Byla I-656-662/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Viščinio, teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Renatai Strumskytei, atsakovų Utenos apskrities viršininko administracijos atstovei Justinai Tauginienei, Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovėms Vidai Jakniūnienei ir Jurgitai Čiuplinskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui Kęstučiui Šerepkai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui N. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos prašymą atsakovėms Utenos apskrities viršininko administracijai ir Anykščių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. S., D. U., N. M. ir Anykščių regioninio parko direkcijai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) prašo teismo panaikinti Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymą Nr. 3-41 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“, Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. 3-370 „Dėl N. M. savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduotus Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. rugsėjo 16 d. projektavimo sąlygų sąvadą Nr. PI-361 ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. gruodžio 1 d. statybos leidimą Nr. LR-190, Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 3-377 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ bei jo pagrindu išduotą Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. spalio 13 d. leidimą atlikti nesudėtingus 2 gr. statybos darbus Nr. NŽ-115. Taip pat įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją šalinti A. S. ir N. M. savavališkų statybų padarinius įstatymo nustatyta tvarka.

5Patikslintame prašyme (II t., b. l. 100–105) paaiškino, jog iš aktų matyti, kad A. S. stato sodo namelį, Pavarių I kaime, Anykščių r., neturėdama galiojančio statybos leidimo ir pažeisdama esminius statinio projekto sprendinius – statinys pastatytas aukštesnis negu nurodyta projekte. D. U. stato sodo namą ir ūkio pastatą su priblokuota terasa, Keblonių k., Anykščių sen., Anykščių r., Anykščių regioninio parko teritorijoje, neturėdamas nustatyta tvarka suderinto projekto ir leidimo statybai ir N. M. stato priestatą prie gyvenamojo namo, Zaviesiškio k., Kavarsko sen., Anykščių r., Anykščių regioninio parko teritorijoje, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje, neturėdama nustatyta tvarka suderinto statinio projekto ir leidimo statybai. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 str. reglamentuoja savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūrą. Minėto straipsnio 2 d. numato, kad apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš sprendimų. Tačiau Utenos apskrities viršininkas, priimdamas įsakymus, įpareigojančius statytojus parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybos leidimus, pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytą savavališkų statybų padarinių šalinimo tvarką. Nurodė, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t. y. neteisėta, todėl padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu. Teigia, jog remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., pareiškėja nepraleido vieno mėnesio skundo padavimo termino.

6Atsakovė Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime (II t., b. l. 122–123) prašo pareiškėjos patikslintą prašymą atmesti ir tenkinti Utenos apskrities viršininko administracijos prašymus išdėstytus 2008 m. gruodžio 12 d. atsiliepime. Atsakovė Anykščių rajono savivaldybės administracija atsiliepime (II t., b. l. 131–133) su pareiškėjos patikslintu prašymu nesutiko. Paaiškino, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija vykdė savo pareigas, atsižvelgdama į galiojančius teisės aktus bei aukštesnės institucijos privalomus nurodymus.

7Tretysis suinteresuotas asmuo Anykščių regioninio parko direkcija su pareiškėjos patikslintu prašymu sutiko (II t., b. l. 105–106). Tretysis suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimu (II t., b. l. 119–120) su pareiškėjos patikslintu prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad iki 2008 m. spalio 31 d. įvykdė visus įpareigojimus, nurodytus Utenos apskrities viršininko 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakyme Nr. 3–377. Tretysis suinteresuotas asmuo D. U. atsiliepime (II t., b. l. 195–196) su pareiškėjos patikslintu prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėja neprašo atnaujinti praleistą terminą, todėl šioje prašymo dalyje dėl Utenos apskrities viršininko 2008 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 3–41 panaikinimo byla turėtų būti nutraukta.

8Byla išnagrinėta teisme baigiant teisminį tyrimą šalių ginčais. Tačiau sprendimą byloje priimti negalima, trūkstant įrodymų, pagrindžiančių arba paneigiančių bylos aplinkybes. Sprendimo prielaidomis teismas pagrįsti negali.

9Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nepateikė visos medžiagos, susijusios su savavališkomis statybomis nagrinėjamu atveju, todėl bylos nagrinėjimas atnaujinamas, įpareigojant pareiškėją pateikti 2008-08-27 raštą Nr. 10.1–802 „Dėl statybos valstybinės priežiūros“ bei į jį gautą atsakymą iš Utenos apskrities viršininko administracijos su visais priedais, 2008-09-16 raštą Nr. 10.1-3095 „Dėl savavališkų padarinių šalinimo“ ir gautą iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2008-09-11 raštą Nr. V3–7.7–2280 „Dėl savavališkų statybų“ su priedais. Taip pat įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos paaiškinti, ar Utenos apskrities viršininko administracija buvo pateikusi jai D. U., N. M. ir A. S. užpildytas savavališkų statybų korteles (kada buvo pateiktos ir pateikti korteles). Atsakovą Utenos apskrities viršininko administraciją įpareigoti pateikti D. U., N. M. ir A. S. atžvilgiu užpildytas savavališkos statybos korteles, taip pat duomenis, ar jos buvo išsiųstos ir kada Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir tai patvirtinančius įrodymus. Anykščių regioninio parko direkciją įpareigoti pateikti 2008-08-06 raštą Nr. 2–164.

10Tik išsiaiškinus šias svarbias bylos aplinkybes, pateikiant rašytinius įrodymus, galima bylą išnagrinėti iš esmės. Esant nurodytoms aplinkybėms bylos nagrinėjimas iš esmės atnaujinamas, įpareigojant anksčiau paminėtus viešojo administravimo subjektus pateikti nurodytus įrodymus.

11Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 82 straipsnio 8 punktu,

Nutarė

12bylos Nr. I–656–662/2009 nagrinėjimą iš esmės atnaujinti, įpareigojant Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, Utenos apskrities viršininko administraciją ir Anykščių regioninio parko direkciją pateikti papildomus nutartyje nurodytus įrodymus iki 2009 m. balandžio 6 d.

13Bylą paskirti nagrinėti 2009 m. balandžio ____ d. _____ val.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai