Byla A-143-2177-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Edvardo Sinkevičiaus, sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei, dalyvaujant pareiškėjui R. B., pareiškėjo atstovui advokatui Leonui Papirčiui, atsakovo atstovui Augustui Ručinskui, trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovei Renatai Kružikienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. B. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, valstybės įmonei Kretingos miškų urėdijai, Palangos medžiotojų būreliui ,,Pensininkai“ dėl įpareigojimo išduoti leidimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. B. (toliau – pareiškėjas, apeliantas) skundu (b. l. 5) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą

5(toliau – atsakovas, Departamentas) išduoti leidimą žvėrių auginimo aptvarui įrengti ( - ) pagal jo pateiktą 2005 m. spalio 12 d. paraišką.

6Pareiškėjas nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė ,,Elnias“ (toliau – UAB ,,Elnias“) pagal 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartį išsinuomojo iš trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Kretingos miškų urėdijos (toliau – VĮ Kretingos miškų urėdija) 219 ha ploto miško kvartalus ( - ) elninių žvėrių auginimui. Iš likviduojamos UAB ,,Elnias“ jis nusipirko 1994 m. sausio 4 d. sutarties turtines nuomos teises bei tvorą, kuria aptverti išnuomoti miško plotai, ir perėmė šias turtines teises pagal 2004 m. rugpjūčio 18 d. aktą. Atsakovui 2005 m. spalio 12 d. pateikė paraišką išduoti leidimą žvėrių voljerui įrengti, pateikė žemės valdymo teises patvirtinančius dokumentus, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymas. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros vyr. specialistas, 2005 m. spalio 25 d. patikrinęs voljerą ( - ), nustatė, kad voljero įrengimas atitinka normatyvus. Pareiškėjas pažymėjo, jog 2006 m. sausio 20 d. gavo iš atsakovo raštišką sprendimą, kad leidimas nebus išduotas, nes netinkami žemės valdymo teises patvirtinantys dokumentai. Atsakovas nurodė, kad rėmėsi trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2006 m. sausio 12 d. raštu. Pareiškėjo nuomone, atsakovo atsisakymas išduoti leidimą žvėrių auginimo voljerui įrengti yra nepagrįstas ir neteisėtas. Pabrėžė, kad 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartis tarp UAB ,,Elnias“ ir VĮ Kretingos miškų urėdijos nėra pasibaigusi, nes, vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.481 straipsniu, jeigu pasibaigus nuomos sutarties terminui, nuomininkas daugiau kaip 10 dienų toliau naudojasi turtu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota. CK 6.491 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nuomininkas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties. Jis perėmė iš likviduojamos UAB ,,Elnias“ 1994 m. sausio 4 d. sutarties turtines nuomos teises, sumokėjo nuomos mokestį, todėl ši sutartis yra galiojanti ir tapusi neterminuota. Be to, Miškų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybinė miško žemė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti nuomojama poilsiui ar kitiems tikslams. Tačiau iki šiol Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra parengusi ir patvirtinusi valstybinės miško žemės nuomos tvarkos, todėl šiuo metu būtų sudėtinga sudaryti naują miško žemės nuomos sutartį jo vardu dėl teisinio reguliavimo spragų.

7Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 21) prašė skundo nepatenkinti.

8Atsakovas nurodė, kad kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją (žemės savininką) dėl valstybinės miško žemės nuomos galimybių ir gavo atsakymą, jog pareiškėjo ketinimai tęsti veiklą pagal 1994 m. sausio 4 d. sutartį Nr. 1 juridiškai nepagrįsti. Pagal CK 6.562 straipsnio 1 dalies 3 punktą, žemės nuomos sutartis baigiasi, kai juridinis asmuo, kuris buvo žemės nuomininkas, likviduojamas.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Kretingos miškų urėdija atsiliepimu į skundą

10(b. l. 38 – 39) su skundu sutiko.

11VĮ Kretingos miškų urėdija nurodė, kad valdydama miško žemę patikėjimo teise, vadovaujantis Miškų įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, gali sudaryti miško plotų nuomos sutartis. Pažymėjo, jog 1994 m. sausio 4 d. išnuomojo UAB ,,Elnias“ 219 ha miško plotus elniams auginti. Pareiškėjas 2004 m. rugpjūčio 18 d. aktu perėmė iš likviduojamos UAB ,,Elnias“ iš nuomos sutarties kylančias teises ir pareigas, t. y. sumokėjo nuomos mokestį už išnuomotus miško plotus ir toliau vykdė veiklą, kuriai ir buvo išnuomoti miško plotai UAB ,,Elnias“.

12Tai yra numatyta CK 6.122 straipsnio 1 dalyje. Pagal miško plotų nuomos sutartį perimtus įsipareigojimus pareiškėjas vykdė tvarkingai, todėl, vadovaujantis CK 6.482 straipsniu, jis turi pirmumo teisę atnaujinti nuomos sutartį. Kol nėra patvirtinta miško plotų išnuomojimo tvarka, pareiškėjas naudojasi išsinuomotais plotais tokiomis sąlygomis ir tvarka, kurios numatytos 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartyje. Teigė, kad pareiškėjui gali būti išduotas leidimas žvėrių auginimo aptvarui įrengti.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos medžiotojų būrelis ,,Pensininkai“ atsiliepimu į skundą (b. l. 61 – 62) su skundu nesutiko.

14Palangos medžiotojų būrelis ,,Pensininkai“ nurodė, kad atsakovas pagrįstai atsisakė išduoti pareiškėjui reikalaujamą leidimą. Pažymėjo, jog pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes reglamentuoja Žemės įstatymas bei CK šeštosios knygos XXIX skyrius. Pareiškėjas privalėjo teismui pateikti Nekilnojamojo turto registro duomenis apie, jo manymu, išnuomotą žemės sklypą. Žemės įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog valstybinės žemės nuomos sutartyje turi būti numatoma, kad ši sutartis Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka per 3 mėnesius nuo jos sudarymo dienos turi būti žemės sklypo nuomininko lėšomis įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Nuomininkui neįvykdžius šios sąlygos, nuomotojas turi reikalauti pašalinti sutarties sąlygų pažeidimus arba nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį prieš terminą. CK 6.547 straipsnio 2 dalis nurodo, kad šalys gali panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją viešame registre įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449 patvirtintų Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklių (toliau – Taisyklės) 7 punkte reikalaujama, kad leidimui gauti fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui paraišką dėl aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo. Joje nurodoma: numatomo įrengti aptvaro, voljero ar kito statinio teritorija, plotas, numatytos laikyti gyvūnų rūšys, individų skaičius, jų laikymo tikslai bei žemės (statinio) naudojimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai, taip pat pateikiamos apskrities, miesto ar rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pažymos apie teritorijos tinkamumą laikyti paraiškoje išvardytus laukinius gyvūnus, atsižvelgiant į rūšį bei skaičių, ir apie numatomų laikyti laukinių gyvūnų sveikatos būklę. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti miške, reikia pateikti savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimą apriboti fizinių asmenų lankymąsi šioje teritorijoje. Nurodė, jog VĮ Kretingos miškų urėdija 1994 m. sausio 4 d. sutartimi Nr. 1 buvo išnuomavusi nuomininkui UAB ,,Elnias“ Palangos girininkijos miško kvartalus 61, 68, 72, 24, kurių bendras plotas sudaro 219 ha. Šios sutarties 10 punktas nustatė jos galiojimo laiką – 10 metų nuo pasirašymo. Taigi 2004 m. sausio 4 d. atsirado dar vienas žemės nuomos sutarties pabaigos pagrindas – nuomos termino suėjimas (CK 6.562 str. 1 p.). Taip pat nurodė, kad pareiškėjas 2005 m. birželio 11 d. Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ nutarimu buvo pašalintas iš būrelio narių, o vienas iš pašalinimo motyvų buvo stengimasis užvaldyti ginčijamą medžioklės plotą. Šis klausimas galutinai buvo išspręstas tik Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. kovo 9 d. nutartimi. Pabrėžė, kad dėl pareiškėjo veiksmų negali naudotis jam paskirtu medžioklės plotu, įranga, esančia ginčo plote, todėl ketina paduoti ieškinį dėl tariamos nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia bei nuostolių atlyginimo.

15II.

16Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 4 d. sprendimu

17(b. l. 73 – 77) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

18Teismas vadovavosi Taisyklių 6, 7 punktais. Nurodė, kad atsakovas 2006 m. sausio 18 d. raštu Nr. (15.8)-V4-169 atsisakė pareiškėjui išduoti leidimą aptvarui, voljerui danielių auginimui ( - ) įsirengti, nes pareiškėjo pateiktų žemės naudojimo dokumentų nelaikė tinkamais, patvirtinančiais teisėtą naudojimąsi nurodytu žemės sklypu. Pažymėjo, jog reikia įvertinti, ar pareiškėjas 2004 m. rugpjūčio 18 d. akto dėl likviduojamos UAB ,,Elnias“ turto ir turtinių teisių perdavimo pagrindu yra teisėtas paminėto žemės sklypo nuomininkas. Teismas taip pat vadovavosi Žemės nuomos įstatymo (1994 m. balandžio 26 d. įstatymas Nr. I-446)

191 straipsnio 1, 2 dalimis, 3 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4, 5 punktais. Teismas, įvertinęs 1994 m. sausio 4 d. sutartį Nr. 1, sudarytą tarp VĮ Kretingos miškų urėdijos ir UAB ,,Elnias“, nustatė, kad sutartyje nenumatytas išnuomotų miško kvartalų Nr. 61, 68, 72, 24, kurių bendras plotas 219 ha, perleidimas kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui. Be to, nuomos sutartyje ir minėtame akte nurodyti nevisiškai tokie patys kvartalai, t. y. nuomos sutartyje 61, 68, 72, 24, o akte – 64, 68, 72, 24. Teismas taip pat nustatė, kad UAB ,,Elnias“ nebuvo įregistravusi nuomos sutarties Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka (Žemės nuomos įstatymo 9 str. 2 d.). Pareiškėjas nuomos sutarties irgi nėra įregistravęs. CK 6.547 straipsnio 2 dalis nurodo, jog šalys gali panaudoti žemės nuomos sutartį prieš trečiuosius asmenis tik įregistravusios ją viešame registre įstatymų nustatyta tvarka. Teismas pabrėžė, kad nepagrįstas pareiškėjo teiginys, jog nuomos sutartis tapo neterminuota. 2004 m. rugpjūčio 18 d. aktas surašytas pasibaigus nuomos sutarties 10 metų terminui, nepateikta įrodymų, kad sutarties terminas buvo pratęstas likviduojamai UAB ,,Elnias“ (CK 6.562 str. 1, 3 p.). Teismas vadovavosi ir Miškų įstatymo (1994 m. lapkričio 22 d. įstatymas Nr. I-671) 4 straipsnio 6 dalimi (2003 m. sausio 18 d. įstatymo Nr. IX-1925 redakcija, įsigaliojusi nuo 2004 m. gegužės 1 d.), 4 straipsnio 2 dalimi. Esant tokioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas nepateikė atsakovui žemės naudojimo teisėtumą patvirtinančių dokumentų, todėl atsakovas teisėtai ir pagrįstai atsisakė pareiškėjui išduoti leidimą žvėrių auginimo aptvarui įrengti ( - ) pagal jo 2005 m. spalio 12 d. pateiktą paraišką. Nėra įstatymo numatytų pagrindų patenkinti pareiškėjo skundą.

20III.

21Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 80 – 82) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221. Neaiškūs teismo taikyti įstatymai. Nors minimas Žemės nuomos įstatymas, tačiau pagal nurodytą įstatymo priėmimo datą, numerį ir cituojamą straipsnį galima spręsti, kad kalbama apie Žemės įstatymą. Teismas pažeidė bendrą teisės principą lex non agit retro, nes sudarant 1994 m. sausio 4 d. miško plotų nuomos sutartį Žemės įstatymas negaliojo. Tuo metu dar negaliojo ir Žemės nuomos įstatymas. Ši sutartis sudaryta galiojant Miškų kodeksui. Ji iš esmės atitinka Laukinės gyvūnijos įstatymo nuostatas. Teismas nepagrįstai miško plotų nuomos sutartį sutapatino su žemės nuomos sutartimi.

232. Nei nuomos sutartis dėl daiktų bei patys objektai, kurie yra teritorijos/įrenginiai, aptverti tvora, neregistruojami (Taisyklių 3 p., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str., Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 2 d.). Įstatymai taip pat nereglamentuoja, kokio aukščio tvora, kokios medžiagos ir t. t. turi būti teritorija/įrenginys, aptvertas tvora.

243. Galiojusiame 1964 m. Civiliniame kodekse (toliau – 1964 m. CK), ir galiojančiame CK aiškiai reglamentuoti nuomos santykiai. Vadovaujantis Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (toliau – CK įgyvendinimo įstatymas) 43, 46 straipsniais, minėtai nuomos sutarčiai taikytinas CK 6.481 straipsnis. UAB ,,Elnias“ toliau naudojosi išsinuomotu daiktu, VĮ Kretingos miškų urėdija neprieštaravo, todėl sutartis tapo neterminuota. Ši nuomos sutartis savo prigimtimi ir turiniu negali būti žemės nuomos sutartis. Šia nuomos sutartimi įgytas teises UAB ,,Elnias“ jam perdavė teisėtai (CK 6.496 str., 1.112 str.).

254. Taisyklių 4, 5, 6 punktuose aptariama situacija, kai aptvarai/voljerai yra steigiami, bet nereglamentuojama, kokia tvarka turi būti gaunami leidimai vykdant tęstinę veiklą, t. y. kai aptvaras/voljeras buvo pastatytas/įrengtas tuo metu, kai nereikėjo leidimų.

265. Pagal analogiją miško plotų nuomos sutartį laukinių žvėrių auginimui galima prilyginti medžioklės plotų nuomos sutarčiai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-373/2004).

276. Sutarties šalys neginčija nuomos sutarties. Teismas nepagrįstai ex officio pripažino šią sutartį pasibaigusia.

287. Taisyklių 7 punktas reikalauja pateikti žemės (statinio) naudojimo teisėtumą patvirtinančius dokumentus, o ne žemės nuomos sutartį, kaip reikalauja atsakovas. Tokie atsakovo veiksmai prieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 patvirtintų Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatų (toliau – Departamento nuostatai) 7.1 punktui.

298. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šiol nėra patvirtinusi miško žemės nuomos tvarkos.

30Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 92 – 93) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

311. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad UAB ,,Elnias“ pasibaigus nuomos sutarties terminui naudojosi mišku elniams auginti.

322. Pareiškėjas nepateikė žemės (statinio) naudojimo teisėtumą patvirtinančių dokumentų. Pateikta tik sutartis, kurios galiojimo terminas pasibaigęs.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos medžiotojų būrelis ,,Pensininkai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 89 – 90) prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

341. Teismas suklydo nurodydamas Žemės nuomos įstatymą, o ne Žemės įstatymą, tačiau teisingai vadovavosi šio įstatymo normomis. Neginčijama, kad įstatymas negalioja atgal.

352. Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes reglamentuoja Žemės įstatymas ir CK šeštosios knygos XXIX skyrius (Miškų įstatymo 4 str. 6 d., Žemės įstatymo 1 str. 1 d., 3 str. 2 d. 2 p.).

363. 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartis yra pasibaigusi vadovaujantis CK 6.562 straipsnio 1, 3 punktais.

374. Pareiškėjas nepateikė Nekilnojamojo turto registro duomenų apie išnuomotą žemės sklypą (Žemės įstatymo 9 str. 2 d.).

385. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d.), o niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja savo iniciatyva (CK 1.78 str. 5 d.).

396. Jei būtų priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, numatantis miško žemės nuomos tvarką, jis negalės prieštarauti įstatymams.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41IV.

42Apeliacinis skundas atmestinas.

43Iš bylos matyti, kad pareiškėjas siekia gauti iš atsakovo Taisyklių 7 punkte numatytą leidimą žvėrių auginimo aptvarui įrengti miško teritorijoje, kuri pagal 1994 m. sausio 4 d. sutartį Kretingos miškų urėdijos buvo išnuomota dešimčiai metų UAB „Elnias“. Pagal nurodytą Taisyklių 7 punktą, tokiam leidimui gauti būtina pateikti atitinkamą paraišką, kurioje tarp kitų turi būti nurodyti žemės naudojimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai. Tai reiškia, kad nurodyti dokumentai turi patvirtinti (parodyti), kad prašoma aptverti žemė prašančio išduoti minėtą leidimą asmens (pareiškėjo) naudojama teisėtai, t. y. tokia žemė naudojama teisės akto (įstatymo) nustatytu pagrindu. Nurodyta dokumentų pateikimo paskirtis suponuoja būtinumą įvertinti pareiškėjo pateiktus atsakovui dokumentus tuo aspektu, ar jie yra pakankami ir patikimi daryti išvadą, kad pareiškėjas įstatymų požiūriu teisėtai naudojasi prašoma aptverti miško žeme. Taigi nagrinėjamo administracinio ginčo esmė – pareiškėjo teisės naudotis minėta (nurodyta 1994-01-04 nuomos sutartyje) miško žeme nustatymas (patvirtinimas). Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 86 straipsnio taikymo prasme tai yra turinti bylai esminę reikšmę aplinkybė, teismo nustatytina įvertinant byloje esančius įrodymus.

44Teisę naudotis minėtoje nuomos sutartyje nurodyta miško žeme pareiškėjas grindžia byloje esančiais 2004 m. rugpjūčio 18 d. pirkimo-pardavimo sutartimi (pagal kurią pareiškėjas nusipirko iš likviduojamos UAB „Elnias“ jau esančią tvorą, kuria aptverta minėta miško žemė, ir turtines nuomos sutarties teises, kurias turėjo UAB „Elnias“) bei 2004 m. rugpjūčio 18 d. aktu (pagal kurį likviduojama UAB „Elnias“ perdavė pareiškėjui šioje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytus turtą ir turtines teises). Išvardinti dokumentai rodo, kad pareiškėjo (tariamai turima) teisė naudotis minėta miško žeme yra išvestinė iš UAB „Elnias“ teisės naudotis šia žeme pagal 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartį ir kad ši (išvestinė teisė) atsirado pareiškėjui 2004 m. rugpjūčio 18 d. Todėl nagrinėjant ginčą (bylai aktualiu teisės naudotis miško žeme nustatymo aspektu) yra būtina išaiškinti šiuos klausimus: ar 2004 m. rugpjūčio 18 d. likviduojama UAB „Elnias“ turėjo jos perduotas (parduotas) pareiškėjui teises naudotis nurodyta žeme nuomos pagrindais, ar pareiškėjo nurodytas šios teisės įsigijimo būdas yra leistinas (numatytas) įstatymo. Kolegija pažymi, kad aiškinant šiuos klausimus būtina vadovautis nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio CK nuostatomis, nes minėta (1994-01-04) nuomos sutartimi nustatyti teisiniai santykiai tęsėsi įsigaliojus CK, o , kaip pažymėta aukščiau, savo teisių atsiradimą pareiškėjas grindžia 2004 m. rugpjūčio 18 d. (po CK įsigaliojimo) sudarytu civiliniu sandoriu (CK įgyvendinimo įstatymo 4 str. 2 d.).

45Iš nurodytos 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutarties matyti, kad jos galiojimo terminas (10 metų nuo jos pasirašymo dienos) pasibaigė 2004 m. sausio 4 d. (b. l. 12). Iš nurodytų 2004 m. rugpjūčio 18 d. pirkimo-pardavimo sutarties ir akto matyti, kad tuo metu UAB „Elnias“ turėjo likviduojamos įmonės statusą (b. l. 13, 58). Pagal CK 6.562 straipsnį, toks statusas yra savarankiškas ir tuo pačiu pakankamas pagrindas laikyti 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartį pasibaigusia, nepaisant CK 6.496 ir 6.481 straipsnių nuostatų dėl terminuotos sutarties tapimo neterminuota. Todėl nagrinėjamoje teisinėje situacijoje galima daryti išvadą, kad likviduojama UAB „Elnias“ 2004 m. rugpjūčio 18 d. sutarties ir akto sudarymo metu neturėjo minėtos miško žemės nuomininko teisių ir, vadinasi, negalėjo perduoti (parduoti) tokių teisių kitiems asmenims (pareiškėjui).

46Pagal CK 6.491 straipsnio 1 dalį, nuomininkas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties <...> tik gavęs išankstinį rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato nuomos sutartis. Nurodytoje 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartyje nėra aptarta galimybė perleisti nuomininko teises ir pareigas kitam asmeniui. Pagal Miškų įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, Žemės įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, Žemės nuomos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą, miškų urėdijos valdo valstybinę miško žemę patikėjimo teise; šios žemės nuomotojas yra apskrities viršininkas, o ne miškų urėdija. Tokia šių subjektų teisinė padėtis fiksuotina ir 2004 m. rugpjūčio 18 d. Todėl CK 6.491 straipsnio 1 dalyje nurodytas reikalavimas dėl išankstinio nuomotojo rašytinio sutikimo taikytinas ir pareiškėjui. Nesant tokio (Klaipėdos apskrities viršininko) sutikimo negalima konstatuoti, kad pareiškėjas įgijo nurodytos miško žemės nuomininko teises jo nurodytos CK 6.491 straipsnio 1 dalies pagrindu.

47Taigi pareiškėjo pateikti (nurodyti) atsakovui dokumentai Taisyklių 7 punkto taikymo prasme negali būti pripažinti patvirtinančiais jo teisę naudotis prašoma aptverti miško žeme. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas paliktinas nepakeistu.

48Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

49Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. B. (toliau – pareiškėjas, apeliantas) skundu (b. l. 5)... 5. (toliau – atsakovas, Departamentas) išduoti leidimą žvėrių auginimo... 6. Pareiškėjas nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė ,,Elnias“ (toliau –... 7. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 21) prašė skundo nepatenkinti.... 8. Atsakovas nurodė, kad kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Kretingos miškų urėdija atsiliepimu į... 10. (b. l. 38 – 39) su skundu sutiko.... 11. VĮ Kretingos miškų urėdija nurodė, kad valdydama miško žemę patikėjimo... 12. Tai yra numatyta CK 6.122 straipsnio 1 dalyje. Pagal miško plotų nuomos... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos medžiotojų būrelis ,,Pensininkai“... 14. Palangos medžiotojų būrelis ,,Pensininkai“ nurodė, kad atsakovas... 15. II.... 16. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2006 m. gegužės 4 d. sprendimu... 17. (b. l. 73 – 77) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.... 18. Teismas vadovavosi Taisyklių 6, 7 punktais. Nurodė, kad atsakovas 2006 m.... 19. 1 straipsnio 1, 2 dalimis, 3 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4, 5 punktais.... 20. III.... 21. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 80 – 82) prašo panaikinti Klaipėdos... 22. 1. Neaiškūs teismo taikyti įstatymai. Nors minimas Žemės nuomos... 23. 2. Nei nuomos sutartis dėl daiktų bei patys objektai, kurie yra... 24. 3. Galiojusiame 1964 m. Civiliniame kodekse (toliau – 1964 m. CK), ir... 25. 4. Taisyklių 4, 5, 6 punktuose aptariama situacija, kai aptvarai/voljerai yra... 26. 5. Pagal analogiją miško plotų nuomos sutartį laukinių žvėrių auginimui... 27. 6. Sutarties šalys neginčija nuomos sutarties. Teismas nepagrįstai ex... 28. 7. Taisyklių 7 punktas reikalauja pateikti žemės (statinio) naudojimo... 29. 8. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki... 30. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 92 – 93) prašo... 31. 1. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad UAB ,,Elnias“ pasibaigus nuomos... 32. 2. Pareiškėjas nepateikė žemės (statinio) naudojimo teisėtumą... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo Palangos medžiotojų būrelis ,,Pensininkai“... 34. 1. Teismas suklydo nurodydamas Žemės nuomos įstatymą, o ne Žemės... 35. 2. Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes reglamentuoja Žemės įstatymas ir... 36. 3. 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutartis yra pasibaigusi vadovaujantis CK 6.562... 37. 4. Pareiškėjas nepateikė Nekilnojamojo turto registro duomenų apie... 38. 5. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir... 39. 6. Jei būtų priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, numatantis... 40. Teisėjų kolegija... 41. IV.... 42. Apeliacinis skundas atmestinas.... 43. Iš bylos matyti, kad pareiškėjas siekia gauti iš atsakovo Taisyklių 7... 44. Teisę naudotis minėtoje nuomos sutartyje nurodyta miško žeme pareiškėjas... 45. Iš nurodytos 1994 m. sausio 4 d. nuomos sutarties matyti, kad jos galiojimo... 46. Pagal CK 6.491 straipsnio 1 dalį, nuomininkas turi teisę perleisti savo... 47. Taigi pareiškėjo pateikti (nurodyti) atsakovui dokumentai Taisyklių 7 punkto... 48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 49. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. gegužės 4 d. sprendimą... 50. Nutartis neskundžiama....