Byla Iv-2835-426/2010
Dėl įsakymo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, sekretoriaujant Anetai Seržantovič, dalyvaujant pareiškėjui T. G., atsakovo atstovei Živilei Trinkūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo T. G. skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, dėl įsakymo dalies panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

4pareiškėjas T. G. prašo panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VR-V-114 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 2 punktą.

5Patikslintame skunde (b. l. 18-20) paaiškino, kad Departamente eina Teisės ir personalo vyriausiojo specialisto pareigas. 2010 m. gegužės 31 d. buvo supažindintas su pranešimu apie pareigybės naikinimą. Tvirtina, kad visiškai neaišku, kas nustatė, kad Departamento 2010 m. darbo užmokesčio fonde trūksta lėšų ir kokie tai konkrečiai atlikti paskaičiavimai. Dėl šių faktų turėjo būti pateiktos motyvuotos išvados. Nesant pagrįstų paskaičiavimų, nėra teisinio pagrindo naikinti jo pareigybę. T. G. teigimu, skundžiamas įsakymas nėra pagrįstas faktais, jame vadovautasi tik bendro pobūdžio teisės aktais, kurie konkrečiai nėra susiję su jo pareigybės panaikinimu, o tai prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 str., kuris reikalauja, kad individualus teisės aktas turi būti pagrįstas faktais ir teisės aktais. Įsakymo 7 p. nustatyta, kad jis įsigalioja nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d. Tai reiškia, kad dar neįsigaliojusio įsakymo pagrindu 2010 m. gegužės 31 d. buvo įteiktas pranešimas, įspėjantis jį apie pareigybės panaikinimą. Šiuo atveju įsakymas turėjo įsigalioti nuo jo pasirašymo datos, nurodant, kad įsakymo 2 p. įsigalios, t. y. jo pareigybė bus panaikinta, nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d., tačiau to padaryta nebuvo. Kol įsakymas neįsigaliojęs, negalėjo būti priimami jokie įspėjamieji raštai. Įsakymo priede nurodytos pareigybės, kurios paliekamos po 2010 m. rugpjūčio 1 d., t. y. po jo pareigybės panaikinimo. Tačiau vėl nenurodyti faktai, kodėl naikinama būtent Teisės ir personalo vyriausiojo specialisto pareigybė, o ne, pvz., elektriko 0,5 etatas. Tai, kad jo pareigybė yra būtina, įrodo Departamento 2010 m. birželio 18 d. raštas Nr. VR-1.7-1018 ir 2010 m. birželio 22 d. raštas Nr. VR-1.7-1067. Šiuo raštuose konstatuota, kad dėl Teisės ir personalo skyriaus darbo krūvio jam nekeičiamas kasmetinių atostogų grafikas.

6Atsakovas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (b. l. 31-32) paaiškino, kad įsakymo, kuriuo buvo naikinamos 2 pareigybės, priėmimą įtakojo siekis optimizuoti Departamento veiklą. Departamento darbo užmokesčio fondas 2010 metais sumažintas 25 proc. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Departamento direktoriaus 2010 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VR-V-42 sudaryta Departamento veiklos optimizavimo darbo grupė. Vadovaujantis šios darbo grupės atlikta analize bei pateiktais pasiūlymais, integruojant į šį procesą Departamento padalinių vadovus, darbuotojus bei valstybės tarnautojus, koreguotas pareigybių sąrašas, mažinant tarnybinius atlyginimus, pareigines algas bei etatus, optimizuojant kontroliuojamų objektų planus, koreguojant padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus. 2010 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VR-V-42 sudaryta darbo grupė 2010 m. gegužės 12 d. įvertino iki 2010 m. sausio 15 d. priimtų pasiūlymų efektyvumą ir pateikė papildomus pasiūlymus. Šioje pažymoje ir buvo pateiktas pasiūlymas panaikinti Teisės ir personalo vyriausiojo specialisto bei administracijos vyriausiojo specialisto pareigybes. Nesutinka, jog 2010 m. gegužės 31d. įsakymas Nr. VR-V-114 nepagrįstas teisės aktais. Kaip matyti iš šio teisės akto preambulės, jis priimtas vadovaujantis 4 teisės aktais: Valstybės tarnybos įstatymu, Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2010 metams įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, Departamento nuostatais.

8Atsakovas nesutinka su pareiškėjo nuomone, jog skundžiamas įsakymas turėjo įsigalioti nuo pasirašymo datos, o ne nuo datos kuri nurodyta šio įsakymo 7 p. Valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 1 d. nustato, jog valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pareigybės panaikinimo. Akivaizdu, jog vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja atleidžiamų valstybės tarnautojų garantijas, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė negalėjo būti panaikinta anksčiau, t. y. įsakymo pasirašymo dieną, kaip teigia pareiškėjas.

9Mano, kad kritiškai turėtų būti vertinamas pareiškėjo teiginys, jog Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra būtina ir tai įrodo Departamento 2010 m. birželio 16 d. raštas Nr. VR-1.7-1018 ir 2010 m. birželio 22 d. raštas Nr. VR-1.7-1067. Pareiškėjas prašė pakeisti savo kasmetinių atostogų grafiką pats tuo laikotarpiu būdamas nedarbingas ir turėdamas nedarbingumo pažymėjimą, nors atitinkamais laikotarpiais kasmetinėse atostogose buvo Teisės ir personalo skyriaus vedėja (2010 m. gegužės 31 d.-2010 m. birželio 23 d.) ir Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja (2010 m. birželio 28 d.-2010 m. liepos 16 d.).

10Teismo posėdyje pareiškėjas skundą palaikė remdamasis jame nurodytais motyvais.

11Atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjo skundo netenkinti.

12Skundas atmestinas.

13Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl administracinio akto (įsakymo) dalies, pagal kurią nuspręsta panaikinti karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Departamento direktorius, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymo 8 str. 8 d. 1 p., 24 str. ir 3 priedu, Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2010 metais, įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, Departamento nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717, 12.2, 12.3 ir 12.8 p. bei įvertinus Departamentui 2010 metams skirtas darbo užmokesčio fondo lėšas, 2010 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. VR-V-114 (b. l. 35-36):

151. Patvirtino Departamento pareigybių sąrašą (b. l. 37-38).

162. Panaikino Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto, A lygio, 9 kategorijos, karjeros valstybės tarnautojo, pareigybę.

173. Panaikino Administracijos vyriausiojo specialisto, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę (13 koef. BMA dydžiu).

184. Pripažino netekusiu galios Departamento direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. VR-V-162 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 1.7 p.

195. Pripažino netekusiu galios Departamento direktoriaus 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.1 p.

206. Pripažino netekusiu galios Departamento direktoriaus 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. VR-V-56 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintą Departamento pareigybių sąrašą.

217. Nustatė, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d.

22Taigi, Departamento direktoriaus 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VR-V-114 2 punktu buvo nuspręsta panaikinti Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto, A lygio, 9 kategorijos, karjeros valstybės tarnautojo, pareigybę. Tuo metu šias pareigas Departamente ėjo T. G.

23Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (1 d.). Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (2 d.). Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Įstatymo 5 str. 3 d. 1 p. nustato, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 1 d. skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.

24Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d. ir 22 str. 1 d. nuostatas, ne kartą yra išaiškinęs, kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Vertinant, ar viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas nustato suinteresuotam asmeniui atitinkamas teises ar pareigas, ar sukelia teisines pasekmes, t. y. ar jis gali būti ginčo administracinėje byloje dalyku, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į reikšmingas aplinkybes (norminiais teisės aktais numatytą administracinio akto priėmimo pagrindą ir paskirtį, priėmimo pagrindines procedūras bei taisykles, ar priimtas aktas neužkerta asmeniui kelio suinteresuotam asmeniui pasinaudoti atitinkamomis įstatymu numatytomis teisėmis ir kt.).

25Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 7 d. nustatyta, kad ginčai dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

26Teismas, atsižvelgdamas į minėtą teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad pareiškėjui tiesiogines teisines pasekmes sukelia būtent jo atleidimas iš atitinkamų pareigų, o ne Departamento direktoriaus 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VR-V-114 dalis dėl Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto, A lygio, 9 kategorijos, karjero valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo. Pareiškėjas, reikšdamas reikalavimą panaikinti Departamento direktoriaus įsakymo dalį dėl Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės panaikinimo, iš esmės reiškia reikalavimą ne dėl savo konkrečios pažeistos teisės (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d., 3 d. 1 p, 22 str. 1 d.). Skundžiamo įsakymo dalimi pareiškėjo teisės ir teisėti interesai negali būti laikomi pažeistais, kadangi po minėto įsakymo priėmimo pareiškėjo teisinis statusas iš esmės nepakito, jis ir toliau ėjo atitinkamas valstybės tarnautojo pareigas Departamente. Teismo nuomone, pareiškėjo pažeistoji teisė ginama nagrinėjant individualų tarnybinį ginčą (Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 7 d.), ši pažeistoji teisė, esant pagrindui, turi būti ginama nepriklausomai nuo Departamento priimtų įsakymų dėl struktūrinių pakeitimų tvirtinant Departamento pareigybių sąrašus.

27Konstatuotina, kad pareiškėjo skunde ir teisminio nagrinėjimo metu išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti Departamento direktoriaus 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VR-V-114 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 2 punktą. Todėl T. G. skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 d. 1 p.).

28Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 2 d., teisėja

Nutarė

30pareiškėjo T. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. ... 4. pareiškėjas T. G. prašo panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 5. Patikslintame skunde (b. l. 18-20) paaiškino, kad Departamente eina Teisės ir... 6. Atsakovas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 7. Atsiliepime į skundą (b. l. 31-32) paaiškino, kad įsakymo, kuriuo buvo... 8. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo nuomone, jog skundžiamas įsakymas turėjo... 9. Mano, kad kritiškai turėtų būti vertinamas pareiškėjo teiginys, jog... 10. Teismo posėdyje pareiškėjas skundą palaikė remdamasis jame nurodytais... 11. Atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu prašė pareiškėjo skundo... 12. Skundas atmestinas.... 13. Administracinėje byloje ginčas kilęs dėl administracinio akto (įsakymo)... 14. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Departamento direktorius,... 15. 1. Patvirtino Departamento pareigybių sąrašą (b. l. 37-38).... 16. 2. Panaikino Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto, A lygio, 9... 17. 3. Panaikino Administracijos vyriausiojo specialisto, darbuotojo, dirbančio... 18. 4. Pripažino netekusiu galios Departamento direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 1... 19. 5. Pripažino netekusiu galios Departamento direktoriaus 2006 m. sausio 23 d.... 20. 6. Pripažino netekusiu galios Departamento direktoriaus 2010 m. sausio 28 d.... 21. 7. Nustatė, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2010 m. rugpjūčio 1 d.... 22. Taigi, Departamento direktoriaus 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VR-V-114... 23. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. nustatyta, kad administracinis... 24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Administracinių... 25. Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 7 d. nustatyta, kad ginčai dėl... 26. Teismas, atsižvelgdamas į minėtą teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad... 27. Konstatuotina, kad pareiškėjo skunde ir teisminio nagrinėjimo metu... 28. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 30. pareiškėjo T. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...