Byla 2-1769-559/2012
Dėl nuobaudos skyrimo vykdymo procese

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bučmienė, eismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolio N. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. A., UAB „GIT TRANSPORT“ ir UAB „Tekas“, dėl nuobaudos skyrimo vykdymo procese, ir

Nustatė

2Antstolis N. A. prašo CPK nustatyta tvarka suinteresuoto asmens (skolininko) UAB „GIT TRANSPORT“ vadovės G. A. atžvilgiu taikyti CPK numatytas sankcijas už antstolio reikalavimų nevykdymą ir kliudymą antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą.

3Pareiškime antstolis nurodė, kad jis vykdo vykdomąjį dokumentą (2012-04-04 Vykdomasis įrašas Nr. VP-1631; skolininkas UAB „GIT TRANSPORT“, kodas 302250030; išieškotojas UAB „Tekas“, kodas 156528086), kurį išdavė Jonavos rajono 4-ojo notaro biuro notarė V. P.. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenimis skolininko vadovas yra direktorė G. A., a.k. ( - ) Tikslu gauti duomenis apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, 2012-04-18 antstolis priėmė atitinkamą patvarkymą, kuris 2012-04-18 pasirašytinai buvo įteiktas skolininkui. Skolininkui neįvykdžius sprendimo per raginimo nustatytą terminą ir aukščiau minėto patvarkymo, 2012-05-03 antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo pakartotinai pareikalavo, kad skolininkas pateiktų duomenis apie turimą turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, bei susilaikyti nuo bet kurių veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą. Šis patvarkymas 2012-05-08 pasirašytinai buvo įteiktas skolininkui. Per antstolio nustatytus terminus skolininkas UAB „GIT TRANSPORT“, kodas 302250030, antstolio reikalavimų neįvykdė ir nepateikė jokių reikalavimų neįvykdymą pateisinančių priežasčių. 2012-05-03 patvarkymu buvo areštuotos skolininko lėšos, esančios pas atskaitingą asmenį (G. A., a.k. ( - ) kuri yra skolininko vadovė), taip pat 2012-05-04 turto arešto aktu buvo areštuotos lėšos skolininko įmonės kasoje, o 2012-05-10 patvarkymu pareikalauta, kad 2012-05-04 turto arešto aktu areštuotas skolininko lėšas šio turto saugotojas pervestų (įmokėtų) į antstolio depozitinę sąskaitą, tačiau jokių pervedimų į antstolio depozitinę sąskaitą atlikta nebuvo. Skolininkui nevykdant antstolio reikalavimų, antstoliui yra kliudoma vykdyti vykdomąjį dokumentą, nes sudaromos kliūtys patikrinti, ar tinkamai vykdomi apribojimai ir antstolio reikalavimai, susiję su skolininko lėšų areštu ir jų pervedimu į antstolio depozitinę sąskaitą, bei nustatyti kitų išieškojimo galimybių.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str.).

6Antstolio pateiktais duomenimis nustatyta, kad antstolis N. A. vykdomojoje byloje Nr. 0165/12/00376 vykdo išieškojimą iš skolininko UAB „GIT TRANSPORT“ pagal notarės V. P. 2012-04-04 Vykdomąjį įrašą (reg. Nr. VP-1631) išieškotojo UAB „Tekas“ naudai. Išieškojimo mastas – 20016,31 Lt.

7Antstolis, gavęs vykdomąjį dokumentą, 2012-04-18 priėmė atitinkamą patvarkymą, kuriuo pareikalavo iš skolininko iki 2012-04-30 pateikti antstoliui duomenis apie savo turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, kuriuose turi atsispindėti duomenys atsakymo į šį patvarkymą pateikimo momentu. Tuo pačiu patvarkymu skolininkas buvo įspėtas susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti vykdomąjį dokumentą. Skolininkas taip pat buvo įspėtas apie šio patvarkymo nevykdymo teisines pasekmes. Minėtas antstolio patvarkymas 2012-04-18 pasirašytinai buvo įteiktas UAB „GIT TRANSPORT“ direktorei G. A.. Kaip nurodo antstolis, skolininkas per antstolio nustatytą terminą patvarkymo neįvykdė ir antstoliui duomenų apie savo turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, nepateikė. Atsižvelgiant į tai, antstolis 2012 m. gegužės 3 d. priėmė patvarkymą, kuriuo pakartotinai pareikalavo iš skolininko per tris darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti atitinkamus duomenis. Patvarkymas su kitais dokumentais skolininko vadovei G. A. įteiktas 2012 m. gegužės 4 d., tačiau iki kreipimosi į teismą dienos duomenys antstoliui nebuvo pateikti. Tos pačios dienos (2012-05-03) patvarkymu antstolis areštavo pinigus, išmokėtus iš skolininko kasos atskaitingam asmeniui G. A. ir šio asmens gautas lėšas, bei vadovaudamasis CPK 689 str., pareikalavo per dvi darbo dienas nuo pinigų gavimo dienos, o turimas areštuotas lėšas per dvi darbo dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymas kartu su kitais procesiniais dokumentais buvo įteiktas G. A. asmeniškai 2012-05-04. Tos pačios dienos (2012-05-04) Turto arešto aktu buvo areštuotos skolininko piniginės lėšos, esančios skolininko kasoje (ir būsimos įplaukos) turto arešto masto sumoje 22696,57 Lt. Parengus turto arešto aktą, antstolis 2012 m. gegužės 10 d. išsiuntė skolininkui patvarkymą, kuriuo jis pareikalavo per dvi darbo dienas nuo lėšų apskaitos įmonės kasoje, o įmonės kasoje esančias lėšas per dvi darbo dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. 2012-05-03 ir 2012-05-10 patvarkymais G. A. ir skolininkui buvo išaiškinta teisė skųsti antstolio procesinius veiksmus bei išaiškintos antstolio reikalavimo nevykdymo teisinės pasekmės. Duomenys, patvirtinantys, kad antstolio 2012-05-10 patvarkymas buvo įteiktas skolininko vadovui ar kitam administracijos darbuotojui, nepateikti.

8Vykdymo procese nustatytais atvejais kartu su kitais kalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu CPK 106, 108 str. nustatyta tvarka (CPK 616 str. 1 d.).

9Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už nurodytų reikalavimų nevykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki dviejų tūkstančių litų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 str.).

10Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Kai reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, LR CPK 585 str. 2 d. numatyta bauda skiriama juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

11Juridinių asmenų registro duomenimis nustatoma, kad skolininko UAB „GIT TRANSPORT“ vadovas nuo 2008-11-21 yra G. A. a.k. ( - )

12Teismas konstatuoja, kad antstolio teisėtų reikalavimų, kurie skolininkui ar kitiems suinteresuotiems asmenims yra privalomi (LR CPK 585 str. 1 d.), nevykdymas kliudė vykdyti vykdomąjį dokumentą bei įgyvendinti Civilinio proceso kodekso tikslus (LR CPK 2 str.), ginti pažeistus išieškotojo įstatymų saugomus interesus ir kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (skolininko ir išieškotojo). Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas nevykdė pareigos antstolio 2012 m. balandžio 18 d. ir 2012 m. gegužės 3 d. reikalavimais patekti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, lėšas, pajamas ir pan., reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, tuo pažeidė CPK nustatytą vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarką, todėl šios įmonės vadovė G. A. a.k. ( - ) yra baustina 500,00 Lt dydžio pinigine bauda (CPK 645 str. 2 ir 3 d.).

13Už antstolio reikalavimų pagal 2012-05-03 ir 2012-05-10 patvarkymus nevykdymą įstatymo numatytos sankcijos (CPK 585 str. 2 d.) šiuo atveju netaikytinos. Įstatymas numato galimybę skirti piniginę baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.), o patvarkymuose nustatyti dviejų darbo dienų terminai nuo lėšų gavimo dienos, arba nuo patvarkymo įteikimo dienos esamų lėšų atžvilgiu, arba nuo lėšų apskaitymo įmonės kasoje dienos. Teismui nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad patvarkymo gavimo dieną įmonės kasoje buvo lėšų, ar kad jos buvo gautos ir apskaitytos po patvarkymo gavimo, todėl nustatyti terminą, nuo kurio gali būti taikoma įstatymo nustatyta sankcija, nėra galimybės. Be to teismui nepateikti įrodymai, kad antstolio 2012-05-10 patvarkymas buvo tinkamai skolininkui įteiktas. Teismui pateikti siuntų paieškos duomenys patvirtina apie siuntos įteikimą Pelėdnagių paštui, adresu Koncevičiaus g. 6, Pelėdnagių k., tačiau šie duomenys nepatvirtina, kad konkreti pašto siunta, adresuota skolininkui, buvo įteikta skolininko administracijos vadovui ar kitam darbuotojui.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 585 str., 593 str., 616 str., 645 str., teismas

Nutarė

15UAB „GIT TRANSPORT“, įmonės kodas 302250030, vadovei G. A. a.k. ( - ) už antstolio N. A. 2012-04-18 ir 2012-05-03 patvarkymų pateikti duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti, nevykdymą skirti 500,00 (penkių šimtų litų) piniginę baudą.

16Išaiškinti G. A., kad per 14 dienų nuo nutarties priėmimo, ji gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai