Byla I-9445-764/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, susipažinusi su pareiškėjo A. B. skundu,

Nustatė

2Teisme gautas pareiškėjo A. B. skundas, kuriame prašoma panaikinti Nacionalinės teismų administracijos 2014-07-15 sprendimą Nr. 14R-1928-6.13 ir įpareigoti Nacionalinę teismų administraciją pašalinti padarytą pažeidimą, t. y. atsaukti pranešimą apie baudžiamosios bylos, kurioje kaltinami A. B. ir A. B., pripažinimą greičiau nagrinėtina ir pranešti visiems Lietuvos Respublikos teismams, kad minėta byla nelaikoma greičiau nagrinėtima ir kad šios bylos nagrinėjimo teismo posėdžiuose dienomis teismai neprašomi neskirti nagrinėti posėdžiuose kitų bylų.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p., teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą, jeigu skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

5ABTĮ 3 str. nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. ir 22 str. įtvirtinta suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-10-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009). Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (2010-04-06 nutartis a. b. Nr. AS822-172/2010, 2010-10-22 nutartis a. b. Nr. AS143-560/2010, 2012-01-09 nutartis a. b. Nr. AS756-868/2011).

6Pareiškėjas kelia ginčą dėl Nacionalinės teismų administracijos 2014-07-15 pranešimo

7Nr. 14R-1928-6.13 panaikinimo ir nurodo, kad, priimdama sprendimą pripažinti Pakruojo rajono apylinkės teisme nagrinėjamą baudžiamąją bylą Nr. 1-74-287/2014 greičiau nagrinėtina, Nacionalinė teismų administracija viršijimo savo kompetencijos ribas, pažeidė Konstituciją.

8Nustatyta, kad Nacionalinė teismų administracija 2014-07-15 pranešimu Nr. 14R-1928-6.13 informavo Lietuvos Respublikos teismus apie Pakruojo rajono apylinkės teisme greičiau nagrinėtiną baudžiamąją bylą ir dienas, kuomet nurodytoje byloje yra paskirti teismo posėdžiai. Įvertinęs nurodyto pranešimo turinį ir tai, kad sprendimą dėl baudžiamosios bylos pripažinimo greičiau nagrinėtina priima atitinkamo teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba skyriaus pirmininkas, o ne Nacionalinė teismų administracija, teismas konstatuoja, kad pareiškėjo ginčijamas 2014-07-15 pranešimas yra informacinio pobūdžio, nesukeliantis pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Pareiškėjas klaidinga vertina Nacionalinės teismų administracijos 2014-07-15 pranešimo turinį, nes juo baudžiamoji byla nėra pripažinta greičiau nagrinėtina. Nurodytu raštu tik pateikiama informacija apie tokią bylą, o teismas rekomenduojama skiriant posėdžius atsižvelgti į greičiau nagrinėtinoje byloje paskirtų posėdžių datą ir laiką. Nacionalinės teismų administracijos

92014-07-15 pranešimas Nr. 14R-1928-6.13 negali būti administracinė bylos nagrinėjimo dalyku.

10Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo A. B. skundą priimti atsisakytina kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka

11ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad, kai atsisakoma priimti skundą, gražinamas sumokėtas žyminis mokestis. A. B. 2014-08-17 sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl atsisakius priimti jo skundą sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas.

12Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 3 d., 42 str. 1 d. 3 p. ir 2 d., 149 str. teisėja

Nutarė

13Atsisakyti priimti pareiškėjo A. B. skundą.

14Nutarčiai įsiteisėjus, A. B. grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM sumokėtą

15100 Lt žyminį mokestį.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai