Byla e2VP-14086-642/2017
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. V., A. V., Palangos kredito unijai, Lindorff Oy filialui, akcinei bendrovei „Klaipėdos energija“, antstolei Brigitai Tamkevičienei, dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui D. V. priklauso 1/2 suinteresuoto asmens A. V. pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš skolininko sutuoktinio darbo užmokesčio, taip pat piniginių lėšų, esančių ir/ar patenkančių į A. V. vardu atidarytas sąskaitas, nekilnojamojo turto, automobilio. Nurodė, jog antstolės Brigitos Tamkevičienės kontoroje vykdomas skolos išieškojimas iš skolininkės D. V.. 2017 m. liepos 20 d. turto arešto aktu Nr. S-17016588 antstolė areštavo turtą, kuris yra skolininkės bendra su kitais asmenimis nuosavybė, t. y. skolininkės sutuoktinio A. V. gaunamą darbo užmokestį ir pinigines lėšas, esančias ir/ar patenkančias į sutuoktinio A. V. vardu atidarytas sąskaitas, nekilnojamąjį turtą, automobilį. Skolininkei buvo pateiktas siūlymas per 20 dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Skolininkei neįgyvendinus siūlymo, antstolė išieškotojui pateikė pasiūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo.

5Teismas

konstatuoja:

6iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės žinioje yra vykdomosios bylos: Nr. 0005/10/00865, pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1620-796/2010 dėl 91,73 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės D. V., išieškotojos kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ naudai; Nr. 0005/10/00867 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 14 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1620-796/2010 dėl 21115,95 Lt (6115,60 Eur) skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės D. V.. 2017 m. liepos 20 d. antstolė surašė turto arešto aktą Nr. S-17016588, kuriuo areštavo skolininkei D. V. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą: darbo užmokestį, mokamą sutuoktiniui A. V.; pinigines lėšas, esančias ir/ar patenkančias į sutuoktinio A. V. vardu atidarytas sąskaitas: Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ); kelių transporto priemonę ( - ) valstybinis Nr. ( - ) butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (v. b. Nr. 0005/10/00865, l. 10-104). 2017 m. liepos 20 d. patvarkymu dėl skolininko turto dalies nustatymo Nr. S-17-5-13591 antstolė pasiūlė skolininkei per dvidešimt dienų, t. y. nuo turto arešto akto surašymo 2017 m. liepos 20 d., pateikti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Skolininkei neįgyvendinus siūlymo, antstolė 2017 m. rugpjūčio 9 d. patvarkymu dėl skolininko turto dalies nustatymo Nr. S-17-5-14912 išieškotojai pateikė pasiūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo.

7Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 666 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Gavęs šį skolininko sutikimą, antstolis, priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą, patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną vykdomuosius dokumentus pateikusiems vykdyti išieškotojams pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Jeigu nė vienas išieškotojas per šį terminą nepateikia antstoliui nurodyto prieštaravimo, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams per trisdešimt dienų pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo antstolio patvarkymo, kuriuo nustatytas bendraturčių susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo pateikimo terminas, priėmimo dienos ir motyvuotu antstolio patvarkymu gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų.

8Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 2 dalis).

9Vykdymo proceso normos taip pat nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 666 straipsnio 1 dalis). Taigi įstatymas leidžia nukreipti išieškojimą į skolininko turto dalį, esančią jungtinėje nuosavybėje.

10Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 str. 1 d. 1 p.). Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe taip pat yra pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 straipsnio 2 dalyje numatyta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog skolininkė D. V. ir A. V. yra sutuoktiniai (v. b. l. 77), duomenų apie galiojančias skolininko vedybų, sugyventinių ir turto padalijimo sutartis Vedybų sutarčių registre nėra, todėl aukščiau paminėtas areštuotas turtas laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.117 straipsnio 1 dalį, kuriame nurodyta, jog preziumuojama, kad sutuoktinių turto dalys yra lygios, nustatytina, kad skolininkei D. V. priklauso 1/2 dalis sutuoktinio A. V. pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš darbo užmokesčio taip pat piniginių lėšų, esančių ir/ar patenkančių į sutuoktinio A. V. vardu atidarytas sąskaitas, nekilnojamojo turto, automobilio tam, kad būtų galima antstolei vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančio turto.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškėjos Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pareiškimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, tenkinti.

13Nustatyti, kad skolininkei D. V., asmens kodas ( - ) priklauso 1/2 dalis sutuoktinio A. V., asmens kodas ( - ) darbo užmokesčio, mokamo sutuoktiniui A. V( - ) piniginių lėšų, esančių ir/ar patenkančių į sutuoktinio A. V. vardu atidarytas sąskaitas: Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ); kelių transporto priemonės ( - ) valstybinis Nr. ( - ) buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas grąžinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai