Byla I-3495-580/2014
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Mefodijos Povilaitienės ir Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovams advokatui Liutaurui Baikščiui ir Antanui Mieliauskui, atsakovo atstovei Rasai Štikonaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skundą pareiškėjui UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija, VAGK) 2013-10-09 sprendimą Nr. 3R-315(AG-276/05-2013) ir palikti galioti Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013-10-09 sprendimą Nr. 3R-315(AG-276/05-2013). Taip pat atsakovas prašė iš UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Bendrovė) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Paaiškino, kad pareiškėjas įgyvendino projektą „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 (toliau – Projektas). Įgyvendinant Projektą, buvo vykdytas viešasis pirkimas „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) bei tarp Bendrovės ir UAB „Sumeda“ (toliau – rangovas) sudaryta rangos sutartis Nr. 2008/4-8 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ (toliau – ir Sąvartyno uždarymo sutartis). Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (72 procentai) ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis (28 procentai). Įgyvendinant Projektą, buvo sudaryta ne tik Sąvartyno uždarymo sutartis, kuria buvo perkami senojo Marijampolės sąvartyno (toliau – Senasis sąvartynas) uždarymo darbai, tačiau ir kitos sutartys, pagal kurias buvo įrengiamas naujas sąvartynas ir perkami filtrato valymo įrenginiai. 2005-12-30 buvo sudaryta sutartis „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Naujo regioninio Marijampolės sąvartyno įrengimas“ Nr. A/2005/M11 (toliau – ir Naujojo sąvartyno įrengimo sutartis). Pagal šią sutartį buvo įrengtas naujas sąvartynas (toliau – Naujasis sąvartynas). 2007-09-14 buvo sudaryta sutartis „Filtrato ir nuotekų valymo įrenginio (atvirkštinė osmozė) tiekimas ir įrengimas“ Nr. A/2007/M31 (toliau – ir Filtrato įrenginių sutartis), pagal kurią buvo nupirkti sąvartyno filtrato ir nuotekų valymo įrenginiai. Vykdant Sąvartyno uždarymo sutartį, 2009-09-21 buvo sudarytas Sąvartyno uždarymo sutarties pakeitimo leidimas Nr. 1S (toliau – ir Pakeitimo leidimas). Pakeitimo leidimu pritarta papildomų darbų atlikimui: filtrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną sistemos įrengimui ir avarinio filtrato šalinimo sprendinių iš filtrato surinkimo sistemos įrengimui. Papildomai atlikti 40 084,72 Lt vertės darbai.

5Valstybės kontrolė Agentūrai pateikė pastebėjimą dėl Sąvartyno uždarymo sutarties pagal Pakeitimo leidimą. Valstybės kontrolės nuomone, prieš pateikdamas pasiūlymą rangovas turėjo pakankamai patikrinti ir ištirti statybvietę, jos aplinką, surinkti būtiną informaciją apie rizikas, todėl patirtos išlaidos papildomiems darbams yra netinkamos finansuoti. Agentūra 2012-12-12 atliko pažeidimo tyrimą ir surašė išvadą, kuria pripažino, kad Pakeitimo leidime nustatytos išlaidos netinkamos finansuoti. Agentūros direktoriaus 2012-12-12 įsakymu Nr. T1-249 Bendrovė įpareigota grąžinti 34 052,67 Lt. VAGK 2013-02-08 sprendimu panaikino atsakovo 2012-12-12 įsakymą Nr. T1-249 dėl neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams ir įpareigojo Agentūrą atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą. Atlikusi pakartotinį tyrimą Agentūra 2013-08-09 priėmė įsakymą, kuriuo įpareigojo grąžinti 34 052,67 Lt. Pareiškėjas kreipėsi į VAGK ir prašė panaikinti Agentūros 2013-08-09 įsakymą Nr. T1-129. Komisija 2013-10-09 sprendimu šį įsakymą panaikino. VAGK padarė išvadą, kad užsakovo reikalavimuose buvo netikslumų, todėl sprendinys negalėjo būti iš anksto numatytas, sudarant Pakeitimo leidimą buvo galima remtis Sąvartyno uždarymo sutarties 13.1 punkte nustatyta teise keisti Sąvartyno uždarymo sutartį.

6Agentūros nuomone, Komisija nepagrįstai konstatavo, kad filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną sistemos darbų nenurodymas Sąvartyno uždarymo sutartyje ir konkretaus avarinio sprendinio nenurodymas pirkimo dokumentacijoje gali būti laikomi praleidimu užsakovo reikalavimuose, o aplinkybės, kurias Bendrovė nurodo buvus nenumatytomis ir lėmusiomis filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną sistemos bei papildomo avarinio sprendinio būtinybę, negali būti laikomos tokiomis. Atkreipė dėmesį, kad VAGK nevertino ekspertų išvados, nors ši parengta kvalifikuotų ekspertų, pasisakiusių, jog pagal Pirkimo sąlygų užsakovo reikalavimus ir techninį projektą be filtrato koncentrato, susidarančio filtrato valymo įrenginiuose, kurie buvo statomi pagal kitą sutartį, grąžinimo į uždaromąjį sąvartyną, būtų buvę galima pabaigti Sąvartyno uždarymo sutartį.

7Pažymėjo, kad Sąvartyno uždarymo sutarties objektas buvo suprojektuoti filtrato surinkimo sistemos pajungimą prie naujojo regioninio sąvartyno filtrato valymo įrenginių, o ne filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną sistemą, todėl papildomų darbų atlikimas nebuvo būtinas. Komisija Sprendime nurodė, kad darbai buvo numatyti ir reikalingi atlikti pagal Filtrato įrenginių sutartį, o ne pagal Sąvartyno uždarymo sutartį. Nenumatytomis aplinkybėmis Bendrovė nurodė tai, kad pradėjus veikti valymo įrenginiams ir atsiradus poreikiui išleisti filtrato koncentratą, Naujajame sąvartyne nebuvo pakankamai atliekų, jog išleidžiamas filtrato koncentratas būtų tinkamai pasisavinamas, tačiau atliekų kiekis yra prognozuojamas dalykas. Pareiškėjas galėjo nustatyti, kiek tonų atliekų į sąvartyną yra priimama ir prognozuoti, kiek atliekų bus priimama.

8Agentūros nuomone, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ negalėjo pasinaudoti Sąvartyno uždarymo sutarties 13.1 punkte numatyta teise atlikti Sąvartyno uždarymo sutarties pakeitimus. Nepagrįsta darbų, kurie patenka į Filtrato įrenginių sutarties objektą, nenurodymą Sąvartyno uždarymo sutartyje laikyti aiškiu praleidimu šioje sutartyje. Aptarti darbai, nors ir susiję su Projekto įgyvendinimu, tačiau turėjo būti atlikti siekiant tinkamai įvykdyti kitas sutartis. Bendrovė būtinybę įrengti filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną sistemą žinojo 2007-09-04, kai buvo sudaryta Filtrato įrenginių sutartis, kurioje nurodyta Filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną sistema. Bendrovė ne tik buvo informuota apie susidaromo filtrato koncentrato kiekius, kurie turės būti grąžinti į Senąjį sąvartyną, tačiau ir turėjo patirties jį tvarkydama Senojo sąvartyno eksploatavimo metu, todėl aplinkybės nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis.

9Komisija nepagrįstai nusprendė, kad dėl užsakovo reikalavimuose nekonkretizuotų avarinių situacijų prevencijos priemonių, užsakovo reikalavimuose buvo netikslumų, todėl Pakeitimo leidime nurodytas sprendinys negalėjo būti iš anksto numatytas. Ekspertai padarė išvadą, kad atlikti darbai (avariniai sprendimai, sugedus siurbliams) negali būti laikomi nenumatytais pirkimo dokumentuose (užsakovo reikalavimuose buvo nustatyta pareiga rangovui įvertinti avarinių sprendimų prevencijos sprendinius). Komisija ne tik nepasisakė dėl kvalifikuotų ekspertų padarytos išvados nepagrįstumo. VAGK pripažino, kad avarinių situacijų prevencijos priemonių parinkimas buvo paliktas rangovo diskrecijai. Nepagrįsta Komisijos išvada, kad rangovo, kaip profesionalaus statybos darbų rinkos dalyvio, kuris projektuoja aplinkosaugos požiūriu itin jautrų objektą, atžvilgiu nustatyta pareiga, kuri įtvirtinta Sąvartyno uždarymo sutartyje, gali būti laikoma praleidimu. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir vykdė viešąjį pirkimą siekdama įgyti profesionalaus projektuotojo parengtą sąvartyno uždarymo techninį projektą.

10Teismo posėdyje atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovė palaikė skunde išdėstytą poziciją.

11Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ prašė atsakovo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad Europos Komisija ir Lietuvos Respublika sudarė Finansinį memorandumą, kuris Europos Komisijos 2009-03-17 sprendimu buvo pakeistas (toliau Finansinis memorandumas kartu su Europos Komisijos 2009-03-17 sprendimu vadinamas Memorandumu). Memorandume susitarta dėl Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo finansavimo. Bendrovė yra Projekto galutinė paramos gavėja.

12Memorandumo priedo „Priemonės aprašymas“ 8 straipsnyje (originalios memorandumo versijos 7 straipsnis) išdėstyti Projekto tikslai, be kitų, nurodant tikslą užtikrinti Marijampolės regiono savivaldybėje esančių sąvartynų uždarymą pagal Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Memorandumo priedo 7.1 punkte (originalios memorandumo versijos 6.2 punktas) nurodomos tikslų pasiekimo priemonės, be kitų, Finansinio memorandumo 6.2 punkte buvo nurodomos tokios priemonės: esamų sąvartynų uždarymas (rekultivavimas) (įskaitant ir Marijampolės sąvartyną) bei naujo sąvartyno, skirto II kategorijos atliekoms (ne pavojingoms atliekoms) (talpa: 763 000 tonų), įsteigimas, pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir naujausias technologijas (pirmų dviejų sąvartyno celių statyba: 308 000 tonų). Analogiškos priemonės numatytos ir atnaujintame Memorandume. Šiuo metu Marijampolės savivaldybėje, Panausupio kaime, jau yra atidarytas naujas Marijampolės regioninis komunalinių atliekų sąvartynas.

13Pažymėjo, jog Senasis sąvartynas buvo įrengtas ne pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000-10-18 įsakymu Nr. 444, toliau – Sąvartynų taisyklės) bei 1999-04-26 Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (toliau – Sąvartynų direktyva) reikalavimus. Tam, kad Naujasis sąvartynas atitiktų Memorandume keliamus tikslus, Sąvartynų taisyklių bei Sąvartynų direktyvos reikalavimus, jame turėjo būti suprojektuota ir įrengta filtrato valymo sistema. Uždarant Senąjį sąvartyną, buvo būtina įrengti filtrato surinkimo sistemą ir kitas su ja susijusias sistemas. Vienas iš Projekto komponentų – projektas „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: projekto ir konkursinės dokumentacijos parengimas“. Šio projekto įgyvendinimui Agentūra organizavo viešąjį pirkimą. 2003-12-12 buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis Nr. EuropeAid/114591/D/SV/LT su bendrovių Haskoning Nederland BV ir Plancenter konsorciumu (toliau kartu vadinami – HN). Remiantis sutarties techninės užduoties 4.2.2 papunkčiu HN įsipareigojo parengti techninius ir darbo projektus visiems projekto komponentams, įskaitant ir Senojo sąvartyno uždarymo bei naujai statytino sąvartyno darbams. HN vietiniu partneriu pasamdė UAB „Ekoprojektas“. HN įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir nesugebėjo nustatytu terminu parengti viešojo pirkimo dokumentuose nurodytą techninę užduotį atitinkančio Naujojo sąvartyno projekto, nes nesuprojektavo filtrato valymo įrenginių. Priežiūros komiteto 2005-08-30 posėdžio protokolo 4 punktu nutarta išskirti iš sąvartyno įrengimo techninio projekto, parengti atskirą konkursinę dokumentaciją ir skelbti 2 konkursus: Marijampolės naujojo regioninio sąvartyno įrengimui ir filtrato valymo įrenginių pirkimui. 2008-09-11 pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. AS2-70 buvo patvirtinta, jog pastatytą Naująjį sąvartyną galima naudoti ir jis pastatytas laikantis teisės aktų bei kitų dokumentų reikalavimų.

14Atsakovas 2007 m. organizavo viešąjį pirkimą „Filtrato ir nuotekų valymo įrenginio (atvirkštinės osmozė) tiekimas ir įrengimas“, kurį įvykdžius sudaryta Filtrato įrenginių sutartis ir nupirkti sąvartyno filtrato bei nuotekų valymo įrenginiai, kurie priduoti eksploatuoti 2008-06-04. Pagal šią sutartį buvo įrengti specifiniai nuotekų valymo įrenginiai, kokių nebuvo nei Lietuvos Respublikoje, nei aplinkinėse šalyse. Visuose iki tol eksploatuotuose filtrato ir nuotekų valymo įrenginiuose nesusidarydavo filtrato koncentratas, todėl nei filtrato koncentrato, nei kitokių medžiagų nereikėdavo grąžinti į pirminę atliekų susidarymo vietą. Tik pridavus filtrato valymo įrenginius bei atlikus jų bandymus, galutinai paaiškėjo, jog išvalius nuotekas valymo įrenginiuose atskirtas filtrato koncentratas turi būti grąžinamas atgal į nuotekų susidarymo vietą.

15Siekiant uždaryti teisės aktų reikalavimų neatitinkantį Senąjį sąvartyną, 2007-11-23 buvo organizuotas viešasis projektavimo ir statybos darbų pirkimas „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ ir, jam įvykus, sudaryta Sąvartyno uždarymo sutartis, kurią įvykdžius, buvo uždarytas Senasis sąvartynas. Dėl būtinybės šalinti atliekas iki tol, kol bus pastatytas Naujasis sąvartynas, jo statyba vyko prieš Senojo sąvartyno uždarymo darbus. Senojo sąvartyno uždarymo darbų viešasis pirkimas buvo vykdomas tuo metu, kai dar nebuvo baigta Naujojo sąvartyno statyba ir nebuvo įrengti filtrato valymo įrenginiai pagal Filtrato įrenginių sutartį, todėl Pirkimo organizavimo metu, o taip pat Senojo sąvartyno uždarymo darbų metu nei Bendrovė, nei Senojo sąvartyno uždarymo darbus atlikęs rangovas nežinojo, kas bus filtrato valymo įrenginių tiekėjas ir kokie įrenginiai.

16Senajame sąvartyne susidaro tam tikras kiekis filtrato, kuris turi būti tinkamai tvarkomas. Siekdamas tinkamai įvykdyti darbus pagal Sąvartyno uždarymo sutartį, rangovas privalėjo atlikti darbus, reikalingus Senajame sąvartyne įrengtos filtrato surinkimo sistemos pajungimui prie Naujajame sąvartyne įrenginėjamų filtrato valymo įrenginių. Viešojo pirkimo sąlygose kalbama apie filtrato surinkimo sistemą, t. y. visumą įrenginių, reikalingų pajungti Senojo sąvartyno filtrato surinkimo sistemą prie Naujajame sąvartyne įrengtų filtrato valymo įrenginių. Vykdant Senojo sąvartyno uždarymo darbus, buvo numatytas vamzdynas filtrato nutekėjimui iki Naujojo sąvartyno vietos, kurioje planuota įrengti filtrato valymo įrenginius, ir tokia filtrato nutekėjimo sistema buvo įrengta. Naujojo sąvartyno statyba vyko nesant aiškios būsimų filtrato valymo įrenginių konstrukcijos bei veikimo principų.

17Tebevykdant Senojo sąvartyno uždarymo darbus pagal Sąvartyno uždarymo sutartį bei pradėjus vykdyti Filtrato įrenginių sutartį, paaiškėjo, jog filtrato valymo įrenginiai bei numatyti techniniai sprendimai reikalauja, kad juose sukauptas filtrato koncentratas būtų grąžintas į nuotekų susidarymo vietą. Iš Senojo sąvartyno iki filtrato valymo įrenginių buvo numatytas vamzdynas, kuriuo filtratas nuteka iki filtrato valymo įrenginių, o filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną sistema nenumatyta. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms darbai pagal užsakovo reikalavimuose iškeltas užduotis tapo nepakankami tinkamam Sąvartyno uždarymo sutarties įvykdymui.

18Taip pat paaiškėjo, jog techniniame darbo projekte nebuvo nustatytas filtrato tvarkymo, įvykus siurblių gedimams ar avarijoms, techninis sprendinys. Tokią būtinybę užsakovas buvo praleidęs konkurso sąlygose. Filtrato tvarkymo, įvykus siurblių gedimams ar avarijoms, sistema būtina, kadangi teršalai galėtų patekti į aplinką bei ją užteršti. Taip būtų pažeisti Sąvartynų taisyklių bei Sąvartynų direktyvos reikalavimai. Neišsprendus filtrato tvarkymo, ir avarijų likvidavimo klausimų nebūtų priimti darbai bei nebūtų pasiekti Memorandumo tikslai, dėl ko netinkamomis finansuoti galėtų būti pripažįstamos visos lėšos, skirtos Sąvartyno uždarymo sutarčiai vykdyti.

19Remdamasi Sąvartyno uždarymo sutarties 1.1.4.10, 13.1, 13.2, 13.5 ir 14.1 punktais, Bendrovė tvirtino, kad papildomi darbai pagal Sąvartyno uždarymo sutartį yra leidžiami dviem atvejais: dėl nenumatytų fizinių sąlygų ir vadovaujantis sutarties 13.1 punkto nuostatomis. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms pagal sutarties 13.1 punkto nuostatas, dėl kurių negalima užbaigti sutarties, ne rangovui tenka rizika dėl šių darbų atlikimo, nes sutarties 14.1 punkte nurodyta, jog šiuo atveju rangovui turi būti atlyginama, jei papildomi darbai neviršija sutartyje numatyto užsakovo rezervo.

20Apie susidariusią situaciją pareiškėjas 2009-07-24 raštu Nr. (1.15)SD-281 informavo inžinierių pagal Sąvartyno uždarymo sutartį UAB „Sweco Lietuva“, rangovą UAB „Sumeda“ bei Agentūrą. Rangovas 2009-09-02 raštu Nr. 481 inžinieriui UAB „Sweco Lietuva“ pateikė pasiūlymą pakeitimui. UAB „Sweco Lietuva“ kreipėsi į techninio darbo projekto autorių UAB „Hidroterra“ bei užsakovą ir prašė jų pritarimo siūlomam pakeitimui. Projektuotojas UAB „Hidroterra“ ir pareiškėjas pritarė pakeitimui. UAB „Sweco Lietuva“ parengė Pakeitimo leidimą, kurie buvo atlikti.

21Agentūra 2012-12-12 priėmė įsakymą Nr. T1-249 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“, kuriame, be kita ko, buvo nurodyta jog pareiškėjas, vykdydamas Sąvartyno uždarymo sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo 4 straipsnio 1 dalį. Atsakovas 2012-12-12 išvadoje sutiko, kad papildomų darbų būtinumas iškilo atsiradus nenumatytoms aplinkybėms. Pareiškėjas padavė skundą Komisijai, kuri panaikino atsakovo 2012-12-12 įsakymą Nr. T1-249 ir įpareigojo Agentūrą pakartotinai atlikti pažeidimo tyrimą. Agentūra 2013-08-09 priėmė naują išvadą bei įsakymą Nr. T1-129, kuriame konstatavo, kad Bendrovė, vykdydama Sąvartyno uždarymo sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio 1 dalį bei privalo grąžinti 34 052,39 Lt, o pavėlavus – mokėti delspinigius. Komisija 2013-10-09 sprendimu patenkino UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ skundą ir atsakovo 2013-08-09 įsakymą Nr. T1-129 panaikino.

22Paaiškino, kad Agentūros 2013-08-09 išvados turinį sudarė iš UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ išvados perkelti atsakymai. UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ išvada nebuvo pateikta susipažinti nei pareiškėjui, nei Komisijai, kuo pažeisti individualiam administraciniam aktui keliami reikalavimai, atimta teisė gintis. Bendrovė nesutinka su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ išvadomis. Ši bendrovė neturi kvalifikacijos ir įgaliojimų teikti eksperto paslaugas. Konsultacinis tiriamojo–mokslinio pobūdžio darbas neįpareigoja administracinius ginčus nagrinėjančių institucijų bei teismo. Atkreipė dėmesį, kad Agentūra ir UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ yra sudariusios viešojo pirkimo sutartį Nr. APVA/2012/11/12, todėl išvados turėtų būti vertinamos itin kritiškai, kaip rengtos nuolatiniam klientui, nepateikiama žinių apie ekspertą, jo atsakomybę už išvadą. UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ vadovavosi vien Agentūros subjektyviais paaiškinimais, išvados formuluojamos dviprasmiškai, neatsakant į klausimą iš esmės, nutylint kitas svarbias aplinkybes ir pan. Be to, atsakovas apskritai neturėjo teisės savo išvadą grįsti privataus juridinio asmens nuomone. Atsakovas, pripažinęs, jog papildomų darbų būtinumas iškilo atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepagrįstai 2013-08-09 išvados turinį grindė Sąvartyno uždarymo sutarties dokumentais ir jos techninio darbo projekto brėžiniais, darytais iki Pakeitimo leidimo priėmimo.

23UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nuomone, Agentūra neteisingai suvokia sutarties nuostatą dėl filtrato sistemos pajungimo prie Naujojo sąvartyno filtrato valymo įrenginių. Ši nuostata, nurodyta Sąvartyno uždarymo sutarties sudedamojoje dalyje „Užsakovo reikalavimai“, buvo įvykdyta tinkamai ir iki Pakeitimo leidimo priėmimo dienos: Naujojo sąvartyno filtrato valymo įrenginiai buvo pajungti prie Senojo sąvartyno filtrato surinkimo įrenginių. Suprojektuoti ir atlikti Senojo sąvartyno filtrato surinkimo sistemos pajungimo prie Naujojo sąvartyno filtrato valymo įrenginių darbai nebuvo pakankami tam, kad būtų įvykdyta Sąvartyno uždarymo sutartis bei rangovo prievolės.

24Filtrato koncentrato grąžinimo darbai buvo būtini, nes Naujasis sąvartynas negalėjo priimti Senojo sąvartyno filtrato koncentrato dėl didelio jo kiekio. Nors Naujasis sąvartynas buvo pastatytas ir priduotas 2008-09-11, tačiau jis eksploatuoti pradėtas tik nuo 2009-03-01. Iki tol atliekos buvo šalinamos Senajame sąvartyne. Iš pradžių Naujajame sąvartyne buvo šalinamos tik Marijampolės savivaldybėje susidariusios atliekos, o viso regiono atliekos pradėtos šalinti tik nuo 2010-09-01. 2009 metų I pusmetį (iki 2009-06-01) Naujajame sąvartyne buvo pašalinta tik 9 312 tonų atliekų. Nors Naujasis sąvartynas buvo pastatytas ir jo valymo įrenginiai galėjo dirbti, tačiau jie pirmiausiai buvo pradėti eksploatuoti valant uždaromo Senojo sąvartyno filtratą, kadangi Senajame sąvartyne dėl natūraliai vykstančių atliekų irimo procesų filtratas kaupėsi ir jį reikėjo valyti, o Naujajame sąvartyne dar nebuvo pašalinta atliekų ir nebuvo jokio filtrato. Užimamu plotu ir talpa Naujasis sąvartynas labai skyrėsi ir skiriasi nuo Senojo sąvartyno. Senajame sąvartyne nuo 1972 m. palaidota 1 200 000 tonų atliekų, o sąvartyno plotas užima 15 ha. Naujojo sąvartyno dviejų pastatytų sekcijų plotas sudaro tik 5,2 ha, o jų talpa yra 308 000 tonų atliekų. Senajame sąvartyne per vienus metus susidaro maždaug 8 000 kub. m filtrato, kurio lyginamasis svoris yra apie 8 000 tonų. Siekiant kuo greičiau pradėti valyti Senajame sąvartyne susikaupusį filtratą, tarp Bendrovės ir UAB „Sumeda“ 2008-08-25 buvo sudaryta filtrato valymo paslaugų sutartis dėl Senojo sąvartyno filtrato valymo, kurios pagrindu UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ iki Sąvartyno uždarymo sutarties įvykdymo įsipareigojo į Naujojo sąvartyno valymo įrenginius priimti Senojo sąvartyno filtratą ir jį išvalyti. Nuo 2008 m. lapkričio mėnesio iki 2009 m. birželio mėnesio iš Senojo sąvartyno į Naujojo sąvartyno valymo įrenginius buvo perduota valyti 29 100 kub. m filtrato. Iš jo susidarė ir pagal Sąvartyno uždarymo sutarties techninius sprendinius (iki Pakeitimo leidimo priėmimo) atgal į Naujojo sąvartyno kaupą turėjo būti grąžinta 5 820 tonų filtrato koncentrato. Grąžinus tokį kiekį skystų Senojo sąvartyno atliekų į Naująjį sąvartyną, kuriame tebuvo 9 312 tonų atliekų, visas išleistas filtrato koncentratas būtų nepasiskleidęs ir visiškai neįsiterpęs į atliekas, bet apsėmęs jame esančias atliekas ir, užteršęs drenažo sistemą, grįžęs atgal į Naujojo sąvartyno valymo įrenginius. Dėl to filtrato valymas nebūtų įvykęs ir tokia Naujojo sąvartyno eksploatacija nebuvo galima ir techniškai įmanoma, kadangi nuolat kartotųsi toks pat filtrato valymo ciklas.

25Neatlikus papildomų filtrato koncentrato grąžinimo darbų ir grąžinant Senojo sąvartyno filtrato koncentratą į Naująjį sąvartyną, Senojo sąvartyno atliekos būtų neteisėtai perkeliamos į Naująjį sąvartyną. Agentūra, neįsigilinusi į galiojančių teisės aktų reikalavimus, iš esmės 2013-08-09 išvadoje teigė, jog atliekos iš Senojo uždaryto sąvartyno turėjo būti perkeliamos į Naująjį sąvartyną ir jame šalinamos. Skundo pateikimo dieną, pareiškėjo skaičiavimais, per vienus metus iš Senojo sąvartyno taip į Naująjį sąvartyną būtų perkeliama apie 2 000 tonų filtrato koncentrato. Bendrovės įsitikinimu, toks atliekų perkėlimas iš uždaryto rekultivacijai Senojo sąvartyno į Naująjį būtų prieštaravęs Senojo sąvartyno rekultivacijos ir Naujojo sąvartyno įrengimo tikslams, nustatytiems Memorandume, bei teisės aktų nuostatoms. Jeigu UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, neatlikęs, papildomų filtrato koncentrato grąžinimo darbų, grąžintų filtrato koncentratą iš Senojo sąvartyno į Naująjį, tokia veikla būtų prilyginama atliekų šalinimo veiklos sąraše nurodytai veiklai – atliekų šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose (D5). Kaip tada Agentūra galėtų paaiškinti Europos Komisijai savo poziciją, kai už Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis įrengtame Naujajame sąvartyne turi būti šalinamos atliekos iš tomis pačiomis lėšomis uždaryto rekultivacijai Senojo sąvartyno.

26Marijampolės regioninė atliekų tvarkymo sistema yra sukurta bendradarbiaujant penkioms Marijampolės apskrities savivaldybėms: Kalvarijos, Kazlų, Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono, remiantis UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ steigimo sutartimi ir Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono bei Vilkaviškio rajono savivaldybių jungtinės veiklos sutartimi. Bendrovė šių savivaldybių buvo įsteigta siekiant vykdyti Atliekų tvarkymo įstatymu savivaldybėms pavestas funkcijas atliekų tvarkymo srityje ir įgyvendinti valstybės remiamą investicinį projektą. Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga yra viešoji paslauga, o teikiant šią paslaugą surenkamas mokestis apima ir sąvartyno įrengimo, eksploatavimo bei vėlesnes jo uždarymo sąnaudas. Naujajame sąvartyne buvo įrengti sąvartyno dujų deginimo įrenginiai, kurie buvo suprojektuoti ir pastatyti taip, kad galėtų priimti Senojo sąvartyno dujas. Panaudojant Senajame sąvartyne susidarančias dujas, kurios išsiskiria dėl natūralaus biologinio irimo, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ gamina elektros energiją, o tai sudaro sąlygas Bendrovei papildomai generuoti pajamas, reikalingas Senojo sąvartyno išlaikymui bei priežiūrai. Tinkama filtrato koncentrato infiltracija duoda teigiamą efektą tiek skaidantis teršalams, tiek skatinant biodegradacijos procesus ir sąvartyno dujų išsiskyrimą. Per didelis filtrato koncentrato kiekis mažame plote sunaikina bakterijas ir lėtina biodegradacijos procesus, o sąvartyno dujos nustoja skirtis. Šią poziciją buvo patvirtinęs ir projektuotojas UAB „Hidroterra“ 2009-09-16 rašte UAB „Sweco Lietuva“ dėl rangovo siūlymo pakeitimui. Bendrovė Komisijos posėdžiui buvo pateikusi Vokietijos mokslininkų darbų apie filtrato koncentrato grąžinimo naudą vertimus. Pagal biodujų jėgainės darbo paskaičiavimus, atlikusi Pakeitimo leidime nurodytus papildomus darbus, Bendrovė išgauna didelius dujų kiekius: 2011 m. buvo pagaminta 626 382 kWh elektros energijos, už kurią buvo gauta 174 602,34 Lt pajamų, o 2012 m. – 632 521 kWh, už kurią gauta 189 456 Lt pajamų.

27Agentūra skundą grindžia nauja aplinkybe, kad filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną darbai buvo numatyti ir reikalingi atlikti pagal Filtrato įrenginių sutartį, todėl jie negalėjo būti atlikti pagal Sąvartyno uždarymo sutarties 13.1 punktą. Atsakovas nei 2013-08-09 išvadoje, nei 2013-08-09 įsakyme Nr. T1-129, nei Komisijos posėdyje tokios teorijos nebuvo iškėlęs, todėl ja negali grįsti 2013-08-09 įsakymo teisėtumo. Iš įsiteisėjusio Komisijos 2013-02-08 sprendimo matyti, kad šią teoriją Agentūra buvo iškėlusi 2012-12-12 išvados ir įsakymo teisėtumo nagrinėjimo metu, tačiau tuo metu buvo skundžiamas Agentūros direktoriaus 2012-12-12 įsakymas dėl lėšų pagal Sąvartyno uždarymo sutartį tinkamumo finansuoti, o ne sprendžiamas ginčas dėl kitų pareiškėjo sudarytų sutarčių vykdymo tinkamumo. VAGK 2013-02-08 sprendime atmetė minėtus atsakovo motyvus. Komisijos 2013-02-08 sprendimas yra įsiteisėję, todėl Agentūra negali šio ginčo nagrinėjimo metu kvestionuoti jo motyvų.

28Iš Filtrato įrenginių sutarties 1 priedo techninės specifikacijos matyti, kad darbai buvo susiję su filtrato valymo įranga, jos pristatymu, sumontavimu ir bandymais. Pagal pradinę užsakovo bei rangovo turėtą informaciją, tam reikėjo nutiesti vamzdžius iš Senojo sąvartyno iki naujai įrenginėjamų filtrato valymo įrenginių, tačiau Agentūros vykdytą viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas pasiūlė tokius filtrato valymo įrenginius, kad siekiant prie jų pajungti Senojo sąvartyno filtrato valymo sistemą, buvo būtinas ne tik vamzdis filtrato nutekėjimui, bet ir vamzdis filtrato koncentrato grąžinimui. Už Filtrato įrenginių sutarties sudarymą buvo atsakingas atsakovas, kuris turi prisiimti atsakomybę. UAB „Sumeda“ negalėjo pajungti Senojo sąvartyno filtrato surinkimo sistemos prie specifinių filtrato valymo įrenginių neatlikęs Pakeitimo leidime nurodytų darbų, kurių jis negalėjo iš anksto numatyti ir įvardyti. Tai patvirtina, kad užsakovo reikalavimuose egzistavo praleidimas ir dėl to inžinierius UAB „Sweco Lietuva“ teisėtai ir pagrįstai pasinaudojo Sąvartyno uždarymo sutarties 13.1 punkto nuostatomis.

29Nuo atliekų kiekio Naujajame sąvartyne prognozių nebūtų pasikeitusi tuo metu buvusi situacija. Net jeigu pareiškėjas kažko nenumatė, tai ši aplinkybė tik patvirtina faktą, kad egzistavo praleidimas užsakovo reikalavimuose. Teisės aktai nenustato, kad tuo atveju, jeigu tam tikras aplinkybes buvo galima numatyti, tačiau visgi jos nebuvo numatytos, laikoma, jog aplinkybės nėra nenumatytos. Bendrovei patikėtos funkcijos neapsiribojo tik Sąvartyno uždarymo sutarties formaliu užbaigimu, neatsižvelgiant į tai ar bus įmanoma po Sąvartyno uždarymo sutarties tinkamai ir efektyviai rekultivuoti Senąjį sąvartyną. Tiek Civilinio kodekso 6.685 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios statybos Sąvartyno uždarymo sutarties dokumentų pakeitimą, tiek 6.691 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios statybos Sąvartyno uždarymo sutarties šalių bendradarbiavimo būtinybę, jas vertinant sistemiškai, įtvirtina būtinybę ne bet kokiu būdu įvykdyti statybos Sąvartyno uždarymo sutartį, tačiau įvykdyti ją tinkamai, pašalinus visas sutarties vykdymo metu iškilusias kliūtis. Būtent dėl šios priežasties Sąvartyno uždarymo sutartyje buvo nustatyta inžinieriaus teisė daryti sutarties pakeitimus ir jiems įvykdyti skirta rezervinė suma. Sąvartyno uždarymo sutarties Bendrųjų sąlygų 4.11 punktas aiškiai įtvirtino, kad priimta sutarties suma apima ir rezervines sumas, o papildomi darbai turi būti atlyginami rangovui vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 14.1 punkto nuostatomis. Pakeitimo leidimu nustatyti darbai buvo nupirkti tame pačiame viešajame pirkime.

30Mano, kad atsakovas siaurinamai vertina užsakovo reikalavimų 3.1.2.2 punkto nuostatas. Bendrovė neginčija, kad toks sakinys buvo nurodytas užsakovo reikalavimuose, ir kad rangovas su juo susipažino, tačiau, kaip paaiškėjo Sąvartyno uždarymo sutarties vykdymo eigoje, toks reikalavimas ir atitinkamai jo pagrindu rangovo pasiūlyti avariniai sprendiniai buvo nepakankami. Neišsamus ir nedetalizuotas užsakovo reikalavimų 3.1.2.2 punktas, kuris neleido rangovui tinkamai spręsti dėl visų būtinų ir reikalingų filtrato tvarkymo avarinių sprendinių, laikytinas netikslumu užsakovo reikalavimuose. Užsakovo reikalavimų netikslumus lėmė faktinės aplinkybės, jog galimybė išspręsti filtrato tvarkymo, įvykus siurblių gedimams ar avarijoms, problemą, atsirado tik tada, kai paaiškėjo uždaromo Senojo sąvartyno filtrato surinkimo sistemų geodeziniai duomenys (aukščiai), nes iki tol filtrato surinkimo sistemos aukščiai nebuvo aiškūs, o nežinant šių duomenų, nebuvo galima Sename sąvartyne suprojektuoti ir įrengti avarinės filtrato savaiminės nutekėjimo sistemos.

31Rangovas UAB „Sumeda“ buvo numatęs avarinių situacijų, susijusių su filtrato surinkimo sistema, sprendinius ir buvo juos įgyvendinęs. Siekiant išpumpuoti filtratą, buvo įrengti du pneumatiniai siurbliai tam, kad tuo atveju, jeigu sugestų vienas, galima būtų naudotis kitu. Nors tai ir yra avarinės situacijos prevencijos priemonė, visgi ja nebuvo visiškai užkirstas kelias filtrato ištekėjimui iš Senojo sąvartyno. Teoriškai buvo galimos situacijos, kai suges abu siurbliai ir filtratas kaupsis sąvartyno kaupe bei galiausiai išsilies į aplinką. Vienintelė galimybė visiškai išspręsti tokią problemą buvo būtinybė sumontuoti savaiminę filtrato nutekėjimo sistemą, tačiau iki realios darbų pradžios nei užsakovas, nei rangovas negalėjo žinoti, ar toks sprendinys galėtų būti įgyvendintas, kadangi tik fiziškai pradėjus darbus ir sustūmus Senojo sąvartyno kaupą, paaiškėjo, koks yra jo aukštis bei kokiame aukštyje bus filtrato surinkimo sistema. Atliekų kaupas sąvartyne yra formuojamas specialia sunkiąja technika, kuri stipriai suslegia atliekas ir taip jas sutankina bei sumažina jų tūrį. Dėl objektyvių aplinkybių (atliekų kiekio ir jų rūšių bei jų tūrio) tikslaus kaupo aukščio, kuris paaiškėja tik atlikus kaupo formavimo darbus, nebuvo įmanoma nustatyti. Tvirtina, kad Agentūra skunde nepagrįstai kelia klausimą dėl 2013-08-09 išvadoje nurodyto tariamo Sąvartyno uždarymo sutarties 4.10 punkto pažeidimo. Šis punktas apibrėžia statybvietės duomenis, kurio nėra įmanoma pažeisti, kadangi minėta sąlyga aptariama susipažinimą su statybvietę charakterizuojančiais dokumentais

32Nei 2013-08-09 išvadoje, nei įsakyme Nr. T1-129 Agentūra nebuvo nurodžiusi jokio Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo. Atsakovas skunde negali remtis naujomis aplinkybėmis. Agentūros pozicija nepagrįsta ir dėl to, kad nei Pirkimo organizatorius, nei jo dalyviai negalėjo iš anksto numatyti visų potencialių problemų ir galimų būtinų papildomų sprendinių, vykdant Sąvartyno uždarymo sutartį. Konkurso sąlygos nustatė, kad į tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įtraukta rezervinė suma (užsakovo rezervas), kuri ir yra skirta naudoti nenumatytais atvejais. Pagal Sąvartyno uždarymo sutartį, rezervinė suma (užsakovo rezervas) sudarė 946 200 Lt. Ši suma buvo įtraukta į rangovo UAB „Sumeda“ pasiūlymą ir sudarė dalį Sąvartyno uždarymo sutarties kainos – būtent iš šios sumos sumokėta Pakeitimo leidime nurodyta suma, vadinasi, atlikus Pakeitimo leidime nurodytus darbus, bendra darbų kaina pagal rangovo UAB „Sumeda“ pasiūlymą neviršijo rangovo pasiūlymo ir sąvartyno uždarymo kainos. Faktas, kad buvo numatyta rezervinė suma, taip pat rodo, jog rangovas, kaip ir užsakovas, suvokė potencialių nenumatytų aplinkybių galimumą. Mano, kad teisė spręsti, ką būtina atlikti, kad Sąvartyno uždarymo sutartis būtų tinkamai įvykdyta, priklauso ne atsakovui, o inžinieriui ir užsakovui.

33Teismo posėdyje atsakovo atstovai palaikė atsiliepimo argumentus.

34Skundas atmestinas.

35Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2013-10-09 sprendimo Nr. 3R-315(AG-276/05-2013), kuriuo buvo panaikintas Agentūros 2013-08-09 įsakymas Nr. T1-129 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“, teisėtumo ir pagrįstumo.

36Nustatyta, kad Europos Komisija ir Lietuvos Respublika 2003-04-18 pasirašė finansavimo memorandumą dėl paramos teikimo iš Pasirengimo narystei struktūrinės politikos instrumento priemonei „Regioninės kietųjų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas Marijampolėje“ (Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos byla Nr. AG-276/05-2013 (toliau – VAGK byla), t. 1, l. 58–62), kuris vėliau buvo pakeistas Europos Komisijos 2009-03-17 sprendimu (VAGK byla, t. 1, l. 64–66). Memorandume susitarta dėl Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo finansavimo.

37Agentūra, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir AB „Požeminiai vandenys“ 2005-12-30 pasirašė Naujojo regioninio Marijampolės sąvartyno įrengimo rangos sutartį Nr. A/2005/M11, pagal kurią rangovas AB „Požeminiai vandenys“ įsipareigojo atlikti projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Naujojo regioninio Marijampolės sąvartyno įrengimas“ darbus bei per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, o užsakovas įsipareigojo rangovui už atliktus darbus sumokėti bendrą sutarties sumą arba kitą sumą, mokėtiną pagal sutarties sąlygas. Bendra Naujojo sąvartyno įrengimo sutarties suma – 14 736 163,75 Lt (VAGK byla, t. 1, l. 76–78). 2008-09-11 pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. AS2-70 buvo patvirtinta, jog pastatytą Naująjį sąvartyną galima naudoti ir jis pastatytas laikantis teisės aktų bei kitų dokumentų reikalavimų (VAGK byla, t. 1, l. 79–85).

382007-09-04 tarp Agentūros, pareiškėjo ir UAB „Baltijos technika“ buvo sudaryta Filtrato įrenginių sutartis (b. l. 25-34). Sutarties objektas yra Naujojo sąvartyno filtrato ir nuotekų valymo įrenginio projektavimas, gaminimas, pristatymas, instaliavimas, atidavimas eksploatuoti, personalo apmokymas.

39UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Sumeda“ 2008-07-03 pasirašė Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį Nr. 2008/4-8, pagal kurią pareiškėjas priėmė rangovo pasiūlymą visiškai atlikti projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus (VAGK byla, t. 2, l. 54–56).

40Bendrovė 2009-07-24 rašte Nr. (1.15)SD-281 UAB „Sweco Lietuva“ techninės priežiūros projekto administratoriui (inžinieriui) ir UAB „Sumeda“ generaliniam direktoriui nurodė, kad realizuojant techniniame darbo projekte uždaromo sąvartyno filtrato padavimo valymui į Marijampolės regioninio sąvartyno filtrato valymo įrenginius techninius sprendinius, projektuotojai pakankamai neįsigilino į esamų filtrato valymo įrenginių technologinius procesus ir nesuprojektavo būtino koncentrato grąžinimo vamzdyno koncentrato grąžinimui į atliekų kaupą. Šis vamzdynas būtinas ne tik dėl valymo įrenginių technologinio proceso vyksmo, bet ir todėl, kad grąžintas į sąvartyną koncentratas skatina atliekų skaidymąsi ir biodujų išsiskyrimą. Be to, uždarytame sąvartyne susidariusį filtratą projekte numatyta paduoti į regioninio sąvartyno filtrato valymo įrenginius tik pneumatinių siurblių pagalba. Gedimų ir avarijų atvejui pareiškėjas siūlė projektuotojui išanalizuoti ir pasiūlyti sprendinį šių situacijų sprendimui (VAGK byla, t. 2, l. 173).

41Rangovas UAB „Sumeda“ su 2009-09-02 raštu Nr. 481 kreipėsi į inžinierių UAB „Sweco Lietuva“ ir prašė pritarti jo siūlymui pakeisti arba papildyti sąvartyno uždarymo techninio darbo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį, papildomai suprojektuojant filtrato koncentrato grąžinimo į sąvartyną bei avarinį filtrato šalinimą iš filtrato surinkimo sistemos, ir pagal šį pakeitimą atlikti darbus, kurių vertė – 40 084,72 Lt (be PVM). UAB „Sumeda“ prašė leisti vykdyti pakeitimus, panaudojant užsakovo rezervo lėšas ir pažymėjo, kad sutartyje nenumatyti arba papildomi darbai galutiniams sutarties įgyvendinimo terminams neturės įtakos (VAGK byla, t. 2, l. 174). UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2009-09-08 rašte Nr. (1.15)SD-356 nurodė, kad atsižvelgdamas į FIDIC inžinieriaus pritarimą ir įvertinęs, jog atlikti pakeitimai neturės įtakos projekto įgyvendinimo trukmei bei pagerins objekto technines–eksploatacines savybes, pritaria rangovo 2009-09-02 rašte Nr. 481 pateiktam pakeitimo siūlymui bei apmokėjimui už sutartyje nenumatytų darbų atlikimą iš rezervinių sumų (VAGK byla, t. 2, l. 183). Projektuotojas UAB „Hidroterra“ 2009-09-16 raštu Nr. 09/104 pritarė UAB „Sumeda“ siūlomam pakeitimui. Šiame rašte pažymėta, kad įgyvendinus sąvartyno koncentrato grąžinimą į atliekų kaupą, bus pagerinti dujų išgavimo rodikliai bei užtikrinti atliekų biodegradacijos procesai, atliekas uždengus nelaidžiu sluoksniu. Filtrato surinkimui užtikrinti numatoma atsarginė nuvedimo linija, kuri vykdant filtrato siurblinės remonto darbus tarnaus filtrato nuvedimui į valymo įrenginius (VAGK byla, t. 2, 182).

42Rangovas UAB „Sumeda“, inžinierius UAB „Sweco Lietuva“ ir užsakovas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2009-09-21 pasirašė Pakeitimo leidimą Nr. 1S, kuriame susitarė dėl papildomų darbų pagal Sąvartyno uždarymo sutartį atlikimo – FS2 linijos bei K1 linijos įrengimo. Papildomų darbų vertė – 40 084,72 Lt be PVM, kuri bus sumokėta iš sutartyje numatyto užsakovo rezervo lėšų, įtrauktų į bendrą Sąvartyno uždarymo sutarties kainą (VAGK byla, t. 2, l. 184–186). Pakeitimo leidime nurodyta, kad inžinierius, gavęs rangovo pasiūlymą, priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Sąvartyno uždarymo sutartį, esant aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams užsakovo parengtoje dokumentacijoje (neužsimenama, kad yra reikalingas ir koncentrato grąžinimo į senąjį sąvartyną vamzdynas, be to, nebuvo numatytas filtrato tvarkymo, įvykus siurblių gedimams ar avarijoms, sprendinys) ir atitinkamai rangovo parengtame techniniame darbo projekte. Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl Pakeitimo leidimo, nustatė, kad papildomų darbų apimtys yra visiškai įvertintos ir pamatuotos, papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimti užsakovui.

43Agentūra, pareiškėjas ir AB „Baltijos technika“ 2007-09-04 pasirašė pirkimo sutartį Nr. A/2007/M/31, kurios objektas – filtrato ir nuotekų valymo įrenginio (atvirkštinė osmozė) projektavimas, gaminimas, tiekimas, montavimas, prijungimas, paleidimas-derinimas, bandymai, eksploatacija, priežiūra ir aptarnavimas garantinio laikotarpio metu (VAGK byla, t. 1, l. 86–95).

44Valstybės kontrolė, vykdydama Projekto valstybinį auditą, Agentūrai pateikė pastebėjimą dėl Sąvartyno uždarymo sutarties pagal Pakeitimo leidimą papildomai atliktų darbų už 11 609,34 EUR tinkamumo finansuoti (VAGK byla, t. 4, l. 129–130). Valstybės kontrolė valstybinio audito metu nustatė, kad pagal Pakeitimo leidimą buvo atlikti papildomi sutarties darbai. Šios institucijos nuomone, rangovas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turėjo pakankamai patikrinti ir ištirti statybvietę, jos aplinką, surinkti būtiną informaciją apie rizikas, nenumatytas ir kitas aplinkybes, kurios galėjo turėti įtakos sutarties darbams, todėl pagal Sąvartyno uždarymo sutartį, nesilaikant sutarties sąlygų ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio reikalavimų, patirtos išlaidos papildomiems darbams yra netinkamos finansuoti.

45Agentūra 2012-12-12 surašė išvadą „Dėl projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ rangos sutarties Nr. 2008/4-8 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ 2009-09-21 pakeitimo orderio Nr. 1S pagrindu atliktų papildomų darbų tinkamumo finansuoti“ (VAGK byla, t. 3, l. 5–8). Šioje išvadoje atsakovas pažymėjo, kad remiantis Sąvartyno uždarymo sutartimi, tik inžinierius turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus. Pareiškėjas pats inicijavo Pakeitimo leidimo būtinumą, o tai prieštarauja sutarties nuostatoms, taigi Pakeitimo leidimas įformintas netinkamai, o papildomi darbai negalėjo būti finansuoti Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Agentūra pažymėjo, jog filtrato grąžinimo į sąvartyno kaupą linijos įrengimo privalomumas teisės aktuose nėra numatytas. Papildomų darbų atsiradimas buvo nulemtas Filtrato įrenginių sutarties technologinių sprendinių ypatybių, kurios, pasak Bendrovės, negalėjo būti numatytos iš anksto, todėl šie reikalavimai sutarties pirkimui ir vykdymui nebuvo keliami, tačiau UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ neįrodė, kad neatlikus filtrato grąžinimo į uždaromo sąvartyno kaupą linijos statybos, nebūtų buvę galima įvykdyti Sąvartyno uždarymo sutarties. Atsakovas pagal Pakeitimo leidimą papildomiems darbams skirtas 11 609,34 EUR (40 084,72 Lt) išlaidas pripažino netinkamomis finansuoti, iš kurių pareiškėjas į Lietuvos Respublikos biudžetą turi grąžinti 34 052,39 Lt. Agentūros direktorius 2012-12-12 įsakymu Nr. T1-249 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“ (VAGK byla, t. 3, l. 2), vadovaudamasis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr. 590 (toliau – Finansinės paramos grąžinimo taisyklės) 5.2.2 punktu bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nustatė, kad Projekto galutė paramos gavėja UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, vykdydama Sąvartyno uždarymo sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, 4 straipsnio 1 dalį. Šio įsakymo 2 punkte Bendrovei nurodyta per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti 34 052,39 Lt (Europos Sąjungos dalis – 23 107,29 Lt, bendrojo finansavimo lėšų dalis – 5 262,67 Lt, Europos Komisijos sprendimą viršijanti bendrojo finansavimo lėšų dalis – 5 682,43 Lt), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną. Apie šio įsakymo priėmimą Bendrovė buvo informuota Agentūros 2012-12-14 raštu Nr. APVA-4453 (VAGK byla, t. 3, l. 1).

46Nesutikdamas su Agentūros direktorius 2012-12-12 įsakymu Nr. T1-249, pareiškėjas VAGK padavė 2013-01-14 skundą dėl jo panaikinimo (VAGK byla, t. 3, l. 166–172). Komisija 2013-02-08 sprendimu Nr. 3R-42(AG-17/05-2011) panaikino atsakovo direktoriaus 2012-12-12 įsakymą Nr. T1-249 ir įpareigojo Agentūrą pažeidimo tyrimą dėl 2009-09-21 pasirašyto Sąvartyno uždarymo sutarties pakeitimo leidimo Nr. 1S atlikti pakartotinai ir dėl jo priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą (VAGK byla, t. 3, l. 9–18). Komisija, atsižvelgusi į tai, kad Agentūra nenurodė, ar Valstybės kontrolės nurodytas aplinkybes laiko pagrindu ginčo lėšas pripažinti netinkamomis finansuoti, padarė išvadą, kad atsakovo sprendimas šioje dalyje neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatų. Pažymėjo, kad sprendimą dėl leidimo pakeisti sutartį, įrengiant FS2 bei K1 linijas, priėmė būtent inžinierius, todėl Agentūros motyvus, kad Bendrovė, netinkamai įformindama Sąvartyno uždarymo sutarties pakeitimą (neleistinai pastarąjį inicijuodama), pažeidė šios sutarties Bendrųjų nuostatų 13.1 punktą, atmetė. VAGK atsakovo sprendimo dalį dėl filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį (uždaromą) sąvartyną inžinerinės infrastruktūros įrengimo pripažino nemotyvuotu ir neatitinkančiu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Komisija nurodė, kad Agentūra motyvų dėl lėšų, skirtų Kl avarinio filtrato šalinimo linijos įrengimui, pažeidimo tyrimo dokumentuose neišdėstė, todėl padarė išvadą, kad Agentūros sprendimo dalis dėl 21 867,67 Lt lėšų avarinio filtrato šalinimo linijos įrengimui netinkamumo finansuoti taip pat nėra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis bei teisės aktų normomis.

47Atsakovas 2013-08-09 surašė pranešimą apie pažeidimą, susijusį su Sanglaudos fondo lėšų naudojimu Nr. 2, kuriame nurodė, kad tyrimas dėl Pakeitimo leidimo pabaigtas ir susigrąžintina suma sudaro 34 052,39 Lt (VAGK byla, t. 1, l. 32–34). Agentūra 2013-08-09 surašė išvadą „Dėl projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ rangos sutarties Nr. 2008/4-8 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ 2009-09-21 pakeitimo orderiu įsigytų darbų išlaidų tinkamumo finansuoti“ (VAGK byla, 1. 3, l. 35–42). Šioje išvadoje atsakovas nurodė, kad UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ konstatavo, jog filtrato koncentrato susidarančio filtrato valymo įrenginiuose sutvarkymo sprendinių projektavimas ir atlikimas neįėjo į rangovo įsipareigojimus pagal Sąvartyno uždarymo sutartį, bei nurodė, kad jei rangovas nebūtų atlikęs darbų, kuriais būtų užtikrinamas iš uždaromo sąvartyno filtrato valymo įrenginiuose susidarančio filtrato koncentrato grąžinimas į uždaromą sąvartyną, būtų laikoma, kad Sąvartyno uždarymo sutartis įvykdyta tinkamai ir darbų rezultatas atitiktų techninį darbo projektą (iki techninio darbo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (B laida) pakeitimų atlikimo). Rangovas, būdamas savo srities profesionalas ir žinovas, projektuodamas aplinkosauginiu požiūriu jautrų objektą, bei vykdydamas užsakovo reikalavimuose pateiktus reikalavimus, privalėjo numatyti suprojektuoti ir atlikti su avarijų prevencija susijusius darbus, nes šie darbai jam buvo privalomi pagal Sąvartyno uždarymo sutarties projektavimo ir darbų apimtis bei užsakovo reikalavimų 3.1.2.2 punktą Jei rangovas nebūtų atlikęs darbų dėl avarinių sprendimų, sugedus siurbliams, būtų laikoma, jog Sąvartyno uždarymo sutartis įvykdyta netinkamai ir darbų rezultatas neatitiktų techninio darbo projekto ir užsakovo reikalavimų. Išvadoje taip pat nurodyta, kad visi pakeitimai, papildomi darbai ir baigimo laiko pratęsimas gali būti atliekami ir tvirtinami tik esant nenumatytoms fizinėms sąlygoms (Sąvartyno uždarymo sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 ir 4.12 punktai) arba aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams užsakovo reikalavimuose. Nenumatytų aplinkybių rizika, įskaitant riziką, susijusią su papildomų darbų būtinumu, buvo numatyta rangovui, todėl Pakeitimo leidimas buvo sudarytas pažeidžiant Sąvartyno uždarymo sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 ir 4.11 punktus. 2013-08-09 išvadoje pažymėta, kad sudarant Pakeitimo leidimą, neegzistavo ar / ir nebuvo nustatytos aplinkybės, jog neatlikus papildomų darbų rangovas negalės įvykdyti Sąvartyno uždarymo sutartyje numatytų rezultatų ir įvykdyti sutarties, t. y. nebuvo nustatyta būtina sąlyga ir prielaida remtis Sąvartyno uždarymo sutarties Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punktu. Pakeitimo leidimo neatitikimas minėtoms sutarties sąlygoms lemia, kad patirtos išlaidos yra laikomos neatitinkančiomis Memorandumo III.2 priedo II skyriaus 5 dalies reikalavimų (analogiški reikalavimai patiriamoms išlaidoms ir jų pagrįstumui bei teisėtumui yra numatyti ir Europos Sąjungos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnyje). Pagal Pakeitimo leidimą patirtos 11 609,34 EUR (40 084,72 Lt) išlaidos pripažintos netinkamomis finansuoti, iš kurių UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ į Lietuvos Respublikos biudžetą turi grąžinti 34 052,39 Lt. Agentūros direktorius 2013-08-09 įsakymu Nr. T1-129 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/011 „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ grąžinimo“, vadovaudamasis Finansinės paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nustatė, kad Projekto galutė paramos gavėja UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, vykdydama Sąvartyno uždarymo sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94, įsteigiančio Sanglaudos fondą, įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, 4 straipsnio 1 dalį. Šio įsakymo 2 punkte Bendrovei nurodyta per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti 34 052,39 Lt (Europos Sąjungos dalis – 23 107,29 Lt, bendrojo finansavimo lėšų dalis – 5 262,67 Lt, Europos Komisijos sprendimą viršijanti bendrojo finansavimo lėšų dalis – 5 682,43 Lt), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną. Apie šio įsakymo priėmimą Bendrovė buvo informuota Agentūros 2012-08-12 raštu Nr. APVA-2454 (VAGK byla, t. 1, l. 29–30).

48UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ su 2013-09-12 skundu kreipėsi į VAGK ir prašė panaikinti Agentūros 2013-08-09 įsakymą Nr. T1-129 bei 2013-08-09 išvadą (VAGK byla, t. 1, l. 2–28). Komisija 2013-10-09 sprendimu Nr. 3R-315(AG-276/05-2013) atsakovo 2013-08-09 įsakymą Nr. T1-129 panaikino. VAGK nurodė, kad 2013-08-09 išvada konkrečių teisinių pasekmių Bendrovei nesukelia, todėl atskirai neskundžiama. Panaikinus 2013-08-09 įsakymą, netenka galios ir 2013-08-09 išvada. Komisija padarė išvadą, kad filtrato koncentrato grąžinimo vamzdynas (FS2 linija) buvo reikalingas dėl filtrato valymo įrenginių, pagrįstų atvirkštinės osmozės principu, technologijos, atitinkamai kaip filtrato surinkimo sistemos, t. y. visumos įrenginių, reikalingų prijungti Senojo sąvartyno filtrato surinkimo sistemą prie naujajame įrengtų filtrato valymo įrenginių, dalis. Taigi, jo įrengime darbai buvo būtini tam, kad tinkamai užbaigti sutartyje numatytus sąvartyno uždarymo darbus, kurie, be kita ko, neatsiejamai susiję su projekto pagrindiniu tikslu – uždaryti sąvartyną taip, kad sumažinti jo neigiamą poveikį aplinkai bei išvengti neigiamo poveikio aplinkai ateityje. Aiškus tokios filtrato koncentrato grąžinimo būtinybės nenurodymas užsakovo reikalavimuose laikytinas įrodomu praleidimu (netikslumu), dėl kurio neįmanoma užbaigti sutarties. Dėl avariniam filtrato šalinimui reikalingų darbų (K1 linija) VAGK pažymėjo, kad užsakovo reikalavimuose buvo nurodyta, jog turi būti parinkti ir preliminariai suprojektuoti techniniai sprendiniai, užtikrinantys, be kita ko, avarinių situacijų prevencijos priemones. Tačiau pastarosios priemonės nebuvo aiškiai detalizuotos, t. y. paliktos rangovo diskrecijai. Komisija padarė išvadą, kad užsakovo reikalavimuose buvo netikslumai, minėtas sprendinys negalėjo būti iš anksto numatytas, todėl sudarant Pakeitimo leidimą, buvo sąlyga ir prielaida remtis Sąvartyno uždarymo sutarties 13.1 punktu. Avarinio filtrato šalinimo darbai buvo būtini, siekiant tinkamai užbaigti Sąvartyno uždarymo sutartį. VAGK pažymėjo, kad rezervinė suma buvo įtraukta į rangovo pasiūlymą ir sudarė dalį sutarties kainos, todėl atlikus Pakeitimo leidime nurodytus darbus, kuriems skirtos lėšos buvo numatytos sutartyje rezervine suma, bendra darbų kaina neviršijo rangovo pasiūlymo ir Sąvartyno uždarymo sutarties kainos. Be to, Pakeitimo leidimas buvo sudarytas pagal Agentūros nustatytą pakeitimų formą. Komisija padarė išvadą, kad atsakovas nepagrįstai konstatavo, jog Pakeitimo leidimu numačius papildomus darbus, buvo pažeistos Sąvartyno uždarymo sutarties nuostatos, o juos atliekant patirtos išlaidos negali būti tinkamos finansuoti.

49Agentūra su Komisijos 2013-10-09 sprendimu Nr. 3R-315(AG-276/05-2013) nesutinka. Tvirtina, kad VAGK nepagrįstai ir netinkamai įvertino aplinkybes, susijusias tiek su papildomų filtrato koncentrato grąžinimo darbų, tiek su avarinių sprendinių įrengimo darbų pirkimu. Atsakovo nuomone, pareiškėjas negalėjo sudaryti Pakeitimo leidimo, nes filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną darbai pateko į Filtrato įrenginių sutarties objektą, o ne buvo Sąvartyno uždarymo sutarties dalimi, o pareiga suprojektuoti konkrečius avarinių situacijų sprendimus buvo nustatyta rangovui, todėl negali būti laikoma praleidimu užsakovo dokumentacijoje. Be to, aplinkybės, kurias UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nurodė buvus nenumatytomis ir lėmusiomis tiek filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną darbų, tiek papildomų avarinių situacijų sprendinių įrengimą, iš tikrųjų nebuvo nenumatytos ir turėjo būti žinomos Bendrovei. Taigi, pirkdamas Pakeitimo leidime nustatytus darbus, pareiškėjas negalėjo pasinaudoti Sąvartyno uždarymo sutarties 13.1 punkte įtvirtinta teise keisti Sąvartyno uždarymo sutartį.

50Tarybos reglamento (EB) 1164/1994, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas Sanglaudos fondo finansuojamų projektų vykdymas, valstybės narės imasi būtinų priemonių: 1) reguliariai tikrinti, ar Bendrijos finansuojama veikla tinkamai vykdoma; 2) užkirsti kelią pažeidimams ir imtis priemonių jiems išvengti; 3) susigrąžinti visas sumas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo. Išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė ir (arba) įgyvendinančioji institucija pateikia įrodymą, kad jos nėra atsakingos už pažeidimą ar aplaidumą, valstybė narė atsako už tai, kad būtų grąžintos visos neteisėtai sumokėtos sumos. Siekiant užtikrinti šio reglamento tinkamą vykdymą, suteikta galimybė susigrąžinti nepagrįstai suteiktas pinigų sumas. Pagal šio reglamento II priedo D straipsnio 1 punktą mokėjimai gali būti atliekami tik už realiai padarytas išlaidas. Specialias išsamias šio reglamento įgyvendinimo taisykles nustatančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais. Išlaidų netinkamumas pagrįstas Pakeitimo leidimo davimu, nesant aplinkybių, dėl kurių rangovas negalėjo pasiekti Sąvartyno uždarymo sutartyje numatytų rezultatų ir įvykdyti pačios sutarties

51Kaip jau minėta, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Sumeda“ 2008-07-03 pasirašė Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį Nr. 2008/4-8, pagal kurią pareiškėjas priėmė rangovo pasiūlymą visiškai atlikti projekto „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Marijampolės sąvartyno uždarymo projektavimo ir statybos darbai“ darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus (VAGK byla, t. 2, l. 54–56). Šios sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkte, reglamentuojančiame teisę daryti pakeitimus, buvo nustatyta, kad šalys gali keisti rangos sutarties sąlygas tik esant nenumatytoms aplinkybėms, jeigu be sutarties pakeitimo nėra galimybių užbaigti numatytų darbų. Inžinierius turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, susijusius su darbų kiekiais ir kokybe. Tokie pakeitimai (arba papildomi darbai) turi būti tiesiogiai susiję su nenumatytomis fizinėmis sąlygomis (FIDIC 4.12 punktas) arba aiškiai įrodomais praleidimais ir netikslumais užsakovo reikalavimuose, dėl kurių negalima užbaigti sutarties. Dėl kiekvieno tokio pakeitimo detaliai nustatoma jo įtaka sutarties kainai (FIDIC 14.1 punktas) ir laikui (FIDIC 8.2 punktas). Visi pakeitimai, papildomi darbai ir baigimo laiko pratęsimas gali būti atliekami ir tvirtinami tik esant nenumatytoms fizinėms sąlygoms (FIDIC 4.12 punktas) arba aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams užsakovo reikalavimuose (VAGK byla, t. 2, l. 73–74).

52Rangovas UAB „Sumeda“, inžinierius UAB „Sweco Lietuva“ ir užsakovas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 2009-09-21 pasirašė Pakeitimo leidimą Nr. 1S, kuriame susitarė dėl papildomų darbų pagal Sąvartyno uždarymo sutartį atlikimo – FS2 linijos bei K1 linijos įrengimo, kurių vertė – 40 084,72 Lt be PVM. Pakeitimo leidime pažymėta, kad darbų vertė bus sumokėta iš sutartyje numatyto užsakovo rezervo lėšų, įtrauktų į bendrą Sąvartyno uždarymo sutarties kainą (VAGK byla, t. 2, l. 184–186). Atsakovo nuomone, Pakeitimo leidime nurodyta darbų dalis dėl avarinių sprendimų įgyvendinimo buvo numatyti Pirkimo dokumentų III skyriuje Užsakovo reikalavimai 3.1.2.2 punkte, todėl negali būti laikomi nenurodytais, o dalis darbų, susijusių su filtrato koncentrato grąžinimu į senąjį sąvartyną nebuvo būtini sutarčiai užbaigti.

53Sutinkamai su Sąvartyno uždarymo sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punktu rangos sutarties pakeitimas laikomas teisėtu, esant šioms sąlygoms: 1) darbai sąlygoti nenumatytų aplinkybių – fizinių sąlygų arba aiškiai įrodomų praleidimų ir netikslumų Užsakovo reikalavimuose, ir 2) be sutarties pakeitimo nėra galimybių užbaigti numatytų darbų. FIDIC 4.12 punktas, kuris yra Sąvartyno uždarymo sutarties Bendrųjų sąlygų sudėtinė dalis, nustato, kad fizinės sąlygos reiškia žmogaus ar gamtos sukurtas sąlygas, kliūtis ir teršalus, su kuriais rangovas susiduria statybvietėje. Susidūręs su nenumatytomis sąlygomis rangovas privalo pranešti inžinieriui. Inžinierius gali duoti nurodymą pakeisti sutartį pagal 13 rangos sutarties straipsnį.

54Rangovo 2009-09-02 rašte Nr. 481 (VAGK byla, t. 2, l. 174) akcentuota, kad uždaromo sąvartyno filtrato koncentrato grąžinimo vamzdynas nenurodytas, konkursinėje pirkimo dokumentacijoje kalbama tik apie uždaromo sąvartyno filtrato surinkimo sistemos arba vamzdyno įrengimo darbus bei šio vamzdyno prijungimą prie Naujojo sąvartyno filtrato valymo įrenginių, o taip pat nebuvo akcentuotas filtrato tvarkymas, įvykus siurblių gedimams ar avarijoms. Tokiomis pačiomis sąlygomis nenumatytų aplinkybių buvimas grindžiamas ir Pakeitimo leidime.

55Siekiant teisingai išspręsti tarp pareiškėjo ir Agentūros kilusį ginčą dėl Sąvartyno uždarymo sutarties vykdymo – Pakeitimo leidimu atliktų papildomų darbų tinkamumo finansuoti paramos lėšomis, pirmiausia būtina išanalizuoti pirkimo dokumentus. Pirkimo dokumentų 1 skyriaus Konkurso sąlygos 1 skirsnio Nurodymai dalyviams 2 dalies Pirkimo objektas 2.1 punkte įtvirtinta, kad perkamų projektavimo ir statybos darbų apimtys, funkcinės bei techninės savybės nurodytos sutartį sudarančiuose dokumentuose. Pirkimas apima visus darbus, kuriuos reikia suprojektuoti ir atlikti, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra paminėti sutartį sudarančiuose dokumentuose. Pagrindiniai pirkimo darbai yra parengti Marijampolės savivaldybės sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo planą bei techninį ir darbo projektus, atlikti uždarymo darbus pagal parengtus projektus (VAGK byla, t. 1, l. 101–102). Pirkimo dokumentų III skyriuje Užsakovo reikalavimai 2 skirsnyje Tekstinė dalis nurodyta, kad projekto pagrindinis tikslas – uždaryti Marijampolės sąvartyną taip, kad būtų sumažintas jo neigiamas poveikis aplinkai ir išvengta neigiamo poveikio aplinkai ateityje (1.2.1 punktas). Projekto specifinis tikslas – atsižvelgiant į sąvartyno charakteristikas parinkti aplinkosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais geriausią uždarymo technologiją, suplanuoti sąvartyno rekultivacijos bei priežiūros po uždarymo priemones; suprojektuoti Marijampolės savivaldybės sąvartyno uždarymo darbus; pagal parengtą techninį projektą atlikti sąvartyno uždarymo darbus (1.2.2 punktas).

56Pirkimo dokumentų III skyriuje Užsakovo reikalavimai detaliai apibūdinama filtrato situacija Senajame sąvartyne (1.3.1.2, 1.3.1.3 punktai), atkreiptas dėmesys į studijoje prie paraiškos Europos Sąjungos finansavimui gauti numatytą reikalingumą numatyti filtrato surinkimo priemones, nukreipiant filtratą į naujojo sąvartyno filtrato valymo įrenginius (1.3.2.1 punktas). Informacijoje apie gretimus objektus pažymėta, kad Naujojo sąvartyno įrenginiai suprojektuoti taip, kad galėtų priimti ir Senojo sąvartyno filtratą ir dujas, dėl ko reikalinga suprojektuoti infrastruktūrą Senojo sąvartyno filtratui ir dujoms nukreipti į Naujojo sąvartyno įrenginius (1.3.3 punktas). Rangovas įpareigotas suprojektuoti techninį sprendinį dėl filtrato tvarkymo, sudarant filtrato tvarkymo sistemą, jos pajungimą prie Naujojo sąvartyno filtrato valymo įrenginių (3.1.2.2 punktas).

57Sąvartyno uždarymo sutarties 3 tomo Techninės specifikacijos 10 skyriuje Filtrato surinkimo sistema 10.1.1 punkte nustatyta, kad filtratas surenkamas tranšėjoje, iškastoje natūraliame sluoksnyje per sąvartyno perimetrą; vamzdis išsiskiria į dvi kryptis nuo šiaurės vakarų ribos iki surenkamojo šulinio priešais neseniai įrengtą filtratų valymo įrenginį. Surinkti filtratai bus perpumpuojami į valymo įrenginius, kur jie bus išvalomi ir išleidžiami; pneumatinis siurblys veiks naudodamas suspaustą orą (10.1.2 punktas). Filtrato surinkimo šulinys turi būti įrengtas pietinėje sąvartyno riboje priešais naujuosius valymo įrenginius (10.5.1 punktas). Filtratas vamzdžiu iš atskirų filtrato surinkimo šulinių bus išpilamas į Marijampolės regioninio sąvartyno filtrato surinkimo baseiną (10.6.1 punktas, VAGK byla, t. 4, l. 21–23). Sąvartyno uždarymo sutarties 9 tomo Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje pridėtame aiškinamajame rašte nurodyta, kad filtratas, sukauptas tvenkiniuose, esančiuose šiaurinėje ir rytinėje sąvartyno dalyje, siurblių pagalba bus permetamas į filtrato kaupimo rezervuarą Naujame sąvartyne ir išvalytas bus išleidžiamas į nuvedamąjį griovį (VAGK byla, t. 4, l. 42).

58Detali analizė rodo, jog nei Užsakovo reikalavimuose nei pačioje Sąvartyno uždarymo sutartyje nėra atskirai išskirtas reikalingumas įrengti filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną vamzdyną. UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ekspertinėje analizėje (VAGK byla, t. 3, l. 118-124) taip pat konstatuojama, kad Užsakovo reikalavimai nenumatė būtinumo įrengti filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno. Pirkimo dokumentų II skyriuje Sutarties sąlygos 5.1 punkte nustatyta, kad rangovas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalo įdėmiai išnagrinėti visus Užsakovo reikalavimus sudarančius dokumentus, projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus su techninio projekto rengimu susijusius dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis, užsakyti ir atlikti visus techninio projekto parengimui reikalingus aikštelės ir / arba statinių tyrimus ir / arba bandymus (VAGK byla, t. 1, l. 178–179). Tokia Pirkimo dokumentų nuostata numato rangovo pareigą detaliai išstudijuoti projektuojamą objektą, numatyti ir pasiūlyti tinkamus objekto įrengimo sprendimus. Šioje byloje tokios rangovo pareigos netinkamas vykdymas galėtų būti konstatuojamas tokiu atveju, jei atsakovas įrodytų aplinkybę, kad filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno įrengimas yra įprastas šio pobūdžio objektuose, toks reikalavimas numatomas filtrato įrenginių specifikacijose, jo reikalingumas pabrėžiamas mokslo veikaluose, tačiau aplinkybės tokiai išvadai padaryti teismui nebuvo nurodytos.

59Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Filtrato įrenginių sutartį buvo pastatyti specifiniai įrenginiai, nes iki tol eksploatuojamuose įrenginiuose nesusidarydavo filtrato koncentratas. Atsiliepime į skundą pareiškėjas detaliai išdėstė, jog filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno būtinybė kilo iš to, jog nebuvo galimybės 5820 t susidarančio filtrato koncentrato grąžinti į Naująjį sąvartyną, nes dėl pavėluotos Naujojo sąvartyno eksploatavimo pradžios jame nebuvo pakankamai atliekų (VAGK byla, t. 3, l. 21). Aplinkybė dėl Naujojo sąvartyno veiklos pradžios, o kartu ir dėl atliekų kiekio negalėjo būti numatoma iš anksto, todėl pareiškėjas negali būti už ją atsakingas, o taip pat ir atsakingas už Naujajame sąvartyne susikaupusių atliekų kiekio paskaičiavimą.

60Atsakovas teigia, kad filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną sistema buvo nurodyta Filtrato įrenginių sutartyje, o būtent šios sutarties 5 priede Tiekėjo pasiūlymas atviram konkursui. Filtrato įrenginių sutarties 5 priedo Tiekėjo pasiūlymas atviram konkursui skyriuje Siūlomos įrangos techniniai aprašymai pagal technologijų specifikacijų 2.1 punkto reikalavimus (b. l. 121-136) nurodyta, kad filtrato koncentrato liekana, kuri susidarys atskyrus nuo sąvartyno filtrato švarų vandenį bus grąžinama atgal į sąvartyną. Koncentrato liekana susidaro tik iš atvirkštinės osmozės, pirminio filtrato apdorojimo metu koncentrato nelieka. Filtrato įrenginių sutarties 1 priedo Techninė specifikacija 2.1 punkte yra nurodoma, kad tiekėjas privalo pateikti detalią informaciją apie koncentrato kiekius, numatomus grąžinti ir infiltruoti į sąvartyną ir atgal į filtrato buferinį baseiną. Šis įpareigojimas buvo įvykdytas ir Filtrato įrenginių sutarties 5 priede Tiekėjo pasiūlymai atviram konkursui nurodyta, kad grąžinamo į sąvartyną ir atgal į filtrato buferinį baseiną (koncentrato) kiekis yra 20 proc. nuo įeinančio kiekio. Taigi, faktas, kad susidarys filtrato koncentratas buvo žinomas nuo Filtrato įrenginių sutarties sudarymo. Filtrato įrenginių sutartyje kalbama tik apie Naujojo sąvartyno filtrato įrenginių eksploatavimą, todėl sutarties nuostatas negalima vertinti kaip numatančias filtrato koncentrato grąžinimą į Senąjį sąvartyną, kai toks filtratas patiekiamas į iš Senojo sąvartyno. Atsakovo argumentas dėl būtinumo atlikti filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno įrengimo darbus pagal Filtrato įrenginių sutartį yra niekuo nepagrįstas. Filtrato įrenginių sutarties objektas yra konkrečiai nurodytas pačioje sutartyje, tačiau jame nėra nurodyta, kad turi būti atlikti papildomo vamzdyno į Senąjį sąvartyną įrengimo darbai bei nepažymėta, kad toks vamzdynas turi būti laikomas sudėtine filtrato valymo įrenginio dalimi. Filtrato įrenginių sutarties 1 priede Techninė specifikacija 1 punkte konkrečiai išvardinti objektai, kurie turi būti patiekti vykdant sutartį. Šiame punkte nurodyta pareiga atlikti prijungimą prie filtrato tvarkymo ir kaupimo įrenginių, vietinio automatinio valdymo tinklo, valytų nuotekų ištakio į upelį bei vietinio elektros tinklo, bet ne įrengti filtrato koncentrato grąžinimo vamzdtną. Iš to daroma išvada, kad Filtrato įrenginių sutartis neįpareigojo UAB „Baltijos technika“ įrengti filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno, o kartu ir aiškiai ir tiesiogiai nenurodė tokio vamzdyno būtinumo, todėl argumentas dėl darbų būtinumo atlikti pagal Filtrato įrenginių sutartį ar filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno projektavimo būtinumo pagal Sąvartyno uždarymo sutartį atmestini. Kartu pažymėtina tai, kad atsakovas dvejopai vertina Filtrato įrenginių sutarties nuostatas, nes vienu metu nėra įmanoma, kad pagal vieną sudarytą sutartį numatyti darbai būtų reikalingi atlikti vykdant kitą sutartį.

61Tuo remiantis darytina išvada, kad Sąvartyno uždarymo sutarties pakeitimas dėl filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno įrengimo atliktas esant aiškiai įrodomam praleidimui ir netikslumui Užsakovo reikalavimuose. Negalimumas išleisti filtrato koncentrato Naujame sąvartyne atitinka FIDIC 4.12 punkto reikalavimus, kadangi statybvietėje buvo susidurta su žmogaus sukurtomis sąlygomis bei kliūtimis.

62Atsakovas ginčija, kad filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno įrengimas nebuvo būtinas tinkamam Sąvartyno uždarymo sutarties įvykdymui ir remiasi UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ ekspertine analize, kurioje daroma išvada, kad tokio vamzdyno įrengimas sutarties vykdymui buvo nereikalingas. Teismo vertinimu, analizuojant darbų reikalingumą Sąvartyno uždarymo sutarties užbaigimui būtina atsižvelgti ir įvertinti Pirkimo dokumentų 1 skyriaus Konkurso sąlygos 1 skirsnio Nurodymai dalyviams 2 dalies Pirkimo objektas 2.1 punkte įtvirtintą nuostatą, kad pirkimas apima visus darbus, kuriuos reikia suprojektuoti ir atlikti, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra paminėti sutartį sudarančiuose dokumentuose, o taip pat Užsakovo reikalavimų 1.2.1 ir 1.2.2 punktuose nurodytus įgyvendinant projektą siektinus tikslus. Pirkimo dokumentų nuostatos rodo, jog Senojo sąvartyno uždarymo sutartimi buvo reikalaujama ne formalaus požiūrio į atliekamus darbus, o siekiama technologiškai pažangaus sąvartyno uždarymo aplinkosauginiu, ekonominiu ir socialiniu aspektais. Atliktų darbų įvertinimas kaip teikiančių naudą ir reikalingų Konkurso sąlygos 1 skirsnio Nurodymai dalyviams 2 dalies Pirkimo objektas 2.1 punkte nurodytam tikslui pasiekti yra pakankama sąlyga konstatuoti, kad tokie darbai buvo būtini sutarčiai užbaigti. Tiek rangovas, tiek inžinierius, tiek užsakovas su tokio vamzdyno įrengimu sutiko ir pateikė paaiškinimus, kodėl tokia įranga pripažintina reikalinga. Pareiškėjo 2009-07-24 rašte Nr. (1.15)SD-281, rangovo 2009-09-02 rašte Nr. 481, UAB „Hidroterra“ 2009-09-16 rašte Nr. 09/104 (VAGK byla, t. 2, l. 173, 174, 182), o taip pat Pakeitimo leidime akcentuojama, kad filtrato koncentrato grąžinimas būtinas kaip sudėtinė filtrato valymo įrenginių, pagrįstų atvirkštinės osmozės principu, technologijos dalis, skatina atliekų skaidymąsi, sąvartyno dujų išsiskyrimą. Aplinkybė, kad filtrato koncentrato grąžinimo vamzdynas buvo teisingas teoriškai ir praktiškai pagrįstas sprendinys, nėra paneigta. Ši aplinkybė byloje nėra ginčijama, kaip ir darbų atlikimo reikalingumas apskritai. Atsiliepime į skundą pareiškėjas pažymėjo, jog teigiamas efektas gautas iš biodujų jėgainės veiklos (VAGL byla, t. 2, l. 30). Atsakovas šių aplinkybių nepaneigė ir naujų įrodymų nepateikė ir darbų atlikimo nereikalingumo neįrodinėjo remdamasis sąvartyno veiklos aspektais. Todėl aplinkybės, dėl kurių atsiradimo buvo reikalingas Sąvartyno uždarymo sutarties pakeitimas, kurios nurodytos Pakeitimo leidime, lieka nepaneigtos ir teismas jomis vadovaujasi. Remiantis čia išdėstytu daroma išvada, kad filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno įrengimo darbai buvo būtini tinkamam Sąvartyno uždarymo sutarties įvykdymui.

63Ekspertinėje analizėje išvada dėl filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno nereikalingumo Sąvartyno uždarymo sutarties tinkamam įvykdymui grindžiama formalia Pirkimo dokumentų analize, apsiribojant vien tik tuo, kad Pirkimo dokumentai tokio vamzdyno įrengimo nenumatė. Teisėjų kolegijos nuomone, ekspertinis atsakymas reikalauja jo pagrindimo mokslo žiniomis bei technologijų išmanymu, duodant nuorodas į teorinius veikalus bei analizuojant analogiškų objektų kitose pasaulio vietovėse įrengimą, todėl Ekspertinėje analizėje pateikta išvada nelaikoma pagrįsta ar reikalinga teisminio įvertinimo.

64Kaip jau buvo minėta Pakeitimo leidime numatyti darbai apėmė ir filtrato avarinio šalinimo linijos įrengimą. Pirkimo dokumentų III skyriuje Užsakovo reikalavimai buvo nurodyta, jog turi būti parinkti ir preliminariai suprojektuoti techniniai sprendiniai, užtikrinantys, be kita ko, avarinių situacijų prevencijos priemones, tačiau tos priemonės nebuvo detalizuotos (3.1.2.2 punktas). Inžinieriaus manymu, Bendrosiose ir Specialiosiose techninėse specifikacijose, Techniniame / darbo projekte rangovo numatytų atitinkamų avarinių situacijų prevencijos priemonių nepakako. Rangovui pasiūlius filtrato surinkimui užtikrinti numatyti atsarginę nuvedimo liniją, kuri vykdant filtrato siurblinės remonto darbus tarnautų filtrato nuvedimui į valymo įrenginius, inžinierius Pakeitimo leidime nurodė, jog nebuvo numatytas filtrato tvarkymo, įvykus siurblių gedimams ar avarijoms sprendinys, todėl nusprendė, kad būtina atlikti papildomus K1 (filtrato avarinio šalinimo) linijos įrengimo darbus, apmokant iš užsakovo rezervo. Filtrato avarinio šalinimo linijos įrengimo reikalingumas bei teigiamas šio sprendimo efektas nėra ginčijamas. Numačius ir sumontavus savaiminę filtrato nutekėjimo sistemą, buvo pašalinama galimybė kilti realioms avarinėms situacijoms. Pareiškėjas paaiškino, kad tik Senojo sąvartyno uždarymo darbų eigoje atsirado galimybė realizuoti tokį avarijų išvengti padedantį sprendinį, kadangi iki realios darbų pradžios nei užsakovas, nei rangovas negalėjo žinoti, ar tokį sprendinį realiai pavyks įgyvendinti, nes tik fiziškai pradėjus darbus (darbai pradėti tik po projekto parengimo ir patvirtinimo) ir sustūmus Senojo sąvartyno kaupą paaiškėjo, koks yra kaupo aukštis bei kokiame aukštyje bus filtrato surinkimo sistema.

65Rangovas buvo pasiūlęs kaip avarinį sprendimą įrengti filtrato padavimą siurbliais, tačiau nebuvo numatytas avarinės situacijos sprendimas, kuris būtų naudojamas siurbliams sugedus. Pakeitimo leidimu buvo numatyta atlikti darbus, kurie užtikrintų avarijos padalinių likvidavimą sugedus siurbliams. Ekspertinėje analizėje atsakymas į atsakovo klausimą dėl panaudojamų avarinių priemonių pakankamumo nepateiktas iš viso (2.4 punktas), o neigiamas atsakymas į klausimą dėl Užsakovo reikalavimų avarijos padarinių likvidavimui tinkamumo pateiktas be menkiausios analizės, įvertinimo projektavimo žinių pakankamumo, aplinkosaugos, geros pasaulinės statybų praktikos požiūriu ar pan. požiūriu bei remiantis tik formaliais motyvais, todėl teismas neturi galimybių šių atsakymų vertinti. Atsižvelgiant į Sąvartyno uždarymo sutartyje numatytus tikslus, kuriais vadovaujantis sudaryta ši sutartis, darytina išvada, kad visų pirma reikalinga atsižvelgti į pasiūlytų avarinių sprendimų teigiamą poveikį projekto įgyvendinimui. Šiuo aspektu Užsakovo reikalavimų nuostatos dėl avarinių sprendimų nėra ir negali būti visiškai išsamios, nes realiai nėra galimybės numatyti visas avarines situacijas. Šiuo metu avariniai sprendimai apima filtrato pašalinimą sugedus siurbliams, tačiau galima aiškintis ir tai, ar yra numatyti sprendimai sugedus siurbliams ir užsikimšus ar sutrūkus vamzdynui bei atsitikus įvairioms kitoms situacijoms. Taigi avarinių situacijų sprendinių pakankamumas turi būti vertinamas apskaičiuojant galimų situacijų tikimybes bei įvertinant galimumą suvaldyti avarinę situaciją alternatyviu būdu, pavyzdžiui pajungiant kitą elektros energijos šaltinį siurblių gedimo atveju. Kadangi atsakovas jokių panašių skaičiavimų nepateikė, tai teismas vadovaujasi inžinieriaus Pakeitimo leidime nustatytomis aplinkybėmis ir daro išvadą, kad pateikdamas pasiūlymus rangovas tinkamai vykdė pareigą įvertinti Pirkimo dokumentuose pateiktas sąlygas dėl avarinių sprendimų ir galėjo prašyti pakeisti Sąvartyno uždarymo sutartį remdamasis nepakankamu Užsakovo reikalavimų aiškumu. Filtrato avarinio šalinimo linijos įrengimas tiek inžinieriaus, tiek ekspertų laikomas teigiamu sprendimu, todėl jis vertintinas kaip būtinas Sąvartyno uždarymo sutarties įrengimui. Atsakovo išdėstyti argumentai nepaneigia išvados, kad minėti avarinio filtrato šalinimo darbai buvo būtini tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Sąvartyno uždarymo sutartį, ypač atsižvelgiant į tai, jog pagal ją atliktini darbai sietini su Projekto pagrindiniu tikslu – uždaryti sąvartyną taip, kad sumažinti jo neigiamą poveikį aplinkai ir išvengti neigiamo poveikio aplinkai ateityje.

66Pirkimo dokumentų IV skyriaus Žiniaraščiai 1 skirsnyje Bendrosios kainodaros nuostatos nurodyta, kad sutarties žiniaraščiuose nurodytos kainos ir bendros sumos turi galioti visą sutarties vykdymo laiką. Rezervinės sumos, numatytos sutartyje, turi būti naudojamos visiškai ar iš dalies inžinieriaus ir užsakovo nuožiūra, laikantis sutarties sąlygose nurodytų principų (VAGK byla, t. 2, l. 47). Darbai turi apimti kiekvieną atliktiną darbą, būtiną įgyvendinti užsakovo reikalavimus, rangovo siūlymą ir žiniaraščių nuostatas arba numanomą pagal sutartį, ir visus darbus (nors ir nepaminėtus sutartyje), kurie būtini darbų stabilumui garantuoti, juos užbaigti arba saugiai ir tinkamai naudoti (Bendrųjų sąlygų 4.1 punktas) (VAGK byla, t. 2, l. 108). Konkrečiųjų sutarties sąlygų 14.1 punkte įtvirtinta, kad priimta sutarties kaina apima visus pagal sutartį reikalingus atlikti darbus. Sutartyje nurodyta fiksuota kaina (bendra suma), rangovas turi įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio. Jeigu siekiant atlikti visus pagal sutartį reikalingus darbus reikia atlikti papildomus darbus, kurie atsirado dėl nenumatytų fizinių sąlygų (4.12 punktas) arba kitais sutartyje numatytais atvejais (13.1 punktas), rangovui turi būti atlyginama sutarties dokumentuose nurodytomis fiksuoto įkainio kainomis, sutartyje nurodytais padieniais įkainiais, o jeigu įkainių nėra – vadovaujantis aplinkos ministro patvirtinta statybos skaičiuojamų kainų metodika. Papildomi darbai negali viršyti sutartyje numatyto užsakovo rezervo. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai, įgyvendinančiajai institucijai prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateikti užsakovo, inžinieriaus ir rangovo patvirtinti pakeitimų orderis(iai) (arba inžinieriaus nurodymas rangovui) (14.3 punktas) (VAGK byla, t. 1. l. 183–185). Bendrųjų sąlygų 4.11 punkte nustatyta, kad, jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, priimta sutarties suma apima visus rangovo sutartinius įsipareigojimus (įskaitant rezervines sumas, jeigu tokios yra) ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti darbus bei ištaisyti visus defektus (VAGK byla, t. 2, l. 111). Kiekviena visa arba dalinė rezervinė suma turi būti naudojama tik laikantis inžinieriaus nurodymų ir pagal tai atitinkamai turi būti pataisyta sutarties kaina. Visa mokama rangovui suma turi apimti tik tokias sumas už darbą, tiekimą ar paslaugas, susijusius su rezervine suma, kaip buvo nurodyta inžinieriaus (13.5 punktas) (VAGK byla, t. 2, l. 135).

67Sąvartyno uždarymo sutarties 6 punkte nustatyta, kad sutarties kaina 19 870 200 Lt (VAGK byla, t. 2, l. 55). Pagal suvestinį darbų kainos žiniaraštį, bendrų išlaidų, sąvartyno uždarymo ir priežiūros po uždarymo plano parengimo, sąvartyno uždarymo projekto parengimo, sąvartyno uždarymo statybos darbų ir teritorijos priežiūros vykdant projektavimo ir statybos darbus pagal sutartį kaina – 18 924 000 Lt (be PVM), užsakovo rezervas – 946 200 Lt (be PVM) (VAGK byla, t. 4, l. 162). Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad rezervinė suma buvo įtraukta į rangovo pasiūlymą ir sudarė dalį Sąvartyno uždarymo sutarties kainos. Atlikus Pakeitimo leidime nurodytus darbus, kuriems skirtos lėšos buvo numatytos sutartyje kaip rezervinė suma, bendra darbų kaina neviršijo rangovo pasiūlymo ir Sąvartyno uždarymo sutarties kainos.

68Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovo padaryta išvada, jog Pakeitimo leidimu numačius papildomus darbus, buvo pažeistos Sąvartyno uždarymo sutarties nuostatos, ir minėtiems darbams atlikti patirtos išlaidos negali būti laikomos tinkamomis finansuoti, yra nepagrįsta, o tai yra pakankamas pagrindas panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013-08-09 įsakymą Nr. T1-129, kuriame nuspręsta, kad Bendrovė netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų ir pažeidė Komisijos reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio 1 dalį. Padarius tokią išvadą, kitų pareiškėjo bei atsakovo pateiktų motyvų analizė nėra tikslinga. Komisija pagrįstai konstatavo, kad UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ atžvilgiu neegzistavo Reglamento Nr. 16/2003 4 straipsnio 1 dalies pažeidimui nustatyti būtinos sąlygos. VAGK 2013-10-09 sprendimas Nr. 3R-315(AG-276/05-2013) yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

69Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi atsakovo skundas netenkinamas, nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

70Prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikė ir pareiškėjas. Pažymėtina, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį suinteresuota šalis dėl išlaidų atlyginimo teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, prašydamas bylinėjimo išlaidų atlyginimo, nepateikė rašytinio prašymo ir konkretaus bei išsamaus šių išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, todėl teismas neturi galimybės įvertinti prašymo atlyginti teismo išlaidas pagrįstumo. Dėl šios priežasties Bendrovės prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo paliktinas nenagrinėtas. Analogišką praktiką formuoja ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2009-05-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-599/2009). Pažymėtina, kad šis teismo sprendimas neužkerta kelio ne vėliau kaip 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paduoti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu.

71Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalimi, 45 straipsnio 1 dalimi, 85–88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

72

Nutarė

73Skundą atmesti.

74UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo palikti nenagrinėtą.

75Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau... 4. Paaiškino, kad pareiškėjas įgyvendino projektą „Marijampolės apskrities... 5. Valstybės kontrolė Agentūrai pateikė pastebėjimą dėl Sąvartyno... 6. Agentūros nuomone, Komisija nepagrįstai konstatavo, kad filtrato koncentrato... 7. Pažymėjo, kad Sąvartyno uždarymo sutarties objektas buvo suprojektuoti... 8. Agentūros nuomone, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo... 9. Komisija nepagrįstai nusprendė, kad dėl užsakovo reikalavimuose... 10. Teismo posėdyje atsakovo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 11. Pareiškėjas UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 12. Memorandumo priedo „Priemonės aprašymas“ 8 straipsnyje (originalios... 13. Pažymėjo, jog Senasis sąvartynas buvo įrengtas ne pagal Atliekų... 14. Atsakovas 2007 m. organizavo viešąjį pirkimą „Filtrato ir nuotekų valymo... 15. Siekiant uždaryti teisės aktų reikalavimų neatitinkantį Senąjį... 16. Senajame sąvartyne susidaro tam tikras kiekis filtrato, kuris turi būti... 17. Tebevykdant Senojo sąvartyno uždarymo darbus pagal Sąvartyno uždarymo... 18. Taip pat paaiškėjo, jog techniniame darbo projekte nebuvo nustatytas filtrato... 19. Remdamasi Sąvartyno uždarymo sutarties 1.1.4.10, 13.1, 13.2, 13.5 ir 14.1... 20. Apie susidariusią situaciją pareiškėjas 2009-07-24 raštu Nr. (1.15)SD-281... 21. Agentūra 2012-12-12 priėmė įsakymą Nr. T1-249 „Dėl Europos Sąjungos... 22. Paaiškino, kad Agentūros 2013-08-09 išvados turinį sudarė iš UAB... 23. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ nuomone, Agentūra... 24. Filtrato koncentrato grąžinimo darbai buvo būtini, nes Naujasis sąvartynas... 25. Neatlikus papildomų filtrato koncentrato grąžinimo darbų ir grąžinant... 26. Marijampolės regioninė atliekų tvarkymo sistema yra sukurta... 27. Agentūra skundą grindžia nauja aplinkybe, kad filtrato koncentrato... 28. Iš Filtrato įrenginių sutarties 1 priedo techninės specifikacijos matyti,... 29. Nuo atliekų kiekio Naujajame sąvartyne prognozių nebūtų pasikeitusi tuo... 30. Mano, kad atsakovas siaurinamai vertina užsakovo reikalavimų 3.1.2.2 punkto... 31. Rangovas UAB „Sumeda“ buvo numatęs avarinių situacijų, susijusių su... 32. Nei 2013-08-09 išvadoje, nei įsakyme Nr. T1-129 Agentūra nebuvo nurodžiusi... 33. Teismo posėdyje atsakovo atstovai palaikė atsiliepimo argumentus.... 34. Skundas atmestinas.... 35. Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl Vyriausiosios... 36. Nustatyta, kad Europos Komisija ir Lietuvos Respublika 2003-04-18 pasirašė... 37. Agentūra, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir AB... 38. 2007-09-04 tarp Agentūros, pareiškėjo ir UAB „Baltijos technika“ buvo... 39. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ ir UAB... 40. Bendrovė 2009-07-24 rašte Nr. (1.15)SD-281 UAB „Sweco Lietuva“ techninės... 41. Rangovas UAB „Sumeda“ su 2009-09-02 raštu Nr. 481 kreipėsi į... 42. Rangovas UAB „Sumeda“, inžinierius UAB „Sweco Lietuva“ ir užsakovas... 43. Agentūra, pareiškėjas ir AB „Baltijos technika“ 2007-09-04 pasirašė... 44. Valstybės kontrolė, vykdydama Projekto valstybinį auditą, Agentūrai... 45. Agentūra 2012-12-12 surašė išvadą „Dėl projekto Nr. 2002/LT/16/P/PE/011... 46. Nesutikdamas su Agentūros direktorius 2012-12-12 įsakymu Nr. T1-249,... 47. Atsakovas 2013-08-09 surašė pranešimą apie pažeidimą, susijusį su... 48. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ su 2013-09-12... 49. Agentūra su Komisijos 2013-10-09 sprendimu Nr. 3R-315(AG-276/05-2013)... 50. Tarybos reglamento (EB) 1164/1994, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12... 51. Kaip jau minėta, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“... 52. Rangovas UAB „Sumeda“, inžinierius UAB „Sweco Lietuva“ ir užsakovas... 53. Sutinkamai su Sąvartyno uždarymo sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punktu... 54. Rangovo 2009-09-02 rašte Nr. 481 (VAGK byla, t. 2, l. 174) akcentuota, kad... 55. Siekiant teisingai išspręsti tarp pareiškėjo ir Agentūros kilusį ginčą... 56. Pirkimo dokumentų III skyriuje Užsakovo reikalavimai detaliai apibūdinama... 57. Sąvartyno uždarymo sutarties 3 tomo Techninės specifikacijos 10 skyriuje... 58. Detali analizė rodo, jog nei Užsakovo reikalavimuose nei pačioje Sąvartyno... 59. Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Filtrato įrenginių sutartį buvo... 60. Atsakovas teigia, kad filtrato koncentrato grąžinimo į Senąjį sąvartyną... 61. Tuo remiantis darytina išvada, kad Sąvartyno uždarymo sutarties pakeitimas... 62. Atsakovas ginčija, kad filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno įrengimas... 63. Ekspertinėje analizėje išvada dėl filtrato koncentrato grąžinimo vamzdyno... 64. Kaip jau buvo minėta Pakeitimo leidime numatyti darbai apėmė ir filtrato... 65. Rangovas buvo pasiūlęs kaip avarinį sprendimą įrengti filtrato padavimą... 66. Pirkimo dokumentų IV skyriaus Žiniaraščiai 1 skirsnyje Bendrosios... 67. Sąvartyno uždarymo sutarties 6 punkte nustatyta, kad sutarties kaina 19 870... 68. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad atsakovo padaryta... 69. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 70. Prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikė ir pareiškėjas.... 71. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio... 72. ... 73. Skundą atmesti.... 74. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ 75. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...