t.t. Tačiau toks aiškinimas akivaizdžiai prieštarautų pačios turistinės stovyklavietės įkūrimo tikslams.

46Atsižvelgus į tai, sprendžiama, kad pareiškėjo skundo reikalavimai grindžiami netinkamu Taisyklių 4 p. aiškinimu ir yra subjektyvaus pobūdžio.

47Įvertinus tai, kad sklypas, kuriame pareiškėjas siekė įgyvendinti stovyklavietės įkūrimo projektą yra ne rekreacinės paskirties, darytina išvada, kad šis sklypas neatitinka Taisyklių 28.3. p. nustatyto projekto tinkamumo gauti paramą kriterijaus, nes jame negali būti vykdoma Taisyklių 6.1. p. nurodyta veikla (turistinių stovyklų kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra).

48Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad Agentūra 2010-03-23 sprendime, Ministerija 2010-05-06 sprendime ir Komisija 2010-07-08 sprendime faktines aplinkybes vertino bei ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas aiškino tinkamai, priimti sprendimai yra pagrįsti LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. prasme, todėl naikinti skundžiamus sprendimus, vadovaujantis pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo.

49Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

50pareiškėjo M. M. skundą atmesti. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. pareiškėjas M. M. skunde ir patikslintame skunde (t1,... 4. Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, jog Agentūros 2010-03-23 dienos... 5. Planuojamos turistines stovyklos išsidėstymas sklypo teritorijoje buvo... 6. Dėl minėto Agentūros sprendimo Ministerijai buvo pateiktas skundas, tačiau... 7. „Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonės“ ir... 8. Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonėse nurodyta... 9. Pateiktose „stovyklavietės“ ir „turistinės stovyklos paslaugos“... 10. Kadangi nei Taisyklėse, nei Taisyklėse nurodytuose teisės aktuose (Lietuvos... 11. Planuojama turistinė stovykla yra vietovėje, turinčioje kultūrines ir... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovės patvirtino skunde nurodytus... 13. Atsakovė Ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą (t2, b.l. 51-55)... 14. Pareiškėjas, nesutikdamas su Agentūros sprendimu, 2010-04-09 raštu „Dėl... 15. Taisyklių 28.3 p. nurodyta, kad projekto veikla ir išlaidos turi būti... 16. LR žemės įstatymo 2 str. 15 p. nurodo, jog žemės sklypo naudojimo būdas... 17. Iš minėtų LR žemės įstatymo nuostatų matyti, kad gyvenamosios... 18. Kaip jau minėta, LR turizmo įstatyme „rekreacinė teritorija“ apibrėžta... 19. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ministerija palaikė Agentūros sprendimą... 20. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, žemės sklypas, kuriame... 21. Pareiškėjas skunde klaidina teismą, teigdamas, kad teisės aktuose pateiktos... 22. Teismo posėdžio metu Ministerijos atstovė patvirtino atsiliepime... 23. Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą (t1, b.l. 56-57; t2,... 24. Teismo posėdžio metu Agentūros atstovės patvirtino atsiliepime išdėstytus... 25. Skundas atmestinas.... 26. Nustatyta, kad M. M. 2009-12-07 pateikė Agentūros... 27. Agentūros 2010-02-01 įvertintos paraiškos-projektinių pasiūlymų... 28. Agentūros atrankos komiteto 2010-02-22 posėdžio Nr.R5-21 protokoliniu... 29. Agentūros direktoriaus 2010-3-02 įsakymu Nr.BR1-173 buvo patvirtintas... 30. Agentūros 2010-03-23 sprendimu Nr.BRK-(10.14)-649 nuspręsta, kad 31. Ministerijos 2010-05-06 sprendimu Nr.31N-14-374-668 pareiškėjo skundas dėl... 32. Komisijos 2010-07-08 sprendimu Nr.3R-129(2010/01-4R-147) pareiškėjo skundas... 33. Byloje spręstinas ginčas dėl pareiškėjo skundo reikalavimų panaikinti... 34. LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 35. Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, būtina įvertinti... 36. Pareiškėjams, teikiantiems paraišką paramai pagal veiklos sritį... 37. Iš teismui pateikto skundo argumentų matyti, kad pareiškėjas savo... 38. Taisyklių 4 p. pateikiant turistinės stovyklos paslaugos sąvoką nurodoma,... 39. Pagal Taisyklių 28.3. p. nuostatas, vienu iš projekto tinkamumo gauti paramą... 40. Taisyklių III skyriaus 6 p. nurodoma, kad pagal šią priemonę remiamos... 41. Iš Agentūrai teiktos paraiškos matyti, kad pareiškėjas projektą siekė... 42. Vadovaujantis LR žemės įst. 3 str., pagal tikslinę paskirtį žemė... 43. Vadovaujantis LR žemės įst. 25 str. 2d. 3p., 26 str. 2 d. 2p., 27 str. 2d.... 44. Tokiu būdu, iš minėtų LR žemės įst. nuostatų matyti, kad rekreaciniam... 45. Priešingai aiškinat Taisyklių 4 p. nuostatas, t.y. taip kaip jas aiškina... 46. Atsižvelgus į tai, sprendžiama, kad pareiškėjo skundo reikalavimai... 47. Įvertinus tai, kad sklypas, kuriame pareiškėjas siekė įgyvendinti... 48. Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad... 49. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 50. pareiškėjo M. M. skundą atmesti. Sprendimas per 14 d....