Byla Ik-1190-281/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Arūno Kaminsko, Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Veslavos Ruskan, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Mindaugui Vaičiūnui, atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos atstovei Rasai Račkytei, atsakovės LR žemės ūkio ministerijos atstovams Aurelijui Mačiulaičiui ir Andžej Filipovič, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovėms LR žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie LR žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

2pareiškėjas A. S. skunde teismui (t1, b.l. 1-15) prašo: 1) panaikinti 2010-10-08 LR žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) kanclerio potvarkį Nr.4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir potvarkis) dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo A. S. projektui pagal jo 2010-03-17 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie LR žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“ (toliau – ir projektas) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos (toliau – ir Programa) trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (priemonės kodas 312) (toliau – ir priemonė) pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“, kurios registracijos Nr. ( - ) (toliau – ir paraiška);

32) įpareigoti Ministeriją ir Agentūrą atlikti A. S. paraiškos vertinimą antrajame projekto vertinimo etape pagal Paraiškos pateikimo dieną galiojusias LR žemės ūkio ministerijos ministro įsakymu patvirtintas Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisykles.

4Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, kad Agentūrai 2010-03-17 pateikė paraišką dėl paramos projektui. Skundžiamu aktu buvo patvirtintas „projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašas (toliau – ir sąrašas). Skundžiamu aktu nuspręsta neskirti paramos jo projektui, nes jis netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape, kadangi neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau –Įgyvendinimo taisyklės), 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte. Vieninteliu pagrindu nurodytoms skundžiamo akto išvadoms dėl Projekto institucija pripažino LR energetikos ministerijos 2010-05-26 Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010-06-02 Nr. (8.3-10)-3-1597 raštus. Minėtais raštais Agentūra informuojama, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Jokių kitų argumentų ar teisinių pagrindų paraiškai atmesti nustatyta nebuvo.

5Skundo argumentus A. S. pagrindė kilusį ginčą reglamentuojančių teisės aktų analize. Nurodė, kad paramos kaimo plėtrai teisinius santykius reglamentuoja 2005-09-20 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos kaimo plėtrai ir 2006/144/EB: 2006-02-20 Tarybos sprendimas dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007-2013 m. programavimo laikotarpis). Vykdydama minėtą reglamentą Ministerija parengė, o Europos Komisija, kaip atitinkančią reikalavimus, 2007-10-19 sprendimu Nr. C(2007)5076 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą (toliau - Kaimo plėtros programa), kurioje pripažinta ir konstatuota, kad vienas pagrindinių nacionalinės energetikos politikos tikslų yra elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kurie iki 2010 metų turėtų sudaryti 12 proc. visų energijos šaltinių. Išsamus priemonių, finansuojamų pagal Kaimo plėtros programą, aprašymas pateiktas šios programos 1 priede, kuriame nustatyti tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti. Vienas iš nustatytų tinkamumo kriterijų – pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų. Pabrėžė, kad šiame priede aiškiai ir tiesiogiai nustatyta, kad projektams, pagal kuriuos siekiama įkurti mikroįmonę, reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijui, įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu. Nurodė, kad sprendžiant šį ginčą, svarbūs yra ir LR žemės ūkio ir kaimo plėtros įgyvendinimo įstatymas, Programos įgyvendinimo taisyklės bei LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr.3D-153 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklės (toliau – Administravimo taisyklės) ir LR žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350 patvirtintos Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės).

6Ministerija, priimdama skundžiamą aktą, privalėjo vadovautis LR viešojo administravimo įstatymo 3 str. nurodytais įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principais, tačiau šiuo atveju jų nebuvo laikytasi, kaip nebuvo laikytasi ir minėto įstatymo 8 str. nuostatos, reikalaujančios, kad individualus teisės aktas būtų pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Tuo tarpu, skundžiamo akto išvada, kad projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p. nuostatos, yra visiškai nepagrįsta įstatymais ir kitais teisės aktais bei objektyviais duomenimis (faktais), o pats aktas priimtas iš esmės nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų.

7Projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui buvo vertinamas pirmajame projekto vertinimo etape, po kurio turėtų sekti antrasis vertinimo etapas ir dar vėliau paramos sutarties pasirašymo etapas, kaip tai numatyta Įgyvendinimo taisyklių 39-43 punktuose. Skundžiamame akte nurodoma, kad projektas neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p. reikalavimų. Šis Įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo kriterijus yra perkeltas iš Kaimo plėtros programos, kurioje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad projektams, pagal kuriuos siekiama įkurti mikroįmonę, reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu, o sutarties pasirašymo etapas, kaip numatyta Administravimo taisyklių 93 p., prasideda tik po to, kai Agentūra gauna Ministerijos sprendimą dėl paramos skyrimo. Taigi, Projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui pirmajame projekto vertinimo etape buvo atliekamas visiškai nepagrįstai, t.y. toks vertinimas apskritai negalėjo būti atliekamas iki paramos sutarties pasirašymo momento.

8Ekonominio gyvybingumo kriterijaus atitikimas apskritai negalėjo būti vertinamas pirmajame vertinimo etape, pats šio kriterijaus atitikimo vertinimas ir išvados po jo yra visiškai nepagrįstos ir neteisėtos, priimtos neturint jokio teisinio ar faktinio pagrindo. Agentūra, įgyvendinusi Administravimo taisyklėse numatytas galimybes rinkti papildomą informaciją ir duomenis (kreipėsi į nepriklausomus ekspertus, kurie tinkamais ir pagrįstais pripažino daugiau nei 80 iš daugiau nei 100 analogiškų projektų, įskaitant ir pareiškėjo Projektą), negavo jokių duomenų, kurie objektyviai patvirtintų, kad Projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo kriterijaus. Nepaisant to, buvo kreiptasi į LR energetikos ministeriją, kurios pateiktų raštų pagrindu buvo priimtas skundžiamas aktas. Skundžiamas aktas negalėjo būti priimtas remiantis Energetikos viceministro raštais, nes Energetikos ministerija ir jos viceministras nėra nepriklausomas ekspertas, šiuose raštuose išreikšta tik subjektyvi LR energetikos viceministro nuomonė ir raštai neatitinka LR viešojo administravimo įst. 8 str. reikalavimų, nes nėra pagrįsti objektyviais duomenimis (faktai) ir teisės aktų nuostatomis.

9Nurodė, jog teikdamas paraišką paramai gauti, pateikė finansines prognozes dėl elektros kainos už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Prognozės yra pagrįstos Paraiškos teikimo dieną ir šiuo metu egzistuojančiais objektyviais duomenimis, konkrečiai – Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“. Ministerija, norėdama įrodyti, kad pareiškėjo prognozės yra nepagrįstos, privalėjo Administravimo taisyklių nustatyta tvarka surinkti atitinkamus tai paneigiančius objektyvius duomenis ir faktus, tačiau tokių duomenų nesurinko.

10Pareiškėjo teigimu, savarankiškas pagrindas panaikinti skundžiamą aktą yra ir tai, kad šiuo aktu buvo siekiama kitų negu įstatymų ar norminių teisės aktų nustatytų tikslų. Per nepateisinamai ilgą Paraiškos vertinimo laiką institucijos tik ieškojo bet kokio formalaus teisinio preteksto neskirti paramos, o neužsiėmė jų kompetencijai priskirta veikla, t.y. vilkino sprendimų priėmimą ir nevykdė pareigos atlikti Paraiškos vertinimą laikantis teisė aktuose nustatytų terminų ir tvarkos.

11Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo atstovas prašė skundo reikalavimus tenkinti.

12Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą (t1, b.l. 33-36) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Paaiškino, kad pateiktas Projektas buvo vertinamas vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis, kurių 22.13 p. reikalauja pareiškėjui verslo plane įrodyti, kad naujai įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse.

13Pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr.7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ (toliau – Nutarimas). Šias kainas pareiškėja numato ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Agentūra raštu kreipėsi į LR energetikos ministeriją su prašymu pateikti atsakymą, ar minėtas kainas galima laikyti pagrįstomis vertinant subjekto 5-ių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš aukščiau minėtos veiklos. Atsakydama į paklausimus LR energetikos ministerija raštais informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą.

14Atsižvelgiant į šiuose raštuose išdėstytas aplinkybes, nustatyta, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, dėl to pareiškėja laikytina netinkama finansinei paramai gauti kaip neatitinkanti ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus (Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p.), tokiu būdu neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatytų reikalavimų.

15Agentūra šiuo atveju nepažeidė nė vieno teisės akto, nenukrypo nuo paramos teikimą reglamentuojančių teisės aktų, priešingai – tinkamai administravo paramos lėšas. Pareiškėjos projektas yra pateiktas pagal Įgyvendinimo taisykles. Būtent šios taisyklės yra specialusis teisės aktas, kuris ir numato konkrečios priemonės tinkamumo kriterijus, ir būtent šio teisės akto reikalavimus pareiškėjai turi atitikti, o ne remtis abstrakčiais reglamentuose ir Kaimo plėtros programoje nustatytais bendraisiais tikslais, kurių, be kita ko, Agentūra tikrai nepažeidžia.

16Atsakydama į pareiškėjo skundo argumentus, jog pagal Kaimo plėtros programos 1 priedo nuostatas reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu, Agentūra pabrėžė, kad Administravimo taisyklių 41p. nustatyta, jog pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis. Vadinasi, paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas jau turėjo atitikti Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo kriterijus, o paramos sutartis yra pasirašoma tik tuomet, kada yra priimtas sprendimas projektą patvirtinti kaip tinkamą.

17Agentūros nuomone, pareiškėjo teiginys, kad projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui turėjo būti vertinamas antrajame projektų vertinimo etape, nėra pagrįstas ir turėtų būti atmestas. Tiek pirmojo, tiek antrojo projekto vertinimo etapo pabaigoje Agentūra parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai. Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 41.2 p., Agentūra apie projekto tinkamumą antrajam projekto vertinimo etapui informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo sprendimo, nurodyto šių taisyklių 40.1.1 p., gavimo Agentūroje dienos. Šiuo atveju Agentūra A. S. informavo apie projekto netinkamumą paramai gauti.

18Vadovaujantis Administravimo taisyklių 33 p., į paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui bei patikrų vietoje atlikimo terminas. Taip pat pažymėjo, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės.

19Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Agentūros atstovė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Atsakovė Ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą (t1, b.l. 169-175) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka. Paaiškino, kad Agentūra, vertindama pareiškėjo paraišką, vadovavosi Kaimo plėtros programos nuostatomis, Administravimo ir Įgyvendinimo taisyklėmis, ES reglamentais ir kitais teisės aktais. Įvertinusi paraiškas, Agentūra pateikė Ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Atsižvelgiant į tai, projektų, finansuojamų pagal Kaimo plėtros programos priemones V atrankos komitetas, susipažinęs su paraiškos vertinimo suvestine, nutarė rekomenduoti neskirti paramos, kadangi projektas neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Taigi, ginčijamas potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Administravimo bei Įgyvendinimo taisyklėmis, minėto komiteto posėdžio 2010-09-09 protokolu Nr.8D-457 (5.50) ir paraiškos vertinimo dokumentais.

21Paaiškino, jog reikalavimas, kad pareiškėjai pagal Programos priemonę verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijus yra įtvirtintas Kaimo plėtros programoje. Ministerijos teigimu, pareiškėjas klaidingai aiškina Kaimo plėtros programos nuostatas tvirtindamas, jog reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu, nes pagal Programos Priemonės aprašymo 8.1.3 punkto 8 išnašą ekonominis gyvybingumas vertinamas prieš sutarties pasirašymą, taip pat Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22 punktas aiškiai nurodo, jog tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijai taikomi pareiškėjui pirmajame projekto vertinimo etape.

22Ministerija nepagrįstais laiko ir pareiškėjo skundo teiginius, jog, vadovaujantis LR energetikos viceministro raštais, buvo pažeisti projekto tinkamumo vertinimo reikalavimai ir pabrėžė, kad LR viešojo administravimo įstatyme įtvirtintas tarnybinio bendradarbiavimo principas numato viešojo administravimo subjektams teisę rengiant administracinius sprendimus, prireikus teikti vienas kitam reikalingą informaciją ir kitokią pagalbą. Be to, Agentūros nuostatų 10.6 p. numato, kad įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas Agentūra turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą valstybės paramos, SAPARD, EŽŪGF, EŽŪFKP, EŽF, EŽŪOGF ir ŽOFI priemonėms įgyvendinti.

23Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeisti teisėti lūkesčiai. Agentūra, vertindama paraišką ir priimdama sprendimą dėl jos neigiamo vertinimo, o Ministerija sprendimą nefinansuoti projekto įformindama skundžiamu potvarkiu, vadovavosi įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatančiais paraiškų vertinimo tvarką ir pareiškėjo informavimą. Pareiškėjui nebuvo suteikta jokių garantijų, jis pats nebuvo apdairus ir rengdamas paraišką iš anksto nepakankamai susipažino su viešai skelbiamais teisės aktais, todėl šioje byloje neatsiranda jokio svaraus pagrindo, pagrindžiančio teisėtų lūkesčių pažeidimą.

24Teisminio nagrinėjimo metu Ministerijos atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Skundas tenkintinas iš dalies.

26Nustatyta, kad pareiškėjas A. S. Agentūrai 2010-03-17 pateikė projektą „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurio paramos paraiškos registracijos Nr.( - ) (toliau – Projektas; t1, b. l. 113-133). Projektas turėjo būti vertinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr.3D-144.

27Kartu su paraiška Agentūrai buvo pateiktas tipinis verslo planas pagal programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas) (t1, b. l. 134-155).

28Paraiškos pirminio tinkamumo ir administracinės atitikties vertinimas atliktas 2010-03-17, šių vertinimų rezultatai teigiami (t1, b. l. 111-112).

29Agentūra 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 kreipėsi į LR energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyrių, kur nurodė, kad pareiškėjų pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr.7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ nustatytomis kainomis. Prašė pateikti atsakymą, ar nustatytas kainas galima laikyti pagrįstomis vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš šios veiklos (t1, b. l. 38).

30LR energetikos ministerija 2010-05-26 raštu Nr.(8.2-10)-3-1527 Ministeriją informavo, kad saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama 5 metams (b. l. 39).

31LR energetikos ministerijos 2010-06 raštu Nr.(8.2-10)-3-1527 Ministeriją informavo, kad hidroelektrinėse bei vėjo elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl šiuos metu vykstančių galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Tai pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principą ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Dėl detalesnės informacijos siūloma kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisija (t1, b.l. 65).

322010-08-16 atliktoje projekto technologinės dalies vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad pateiktas verslo planas saulės elektrinei (3 x 80 kW) statyti yra tinkamas. Technologinis pasiūlymas gali būti įgyvendintas, produkcijos ekonominiai skaičiavimai yra pagrįsti (t1, b.l. 72).

33Agentūra, atlikusi paraiškos vertinimą, 2010-08-10 surašytoje paramos vertinimo ataskaitoje pažymėjo, kad atsižvelgiant į LR energetikos ministerijos 2010-05-26 išdėstytą informaciją, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjas, pateikęs projektą pagal aukščiau minėtą priemonę verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nustatytus kriterijus, projektas traktuotinas kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijų (Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p.). Atsižvelgus į tai, projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, todėl projektas laikytinas neatitinkančiu Taisyklių 22.13p. nustatytų reikalavimų ir netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui (t1, b.l 52-59).

34Ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto (toliau – Atrankos komitetas) 2010-09-08 posėdžio Nr.22 protokolo Nr.8D-457(5.50) nutariamojoje dalyje rekomenduojama neskirti paramos pagal A. S. paraiškoje pateiktą projektą „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“, nurodant jog šis projektas netinkamas finansinei paramai gauti dėl neatitikimo ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus kaip nurodoma Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte, o taip pat neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkto nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijaus (t1, b.l. 184-187). Toks rekomendacinio pobūdžio siūlymas priimtas iš esmės tais pačiais motyvais kokie buvo nurodyti Agentūros 2010-08-10 surašytoje paramos vertinimo ataskaitoje.

35Ministerijos kancleris 2010-10-08 potvarkiu Nr.4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai““ patvirtino projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, tarp jų ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašą (t1, b.l. 18-20). Minėtame sąraše yra nurodytas ir A. S. projektas „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“ (paraiškos Nr.( - )).

36Byloje spręstinas ginčas dėl pareiškėjo skundo reikalavimo panaikinti Ministerijos kanclerio 2010-10-08 potvarkį toje dalyje, kuria nutarta neskirti paramos A. S. projektui „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei reikalavimo įpareigoti Ministeriją ir Agentūrą atlikti A. S. pateiktos paraiškos vertinimą antrajame projekto vertinimo etape, pagrįstumo ir teisėtumo.

37Sprendžiant ginčą aiškintinos bei vertintinos LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr.3D-153 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų administravimo taisyklių (redakcijos, galiojusios nuo 2010-01-29 iki 2010-12-30, toliau – Administravimo taisyklės), LR žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr.3D-144 patvirtintos programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), LR žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr.3D-350 patvirtintų Priemonės ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimas Nr. 7, Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr.1474 patvirtinto Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos.

38Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, kurios atitinkamais klausimais nukreipia į Įgyvendinimo taisykles. Administravimo taisyklėse nustatyta, kad paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūra, o galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo (neskyrimo) priima Ministerija (Administravimo taisyklių 33, 80 p.). Taisyklės reglamentuoja paramos paraiškų vertinimo dalis, kurios yra trys (34 p.), taip pat kitus vertinimo etapus. Šiuo atveju buvo sudarytas Atrankos komitetas, kurio veikla reglamentuojama Administravimo taisyklių 82-86, 87-91 punktuose.

39Administravimo taisyklės numato, kad pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

40Atsisakymas tenkinti paraišką grindžiamas Įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktu. Įgyvendinimo taisyklių 22 p. nustatyti tinkamumo gauti paramą kriterijai pirmajame projekto vertinimo etape taikomi pareiškėjams, nurodytiems šių taisyklių 17.1 punkte. Etapais vertinimas suskirstytas Įgyvendinimo taisyklių 5 p. ir šie etapai detalizuojami šiose taisyklėse. Aiškinant taisykles daroma išvada, kad 22 p. nustatyti veiksmai atliekami pirmajame vertinimo etape, o 23 p. numatyti veiksmai, kurie atliekami antrajame projekto vertinimo etape. Todėl daroma išvada, kad pareiškėjo motyvai ir argumentai dėl to, kad jo pateikta paraiška galėjo būti atmesta tik antrajame vertinimo etape, yra nepagrįsti. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 5p. nurodymus, tik tuomet, jeigu Atrankos komitetas priimtų rekomendacinį sprendimą dėl projekto tinkamumo būti vertinamu antrajame projekto vertinimo etape, gali vykti antrasis projekto vertinimo etapas. Nagrinėjamu atveju Atrankos komiteto rekomendacija buvo neigiama, konstatuojant jog projektas netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p. nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Taigi, Ministerijai rekomenduota jau pirmajame vertinimo etape priimti sprendimą neteikti paramos.

41Pagal Administravimo taisykles paramos paraiškų vertinimą sudaro 3 dalys (34 p.), kurios nesutampa su atrankos etapais. Tikrinant paramos paraiškos administracinę atitiktį pareiškėjo paraiška buvo pripažinta tinkama. Reikalavimai pareiškėjams bei paramos paraiškos tinkamumui nustatomi Programoje ir (arba) Įgyvendinimo taisyklėse (64 p. Administravimo taisyklių). Taigi, tinkamumo vertinimui reikia vadovautis Įgyvendinimo taisyklėmis, kuriose ir nustatomi du projektų vertinimo etapai ir tinkamumo gauti paramą kriterijai, kurie yra atskiri abiems etapams (22 ir 23 p.). Sprendimą dėl paramos skyrimo priima valdymo institucija (Ministerija), nes šiuo atveju buvo sudarytas Atrankos komitetas (Administravimo taisyklių 73, 74, 75 p.). Administravimo taisyklių 75 p. nustatyta, kas turi būti nurodyta sprendime skirti ar neskirti paramą. Apie tokį sprendimą pareiškėjui pranešama per Agentūrą (Administravimo taisyklių 76 punktas). Taigi, šiuo atveju sprendimas priimtas procedūros požiūriu tinkamame paraiškos vertinimo etape ir pareiškėjo paraiška negali patekti į antrąjį vertinimo etapą, nes to nerekomendavo Atrankos komitetas. Kita vertus, Atrankos komiteto rekomendacijos neskirti paramos Ministerijai nėra privalomos. Tai tiesiogiai nenurodyta Administravimo taisyklėse, tačiau šių taisyklių 74p. pasakyta, kad valdymo institucija gali atsisakyti skirti paramą Atrankos komiteto rekomenduotai paramos paraiškai, jei tam yra svarbių priežasčių, apie tokį sprendimą valdymo institucija informuoja Atrankos komitetą. Tuo atveju, jeigu tokios priežastys nebuvo žinomos Atrankos komitetui, valdymo institucija gali jas nurodyti ir paramos paraišką grąžinti vertinti Agentūrai pakartotinai ir sprendimą priimti atsižvelgiant į naujas Atrankos komiteto rekomendacijas. Daroma išvada, kad analogiškai turi būti elgiamasi ir tuo atveju, kai Atrankos komitetas nerekomendavo skirti paramą.

42Sprendimas neskirti paramos grindžiamas Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p. ir teisės aktais, kurie nurodomi tiek šiame punkte, tiek yra susiję su ekonominio gyvybingumo rodiklių reglamentavimu (šiuo atveju elektros energijos kainų reguliavimu). Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p. nustatyti tinkamumo gauti paramą kriterijai taikomi pirmajame vertinimo etape. Vienas tokių kriterijų – pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo taisyklėse. Šiame punkte nurodyta, kad atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama Įgyvendinimo taisyklių 22.11 p. nustatytu laikotarpiu ir tvarka. Atsižvelgiant į 22.11 p., pats pareiškėjas gali tikslinti preliminarų ūkinės veiklos pradžios balansą tik pradėjus naujos įmonės veiklą ir ruošiantis antrajam projekto vertinimo etapui, tačiau tik laikotarpiu nuo pirmojo Atrankos komiteto rekomendacinio sprendimo dėl projekto tinkamumo būti vertinamam antrajame projekto vertinimo etape ir labai mažos įmonės įsteigimo iki paramos paraiškos antrajam projekto vertinimo etapui pateikimo ir užregistravimo Agentūroje dienos. Todėl šiuo konkrečiu atveju (pirmajame etape) pareiškėjas negalėjo tikslinti ekonominio gyvybingumo rodiklių. 22.11 p. dar kartą patvirtina, kad pareiškėjo paraiška atmesta pirmajame vertinimo etape, kadangi perėjimui į antrą etapą pagal šį punktą būtinas Atrankos komiteto rekomendacinis sprendimas, paraiškos pakartotinis užregistravimas Agentūroje. Tačiau, 22.11 p. leidžia bet kuriame paramos paraiškų vertinimo etape, esant papildomam informacijos poreikiui, Agentūrai, vadovaujantis Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, prašyti patikslinti ar papildyti ūkinės veiklos pradžios balanse pateiktą informaciją ir (arba) duomenis, o pareiškėjui leidžiama tai daryti prieš antrąjį vertinimo etapą. Nagrinėjamu atveju, paraiškos vertinimo laikotarpiu gautame LR energetikos ministerijos 2010-05-26 rašte tik konstatuojama, kad nesant teisinio reglamentavimo elektros kaina negali būti prognozuojama penkeriems metams.

43Pareiškėjo projektas buvo atmestas ne dėl to, kad pareiškėjas verslo plane neįrodė, kad 5 metus kainos išliks tokios, kaip apskaičiuota verslo plane, kad projektas bus ekonomiškai nenuostolingas. Atsakovai tiesiog nurodė, kad kainos iš viso negali būti prognozuojamos. Verslo plane pareiškėjas nurodo duomenis, patvirtinančius investicinio projekto ekonominį gyvybingumą, vadovaudamasis vieninteliu jam prieinamu oficialiu šaltiniu, t. y. norminiu aktu paskelbtomis kainomis bei Vyriausybės nutarimais.

44Projektas pripažintas netinkamu finansuoti remiantis Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punktu. Šių taisyklių 13 p. sakoma, kad ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, o sąlygos, kada tokios aplinkybės konstatuotinos nurodomos atitinkamuose papunkčiuose.

45Nagrinėjamu atveju potvarkyje, kuris ginčijamas, o taip pat ir Atrankos komiteto išvadose bei Agentūros vertimo ataskaitose nenurodyta, koks konkrečiai šių taisyklių punkto papunktis taikomas. Dėl šios priežasties teismas net negali analizuoti ar tinkamai taikytos Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės.

46Pareiškėjas, pateikdamas paraišką, įsipareigojo penkerius metus be rašytinio Agentūros sutikimo nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų. Pareiškėjas projekte pateikė iš veiklos gaunamų pajamų penkių metų finansines prognozes, o pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2002-02-11 nutarimu Nr.7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, t. y. saulės (fotoelektrinėms) elektrinėms pagal pikinę elektros galią: iki 100 kW – 1,63 Lt/kWh, nuo 100 kW iki 1 MW – 1,56 Lt/kWh, o nuo 1 MW – 1,51 Lt/kWh. Šias kainas pareiškėjas numato (vidutiniškai 1,63 Lt/ kWh) ir penkių finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose (t1, b.l. 137). Kainos galiojo nuo 2010-01-01, jokių duomenų, kad jos negalioja, yra pakeistos 2011 metams, nėra. Taigi, pareiškėjas prognozes apskaičiavo vadovaudamasis teisės aktais nustatyta elektros supirkimo kaina. LR energetikos ministerijos rašte nėra konkrečių duomenų, kaip gali pakisti kainos, kurios nustatytos Komisijos nutarimu. Be to, į šį kainų reguliavimą yra įsijungusi ir Vyriausybė, kuri 2001-12-05 nutarime Nr.1474 nustatė, kad elektra iš aptariamų elektrinių iki 2020-12-31 bus superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Komisijos nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant nutarimu patvirtinto Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Taigi, Vyriausybė iki 2020 metų įsipareigojo remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių ir iki šiol nurodytas Vyriausybės nutarimas yra galiojantis.

47LR žemės ūkio ministerijos sprendimas turi būti grindžiamas nustatytais faktais ir teisės normomis, kaip tai numato LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis. Įgyvendinimo taisyklių patvirtintas ekonominės veiklos pagal priemonę rūšių sąrašas, kurio 1.67 p. numatyta veiklos rūšis – elektros energiją (iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir bioenergija) gaminančių įrenginių, įskaitant dujų turbinas, dyzelinius agregatus, biodujų, biomasės katilus, vėjo jėgaines (išskyrus vėjo jėgainių parkus), hidroelektrines (iki 4 MW galios) ir kitus atsinaujinančios energijos panaudojimo įrenginius, eksploatavimas (kai ne mažiau kaip 50 proc. energijos pagaminama pardavimui). Šiuo atveju nėra svarbu tai, kad ši veikla neturėjo pirmumo, nes ši veikla paraiškos teikimo metu buvo nurodyta Įgyvendinimo taisyklių priede kaip remiama. Ministerijai projektai pateikiami pagal Įgyvendinimo taisyklių 39-41 punktuose nustatytą tvarką. Įgyvendinimo taisyklių 39 p. pasakyta, kad tiek pirmojo, tiek antrojo projekto vertinimo etapo pabaigoje Agentūra parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai. Įgyvendinimo taisyklių 40 p. sakoma, kad Ministerijos sudarytas Atrankos komitetas svarsto, kuriuos projektus finansuoti, priima rekomendacinius sprendimus dėl projektų vertinimo antrajame vertinimo etape, o 41 p. nustato, kad projektas tvirtinamas po pirmojo vertinimo etapo.

48Pati Ministerija remiasi rekomendacinio pobūdžio Atrankos komiteto sprendimais ir nėra įpareigota atlikti kokį nors tyrimą. Kaip turėtų elgtis Ministerija, jeigu Atrankos komitetas rekomenduoja skirti (ar neskirti) paramą, galima spręsti iš Administravimo taisyklių 74 p. nustatyto reglamentavimo – valdymo institucija gali nurodyti Atrankos komitetui svarbias priežastis ir grąžinti paramos paraišką Agentūrai pakartotinai, o po to priimti sprendimą atsižvelgiant į naujas Atrankos komiteto rekomendacijas. Nagrinėjamu atveju Ministerija ir privalėjo grąžinti paraišką Agentūrai nurodytu būdu (per Atrankos komitetą), nebent pati Ministerija surinktų patikimus duomenis dėl kainų prognozės penkeriems metams.

49Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, sprendžiama, kad skundžiamas LR žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkis Nr.4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ toje dalyje, kurioje nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo A. S.+ projektui pagal jo 2010-03-09 Agentūrai pateiktą paraišką, neatitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų, kadangi nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų normomis, t. y. sprendimas grindžiamas abejonėmis dėl pareiškėjo nurodytų kainų stabilumo, bet šios abejonės nei patvirtintos, nei paneigtos. Nenurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkto papunktis. Sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Minėtos Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių nuostatos numato atvejus, kai atliekant paraiškų vertinimą gali būti pasitelkiami nepriklausomi ekspertai, ar gali būti prašoma iš pareiškėjo patikslinti duomenis, tačiau tai nebuvo padaryta. Atsakovai nepagrįstai remiasi LR energetikos ministerijos 2010-05-26 raštu kaip neginčijamu pagrindu atmesti paraišką. Minėtu raštu yra tik išreikšta Ministerijos nuomonė, kad kainos iš viso negali būti prognozuojamos. Tokia pozicija yra nepagrįsta, nes kainos visada gali būti prognozuojamos. Egzistuojančių metodikų pagalba galima nustatyti kainų sudėtines dalis. Pati Komisija apskaičiuodama kainas vadovaujasi atitinkamomis metodikomis, o Agentūra dėl paaiškinimų apie galimą kainų dinamiką į Komisiją net nesikreipė.

50Pareiškėjas pagrįstai teigia, kad atliekant paraiškos vertinimą nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų terminų. Administravimo taisyklių 33 p. nustatyta, kad paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo, į 3 mėnesių terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui bei patikros vietoje atlikimo terminas, nurodyta, kad Įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyti ir kiti terminai.

51Įgyvendinimo taisyklių 34 p. nustatyta, kad pirmajam projekto vertinimo etapui pateiktos paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Tik antrajame projekto vertinimo etape taikomi Administravimo taisyklėse nustatyti terminai (taip pat neskaičiuojami tie patys laikotarpiai, kaip numatyta šiose taisyklėse). Taigi, iš viso pirmasis etapas gali tęstis vieną mėnesį ir šis terminas akivaizdžiai pažeistas. Tačiau nėra pagrindo konstatuoti, kad šis pažeidimas turėjo esminę reikšmę priimant nepagrįstą sprendimą.

52Nagrinėjamu atveju teismas nevertina kitų pareiškėjo argumentų, susijusių su Europos Sąjungos teisės aktų taikymu, nes šis ginčas neišsprendžiamas pripažįstant pareiškėjui teisę į jo prašomos paramos tenkinimą. Teismas pripažįsta tik tai, kad sprendimas netenkinti paramos paraiškos nėra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikintinas, o Ministerija dėl paraiškos įpareigotina priimti naują sprendimą.

53Pareiškėjo antrasis skundo reikalavimas netenkinamas pilnai, nes aptartas teisinis reglamentavimas numato, kad galutinį sprendimą skirti paramą priima Ministerija. Tiek Atrankos komiteto, tiek Agentūros tarpiniai procesiniai sprendimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Tai reiškia, kad netinkamai įvertinta paraiška turi būti grąžinama Agentūrai vertinti pakartotinai, bet tai gali padaryti Ministerija. Nagrinėjamu atveju Agentūra turi nurodyti konkrečius duomenis, nurodyti tikslius teisės aktus, kuriais pagrindžiama išvada, kad projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo rodiklių. Dėl to teismas gali įpareigoti atlikti veiksmus tik Ministeriją. Tai nebus laikoma vertinimu antrajame projekto vertinimo etape, kadangi projekto vertinimas pirmajame etape (panaikinus skundžiamo potvarkio dalį) nėra užbaigtas, ir Įgyvendinimo taisyklių 22 p. kriterijai turi būti taikomi iš naujo. Tai, kad vertinimas turi būti atliekamas pagal paraiškos pateikimo dieną galiojusias taisykles, akivaizdu, kadangi vertinama turi būti ta pati 2010-03-09 pateikta paraiška, o Administravimo taisyklių 39 p. numatyta, kad visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal Įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

54Išnagrinėjus bei įvertinus visus byloje esančius įrodymus daroma išvada, kad pareiškėjo skundo reikalavimai tenkinami iš dalies – Ministerijos 2010-10-08 potvarkio Nr.4D-132 dalis, kuria nuspręsta neskirti paramos pagal pareiškėjo A. S. 2010-03-17 pateiktą paraišką projektui „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“ naikinama, nes priimant potvarkį buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą (LR administracinių bylų teisenos įst. 89 str. 1 d. 3 p.), o Ministerija įpareigotina priimti sprendimą dėl pareiškėjo A. S. 2010-03-17 Agentūrai pateiktos paraiškos Nr.( - ) dėl paramos projektui „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“, atitinkantį LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas.

55Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 1, 2 ir 4 p., 127 str. 1d., teismas

Nutarė

57Pareiškėjo A. S. skundą tenkinti iš dalies.

58Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkį Nr.4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalyje, kuria nuspręsta neskirti paramos pagal pareiškėjo A. S. 2010-03-17 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie LR žemės ūkio ministerijos pateiktą paraišką Nr.( - ) dėl paramos projektui „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“.

59Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją priimti sprendimą dėl pareiškėjo A. S. 2010-03-17 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pateiktos paraiškos Nr. ( - ) dėl paramos projektui „Elektros energijos gamyba Pakruojo rajone“, atitinkantį LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas.

60Likusioje dalyje skundo reikalavimus atmesti. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas A. S. skunde teismui (t1, b.l. 1-15) prašo:... 3. 2) įpareigoti Ministeriją ir Agentūrą atlikti A. S.... 4. Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, kad Agentūrai 2010-03-17 pateikė... 5. Skundo argumentus A. S. pagrindė kilusį ginčą... 6. Ministerija, priimdama skundžiamą aktą, privalėjo vadovautis LR viešojo... 7. Projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui buvo vertinamas pirmajame... 8. Ekonominio gyvybingumo kriterijaus atitikimas apskritai negalėjo būti... 9. Nurodė, jog teikdamas paraišką paramai gauti, pateikė finansines prognozes... 10. Pareiškėjo teigimu, savarankiškas pagrindas panaikinti skundžiamą aktą... 11. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo atstovas prašė skundo reikalavimus... 12. Atsakovė Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą (t1, b.l. 33-36)... 13. Pareiškėjo pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros... 14. Atsižvelgiant į šiuose raštuose išdėstytas aplinkybes, nustatyta, kad... 15. Agentūra šiuo atveju nepažeidė nė vieno teisės akto, nenukrypo nuo... 16. Atsakydama į pareiškėjo skundo argumentus, jog pagal Kaimo plėtros... 17. Agentūros nuomone, pareiškėjo teiginys, kad projekto atitikimas ekonominio... 18. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 33 p., į paraiškų vertinimo terminą... 19. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Agentūros atstovė prašė skundą... 20. Atsakovė Ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą (t1, b.l. 169-175)... 21. Paaiškino, jog reikalavimas, kad pareiškėjai pagal Programos priemonę... 22. Ministerija nepagrįstais laiko ir pareiškėjo skundo teiginius, jog,... 23. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeisti... 24. Teisminio nagrinėjimo metu Ministerijos atstovai palaikė atsiliepime... 25. Skundas tenkintinas iš dalies.... 26. Nustatyta, kad pareiškėjas A. S. Agentūrai 2010-03-17... 27. Kartu su paraiška Agentūrai buvo pateiktas tipinis verslo planas pagal... 28. Paraiškos pirminio tinkamumo ir administracinės atitikties vertinimas... 29. Agentūra 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 kreipėsi į LR energetikos... 30. LR energetikos ministerija 2010-05-26 raštu Nr.(8.2-10)-3-1527 Ministeriją... 31. LR energetikos ministerijos 2010-06 raštu Nr.(8.2-10)-3-1527 Ministeriją... 32. 2010-08-16 atliktoje projekto technologinės dalies vertinimo ataskaitoje... 33. Agentūra, atlikusi paraiškos vertinimą, 2010-08-10 surašytoje paramos... 34. Ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013... 35. Ministerijos kancleris 2010-10-08 potvarkiu Nr.4D-132 „Dėl projektų,... 36. Byloje spręstinas ginčas dėl pareiškėjo skundo reikalavimo panaikinti... 37. Sprendžiant ginčą aiškintinos bei vertintinos LR žemės ūkio ministro... 38. Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo... 39. Administravimo taisyklės numato, kad pateiktos paraiškos turi būti... 40. Atsisakymas tenkinti paraišką grindžiamas Įgyvendinimo taisyklių 22.13... 41. Pagal Administravimo taisykles paramos paraiškų vertinimą sudaro 3 dalys (34... 42. Sprendimas neskirti paramos grindžiamas Įgyvendinimo taisyklių 22.13 p. ir... 43. Pareiškėjo projektas buvo atmestas ne dėl to, kad pareiškėjas verslo plane... 44. Projektas pripažintas netinkamu finansuoti remiantis Ekonominio gyvybingumo... 45. Nagrinėjamu atveju potvarkyje, kuris ginčijamas, o taip pat ir Atrankos... 46. Pareiškėjas, pateikdamas paraišką, įsipareigojo penkerius metus be... 47. LR žemės ūkio ministerijos sprendimas turi būti grindžiamas nustatytais... 48. Pati Ministerija remiasi rekomendacinio pobūdžio Atrankos komiteto... 49. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, sprendžiama, kad skundžiamas LR... 50. Pareiškėjas pagrįstai teigia, kad atliekant paraiškos vertinimą nebuvo... 51. Įgyvendinimo taisyklių 34 p. nustatyta, kad pirmajam projekto vertinimo... 52. Nagrinėjamu atveju teismas nevertina kitų pareiškėjo argumentų, susijusių... 53. Pareiškėjo antrasis skundo reikalavimas netenkinamas pilnai, nes aptartas... 54. Išnagrinėjus bei įvertinus visus byloje esančius įrodymus daroma išvada,... 55. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str.... 57. Pareiškėjo A. S. skundą tenkinti iš dalies.... 58. Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio... 59. Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją priimti sprendimą... 60. Likusioje dalyje skundo reikalavimus atmesti. Sprendimas per 14 d. nuo jo...