Byla I-267-142/2017
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus įsakymų panaikinimo atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Jolitos Rasiukevičienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui Dariui Šilkui, atsakovo atstovui Donatui Kilikevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Komeksimas“ skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus įsakymų panaikinimo atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Komeksimas“ (toliau – pareiškėjas) 2016-02-26 padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2016-01-18 įsakymą Nr. 49VĮ-55-(14.49.2.), (toliau – ir 1-as įsakymas). 2016-12-21 teismo posėdyje atsakovo atstovui pateikus į bylą Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2016-05-23 įsakymą Nr. 49VĮ-659-(14.49.2.), kuriuo 2016-01-18 įsakymas pripažintas netekusiu galios (2-u punktu), pareiškėjas 2017-01-26 pateikė teismui patikslintą skundą, kuriame papildomai prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Vilniaus miesto skyriaus 2016-05-23 įsakymą Nr. 49VĮ-659-(14.49.2.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo“ (toliau – ir 2-as įsakymas). Patikslintu skundu pareiškėjas neatsisakė ir pirminio skundo reikalavimo.

4Skundas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas yra nekilnojamojo daikto – geležinkelio – privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr. 46, esančio ( - ), savininkas. Be to, UAB „Prioritetas“ 2014-09-23 pasirašė su pareiškėju susitarimą, kuriuo atsisakė pareiškėjo naudai 36,24 arų ir 10 arų apsauginio ploto dydžio nuomos teisės į žemės sklypus dalių. Ant tos žemės sklypo dalies yra sumontuotas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis inžinierinis statinys – ožinis kranas KKS-10T, turintis pokraninį kelią.

5Nurodo, kad skundžiamais įsakymais pareiškėjui nesuteikti žemės sklypai inžinieriniams statiniams eksploatuoti. Pareiškėjas dar yra įsigijęs 2016-05-20 kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą, baseiną), kas yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

6Pareiškėjas mano, kad dėl to, jog pareiškėjo nekilnojamam turtui eksploatuoti jam neskirta jokia žemės sklypo dalis, skundžiami įsakymai yra neteisėti, nepagrįsti ir turi būti panaikinti.

7Pareiškėjas skundą grindžia Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių nuostatomis (toliau – Nuomos taisyklės).

8Taip pat skundas grindžiamas Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 8 straipsnio nuostatomis, nes pareiškėjas nurodo, kad skundžiami įsakymai šio įstatymo nuostatų neatitinka. Nurodo, kad pareiškėjui nebuvo pateikta ir žemės sklypo suprojektavimo byla. Pareiškėjas mano, kad ginčo įsakyme nurodytos Žemės įstatymo 32 straipsnio nuostatos šiam atvejui yra netinkamos.

9Mano, kad be visų turto, esančio ginčo sklype, savininkų pritarimo, nebuvo galima patvirtinti tokio pobūdžio plano.

10Teismo posėdyje atstovas skundą palaikė ir prašė tenkinti. Paaiškino, kad ginčijamais įsakymais pareiškėjui iš viso nebuvo suteikti jokie žemės sklypai skunde nurodytam turtui eksploatuoti.

11Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius atsiliepimuose į skundus (b.l. 45-50, 149-155) su skundu ir patikslintu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

12Paaiškina, kad valstybinės žemės sklypų nuoma turi ypatumų, palyginus su privačios žemės nuoma. Valstybinė žemė nuomojama laikantis specialios procedūros, kuri gali būti vykdoma tik laikantis teisės aktais nustatytos tvarkos ir sąlygų. Atsiliepimą grindžia Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, nurodo, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis sklypas ( - ) (toliau – Žemės sklypas), įregistruotas remiantis Vilniaus apskrities viršininko 2003-04-30 įsakymu Nr. 1968-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), suformavimo“, sklypo plotas 12,483 ha. Šis žemės sklypas bendrąja nuosavybės teise priklauso ir kitiems juridiniams asmenims. Nurodo, kad žemės sklypo dalis privažiuojamam geležinkelio keliui Nr. 46 (unikalus Nr. ( - )) nebuvo išskirta. Paaiškina, kad pirmasis įsakymas buvo grindžiamas Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 32 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Nuomos taisyklėmis bei remiantis UAB „Orkanas“ parengta žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojantiems statiniams eksploatuoti, nustatymo byla. Dėl UAB „Prioritetas“ 2003-10-03 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 975 paaiškina, kad UAB „Prioritetas“ išsinuomojo iš valstybės 7,9366 h ploto sklypą, tačiau negalėjo pernuomoti to sklypo dalies, nes nėra žemės savininkas. Pernuomojant žemės sklypo dalį UAB „Prioritetas“ privalėjo kreiptis į NŽT ir gauti rašytinį sutikimą. Nesant tokio sutikimo 2014-09-23 susitarimas pagal kurį pareiškėjui subnuomojama žemė jokių teisių ir pareigų šalims nesukuria.

13Dėl pareiškėjo nurodomų inžinierinių statinių paaiškina, kad Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke nėra duomenų, kad ožinis kranas būtų registruotas kaip nekilnojamas daiktas. Dėl to pagrįstai tokiam objektui eksploatuoti neišskirta ir žemės dalis. Remiasi Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktu. Nurodo, kad pareiškėjui nustatyta tvarka įregistravus nekilnojamąjį daiktą – ožinį kraną ir kreipusis į NŽT, būtų galimas išskyrimas teritorijos, kuri reikalinga kranui eksploatuoti tuo pačiu sumažinant kitam objektui skirtą bendro naudojimo teritoriją.

14Atsiliepime į patikslintą skundą atsakovas papildomai nurodo, kad 2016-04-15 gavo pareiškėjo raštą, kuriuo prieštaraujama dėl Žemės sklypo dalių paskirstymo. NŽT, gavusi šį raštą, priėmė 2016-05-23 įsakymą, kuriuo panaikino (pripažino netekusiu galios) pirmąjį įsakymą ir paaiškino, kad dėl žemės priskyrimo pareiškėjo turimam ožiniam kranui antrajame įsakyme nėra sprendžiama, todėl atsiliepime dėl to atsakovas nepasisako.

15Teigia, kad abu skundžiami įsakymai atitinka teisės aktų reikalavimus (Žemės įstatymo, Nuomos taisyklių). Dėl kitų, 2016-05-20 pareiškėjo įgytų inžinierinių statinių (unikalus Nr. 1096-7019-6466) paaiškina, kad 2-as įsakymas priimtas kitą darbo dieną po to, kai pareiškėjas įsigijo šį turtą. Todėl pareiškėjas, jeigu šį faktą tinkamai išviešino, turi teisę kreiptis į NŽT dėl žemės sklypo dalies nuomai išskyrimo. Toks prašymas būtų sprendžiamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

16Nesutinka, kad priimant skundžiamus įsakymus NŽT negalėjo remtis UAB „Orkanas“ parengta Žemės sklypo byla, neturint pareiškėjo pritarimo, nesupažindinus pareiškėjo, nes pareiškėjas teisės aktuose nustatyta tvarka nebuvo išviešinęs savo turimo turto, o NŽT vadovaujasi viešuosiuose registruose esančia informacija.

17Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimuose išsakytą poziciją ir papildomai nurodė, kad negali būti sprendžiamas ir pareiškėjo siūlomas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo, nes pareiškėjas nėra kreipęsis į NŽT su konkrečiais prašymais dėl valstybinės žemės sklypų dalies nuomos sutarties sudarymo, o pasikreipus, tai jau būtų ne šios bylos dalykas.

18Teismas

konstatuoja:

19Skundas netenkinamas.

20Nustatyta, kad ginčas kilo dėl dviejų NŽT Vilniaus skyriaus įsakymų, kuriais buvo sprendžiama dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo. Ginčijamas 2016-01-18 įsakymas Nr. 49VĮ-55-(14.49.2.), kuris 2016-05-23 įsakymo Nr. 49VĮ-659-(14.49.2.) 2-u punktu pripažintas netekusiu galios. Dėl šios priežasties daroma išvada, kad nėra ginčo dalyko ir šioje dalyje pareiškėjo skundas dėl to atmetamas. Pareiškėjas patikslintame skunde nenurodo jokio argumento dėl to, jog NŽT neteisėtai pirmąjį įsakymą pripažino netekusiu galios, pareiškėjui ir pirmuoju įsakymu nebuvo skirta jokia valstybinės žemės dalis, todėl jokios pareiškėjo teisės ar teisėti interesai šio įsakymo panaikinimu (pripažinimu netekusiu galios) negali būti pažeidžiami.

21Dėl antrojo įsakymo - Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2016-05-23 įsakymas Nr. 49VĮ-659-(14.49.2.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), pastatų eksploatacijai tenkančių žemės sklypo dalių nustatymo“. Pareiškėjas ir atsakovas sutinka, kad šiuo įsakymu pareiškėjui nėra priskirta jokių žemės sklypų pareiškėjo turimų inžinierinių statinių eksploatavimui. Dėl to ginčo nėra. Taip pat nei pareiškėjas, nei atsakovas nenurodė, kad pareiškėjas būtų kada nors kreipęsis į NŽT dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo ar dėl valstybinės žemės dalies naudojimosi teisės suteikimo suformuojant sklypą pareiškėjo turimo turto, apie kurį nurodyta patikslintame skunde, eksploatavimo reikmėms. Todėl teismas daro išvadą, kad jokia administracinė procedūra ginčo klausimu nėra pradėta. Pareiškėjo 2016-04-14 raštas, kuris gautas NŽT 2016-04-15 (reg. Nr. 49GJ-2373), (b.l. 137-138) tokios administracinės procedūros inicijavimu nelaikytinas, nes, kaip teisingai pažymėjo atsiliepimuose NŽT, valstybinės žemės suteikimas naudojimui, kai tai būtina nekilnojamojo turto eksploatavimui, tvarka ir sąlygos yra nustatyti teisės aktuose, kurių abi ginčo šalys privalo laikytis. Nurodytas pareiškėjo 2016-04-14 raštas yra prieštaravimas dėl sklypo ( - ), paskirstymo, kuriame iš esmės tik nurodyta, kad pastatui – gamybos pastatui (4P1b) unikalus Nr. ( - ) pirmuoju įsakymu buvo neteisėtai priskirta žemės sklypo dalis, kurios UAB „Prioritetas“ atsisakė susitarimu su pareiškėju (36,24 arai ir 10 arų). Ginčo dėl to, kad tai buvo valstybinė žemė, kurios UAB „Prioritetas“ negalėjo perleisti be NŽT sutikimo, nėra, todėl su šiuo faktu susiję pareiškėjo argumentai yra niekiniai. Pirmiausiai pareiškėjas dėl šios žemės išnuomojimo turi kreiptis į NŽT. Rašte pareiškėjas dar rėmėsi Nuomos taisyklių 33 punktu, tačiau pareiškėjas nepateikė duomenų, kad objektas apie kurį rašoma, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, kas šiuo atveju yra esminis dalykas, o ne to įrenginio techniniai dokumentai, kurie buvo pateikti su raštu NŽT ir pateikti teismui.

22Ginčas yra kilęs dėl to, kad pareiškėjas mano, jog skundžiamu įsakymu (2-uoju) nepagrįstai pareiškėjui neišsikirta naudotis žemės sklypų dalimis, esančiomis valstybinės žemės sklype( - ), reikalingomis pareiškėjo nurodomiems turto objektams eksploatuoti. Nurodomi pareiškėjui priklausantys objektai, kuriems eksploatuoti reikalingi žemės sklypai: 1) inžinieriniam statiniui – ožiniam kranui KKS-10T 25, kuriam, pasak pareiškėjo, žemės sklypo dalis pagal susitarimą perleido UAB „Prioritetas“; 2) privažiuojamam geležinkelio keliui Nr. 46 (unikalus Nr. ( - )); 3) inžinieriniams statiniams – kiemo statiniams (kiemo aikštelė, tvora, baseinas) unikalus Nr. ( - ), įsigytiems 2016-05-20. Pagal pareiškėjo pateiktą Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (2016-05-30) nustatoma, kad šiame išraše 2.50 p. nurodyti kiti statiniai įregistruoti pareiškėjo vardu nuo 2016-05-23. Tai kiemo statiniai – kiemo aikštelė, tvora, baseinas. Daugiau jokie inžinieriniai statiniai pareiškėjo vardu neregistruoti, o dėl įregistruotų statinių jie negalėjo būti įrašyti į skundžiamą 2-ą įsakymą, nes jis priimtas tą pačią dieną, kai statiniai buvo įregistruoti.

23Pareiškėjas, siekdamas, kad jam būtų suprojektuoti valstybinės žemės sklypai naudojimui, privalėjo laikytis Nuomos taisyklių, kurias pats pareiškėjas buvo nurodęs atsakovui, kai rašė prieštaraujantį raštą. Be to, įregistruotiems statiniams eksploatuoti žemės sklypai dar gali būti skirti, kai pareiškėjas dėl to pradės administracinę procedūrą – teiks prašymą ir kt. Nuomos taisyklių 28 p. nurodyta, kokie naudojami žemės sklypai gali būti išnuomojami. Tvarka žemės pirkimui ir nuomai nustatyta beveik tokia pati ir planavimo organizatoriumi yra asmuo, pageidaujantis pirkti ar išsinuomoti žemės sklypą (2.4. punktas). NŽT visais atvejais parduoda ar išnuomoja naudojamus valstybinės žemės sklypus (2.1.3. punktas). Skundžiamu įsakymu būtent ir buvo sprendžiamas klausimas dėl naudojamų žemės sklypų, reikalingų pastatų eksploatacijai. Pareiškėjas rėmėsi Nuomos taisyklių 33 punktu, kuriame būtent ir nurodyta, kad tik Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės žemės sklypas, šių statinių ar įrenginių savininkams išnuomojamos žemės dalys, reikalingos kiekvienam atskiram statiniui ar įrengimui eksploatuoti. Taigi, pirmiausiai sprendžiant apie naudojamą sklypą įvertinamas to nekilnojamojo daikto įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, o pareiškėjo nei vienas anksčiau įgytas (iki skundžiamo 2-o įsakymo) įrenginys nėra įregistruoti. Įsakymo priėmimo dieną įregistruoti objektai nedaro įsakymo neteisėtu, nes pirmiausia pareiškėjas dėl jų eksploatavimo turi kreiptis į NŽT. Procedūra, kaip išnuomoti valstybinės žemės sklypą ne aukciono tvarka, nustatyta Nuomos taisyklių 34 punkte, kuriame nurodyta, kad pirmiausia paduodamas prašymas išnuomoti žemės sklypą, pateikiami duomenys apie statinius ir įrenginius, jų nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai, ir turi būti pateikiamas naudojamo žemės sklypo planas, kuriame yra tie statiniai ir įrenginiai. Nuomos taisyklių 36 punkte nustatyta, kad jeigu kartu su prašymu išnuomoti žemės sklypą (jo dalį) nepateikiamas žemės sklypo planas, nes prašomas išnuomoti žemės sklypas nesuformuotas, prašymas išnuomoti žemės sklypą (jo dalį) ir kiti dokumentai asmeniui negrąžinami, bet valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdanti institucija raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui, kad būtina parengti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą ir žemės sklypo planą, nurodo subjektus, kurie turi organizuoti šių dokumentų rengimą ir kt. Tik po to teikiamas parengtas žemės sklypo planas. Po to, pagal Nuomos taisyklių 37 punktą valstybinės žemės nuomotojas, turėdamas visus 34 punkte nurodytus dokumentus ir sprendimą suformuoti žemės sklypą, per mėnesį atlieka kitus veiksmus. Kadangi pareiškėjas skundė įsakymus, darytina išvada, kad pareiškėjas siekia išnuomoti žemės sklypų dalis, reikalingas jo inžinierinių įrenginių, kiemo statinių eksploatavimui, reiškia pirmiausia pareiškėjas turėjo pats inicijuoti naudojamų sklypų suformavimą. Iš esamų bylos duomenų daroma išvada, kad planavimo vykdytojas UAB „Orkanas“ negalėjo žinoti apie pareiškėjo poreikį žemės sklypų dalims, nes įrenginiai nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Dėl tos pačios priežasties ir planas neturėjo būti derinamas su pareiškėju. Pareiškėjui priklauso iniciatyvos teisė pradėti administracines procedūras dėl sklypų suformavimo, paduodant atitinkamos formos prašymą NŽT. Dėl 2016-05-23 įregistruotų statinių šias procedūras pareiškėjas gali pradėti ir skundžiamas įsakymas tam netrukdo, juo labiau, kad atsakovo atstovas paaiškino, kad didžioji dalis sklypo, reikalingo šiems kiemo statiniams eksploatuoti 2-ju įsakymu nesuprojektuota. Kiti įrenginiai nėra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl pirmiausiai pareiškėjas turėtų juos įregistruoti, o tik po to nustatinėti, ar pagal minėtą teisės aktą jiems galima formuoti žemės sklypą reikalingą jų eksploatavimui.

24Pareiškėjo atstovas buvo pateikęs prašymą teismui bylą atidėti, nes yra galimybė sudaryti taikos sutartį (b.l. 157). Tačiau atsakovas paaiškino, kad nagrinėjamo ginčo ribose taikos sutartį sudaryti galimybių nėra, nes pareiškėjas pirmiausia turi inicijuoti pats sklypų suformavimo procedūras. Atsižvelgiant į tai bei į minėtą teisinį reguliavimą, teismas atsisakė tenkinti prašymą atidėti bylą.

25Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016-07-01) 3 straipsnį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Pareiškėjas ginčija įsakymus, kuriuose nėra jokių sprendimų, liečiančių pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, todėl nėra pagrindo išvadai, kad viešojo administravimo srityje tarp pareiškėjo ir NŽT yra kilęs ginčas. Pareiškėjas pirmiausia turi pradėti administracinę procedūrą dėl žemės sklypų jo turimam turtui eksploatuoti suformavimo, ir tik viešojo administravimo subjektui atsisakius įvykdyti gautą prašymą, pareiškėjui manant, kad toks atsisakymas yra neteisėtas, toks ginčas gali būti perkeltas į administracinį teismą.

26Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad skundžiamas 2-asis įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes pažeidžia pareiškėjo teises ar teisėtus interesus. Teismas dėl to neanalizuoja ir nesprendžia, ar kitiems žemės naudotojams 2-uoju įsakymu teisingai suformuoti žemės sklypai.

27Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

28Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

29pareiškėjo UAB „Komeksimas“ skundą atmesti.

30Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per vieną mėnesį nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas... 3. pareiškėjas UAB „Komeksimas“ (toliau – pareiškėjas) 2016-02-26... 4. Skundas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas yra nekilnojamojo daikto –... 5. Nurodo, kad skundžiamais įsakymais pareiškėjui nesuteikti žemės sklypai... 6. Pareiškėjas mano, kad dėl to, jog pareiškėjo nekilnojamam turtui... 7. Pareiškėjas skundą grindžia Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260... 8. Taip pat skundas grindžiamas Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 8... 9. Mano, kad be visų turto, esančio ginčo sklype, savininkų pritarimo, nebuvo... 10. Teismo posėdyje atstovas skundą palaikė ir prašė tenkinti. Paaiškino, kad... 11. Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 12. Paaiškina, kad valstybinės žemės sklypų nuoma turi ypatumų, palyginus su... 13. Dėl pareiškėjo nurodomų inžinierinių statinių paaiškina, kad... 14. Atsiliepime į patikslintą skundą atsakovas papildomai nurodo, kad 2016-04-15... 15. Teigia, kad abu skundžiami įsakymai atitinka teisės aktų reikalavimus... 16. Nesutinka, kad priimant skundžiamus įsakymus NŽT negalėjo remtis UAB... 17. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimuose išsakytą poziciją ir... 18. Teismas... 19. Skundas netenkinamas.... 20. Nustatyta, kad ginčas kilo dėl dviejų NŽT Vilniaus skyriaus įsakymų,... 21. Dėl antrojo įsakymo - Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos... 22. Ginčas yra kilęs dėl to, kad pareiškėjas mano, jog skundžiamu įsakymu... 23. Pareiškėjas, siekdamas, kad jam būtų suprojektuoti valstybinės žemės... 24. Pareiškėjo atstovas buvo pateikęs prašymą teismui bylą atidėti, nes yra... 25. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki... 26. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad skundžiamas 2-asis įsakymas... 27. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjo skundas atmetamas kaip... 28. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87... 29. pareiškėjo UAB „Komeksimas“ skundą atmesti.... 30. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per vieną mėnesį nuo...