Byla I-391-289/2008

1Šiauliai

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius, sekretoriaujant Jolantai Miežienei, dalyvaujant pareiškėjui R. N., dalyvaujant atsakovo Telšių rajono policijos komisariato atstovui, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens Policijos departamento prie LR VRM atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. N. skundą atsakovui Telšių rajono policijos komisariatui ir trečiajam suinteresuotajam asmeniui – Policijos departamentui prie LR VRM dėl išeitinės kompensacijos neišmokėtos dalies priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

5R. N. 2004-07-07 Telšių rajono policijos komisariato viršininko įsakymu Nr. R4-38 nuo 2004-07-07 buvo atleistas iš tarnybos vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktu (kai negali tarnauti dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai). R. N. apskaičiuota 6454,53 Lt išeitinė kompensacija, iš šios sumos išskaičiuotas 33 procentų pajamų mokestis 2029,51 Lt.

6Pareiškėjas R. N. savo skunde bei teismo posėdžio metu nurodė, kad 2004-07-07 Telšių rajono policijos komisariato viršininko įsakymu buvo atleistas iš tarnybos vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 str. 1 d. 4 p. (kai negali tarnauti dėl sveikatos būklės). Išmokant kompensaciją buvo išlaikytas 33 procentų dydžio pajamų mokestis – 2029,51 Lt, todėl sumažėjo kompensacija. Mano, kad atsakovas, išskaičiuodamas pajamų mokestį iš jam išmokamos kompensacijos, pasielgė neteisėtai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktas neapmokestinamosioms pajamoms priskiria Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijas, taip pat kompensacijas, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis nutraukiama darbdavio valia ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas. Pareiškėjas teigia, kad darbdavys, atleisdamas jį iš tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 str. 1 d. 4 p. neturėjo galimybės pareikšti savo valios, nes atsiradus tokiam atleidimo pagrindui privalėjo atleisti jį iš tarnybos kitą dieną ir negalėjo pasielgti kitaip.

7Atsakovo Telšių rajono policijos komisariato atstovas savo rašytiniu atsiliepimu bei teismo posėdžio metu su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jo netenkinti, atsakovo nuomone, išeitinėms kompensacijoms Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktas netaikomas ir jos turi būti apmokestinamos apmokestinimo momentu galiojančiu pajamų mokesčio tarifu. ABTĮ 87 straipsnio 5 punktas nustato, kad mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos grąžinamos mokesčių mokėtojų prašymu. Turėjo būti taikoma privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra. Byloje trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu turėjo būti patraukta Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

8Trečiojo suinteresuoto asmens Policijos departamento prie LR VRM atstovas į posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai – teismo šaukimu. Savo atsiliepime su skundu nesutiko ir nurodė, kad atsakovas, išmokėdamas pareiškėjams priklausančią išeitinę kompensaciją ir išskaičiuodamas atitinkamą pajamų mokesčio tarifą, pasielgė teisėtai. ABTĮ 87 straipsnio 5 punktas nustato, kad mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos grąžinamos mokesčių mokėtojų prašymu. Turėjo būti taikoma privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra. Byloje trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu turėjo būti patraukta Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos. Be to, pareiškėjas 2004 metais atsakovo įsakymo dėl jo atleidimo iš vidaus tarnybos ir atleidimo procedūros neskundė. Su pareiškėju nustatyta tvarka buvo atsiskaityta ir pareiškėjas dėl kompensacijos išmokėjimo pretenzijų nereiškė. Teigia, kad vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis išmokama išeitinė kompensacija nėra priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms. Prašo skundą atmesti.

9Pareiškėjo skundas tenkintinas.

10Pareiškėjas neginčija Telšių rajono policijos komisariato viršininko įsakymu, kuriuo jis buvo atleistas iš vidaus tarnybos dėl sveikatos būklės ir išeitinės kompensacijos dydžio. Ginčas yra kilęs dėl nepagrįsto bei neteisėto išeitinės kompensacijos, išmokėtos atleidžiant jį iš vidaus tarnybos, apmokestinimo.

11Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo (toliau – Statutas) 57 straipsnyje reglamentuoti keturi atvejai, kai atleidžiant pareigūną iš vidaus tarnybos išmokama išeitinė kompensacija – 53 straipsnio 1 dalies 4, 11, 15 ir 16 punktai, t. y. kai pareigūnas negali tarnauti dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai; antra, jei panaikinama pareigybė dėl vidaus reikalų įstaigos ar jos struktūrinio padalinio likvidavimo, reorganizavimo ar dėl tarnybos organizavimo pakeitimų ir jis nesutinka eiti jam pasiūlytų pareigų; trečia, jei dėl laikinojo nedarbingumo neatvyko į tarnybą daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 kalendorinių dienų per paskutinius 12 mėnesių, jeigu įstatymų nenustatyta, kad tam tikros ligos atveju pareigos paliekamos ilgesnį laiką, jei susirgimas nesusijęs su sužeidimu, suluošinimu ar kitu sveikatos sutrikimu vykdant tarnybos pareigas ir ketvirta, jeigu jis nesutinka eiti jam pasiūlytų pareigų, kai į jo einamas pareigas teismo sprendimu grąžinamas anksčiau šias pareigas ėjęs pareigūnas.

12Gyventojų pajamų apmokestinimo pajamų mokesčiu tvarką reglamentuota Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Šio įstatymo 17 str. 1 d. 5 punkte nustatyta, kad neapmokestinamosios pajamos yra Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis nutraukiama darbdavio valia ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

13Vertinant pareiškėjo R. N. pareikštų reikalavimų teisėtumą bei pagrįstumą, būtina nustatyti jo atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindą, kuris tiesiogiai veikia ginčo dalyką, esmę bei turinį, t. y. ar tokiam atleidimui pagal Statuto 53 str. 1 d. 4 p. turėjo įtakos valiniai darbdavio veiksmai, ar tai buvo kiti tarnybos pasibaigimo padariniai, nepriklausantys nuo darbdavio valios.

14Statuto 53 straipsnyje reglamentuoti atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindai, tačiau jie nėra diferencijuoti pagal šalių valinį pobūdį. R. N. iš tarnybos buvo atleistas pagal šio straipsnio 1 dalies 4 punktą, remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadomis, todėl vadovaujantis Statuto 57 straipsnio nuostatomis jam priklausė nustatyto dydžio išeitinė kompensacija.

15Statuto, analogiškų Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo teisės normų, reglamentuojančių atleidimo pagrindus, nesant darbuotojo kaltės, dėl to taikomus apribojimus, garantijas, draudimus, siekiant apsaugoti darbuotojo interesus, teisinio turinio sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad darbdavys, atleisdamas pareigūną dėl sveikatos būklės, neturi galimybės pareikšti savo valios, neturi pasirinkimo teisės bei negali savarankiškai nuspręsti leisti toliau tęsti tarnybos santykius tokiam pareigūnui ar ne. Tuo pačiu ir atleidžiamo pareigūno valia visiškai neveikia tokio sprendimo dėl atleidimo priėmimo. Taigi, atleidimo iš tarnybos tokiu pagrindu neveikia nei vienos iš šalių valia. Teisės teorijoje atleidimas tokiu pagrindu, kai pareigūnas negali tarnauti dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai, taip pat priskiriamas prie teisinių pagrindų, nepriklausančių nuo šalių valios.

16Esant Statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytam atleidimo pagrindui, pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos kitą dieną po to, kai atsiranda ar nustatomas faktas (aplinkybė), dėl kurio pareigūnas nebegali tęsti tarnybos. Esant šiems pagrindams, pareigūną galima atleisti iš vidaus tarnybos ir jo laikino nedarbingumo bei atostogų metu. Būtent ši teisės norma imperatyviai įpareigoja įstaigos vadovą ir atitinkamai suponuoja jam ne tik pareigą atleisti pareigūną, bet ir nustato konkretų atleidimo iš darbo šiuo pagrindu terminą, kurio jis negali pasirinkti. Darbdavys negali šios normos traktuoti kitaip, veikti savo nuožiūra, reikšti savo pozicijos. Įstatymas nenumato jokių aplinkybių, kuriomis remdamasis darbdavys galėtų sulaikyti pareigūną darbe. Darytina išvada, kad darbdavys, atleisdamas pareigūną iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 str. 1 d. 4 p., yra saistomas tik medicinos ekspertizės komisijos išvados ir negali išreikšti savo valios, todėl išeitinė kompensacija, išmokama atleidžiant pareigūną pagal Vidaus tarnybos statuto 53 str. 1 d. 4 p. (dėl sveikatos būklės), yra neapmokestinamosios pajamos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 14 d. nutartis byloje Nr. A10-1831/2006 bei kitos Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartys).

17Esant nurodytoms aplinkybėms, kai pareiškėjas iš vidaus tarnybos atleistas ne darbdavio valia ir Vidaus tarnybos statuto 57 straipsnyje numatyto dydžio jam išmokėta išeitinė kompensacija yra neapmokestinamosios pajamos, pareiškėjo R. N. skundas dėl išeitinės kompensacijos neišmokėtos dalies iš atsakovo - Telšių rajono policijos komisariato yra pagrįstas ir tenkintinas.

18Byloje yra kelios atsakovo pateiktos skirtingos pažymos apie priskaičiuotas ar išmokėtas darbo užmokesčio sumas ir kitas išmokas (b.l. 3, 4, 8). Tiek pareiškėjas, tiek ir atsakovo atstovas neprašo tikslinti šių sumų, be to, pareiškėjos prašoma priteisti piniginė suma yra pati mažiausia iš visų atsakovo pažymose nurodytų priskaičiuotų pajamų mokesčio sumų. Teismas remiasi pareiškėjo paaiškinimais ir atsakovo antspaudu patvirtinta pažyma (atsiskaitymo lapeliu), kuria priskaičiuota pajamų mokesčio suma sudarė 2029,51 lt.

19Dėl ieškininės senaties taikymo.

20Trečiasis suinteresuotasis asmuo - Policijos departamentas prie LR VRM savo rašytiniu atsiliepimu pareiškėjo reikalavimui iš esmės prašo taikyti ieškininę senatį. LR Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalis numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas šio Kodekso reguliuojamiems santykiams yra treji metai. Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalis nustato, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Remiantis Civilinio kodekso 1.126 straipsnio 2 dalyje numatyta nuostata, ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 48 straipsnio 1 dalį ginčo šalys yra pareiškėjas ir atsakovas. Nagrinėjamu atveju, atsakovas - Telšių rajono policijos komisariatas taikyti ieškinio senatį nereikalauja. Tokio reikalavimo atsakovas nepareiškė nei savo rašytiniame atsiliepimu, nei posėdžio metu dalyvavęs atstovas.

21Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Pareiškėjo R. N. skundą dėl išeitinės kompensacijos neišmokėtos dalies priteisimo tenkinti.

23Priteisti pareiškėjo R. N. naudai iš atsakovo Telšių rajono policijos komisariato išeitinės kompensacijos neišmokėtą dalį – 2029,51 Lt. (du tūkstančiai dvidešimt devyni litai 51 ct.).

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiauliai... 2. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ... 5. R. N. 2004-07-07 Telšių rajono policijos... 6. Pareiškėjas R. N. savo skunde bei teismo posėdžio... 7. Atsakovo Telšių rajono policijos komisariato atstovas savo rašytiniu... 8. Trečiojo suinteresuoto asmens Policijos departamento prie LR VRM atstovas į... 9. Pareiškėjo skundas tenkintinas.... 10. Pareiškėjas neginčija Telšių rajono policijos komisariato viršininko... 11. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo (toliau –... 12. Gyventojų pajamų apmokestinimo 13. Vertinant pareiškėjo R. N. pareikštų reikalavimų... 14. Statuto 53 straipsnyje reglamentuoti atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindai,... 15. Statuto, analogiškų Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo teisės... 16. Esant Statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytam atleidimo pagrindui,... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, kai pareiškėjas iš vidaus tarnybos atleistas... 18. Byloje yra kelios atsakovo pateiktos skirtingos pažymos apie priskaičiuotas... 19. Dėl ieškininės senaties taikymo.... 20. Trečiasis suinteresuotasis asmuo - Policijos departamentas prie LR VRM savo... 21. Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 22. Pareiškėjo R. N. skundą dėl išeitinės kompensacijos... 23. Priteisti pareiškėjo R. N. naudai iš atsakovo Telšių... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...