Byla 1A-578-462-2011
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-11 nuosprendžio, kuriuo V. K. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 str. 3 d., nesant jo veikoje šio nusikaltimo sudėties požymių

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Remigijaus Preikšaičio,

2teisėjų Valentino Janonio ir Stasio Valužio,

3sekretoriaujant Aušrai Čybienei,

4dalyvaujant prokurorei Kristinai Prialgauskienei,

5išteisintajam V. K.,

6gynėjui advokatui Algirdui Plataunai,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-11 nuosprendžio, kuriuo V. K. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 str. 3 d., nesant jo veikoje šio nusikaltimo sudėties požymių.

8Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

9V. K. buvo kaltinamas tuo, kad dėl neatsargumo sunkiai sužalojo žmogų pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, o būtent:

10jis, 2010 m. kovo 29 d. 23.00 val. AB „Baltijos” laivų statykla, Pilies g. 8, Klaipėdoje, 3-oje valymo-dažymo kameroje, dirbdamas AB „Baltijos” laivų statykla pamainos meistru ir būdamas atsakingas už jam pavaldžios brigados darbininkams savalaikį gamybinių užduočių išdavimą, būtinų ir saugių darbo sąlygų darbininkams sudarymą, savalaikį darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažo darbininkams pravedimą bei vykdymą, baigęs darbą antroje pamainoje ir žinodamas, kad antros pamainos darbininkas nebaigė inspektuoti statomo laivo bloko 225S patalpos M12, kuri dėl savo geometrinių išmatavimų priskiriama prie sunkiai prieinamų patalpų, netinkamai organizavęs paskirtų pavojingų darbų atlikimą, t.y. neužpildęs paskyros-leidimo, nepravedęs tikslinio instruktažo ir nepaskyręs stebėtojo, užtikrinančio darbuotojo saugą konkrečiu atveju, bei nekontroliavęs, jog darbuotojai dirba tinkamai neparuoštoje darbo vietoje ir darbo metu naudoja netvarkingas darbo priemones, neišdavus saugų sprogimo atžvilgiu tai aplinkai ir techniškai tvarkingą kilnojamo elektros šviestuvo pradėjusiam darbą trečios pamainos metalo valymo-dažymo operatoriui E. K., nurodė žodžiu pabaigti išsivalyti ir atlikti statomo laivo bloko 225S patalpos M12 nudažytų paviršių inspekciją-vietinį padažymą voleliu dažais HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15899 skiestais skiedikliu KEMPEL’S GALVOSIL LIQUID 99751, kurie dėl savo konsistencijos yra labai degūs, ir priskiriami darbui su pavojingomis medžiagomis, pažeidė Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimus: ,, Darbdavys imasi priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti ir organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę įmonėje. Tuo tikslu darbdaviui atstovaujantis asmuo ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo: <...> įpareigoja padalinių vadovus įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemones ir kontroliuoti, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų”, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų misterijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 119 punkto reikalavimus: „kilnojamieji elektros šviestuvai turi būti su nedegiais gaubtais arba metaliniais tinkleliais. <...>”, 120 punkto reikalavimus: „vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, elektros prietaisų konstrukcija turi atitikti tai aplinkai nustatytai zonai keliamus saugos reikalavimus”, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-04-29 įsakymu Nr.4-140/Dl-232 patvirtintų Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių 171 punkto reikalavimus: „Sprogiosiose zonose naudojama speciali elektros įranga turi tenkinti šių Taisyklių IV skyriaus „Elektros įranga sprogiojoje ir degiojoje aplinkoje” reikalavimus”, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr.3-471 patvirtintų Priešgaisrinės saugos taisyklių statomuose, remontuojamuose ir modernizuojamuose laivuose bei kituose plaukiojančiuose įrenginiuose 50 punkto reikalavimus: ,,Laive vykdyti darbus, kurių metu naudojamos gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos, leidžiama tik gavus raštišką leidimą. Leidimą įformina darbo baro vadovas (atsakingas už šiuos darbus asmuo), patvirtina laivo statytojas (projekto vadovas). Patvirtintas leidimas turi būti suderintas su įmonės priešgaisrinės apsaugos atstovu”, 51 punkto reikalavimus: “Prieš pradedant darbus su gaisro ar sprogimo atžvilgiu pavojingomis medžiagomis, atsakingas už šiuos darbus asmuo privalo nustatyti priešgaisrinės saugos priemones, organizuoti darbo vietos parengimą, instruktuoti tiesioginius darbų atlikėjus nurodant darbų apimtis ir jų vykdymo tvarką, supažindinti su esamomis gaisro gesinimo ir ryšio priemonėmis, išėjimų iš patalpų išdėstymu bei veiksmais gaisro atveju,, su aplinkos oro kontrolės tvarka. Darbo metu kontroliuoti, kaip laikomasi nustatytų priešgaisrinės saugos reikalavimų, baigus darbą apžiūrėti patalpas”, 58 punkto reikalavimus: ,,Laivo patalpose vykdant darbus, kurių metu naudojami lengvai užsiliepsnojantys, degieji skysčiai, būtina naudoti tik nesprogius elektros prietaisus, kurių konstrukcija atitinka keliamus reikalavimus”, 67 punkto reikalavimus: “Į laivą LU (lengvai užsiliepsnojančius) ir DS (degius skysčius) būtina gabenti tik saugioje, sandariai uždaromoje, nedūžtančioje taroje”, 77 punkto reikalavimus: „<...> Kilnojamojo apšvietimo šviestuvai privalo turėti stiklinius gaubtus arba metalinius tinklelius. Šviestuvuose įtampa turi būti ne didesnė kaip 42V. Pavojingose ir uždarose patalpose bei cisternose naudoti ne didesnius kaip 12V Įtampos šviestuvus”, AB „Baltijos” laivių statykla generalinio direktoriaus 2009-12-15 patvirtintos Valymo dažymo gamybos pamainos meistro pareiginės instrukcijos 2.15. punkto reikalavimus: „Pamainos meistras privalo užtikrinti, kad naudojami įrankiai būtų techniškai tvarkingi bei priskirtoje gamybinėje teritorijoje palaikoma švara ir tvarka”, 2.16. punkto reikalavimus: „savalaikiai pravesti pavaldžiose brigadose darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažą. Sudaryti darbininkams saugias darbo sąlygas. Užtikrinti, kad būtų vykdomi darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimai pagal įmonėje galiojančius standartus”, AB „Baltijos” laivų statykla Įmonės standartas ĮST 140346452-REM 1.07:2007 „Pavojingi darbai” 5.3. punkto reikalavimus: „draudžiama vykdyti pavojingus darbus (priedas B) be užpildytos paskyros leidimo”, 6.3. punkto reikalavimus: „paskyrą-leidimą 2-se egzemplioriuose užpildo darbų vadovas”, 7.1. punkto reikalavimus: „prieš pradedant pavojingus darbus pagal žemiau nurodytą pavojingų darbų sąrašą (priedas B) darbų vadovas privalo pravesti specialų (tikslinį) darbų saugos instruktavimą darbų atlikėjui (brigados nariams)”, 7.3. punkto reikalavimus: „darbų vadovas atlikdamas specialų (tikslini) instruktavimą privalo darbų atlikėją (atlikėjus) supažindinti su darbų atlikimo tvarka, kaip saugiai atlikti konkrečius darbus, technologines gamybines operacijas, informuoti apie profesinę riziką ir jos pokyčius darbo vietoje, saugos priemones nuo rizikos veiksnių poveikio. Taip pat darbų vadovas privalo darbų atlikėją (atlikėjus) aprūpinti darbo įrankiais, įranga, mechanizmais, reikalingomis šiam darbui medžiagomis, ir apsaugos priemonėmis, atlikti reikiamą darbo vietų paruošimą ir įsitikinti, kad darbo vieta atitinka darbų saugos reikalavimus”, 8.4. punkto reikalavimus: „uždarose ir sunkiai prieinamose patalpose galima dirbti tik prižiūrint stebėtojui, kuris privalo vadovautis stebėtojo instrukcijos reikalavimais”, AB „Baltijos” laivų statykla ART vadovo 2009-02-26 potvarkiu Nr. 6 patvirtintos „Darbuotojo, dirbančio stebėtoju, saugos ir sveikatos instrukcijos Nr. 71” 1.3. punkto reikalavimus: „stebėtoją skiria darbų vadovas, kai dirbama pagal paskyrą-leidimą, sudėtingų ir pavojingų darbų sąraše numatytus darbus arba esant būtinumui, kai darbai atliekami sunkiai prieinamose ir uždarose ertmėse (patalpose), kurios yra apribotais paviršiais, turinčiais liukus (landas), kurių dydis apsunkiną laisvą ir greitą dirbančių judėjimą bei natūralią oro apytaką”, AB „Baltijos” laivų statykla generalinio direktoriaus 2009-03-20 patvirtintos „Priešgaisrinės saugos instrukcijos Nr. 200-1” 23 ir 24.2. punktų reikalavimus: „kai technologinio proceso metu naudojami atviri indai ir aparatai su ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais, būtina: 24.2. dirbti tik esant įjungtai ištraukiamajai vėdinimo sistemai”, dėl ko bloko 225S patalpoje M12 E. K. ten esančius kilnojamą 24V šviestuvą bei su savimi atsineštą neuždengtą kibirėlį su l litru dažų HEMPEL’S SHOPPRIMER ZS 15899, skiestais skiedikliu HEMPEL’S GALVOSIL LIQUID 99751, pasidėjus ant patalpoje esančios lentynos (briaunos) ir atliekant paruošiamuosius dažymo darbus, užkliuvo už šviestuvo laido ir jį bei greta esantį kibirėlį su dažais numetė šalia savęs ant denio, dažais aplaistė vilkimą bei dažymui naudojamą vienkartinį medvilnės pluošto kombinezoną, o dėl nukritusio ant denio ir sudužusio 24V kilnojamo šviestuvo kaitinamojo siūlelio, kilo gaisras, kurio metu E. K. patyrė veido, kaklo, abiejų plaštakų ir kojų 2A-B 15% terminį nudegimą, bei nepataisomą kojų subjaurojimą, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą.

11Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 11 d. nuosprendį ir priimti naują nuosprendį, kuriuo V. K. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 str. 3 d. ir paskirti jam laisvės atėmimą 3 metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 str. bausmės vykdymą atidėti 2 metams, paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – 20 MGL (2 600 Lt) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą; iš civilinio atsakovo AB „Baltijos laivų statykla“ priteisti 12 800 Lt turtinės ir 40 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą E. K.; 2010-10-28 nutarimu paskirtą nuosavybės teisių apribojimą į AB „Baltijos laivų statykla“ priklausantį nekilnojamą turtą panaikinti tik atlyginus nukentėjusiajam žalą. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad nuosprendyje išdėstyti motyvai yra neobjektyvūs, išvados neišsamios ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Aiškindamasis įvykio eigą ir priežastis teismas netinkamai įvertino norminių aktų bei darbo įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimą ir jų ryšį su kilusiomis pasekmėmis, nukentėjusiojo E. K. sunkiu sveikatos sutrikdymu.

12Išteisintasis V. K. darbo sutartimi Nr. 1636 bei įsakymu 2009-12-04 Nr. 1517 dėl jos pakeitimo, 2009-12-01 paskirtas valymo dažymo gamybos pamainos meistru, o darbo apskaitos žiniaraštyje nurodyta, jog 2010-03-29 bei prieš tai ir po to visas darbo dienas jis dirbo 8 valandas per dieną. Pagal byloje esantį AB „Baltijos“ laivų statykla generalinio direktoriaus 2008-05-08 patvirtintiną darbuotojų darbo laiko grafiką 8 valandų darbo diena taikoma darbo grafiku Nr. 5 dirbantiems darbuotojams, kurie antroje pamainoje dirba nuo 16 val. iki 24.00 val. Vadinasi, tiek paskiriant užduotį nukentėjusiajam E. K., tiek gaisro kilimo metu V. K. dar dirbo, ką patvirtina ir ta aplinkybė, jog jis buvo darbe ir tvarkė dokumentus. Šio dokumento įrodomosios reikšmės teismas nenagrinėjo, ir pasiremdamas tik nelaimingo atsitikimo darbe aktu, nesivadovaudamas nukentėjusiojo ir kitų liudytojų parodymais, padarė neteisingą išvadą, jog nukentėjusiojo darbo vieta buvo saugi, jis buvo pakankamai instruktuotas.

13Taigi teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog gaisras kilo tuo metu, kai kaltinamojo pamaina buvo pasibaigusi. Be to, teismas nevienareikšmiškai pasisako, jog V. K. jau buvo perdavęs pamainą brigadininkui S. Č., tačiau pripažįsta, jog priimančioje pamainoje darbų vadovo nebuvo. Teismas taip pat padarė neteisingą ir darbų saugą reglamentuojančiais įstatymais nepagrįstą išvadą, kad nukentėjusysis E. K., pradėjęs darbą ir pastebėjęs, kad naudojamas darbo metu kilnojamas 24V rankinis šviestuvas yra techniškai netvarkingas, šį šviestuvą privalėjo pasikeisti į techniškai tvarkingą.

14Prokuratūros skunde teigiama, kad darbdavys, t. y. AB „Baltijos laivų statykla“ vadovas, skirdamas savo įgaliotu asmeniu, įvertina jo kvalifikaciją ir pripažįsta, kad jis turi pakankamai bendrųjų ir konkrečių žinių bei praktinių gebėjimų vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus vadovaujant asmenų grupei, užtikrinant jiems saugias darbo sąlygas. Vienintelė ir pagrindinė tokio vertinimo norminius aktus atitinanti forma – mokymas bei atestavimas padalinio vadovu.

15Brigadininko profesinė mokymo programa Lietuvoje nėra patvirtinta, todėl nepagrįsta civilinio atsakovo AB „Baltijos laivų statykla“ atstovų pozicija, jog brigadininkas gali eiti meistro pareigas. Įmonėje patvirtinta brigadininko mokymo programa neatitinka mokymams keliamų reikalavimų, kadangi Padalinio vadovo mokymo programą sudaro 12 teorinio mokymo valandų, o įmonėje taikomos aštuonios mokymo valandos ir keturios valandos atestacijai.

16Teismui pateiktas Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus raštas AB „Baltijos laivų statykla“ atstovams, kuriuo pripažįstama, jog S. Č. išsilavinimas neatitiko padalinio vadovui reikalaujamo išsilavinimo bei tai, jog darbų vadovas negali vykdyti ir darbdavio įgalioto asmens ir darbininko pareigas vienu metu. Byloje esantys duomenys: S. Č. darbo sutartis, darbų saugos instruktavimo dokumentai (darbo vietos aprašymai, žurnalai) bei liudytojų parodymai, liudija, jog S. Č. buvo ne atsakingu asmeniu, o tokiu pačiu darbuotoju valymo-dažymo operatoriumi kaip ir nukentėjusysis E. K. Asmens, kuris atsakingas už E. K. padarytus kūno sužalojimus, nustatymas sietinas su paskirta užduotimi.

17Sprendžiant subjekto, kuris atsakingas už 2010 m. kovo 29 d. 22.55 val. padarytus teisės normų pažeidimus, dėl kurių nukentėjo E. K., klausimą, analizuotinos aplinkybės, kada ir kieno nurodymu nukentėjusysis atsidūrė naujoje darbo vietoje, nei buvo numatyta darbo plane. Apklausti liudytojai, nukentėjusysis ir pats kaltinamasis vieningai pripažino, kad nurodymą eiti užbaigti kito darbuotojo pradėtą, bet nepabaigtą darbą, davė būtent kaltinamasis V. K. Pastarasis šiuo atveju buvo paskirtas vienintelis darbdavio įgaliotas asmuo atsakingas už darbų bei priešgaisrinę saugą AB „Baltijos laivų statykla“ valymo-dažymo ceche. Nors kaltinamojo V. K. teigimu bei pateiktais darbo apskaitos žiniaraščiu, pamainų grafiku, pamaina turėjo baigtis 23.00 val., tačiau būtent jis dar nesibaigus pamainai paskyrė darbo užduotį neapžiūrėjęs darbo vietos, sąlygų, kito darbuotojo paliktų darbo priemonių (apie kurias buvo informuotas tiek V. K., tiek R. K.) ir neinstruktavęs įstatymų numatyta tvarka pagal paskyrą-leidimą nukentėjusiojo dėl atliktinų pavojingų darbų.

18Kaltinamasis V. K., paskirdamas užduotį nukentėjusiajam E. K. ir leisdamas jam dirbti, prisiėmė darbdavio įgalioto asmens pareigą užtikrinti darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą sunkiai prieinamoje, uždaroje patalpoje darbui naudojant gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingą medžiagą. Naudojamų medžiagų - dažų, bei darbo vietos savybės tiek pagal norminius, tiek pagal įmonės lokalinius (patvirtintą Pavojingų darbų standartą) teisės aktus įpareigojo V. K. darbuotojui išduoti raštišką leidimą (paskyrą-leidimą). Specialisto išvadoje konstatuota, kad pasirengimo procedūrų neįgyvendinimas: rašytinio leidimo neišdavimas, neaprūpinimas nesprogiais elektros prietaisais atliekant darbus su degiais skysčiais, pastarųjų gabenimo ir laikymo nesandariai uždaromose tarose, turinčiose savybę išsilieti apvirtu, nukritus, aplinkybės, tiriamuoju atveju buvo priežastiniame ryšyje su gaisro kilimu.

19Prokuroras be to akcentuoja, jog kaltinamasis V. K. neatsargiais veiksmais pažeidė du objektus, kurių antrasis sietinas su saugios darbo aplinkos, saugių darbo priemonių užtikrinimo reikalavimais. Specialisto išvadoje konstatuota, kad labiausiai tikėtina gaisro, kilusios AB „Baltijos laivų statyklos trečiojoje valymo-dažymo kameroje esančio bloko 225S patalpoje M12, - t. y. nukentėjusiojo E. K. darbo vietoje, tiesiogine priežastimi buvo toje patalpoje dirbant sudužusios nešiojamo šviestuvo lempos kaitinamojo siūlelio poveikis toje patalpoje išlietų dažų (kitaip grunto) garų degiam mišiniui su oru. Vadinasi gaisrą sąlygojo netinkama darbo priemonė (kilnojamas šviestuvas) bei medžiagos (degūs dažai).

20Toje pačioje išvadoje priešgaisrinės saugos specialistas nustatė, jog būtent nesaugios atliekamam darbui priemonės - kilnojamo šviestuvo, kuriame buvo didesnė nei leidžiama uždaroje, sunkiai prieinamoje patalpoje 12V įtampa, neturinčio lempai apsaugoti stiklinio gaubto ar tinklelio, naudojimas bei netinkamas labai degių medžiagų nešiojimas bei laikymas taroje be dangčio yra priežastiniame ryšyje su E. K. sunkiu sveikatos sutrikdymu.

21Remiantis minėtais duomenimis darytina pagrįsta išvada, jog kaltinamasis V. K. pažeidė kaltinime nurodytų norminių aktų reikalavimus dėl ko bloko 225S patalpoje M12 E. K. ten esančius kilnojamą 24V šviestuvą bei su savimi atsineštą neuždengtą kibirėlį su 1 litro dažais HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15899 skiestais skiedikliu HEMPEL'S GALVOSIL LIQUID 99751, kurie yra labai degūs, pasidėjus ant patalpoje esančios lentynos (briaunos) ir atliekant paruošiamuosius dažymo darbus, užkliuvo už šviestuvo laido ir jį bei greta esantį kibirėlį su dažais numetė šalia savęs ant denio, dažais aplaistė vilkimą bei dažymui naudojamą vienkartinį medvilnės pluošto kombinezoną, o dėl nukritusio ant denio ir sudužusio 24V kilnojamo šviestuvo kaitinamojo siūlelio, kilo gaisras, kurio metu E. K. patyrė veido, kaklo, abiejų plaštakų ir kojų 2A-B 15% terminį nudegimą, bei nepataisomą kojų subjaurojimą, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą. Šiuose V. K. veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 str. 3 d., sudėties požymių.

22Išteisintasis V. K. pateikė atsikirtimus į Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-11 nuosprendį palikti nepakeistą ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą atmesti.

23Prokurorė prašo apeliacinį skundą tenkinti.

24Išteisintasis V. K. ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą atmesti. Civilinio atsakovo atstovas prašo apeliacinį skundą atmesti.

25Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinis skundas atmestinas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

26Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl V. K. išteisinimo.

27Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas dėl neatsargumo sunkiai sužalojo ar susargdino žmogų pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio 3 dalyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl baudžiamoji atsakomybei kilti būtina nustatyti ne tik pavojingą veiką, kuri kelia pavojų kito asmens sveikatai, bet daromos veikos ryšį su specialių elgesio saugumo taisyklių, kurių laikytis kaltininkas privalėjo, pažeidimu. Be to, šiuo atveju turi būti nustatytas ir priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir kilusių padarinių.

28Dėl V. K. kaltės ir pavojingos veikos (neveikimo)

29Išnagrinėjęs bylos duomenis, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog išteisintojo V. K. padarytoje veikoje nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 str. 3 d. dispozicijoje numatyto nusikaltimo sudėties subjektyvių požymių (kaltės ir pavojingos veikos (neveikimo)).

30Išteisintajame nuosprendyje suformuluota išvada dėl nusikaltimo sudėties, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 str. 3 d., V. K. veikoje nebuvimo paremta išsamiu bylos aplinkybių nustatymu – teismas, vertindamas įrodymus, nepažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 20 str. 5 d. nuostatų. Todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad byloje nėra įrodymų patvirtinančių kaltinamojo V. K. kaltę padarius nusikalstamą veiką.

31Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo išvados dėl jo veikos įvertinimo atitinka faktines bylos aplinkybes, yra pagrįstos ir neprieštaringos. Apylinkės teismas tinkamai ištyrė ir teisingai įvertino bylos aplinkybių ir surinktų įrodymų visumą, kuri galėjo turėti esminės įtakos V. K. veikos teisiniam įvertinimui ir jo kaltės klausimo išsprendimui.

32Prokuratūros skunde teigiama, kad V. K. darbo sutartimi bei įsakymu 2009-12-04 Nr. 1517 dėl jos pakeitimo, 2009-12-01 paskirtas valymo dažymo gamybos pamainos meistru, o darbo apskaitos žiniaraštyje nurodyta, jog 2010-03-29 bei prieš tai ir po to visas darbo dienas jis dirbo 8 valandas per dieną. Pagal byloje esantį AB „Baltijos“ laivų statykla generalinio direktoriaus 2008-05-08 patvirtintiną darbuotojų darbo laiko grafiką 8 valandų darbo diena taikoma darbo grafiku Nr. 5 dirbantiems darbuotojams, kurie antroje pamainoje dirba nuo 16 val. iki 24.00 val. Vadinasi, tiek paskiriant užduotį nukentėjusiajam E. K., tiek gaisro kilimo metu V. K. dar dirbo, ką patvirtina ir ta aplinkybė, jog jis buvo darbe ir tvarkė dokumentus.

33Taigi prokuroras daro išvadą, kad nelaimingas atsitikimas įvyko išteisintojo darbo metu ir jam būnant darbe, todėl jis yra atsakingas už teisės aktų nustatytų specialių elgesio saugumo taisyklių pažeidimą kaip valymo (dažymo) gamybos pamainos meistras. Tačiau teisėjų kolegija šiuos apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

34Bylos ištirtais įrodymais nustatyta, kad V. K. nuo 2000 m. dirba AB „Baltijos“ laivų statykloje valymo - dažymo gamybos pamainos meistru. 2010-03-29 -įvykio dieną jis dirbo II-oje pamainoje ir savo pamainą baigė 23 val. Tai patvirtina rašytinė bylos medžiaga bei pirmosios instancijos teisme apklaustų liudytojų A. P., S. Č., V. K., V. R., V. V., A. K., A. Š., T. J. parodymai (b. l. 74-79, 85-91, t. 4). Šių liudytojų parodymus apie tai, jog V. K. būdamas II pamainos meistru savo pamainą baigė 23.00 val., taip pat patvirtina byloje esanti AB „Baltijos“ laivų statykla pažyma Dėl meistrų darbo grafiko (b. l. 113, t. 2). Šioje pažymoje nurodyta, kad II pamainos valymo – dažymo gamybos meistrų darbo pradžia yra 14.00 val., darbo pabaiga – 23.00 val.

35Be to, pirmosios instancijos teisme apklausiamas liudytojas V. R. nurodė, kad jam buvo pavesta atlikti 2010-03-29 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe, kurio metu nukentėjo E. K., tyrimą bei pateikti aptarnavimo ir remonto tarnybos vadovui V. S. išvadą dėl galimų pažeidimų nulėmusių įvykio aplinkybes. Šis liudytojas duodamas parodymus teisme taip pat pažymėjo, kad atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad E. K. 2010-03-29, apie 23.00 val., buvo duota užduotis išsivalyti ir atlikti bloko Nr. 225 S patalpos M12 nudažytų paviršių inspekciją – vietinį padažymą voleliu. Šią užduotį davė savo pamainą baigęs meistras V. K. 2010-03-29 23.00 val. pamainą perėmęs grandininkas S. Č., kuris nesant meistro II-oje ir III-oje pamainoje, vykdo jo funkcijas (b. l. 75-76, t. 4).

36Vertinant šio liudytojo parodymus svarbu paminėti byloje esantį AB „Baltijos“ laivų statykla valymo – dažymo gamybos vadovo 2010-03-16 įsakymą Nr. 73-1/23 Dėl atsakingų asmenų II-oje ir III-oje pamainose paskyrimo. Šis įsakymas patvirtina, kad S. Č. atestuotam pagal „Brigadininkų pareigos ir atsakomybė nesant meistro II-oje ir III-oje pamainose“ mokymo programą, pavesta vykdyti pareigas, išvardintas priede Nr. 1 (b. l. 76, t. 1). Tai yra jam buvo pavesta užtikrinti saugų ugniai pavojingų ir ugnies darbų atlikimą; užtikrinti saugų darbų atlikimą sunkiai prieinamose ir uždarose patalpose (13-14 punktai) (b. l. 75, t. 1).

37Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo padaryta išvada, kad pamainos meistras V. K. buvo atsakingas tik už tą pamainą, kurioje jis dirbo, nagrinėjamu atveju jo pamaina 23 val. buvo pasibaigusi. Taigi byloje nėra įrodymų, patvirtinančių V. K. kaltę ir jo galimai pavojingą neveikimą dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo. Be to, byloje surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, jog skirstant darbus ir perduodant pamainą, dalyvavo ir naktinės pamainos brigadininkas S. Č., kuris ir perėmė iš V. K. pamainą. Todėl prokuratūros skundo motyvai, kad tiek paskiriant užduotį nukentėjusiajam E. K., tiek gaisro kilimo metu V. K. dar dirbo ir jis yra atsakingas dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo, yra nepagrįsti.

38Prokuroras akcentuoja, kad teismui pateiktas Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus raštas AB „Baltijos laivų statykla“ atstovams, kuriuo pripažįstama, jog S. Č. išsilavinimas neatitiko padalinio vadovui reikalaujamo išsilavinimo bei tai, jog darbų vadovas negali vykdyti ir darbdavio įgalioto asmens ir darbininko pareigas vienu metu. Byloje esantys duomenys: S. Č. darbo sutartis, darbų saugos instruktavimo dokumentai (darbo vietos aprašymai, žurnalai) bei liudytojų parodymai, liudija, jog S. Č. buvo ne atsakingu asmeniu, o tokiu pačiu darbuotoju valymo-dažymo operatoriumi kaip ir nukentėjusysis E. K.

39Tačiau apeliacinės instancijos teismas dėl anksčiau išvardytų motyvų šių prokuratūros argumentų nevertina ir dėl jų nepasisako (nes kaltinimas šioje baudžiamojoje byloje pareikštas tik V. K.), tik pakartotinai konstatuoja, kad nelaimingo atsitikimo metu, kuris bylos duomenimis įvyko apie 23.30 val., II pamainos meistro V. K. darbo pamaina buvo pasibaigusi 23.00 val.

40Dėl bendrovės AB „Baltijos“ laivų statykla atsakomybės

41Byloje esančioje AB „Baltijos“ laivų statykla laivo dažytojo saugos ir sveikatos instrukcijoje Nr. 73 numatyta, kad prieš darbo pradžią laivo dažytojas privalo apsirengti spec. rūbais, užsidėti spec. apsaugos priemones (3.1 punktas); apsirūpinti šviestuvais su ne didesnė nei 12 V įtampa, jei bus dirbama uždarose ar sunkiai prieinamose patalpose (3.6 punktas); darbo metu nuriebalinant, dažant paviršius, naudotis 12 V pernešamais hermetiškais šviestuvais (4.23 punktas) (b. l. 88-89, t. 1). Taigi bendrovės AB „Baltijos“ laivų statykla vidaus norminiame akte aiškiai nustatyta, jog laivo dažytojo naudojami šviestuvai turi būti ne didesnės nei 12 V įtampos, jei bus dirbama uždarose ar sunkiai prieinamose patalpose.

42Nukentėjusysis pirmosios instancijos teisme parodė, kad „...patalpoje ant denio rado padėtą kibiriuką su dažais, kuriame buvo iki pusės litro dažų, pradėjusių džiūti, ir kilnojamą šviestuvą su 24V maitinimo įtampa, kuriuos paliko pamainą baigęs darbuotojas. Minėto šviestuvo apsauginio gaubto kraštai buvo nusidėvėję, nes jame įsukta apšvietimo lempa buvo išlindusi virš apsauginio gaubto...“ (b. l. 71-73, t. 4).

43Taigi nukentėjusysis į dažymo patalpą atsinešė kilnojamą 24 V įtampos šviestuvą, kuris buvo techniškai netvarkingas. Tai patvirtina paties nukentėjusiojo parodymai, 2010-04-15 nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr. 6, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus 2010-07-26 sudarytas Nelaimingo atsitikimo darbe aktas Nr. 6.

44Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme liudytojais buvo apklausti buvę ir esami AB „Baltijos“ laivų statykla darbuotojai – M. N., R. B., V. R., A. R., D. M., V. B., B. P.

45Liudytojas M. N. paaiškino, kad dirbo AB „Baltijos“ laivų statykloje. Atsakydamas į kolegijos nario klausimą pažymėjo, jog 12 V šviestuvų nebūdavo, tik 24 V (b. l. 3, t. 5). Liudytojas R. B. parodė, kad dirba AB „Baltijos“ laivų statykloje. 2010 kovo mėn. dirbo pamainos meistru. Jo tiesioginis viršininkas buvo cecho viršininkas V. R. Jis buvo pavaldus gamybos vadovui. Kovo mėn. tai buvo V. R. A. buvo gamybos direktorius visos gamyklos...šaltkalviai prižiūrėjo techninę būklę kilnojamų šviestuvų, kurie buvo visiems prieinami, laikomi bendrose patalpose. Būdavo ir apgadintų šviestuvų...Naudojo 24 V šviestuvus. Kiek žino, pagal reikalavimus turėjo būti 12, bet tokių niekada pas juos nebuvo. Reikalavo žodžiu, kad būtų 12, raštu nereikalavo. Nuo 1998 m. dirba gamykloje, visą laiką buvo naudojami 24 voltų šviestuvai (b. l. 4, t. 5). Apklausiamas liudytoju V. R. nurodė, kad 2010 m. kovo mėn. dirbo AB „Baltija“ laivų statykloje valymo, dažymo gamybos vadovu. Liudytojas taip pat pažymėjo, kad buvo kalba, jog šviestuvai sudėvėti. Iškilo klausimas dėl įtampos neatitikimo. Pagal vidaus taisykles buvo nurodyta 12, o jie buvo 24 voltų (b. l. 5, t. 5).

46Šie teisme duoti liudytojų parodymai patvirtina, kad bendrovėje AB „Baltijos“ laivų statykla buvo naudojami susidėvėję šviestuvai, be to, didesnės įtampos nei nustatyta įmonės vidaus norminiuose teisės aktuose.

47Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šioje byloje vertinant surinktus įrodymus ne mažiau svarbios yra Lietuvos teismo ekspertizės centro 2010-06-30 specialisto padarytos išvados. Išvadose konstatuota, kad labiausiai tikėtina gaisro, kilusio AB „Baltijos“ laivų statyklos trečiojoje valymo-dažymo kameroje, esančio bloko 225S patalpoje M12, tiesiogine priežastimi buvo toje patalpoje, dirbant E. K., sudužusios nešiojamo šviestuvo lempos kaitinamojo siūlelio poveikis toje patalpoje išlietų dažų (kitaip grunto) garų degiam mišiniui su oru; labiausiai tikėtina, kad tiriamojo gaisro atveju uždegimo šaltinis buvo veikiančio (įjungto) nešiojamojo šviestuvo lempos kaitinamasis siūlelis (b. l. 137-147, t. 2).

48Specialisto išvadų 3.1. punkte konstatuota, kad E. K. naudotas nešiojamasis šviestuvas nebuvo saugus sprogimo ir gaisro atžvilgiu dėl savo konstrukcijos, o jo turėtas dažų kibirėlis nebuvo saugus dėl nepakankamo sandarumo apvirtus (b. l. 146, t. 2).

49AB „Baltijos“ laivų statykla patvirtintu Įmonės standartu ĮST 140346452-REM1.07:2007 „Pavojingi darbai“ nustatyta, kad uždarose ir sunkiai prieinamose patalpose galima dirbti tik prižiūrint stebėtojui, kuris privalo vadovautis stebėtojo instrukcijos reikalavimais (8.4. punktas) (b. l. 77, t. 2). AB „Baltijos“ laivų statykla darbuotojo, dirbančio stebėtoju saugos ir sveikatos instrukcijoje Nr. 73 numatyta, kad uždarose ir sunkiai prieinamose patalpose darbus atliekant visiems darbuotojams, stebėtojas turi būti išorėje ir kontroliuoti atliekamų darbų saugumą. Visi dirbantys uždarose ir sunkiai prieinamose patalpose privalo užsisegti apraišus su prie jų pritvirtinta virve, kurios kitą galą turi laikyti stebėtojas (4.10 punktas) (b. l. 97, t. 1). Tačiau dėl nežinomų priežasčių dirbant E. K. stebėtojas paskirtas nebuvo.

50Iš minėtų AB „Baltijos“ laivų statykla patvirtintų Įmonės standartu ĮST 140346452-REM1.07:2007 „Pavojingi darbai“ taip pat matyti, kad sunkiai prieinamomis patalpomis laikomos tokios laivo patalpos, kuriose darbų atlikimas apsunkintas dėl vietos stokos ir nepakankama jose oro kaita normalių darbo sąlygų sudarymui (8.2. punktas). Taip pat pažymėtina, kad visi darbai uždarose ir sunkiai prieinamose patalpose vykdomi tik gavus paskyrą – leidimą (8.3. punktas) (b. l. 76-77, t. 2).

51Nukentėjusysis dirbo patalpoje M12, esančioje statomo laivo bloke 225S, kuri dėl savo geometrinių išmatavimų priskiriama prie sunkiai prieinamų patalpų, ką patvirtina ir liudytojų parodymai, jog į patalpą pakliūti galima tik palipus su kopėčiomis, be to, išėjimas iš jos yra aukštai. Tačiau E. K. paskyra – leidimas išduotas nebuvo.

52Nagrinėjamu atveju taip pat yra svarbūs AB „Baltijos“ laivų statykla Priešgaisrinės saugos instrukcijoje Nr. 200/7 numatyti reikalavimai (b. l. 109-110, t. 1). Teisėjų kolegija akcentuoja, kad už priešgaisrinę saugą valymo ir dažymo bare atsako baro vadovas ir meistrai (2 punktas). Gamybos zonose, laivų sekcijose, kur yra kenksmingų ar gaisro bei sprogimo atžvilgiu pavojingų medžiagų, ventiliacijos įrenginiai turi veikti nepertraukiamai (13 punktas).

53Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad E. K. šiai užduočiai atlikti naudojo dažus HEMPEL'S SHOPPRIMER ZS 15899 skiestais skiedikliu KEMPEL’S GALVOSIL LIQUID 99751, kurie dėl savo konsistencijos yra labai degūs, ir priskiriami darbui su pavojingomis medžiagomis. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad minima patalpa ją dažant privalėjo būti vėdinama nepertraukiamai (Priešgaisrinės saugos instrukcijos Nr. 200/7 13 punktas), nes, kaip minėta, patalpa M12, esanti statomo laivo bloke 225S priskiriama prie sunkiai prieinamų patalpų. Tačiau byloje nėra jokių rašytinių įrodymų ar kitokių duomenų, kad patalpa M12, esanti statomo laivo bloke 225S, būtų buvusi nuolat vėdinama.

54Be to, pavojingi darbai, susiję su technologinės įrangos ir komunikacijų remontu, uždarų laivo sekcijų gamyba, dažymu, kai nėra galimybės pašalinti sprogimo ar gaisro atžvilgiu pavojingų medžiagų arba yra galimybė joms išsiskirti, vykdomi tik turint baro vadovo patvirtintą paskyrą – leidimą (17 punktas). Tačiau, kaip minėta, E. K. raštiška paskyra – leidimas dirbti minėtoje patalpoje dėl nežinomų priežasčių suteiktas nebuvo.

55Todėl apeliacinės instancijos teismas laiko nustatyta, kad konkrečiu atveju AB „Baltijos“ laivų statykla buvo nesilaikoma Priešgaisrinės saugos instrukcijoje Nr. 200/7 numatytų reikalavimų bei darbų saugos reikalavimų, kurie numatyti darbų uždarose ir sunkiai prieinamose patalpose organizavimui ir vykdymui (b. l. 76, t. 2), bei AB „Baltijos“ laivų statykla patvirtintų Įmonės standartu ĮST 140346452-REM1.07:2007 „Pavojingi darbai“ nuostatų.

56Apibendrinant byloje surinktus įrodymus teisėjų kolegija daro išvadą, kad nukentėjusysis darbo metu gavo naudoti kilnojamą 24 V įtampos šviestuvą, kuris buvo techniškai netvarkingas, be to, tai prieštaravo minėtai nuostatai, jog laivo dažytojai pagal įmonės vidaus taisykles turėjo būti aprūpinti šviestuvais su ne didesnė nei 12 V įtampa, jei bus dirbama uždarose ar sunkiai prieinamose patalpose.

57Dėl visų išvardytų motyvų konstatuotina, kad dėl išvardytų įvairių įmonės vidaus norminių teisės aktų nesilaikymo (pažeidimų), už kurių tinkamą vykdymą atsakingi įvairių grandžių įmonės darbuotojai, 2010-03-29 įvyko nelaimingas atsitikimas, kuriuo metu nukentėjusiajam E. K. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.

58Dėl civilinio ieškinio

59Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 str.).

60Prokuratūra apeliaciniu skundu prašė iš civilinio atsakovo AB „Baltijos“ laivų statykla priteisti 12 800 Lt turtinės ir 40 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą E. K. Tenkinti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą juose nurodytais motyvais nėra pagrindo, nes V. K. yra pagrįstai išteisintas, kadangi jo veikoje nėra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 137 straipsnio 3 dalyje, požymių. Todėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 str. 3 d. 2 p.).

61Kaip minėta, byloje ištirtais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad dėl įvairių AB „Baltijos“ laivų statykla vidaus norminių teisės aktų nesilaikymo (pažeidimų), 2010-03-29 įvyko nelaimingas atsitikimas, kuriuo metu E. K. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Tai reiškia, kad nukentėjęs asmuo šiuo atveju turi teisę pareikšti ieškinį civiliniam atsakovui AB „Baltijos“ laivų statykla dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka.

62Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-11 nuosprendis pripažintinas pagrįstu bei teisėtu ir nekeistinas.

63Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

64Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Valentino Janonio ir Stasio Valužio,... 3. sekretoriaujant Aušrai Čybienei,... 4. dalyvaujant prokurorei Kristinai Prialgauskienei,... 5. išteisintajam V. K.,... 6. gynėjui advokatui Algirdui Plataunai,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 8. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 9. V. K. buvo kaltinamas tuo, kad dėl neatsargumo sunkiai sužalojo žmogų... 10. jis, 2010 m. kovo 29 d. 23.00 val. AB „Baltijos” laivų statykla, Pilies g.... 11. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 12. Išteisintasis V. K. darbo sutartimi Nr. 1636 bei įsakymu 2009-12-04 Nr. 1517... 13. Taigi teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog gaisras kilo tuo metu, kai... 14. Prokuratūros skunde teigiama, kad darbdavys, t. y. AB „Baltijos laivų... 15. Brigadininko profesinė mokymo programa Lietuvoje nėra patvirtinta, todėl... 16. Teismui pateiktas Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus raštas AB... 17. Sprendžiant subjekto, kuris atsakingas už 2010 m. kovo 29 d. 22.55 val.... 18. Kaltinamasis V. K., paskirdamas užduotį nukentėjusiajam E. K. ir leisdamas... 19. Prokuroras be to akcentuoja, jog kaltinamasis V. K. neatsargiais veiksmais... 20. Toje pačioje išvadoje priešgaisrinės saugos specialistas nustatė, jog... 21. Remiantis minėtais duomenimis darytina pagrįsta išvada, jog kaltinamasis V.... 22. Išteisintasis V. K. pateikė atsikirtimus į Klaipėdos miesto apylinkės... 23. Prokurorė prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 24. Išteisintasis V. K. ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą atmesti.... 25. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinis skundas atmestinas... 26. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 27. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 28. Dėl V. K. kaltės ir pavojingos veikos (neveikimo)... 29. Išnagrinėjęs bylos duomenis, apeliacinės instancijos teismas daro 30. Išteisintajame nuosprendyje suformuluota išvada 31. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo 32. Prokuratūros skunde teigiama, kad V. K. darbo sutartimi bei įsakymu... 33. Taigi prokuroras daro išvadą, kad nelaimingas atsitikimas įvyko... 34. Bylos ištirtais įrodymais nustatyta, kad V. K. nuo 2000 m. dirba AB... 35. Be to, pirmosios instancijos teisme apklausiamas liudytojas V. R. nurodė, kad... 36. Vertinant šio liudytojo parodymus svarbu paminėti byloje esantį AB... 37. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms teisėjų kolegija sutinka su apylinkės... 38. Prokuroras akcentuoja, kad teismui pateiktas Valstybinės darbo inspekcijos... 39. Tačiau apeliacinės instancijos teismas dėl anksčiau išvardytų motyvų... 40. Dėl bendrovės AB „Baltijos“ laivų statykla atsakomybės ... 41. Byloje esančioje AB „Baltijos“ laivų statykla laivo dažytojo saugos ir... 42. Nukentėjusysis pirmosios instancijos teisme parodė, kad „...patalpoje ant... 43. Taigi nukentėjusysis į dažymo patalpą atsinešė kilnojamą 24 V įtampos... 44. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme liudytojais buvo apklausti... 45. Liudytojas M. N. paaiškino, kad dirbo AB „Baltijos“ laivų statykloje.... 46. Šie teisme duoti liudytojų parodymai patvirtina, kad bendrovėje AB... 47. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šioje byloje vertinant surinktus... 48. Specialisto išvadų 3.1. punkte konstatuota, kad E. K. naudotas nešiojamasis... 49. AB „Baltijos“ laivų statykla patvirtintu Įmonės standartu ĮST... 50. Iš minėtų AB „Baltijos“ laivų statykla patvirtintų Įmonės standartu... 51. Nukentėjusysis dirbo patalpoje M12, esančioje statomo laivo bloke 225S, kuri... 52. Nagrinėjamu atveju taip pat yra svarbūs AB „Baltijos“ laivų statykla... 53. Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad E. K. šiai užduočiai atlikti... 54. Be to, pavojingi darbai, susiję su technologinės įrangos ir komunikacijų... 55. Todėl apeliacinės instancijos teismas laiko nustatyta, kad konkrečiu atveju... 56. Apibendrinant byloje surinktus įrodymus teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 57. Dėl visų išvardytų motyvų konstatuotina, kad dėl išvardytų įvairių... 58. Dėl civilinio ieškinio... 59. Asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi... 60. Prokuratūra apeliaciniu skundu prašė iš civilinio atsakovo AB... 61. Kaip minėta, byloje ištirtais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad dėl... 62. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-11 nuosprendis pripažintinas... 63. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 64. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą atmesti....