Byla II-1428-562/2010
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra) 2010-07-19 nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, institucijos priėmusios nutarimą atstovui Povilui Baltusevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo (ATP) bylą pagal V. B. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra) 2010-07-19 nutarimo pakeitimo,

Nustatė

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau - Vilniaus m. agentūra) vyresnysis specialistas 2010-07-14 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 053487 UAB ,,Ermitažas” ūkio departamento direktoriui V. B., atsakingam už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, už tai, kad 2010-06-02 – 2010-06-19 neplaninio-specifinio patikrinimo UAB ,,Ermitažas” vykdančios veiklą ( - ) g., Vilniuje, metu buvo nustatyta, jog elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) platinimo vietoje, vartotojams nėra sudarytos sąlygos atiduoti EEĮ atliekas, įsigyjant naują tos pačios paskirties EEĮ prekių vienetą, taip pat vartotojai prekybos vietoje nėra informuojami apie galimybę atiduoti EEĮ atliekas platintojui, tuo pažeidžiant LR Atliekų tvarkymo įstatymo (ATĮ) 344 str. 2 ir 5 d. Atsakomybė už šį pažeidimą numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 5118 str. 1 d. (b.l. 39).

5Išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010-07-19 nutarimu AM Nr. 055287 V. B. pagal ATPK 5118 str. 1 d. paskyrė administracinę nuobaudą – 1000 Lt baudą (b.l. 41).

6V. B. kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 1-2) pakeisti Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010-07-19 nutarimu AM Nr. 055287 jam paskirtą baudą, ją sumažinant iki 200 Lt.

7Skunde nurodant, kad padaryto pažeidimo jis neginčija, tačiau mano, kad atsižvelgiant į tai, jog: toks pažeidimas padarytas pirmą kartą, nesant tyčios, pažeidimas buvo nedelsiant ištaisytas, t.y. UAB ,,Ermitažas” EEĮ platinimo vietoje ne tik sudaromos sąlygos atiduoti EEĮ atliekas, bet taip pat vartotojai informuojami apie galimybę UAB ,,Ermitažas” atiduoti EEĮ atliekas, padarytas pažeidimas yra formalaus pobūdžio, kadangi faktiškai UAB ,,Ermitažas” parduotuvėje buvo ir yra surenkamos EEĮ atliekos, jis augina mažametį sūnų, yra sudaręs paskolos sutartį pagal kurią kiekvieną mėnesį privalo mokėti 632 Lt dydžio įmoką, paskirtoji bauda yra neproporcingai didelė ir neigiamai paveiktų šeimos gyvenimo kokybę. Taip pat paaiškina, kad už Atliekų tvarkymo įstatymą anksčiau baustas nebuvo, dėl padaryto pažeidimo gailisi. Atsižvelgiant į visą tai, prašo, remiantis ATPK 301 str. nuostatomis, paskirtą nuobaudą sumažinti.

8Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo palaikė skundą ir prašė, atsižvelgiant į jo materialinę padėtį, paskirtą baudą sumažinti.

9Institucijos priėmusios nutarimą atstovas paaiškino, jog kadangi pažeidimas buvo nedelsiant pašalintas, neprieštarauja dėl paskirtos baudos sumažinimo.

10Skundas tenkintinas.

11V. B. administracinėn atsakomybėn patrauktas pagal ATPK 5118 str. 1 d. nustatančią atsakomybę už Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymą.

12Bylos duomenys patvirtina, kad 2010-06-02 Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra pradėjo neplaninį specifinį UAB ,,Ermitažas” esančios ( - ) g., Vilniuje ir vykdančios elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ) importo ir išleidimo į Lietuvos Respublikos vidaus rinką veiklą, patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad EEĮ platinimo vietoje ( - ) g., Vilniuje buvo nustatyta, kad vartotojams nesudarytos sąlygos atiduoti EEĮ atliekas įsigyjant naują tos pačios paskirties EEĮ prekinį vienetą bei vartotojai prekybos vietoje neinformuojami apie galimybę atiduoti EEĮ atliekas platintojams, tuo pažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatymo (ATĮ) 344 str. 2 ir 5 d. reikalavimus (b.l. 31-33). Remiantis patikrinimo metu nustatytais duomenimis, Vilniaus m. agentūros vyresnysis specialistas 2010-07-14 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AM Nr. 053487 UAB ,,Ermitažas” ūkio departamento direktoriui V. B., atsakingam už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, už tai, kad UAB ,,Ermitažas” vykdančios veiklą ( - ) g., Vilniuje, EEĮ platinimo vietoje, vartotojams nėra nesudarytos sąlygos atiduoti EEĮ atliekas, įsigyjant naują tos pačios paskirties EEĮ prekių vienetą, taip pat vartotojai prekybos vietoje nėra informuojami apie galimybę atiduoti EEĮ atliekas platintojui, tuo pažeidžiant LR Atliekų tvarkymo įstatymo (ATĮ) 344 str. 2 ir 5 d. (b.l. 39). Vilniaus miesto agentūros 2010-07-19 nutarimu AM Nr. 055287 V. B. pagal ATPK 5118 str. 1 d. paskirta 1000 Lt bauda (b.l. 41).

13V. B. teismui pateiktame skunde (b.l. 1-2), pripažino padaręs jam inkriminuotą administracinį teisės pažeidimą, tačiau prašė sumažinti jam paskirtą nuobaudą.

14Nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą teismas patikrina ne tik priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, bet taip pat, ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe (ATPK 297 str.).

15Vilniaus m. agentūros 2010-06-19 patikrinimo akte Nr. VR-14.7-296 (b.l. 31-33), jo pagrindu surašytame 2010-07-14 administracinio teisės pažeidimo protokole AM Nr. 053487 (b.l. 39) bei priimtame 2010-07-19 nutarime AM Nr. 055287 (b.l. 41) nurodyta, kad V. B. traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5118 str. 1 d. dėl to, kad būdamas atsakingas už UAB ,,Ermitažas” aplinkosauginių reikalavimų vykdymą, pažeidė ATĮ 344 str. 2 ir 5 d. reikalavimus.

16ATĮ 344 str. 2 d. nustatyta, kad platintojai privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. Gamintojo ir importuotojo pageidavimu platintojas turi vartotojui nurodyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo išlaidas. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad platintojai, priimantys iš vartotojų buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas, prekybos vietoje privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip jie gali atiduoti šias atliekas platintojams.

17LR aplinkos ministro 2004-09-10 įsakymu Nr. D1-481 patvirtintų Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, nustatančių elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojų ir šios įrangos vartotojų informavimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, saugojimo, apdorojimo, elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų apskaitos reikalavimus bei tvarką, 15 p. nustatyta, jog elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai Taisyklių 14.1 – 14.5 punktuose nurodytą informaciją turi pateikti įrangos naudojimo instrukcijoje ar atskirame leidinyje. Jei ši informacija teikiama per platintojus, ji vartotojams turi būti pateikiama raštu prekybos vietoje.

18Pagal ATPK 5118 str. 1 d. informacijos apie elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas, jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai arba informacijos apie šios įrangos atliekų tvarkymą bei priėmimą prekybos vietoje nepateikimas elektros ir elektroninės įrangos vartotojams ar šios įrangos atliekų tvarkytojams – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

19Be paties administracinėn atsakomybėn patraukto asmens pripažinimo, administracinio teisės pažeidimo padarymo faktą patvirtina byloje surinkti rašytiniai duomenys, kontrolinių klausimų lapas (b.l. 34-35), Vilniaus m. agentūros 2010-06-19 patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-296 (b.l. 31-33), 2010-07-14 administracinio teisės pažeidimo protokolas AM Nr. 053487 (b.l. 39). Vertinant šiuos byloje surinktus įrodymus, patvirtinančius asmens, atsakingo už aplinkos apsaugos reikalavimų UAB ,,Ermitažas” vykdymą (b.l. 36-38), V. B. kaltę padarius ATPK 5118 str. 1 d. numatytą pažeidimą, pripažintina, kad jo veika kvalifikuota teisingai, aplinkybių darančių administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną negalimą (ATPK 250 str.) nenustatyta, todėl jam paskirta administracinė nuobauda laikytina pagrįsta.

20ATPK 30 str. 1 ir 2 d. numato, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų; ATPK 302 str. 1 ir 2 d. numato, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jei yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Kaip matyti iš Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010-07-19 nutarimo AM Nr. 055287 skiriant administracinę nuobaudą buvo atsižvelgta į tai, kad V. B. gailisi padaręs jam inkriminuotą pažeidimą (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), todėl jam paskirta straipsnio sankcijoje numatytos nuobaudos minimumas – 1000 Lt bauda (b.l. 41).

21Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo atsižvelgti į jo atsakomybę švelninančias aplinkybes, t.y. gailėjimąsi dėl padaryto pažeidimo, pažeidimo padarymą nesant tyčios, tai, kad pažeidimas nedelsiant buvo ištaisytas, toks pažeidimas padarytas pirmą kartą, V. B. administracine tvarka anksčiau už tai nėra baustas bei aplinkybes susijusias su jo šeimos gyvenimo kokybės pablogėjimu, ir sumažinti jam paskirtą baudą iki 200 Lt.

22Atsižvelgiant į tai, kad V. B. paskirta minimali straipsnio sankcijoje numatyta bauda, nagrinėjamu atveju turi būti sprendžiamas klausimas dėl ATPK 301 straipsnio nuostatų taikymo.

23Pagal ATPK 301 straipsnio 1 dalį organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinių teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Teismas atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, padaryto pažeidimo pobūdį, bei tai, kad dėl padaryto pažeidimo neatsirado žalos, administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo nedelsiant pašalino pažeidimus, t.y. užtikrino, kad UAB ,,Ermitažas” EEĮ platinimo vietoje vartotojai būtų raštu informuojami apie tai, kad yra surenkamos EEĮ atliekos (b.l. 9-11), vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais sprendžia, kad nagrinėjamu atveju paskirta administracinė nuobauda yra neproporcinga padarytam pažeidimui, o administracinės nuobaudos tikslai, siekiant asmenį ne tik nubausti, bet taip pat ir skatinti laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles (ATPK 20 str.), bus pasiekti paskyrus V. B. mažesnę administracinę nuobaudą.

24Remiantis išdėstytu, V. B. skundas tenkintinas, Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010-07-19 nutarimas AM Nr. 055287, kuriuo jam pagal ATPK 5118 str. 1 d. paskirta administracinė nuobauda – 1000 Lt bauda, keistinas skiriant 200 Lt baudą.

25Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str.,

Nutarė

26V. B. skundą tenkinti.

27Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010-07-19 nutarimą AM Nr. 055287, kuriuo V. B. pagal ATPK 5118 str. 1 d. paskirta administracinė nuobauda – 1000 Lt bauda, pakeisti skiriant 200 Lt baudą.

28Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė,... 4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 5. Išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, Vilniaus RAAD Vilniaus... 6. V. B. kreipėsi į teismą su skundu (b.l. 1-2) pakeisti Vilniaus RAAD... 7. Skunde nurodant, kad padaryto pažeidimo jis neginčija, tačiau mano, kad... 8. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo palaikė... 9. Institucijos priėmusios nutarimą atstovas paaiškino, jog kadangi pažeidimas... 10. Skundas tenkintinas.... 11. V. B. administracinėn atsakomybėn patrauktas pagal ATPK 5118 str.... 12. Bylos duomenys patvirtina, kad 2010-06-02 Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūra... 13. V. B. teismui pateiktame skunde (b.l. 1-2), pripažino padaręs jam... 14. Nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą teismas patikrina ne... 15. Vilniaus m. agentūros 2010-06-19 patikrinimo akte Nr. VR-14.7-296 (b.l.... 16. ATĮ 344 str. 2 d. nustatyta, kad platintojai privalo,... 17. LR aplinkos ministro 2004-09-10 įsakymu Nr. D1-481 patvirtintų Elektros ir... 18. Pagal ATPK 5118 str. 1 d. informacijos apie elektros ir... 19. Be paties administracinėn atsakomybėn patraukto asmens pripažinimo,... 20. ATPK 30 str. 1 ir 2 d. numato, kad nuobauda už administracinį teisės... 21. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo atsižvelgti į jo... 22. Atsižvelgiant į tai, kad V. B. paskirta minimali straipsnio sankcijoje... 23. Pagal ATPK 301 straipsnio 1 dalį organas (pareigūnas),... 24. Remiantis išdėstytu, V. B. skundas tenkintinas, Vilniaus RAAD Vilniaus m.... 25. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d.... 26. V. B. skundą tenkinti.... 27. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2010-07-19 nutarimą AM Nr. 055287, kuriuo... 28. Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...