Byla 2YT-2505-385/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Š. V. skundą antstoliui Kęstučiui Košiui, išieškotojams Telia Lietuva AB, UAB „Baltic Petroleum“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėjas skundu prašo nutraukti vykdomųjų bylų Nr. 0118/03/05022, ir Nr. 0118/17/00562 vykdymą, suėjus išieškojimo vykdymo senačiai. Nurodo, kad sutinka su visais įsiskolinimais ir vykdomosiomis bylomis bei išlaidomis, tačiau vykdymo procesas šiose bylose turi būti nutrauktas, nes suėję senaties terminai.

3Antstolis Kęstutis Košys 2017-08-02 patvarkymu Nr. S17-18918 skundo netenkino ir kartu su vykdomosiomis bylomis Nr. 0118/03/05022 ir Nr. 0118/17/00562, skundą persiuntė Šilutės rajono apylinkės teismui. Patvarkyme antstolis nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 629 str. yra išvardinti visi atvejai, kada vykdomoji byla gali būti nutraukiama, o vienas iš vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų – įstatymo nustatyto išieškojimo senaties termino suėjimas. Tačiau skundžiamu atveju CPK 629 str. 1 d. 4 p. negali būti vykdomųjų bylų nutraukimo pagrindu, kadangi skolininko atžvilgiu vykdomosiose bylose vykdomas išieškojimas piniginių sumų, priteistų civilinėse bylose, o dėl šio išieškojimo vykdymo senaties įstatyminio reglamentavimo nėra. Kasacinio teismo praktikoje yra suformuoti administracinių nuobaudų – baudų išieškojimo senaties terminai, tačiau ši praktika negali būti pritaikyta piniginių sumų, priteistų civilinėse bylose, išieškojimui. Vykdymo procese neįvykdyti vykdomieji dokumentai gali būti grąžinami išieškotojui tik tuomet, kai nustatomas faktas apie išieškojimo negalimumą, tokiu atveju antstolis surašo išieškojimo negalimumo aktą ir vykdomuosius dokumentus grąžina išieškotojui. Tačiau skundžiamų vykdomųjų bylų atveju, iššieškojimo negalimumo fakto nustatyta nebuvo: skolininkas yra darbingo amžiaus, ne kartą rašė prašymus dėl skolų mokėjimo dalimis, skolininko vardu kredito įstaigose yra atidarytų piniginių lėšų sąskaitų, iš kurių periodiškai vykdytas išieškojimas.

4Suinteresuoti asmenys Telia Lietuva AB, UAB „Baltic Petroleum“ atsiliepimų nepateikė.

5Skundas atmestinas.

6Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis Kęstutis Košys vykdo vykdomąją bylą Nr. 0118/03/05022 pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 1998-11-10 vykdomąjį raštą Nr. 2-14 dėl skolos išieškojimo iš skolininko Š. V. išieškotojo UAB „Baltic Petroleum“ naudai ir vykdomąją bylą Nr. 0118/17/00562 pagal Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-10-28 vykdomąjį raštą Nr. e2-2498-733/2015 dėl skolos išieškojimo iš skolininko Š. V. išieškotojo Telia Lietuva AB naudai.

7Išieškotojas UAB „Baltic Petroleum“ Šilutės rajono apylinkės teismo 1998-11-10 vykdomąjį raštą Nr. 2-14 pateikė vykdyti antstoliui Kęstučiui Košiui 2003-10-06, t. y. nepraleidęs dešimties metų termino nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 2002-02-28 Nr. IX-743 10 str., CPK 606 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojusi iki 2011-09-30), o išieškotojas Telia Lietuva AB Šilutės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-2498-733/2015, pateikė vykdyti antstoliui Kęstučiui Košiui 2017-04-03, t. y. nepraleidęs penkerių metų termino nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 606 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojanti nuo 2011-10-01). Antstolis, gavęs vykdyti vykdomuosius dokumentus ir nenustatęs akivaizdžių kliūčių, priėmė vykdomuosius dokumentus vykdyti ir užvedė vykdomąsias bylas.

8Pareiškėjas skundu prašo nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0118/03/05022 ir Nr. 0118/17/00562. Prašymą motyvuoja tuo, jog išieškojimas šiose bylose negalimas, kadangi yra suėjusi išieškojimo vykdymo senatis. Prašymą grindžia Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo išaiškinimu, pagal kurį taikomas dvejų metų išieškojimo senaties terminas administracinėms nuobaudoms išieškoti. Antstolis 2017-08-02 patvarkymu Nr. S17-18918 skundą tenkinti atsisakė.

9Išieškojimo senaties terminas gali būti taikomas, kai yra įstatymo numatyti pagrindai. CPK 629 str. 1 d. 4 p. numato, kad vykdomoji byla nutraukiama, jeigu šiam išieškojimui pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas. Antstoliai vykdo išieškojimą ne tik pagal civilinėse bylose išduotus teismų vykdomuosius raštus, bet ir pagal teismo nuosprendžius, nutartis ir nutarimus baudžiamosiose bylose, teismo nutarimus administracinėse bylose, institucijų ir pareigūnų nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose išduotus vykdomuosius dokumentus. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 96 st. yra numatyta apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis, administracinių nusižengimų kodekso 672 str. (iki 2017 m. sausio 1 d. – administracinių teisės pažeidimų kodekso 308 str.), nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo senatis, todėl minėtame CPK straipsnyje yra nurodytas vykdomosios bylos nutraukimo pagrindas, suėjus įstatymo nustatytam išieškojimo senaties terminui. Tačiau nei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, nei civilinio proceso kodeksas nenumato specialių išieškojimo (ne ieškinio pateikimo) senaties terminų dėl prievolių, kilusių iš civilinių teisinių santykių, išieškojimo vykdymo procese, todėl nepagrįsti ir dėl to atmestini pareiškėjo skundo argumentai dėl senaties termino taikymo analogijos vykdant iš jo skolų išieškojimą civilinėse bylose administracinių nuobaudų vykdymo aspektu. Pareiškėjo nurodoma kasacinio teismo praktika, t. y. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2010, aiškinanti administracinių nuobaudų išieškojimo vykdymo senaties terminą, taikytina administracinių nuobaudų ir kriminalinių bausmių išieškojimo procedūroms, tačiau ji netaikytina prievolių, kylančių iš civilinių teisinių santykių, išieškojimo procesui. Kadangi nagrinėjamu atveju išieškojimai iš pareiškėjo yra vykdomi pagal teismo išduotus vykdomuosius raštus civilinėse bylose, negali būti vadovaujamasi civilinio proceso normomis, taikomomis vykdant vykdomuosius dokumentus, kilusius iš baudžiamųjų ar administracinių nusižengimų teisinių santykių.

10Iš vykdomosios bylos Nr. 0118/03/05022 matyti, kad antstolis šioje byloje paskutinius veiksmus atliko 2012-02-15, tai yra daugiau nei prieš 5 metus. Tačiau įrašai vykdomosiose bylose Nr. 0118/11/00965 ir Nr. 0118/17/00562, kuriose skolininkas taip pat yra Š. V., vykdymo veiksmai atliekami reguliariai. Ekonominiu požiūriu toks antstolio elgesys visiškai pateisinamas, nes tokiu būdu yra sumažinamos vykdymo išlaidos, o tuo pačiu tam tikra dalimi padidinama galimybė didesne apimtimi įvykdyti išieškotojų reikalavimus.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas nutraukti vykdomąsias bylas dėl suėjusių išieškojimo senaties terminų, atmestinas.

12Vadovaudamasis CPK 510 str., 335 str.,

Nutarė

13Skundą atmesti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai