Byla 2A-1946/2012
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarties pakeitimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės akcinės bendrovės „ dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-786-258/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Macro investment“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „DNB bankas“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarties pakeitimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu Kreditavimo sutarties Nr. 2236-07IV ir Kredito linijos sutarties Nr.2 237-07TV nutraukimą 2009 m. rugpjūčio 31d. AB „DNB bankas“ rašto Nr. 30.58.17/4627 pagrindu; 2) pripažinti negaliojančiu 2007 m. rugpjūčio 31d. Kreditavimo sutarties Nr. 2236-07IV Specialiosios dalies Priedą Nr. 1 „Kredito grąžinimo grafikas“, pakeisti Kreditavimo sutarties Nr. 2236-07IV Specialiosios dalies 4 punktą ir išdėstyti jį taip: „4. Galutinis kredito grąžinimo terminas yra 2022 m. rugpjūčio 31d. Kreditą gavėjas įsipareigoja grąžinti Bankui lygiomis dalimis nuo 2014 m. sausio 1d. mokamomis kas 3 (trys) mėnesiai, iki 2022 rugpjūčio 31 d.“; 3) pakeisti Kreditavimo sutarties Nr. 2236-07IV 15 punktą bei Kredito linijos sutarties Nr. 2236-07TV 15 punktą ir jį išdėstyti taip: „15. Už kiekvieną mėnesį Kredito gavėjas privalo mokėti Bankui Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas palūkanas nuo faktiškai paimtos ir dar negrąžintos kredito sumos. Palūkanos skaičiuojamos nuo pirmos kredito ar jo dalies suteikimo dienos iki viso kredito sugrąžinimo Bankui dienos. Pirmos palūkanos, priskaičiuotos už laikotarpį nuo faktiškos viso kredito ar jo dalies suteikimo dienos iki to paties mėnesio paskutinės dienos (imtinai), sumokamos iki to paties mėnesio paskutinės darbo dienos. Vėliau palūkanos, priskaičiuotos už laikotarpį nuo kiekvieno mėnesio pirmos dienos iki to paties mėnesio paskutinės dienos (imtinai), sumokamos iki to paties mėnesio paskutinės darbo dienos, išskyrus palūkanas nuo 2009 m. gegužės mėnesio iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kurias Kredito gavėjas sumoka kartu su einamojo mėnesio palūkanomis per 24 mėnesius dalimis kartu su einamojo mėnesio palūkanomis. Palūkanos, priskaičiuotos už paskutinį mėnesį, sumokamos viso kredito sugrąžinimo Bankui dieną“. Nurodė, kad ieškovui nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. nesumokėjus atsakovui 242 926,53 eurų palūkanų dėl rinkoje pasikeitusių finansų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti sudarant Sutartis, atsakovas vienašališkai nutraukė abi Sutartis. Ieškovas pažymėjo, kad Sutartys nustatė kitus atsakovo teisių gynimo būdus – netesybas, mokamas papildomų palūkanų už ne laiku mokamas palūkanas, forma, todėl atsakovas, vienašališkai nutraukdamas Sutartis, pažeidė šalių interesų pusiausvyrą, pareigą elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Nurodė, kad Sutarčių nutraukimas pripažintinas negaliojančiu, o ieškovas laikytinas nepažeidusiu prievolės mokėti palūkanas.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas negali būti pripažintas nepažeidusiu prievolės mokėti palūkanas jau vien dėl to, kad 2009 m. gegužės – gruodžio mėnesiais (8 mėnesių laikotarpiu) visiškai nevykdė savo įsipareigojimų atsakovui. Pažymėjo, kad tiek pagal Kredito linijos sutarties, tiek pagal Kreditavimo sutarties bendrosios dalies nuostatas esmine aplinkybe, leidžiančia atsakovui vienašališkai nutraukti sutartis, yra bent vienos privalomos pagal sutartis eilinės įmokos, palūkanų ar papildomų palūkanų nesumokėjimas.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir pripažino 2009 m. rugpjūčio 31 d. AB „DNB bankas“ raštu Nr. 30.58.17/4627 Kreditavimo sutarties Nr. 2236-07IV nutraukimą negaliojančiu. Likusioje dalyje ieškinio netenkino.

6Ieškovas 2012 m. gegužės 9 d. apeliaciniu skundu prašo

7Atsakovas 2012 m. gegužės 10 d. apeliaciniu skundu prašo

8Atsakovas 2012 m. birželio 1 d. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2012 m. gegužės 9 d. .

9Ieškovas 2012 m. birželio 1 d. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2012 m. gegužės 10 d. .

10Gavus bylą Lietuvos apeliaciniame teisme, ieškovas bei atsakovas pateikė 2012 m. lapkričio 9 d. pasirašytą taikos sutartį, įtvirtinančią susitarimą dėl teisminio ginčo taikaus išsprendimo. Šalys prašo patvirtinti taikos sutartį ir jos sąlygų pagrindu civilinę bylą nutraukti.

11Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.

12Dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 140 str. 3 d.). Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei išsprendžia kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu susitaria dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

13Ieškovas ir atsakovas 2012 m. lapkričio 13 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą, patvirtinti šalių 2012 m. lapkričio 9 d. pasirašytą taikos sutartį (rašytinis sutarties tekstas pridėtas prie prašymo) ir bylą nutraukti. Taikos sutarties 12 punkte nurodoma, kad šalims yra žinomi civilinės bylos nutraukimo, sudarius taikos sutartį, teisiniai padariniai, nustatyti CK 6.985 straipsnyje ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 140 straipsnio 3 dalyje bei 293-294 straipsniuose . Taikos sutartimi šalys patvirtino, kad visiškai išsprendė kilusį ginčą, kuris buvo nagrinėjamos bylos dalykas, ir kad ateityje dėl jo viena kitai neturės jokių pretenzijų.

14Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pagrindas šią sutartį patvirtinti pagal joje išdėstytas sąlygas (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

15Teismui patvirtinus ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.). Taip pat naikintina Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, kuria teismas taikė

16Taikos sutarties 9 punktas numato, kad 3719AP/2011 Vilniaus miesto l apylinkės teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartimi Nr. 3719/2011, hipotekos lakštų originalus Nr. 01120070030017, Nr. 01120080016157 ir Nr. 01120090004751 grąžino kreditoriui. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, jei ji nebus panaikinta ar pakeista, bus laikoma, kad atsakovas įvykdė Taikos sutarties 9 punkte įtvirtintą sąlygą.

17Prašymą dėl prašo jiems grąžinti 100 procentų sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinius skundus. Šis ginčo šalių prašymas atitinka CPK 87 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą reglamentavimą dėl žyminio mokesčio grąžinimo, kai byla užbaigiama teismui patvirtinus ginčo šalių sudarytą taikos sutartį. Įstatymas numato, kad sudarius taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla sudarius taikos sutartį užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau (CPK 87 str. 2 d.). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas už paduotą ieškinį sumokėjo 262 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 1 b. l. 13 – 14), todėl jam grąžintina 196,50 Lt sumokėto žyminio mokesčio dalis. Ieškovas už paduotą apeliacinį skundą sumokėjo 400 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 4 b. l. 7), todėl jam grąžintinas visas už paduotą apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis. Atsakovas už paduotą apeliacinį skundą sumokėjo 500 Lt dydžio žyminį mokestį (t. 4, b. l. 25), todėl jam grąžintinas visas už paduotą apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis.

18Taikos sutartimi ginčo šalys susitarė, jog pačios padengs jų turėtas visas bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe išlaidas advokatų ir advokatų padėjėjų paslaugoms apmokėti, bei bet kokias kitas su civilinės bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Šalys susitarė, kad išlaidas, susijusias su civilinės bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, sumokės po lygiai. Šalys susitarė pačios padengti jų turėtas išlaidas, susijusias su taikos sutarties sudarymu.

19Byloje nėra paskaičiavimo dėl bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl teisėjų kolegija nesprendžia jų atlyginimo valstybei klausimo. Apeliacinės instancijos teisme šių išlaidų nebuvo.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą.

22Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – UAB (į.k. , buveinės adresas – ) AB „(į.k. , buveinės adresas – ) taikos sutartį.

23nutraukti

24Grąžinti UAB 196,50 Lt (vieno šimto devyniasdešimt šešių litų ir 50 ct) dydžio dalį žyminio mokesčio už paduotą ieškinį.

25Grąžinti UAB 400 Lt (keturių šimtų litų) dydžio žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą.

26Grąžinti AB „500 Lt (penkių šimtų litų) dydžio žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1)... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas negali būti... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinį... 6. Ieškovas 2012 m. gegužės 9 d. apeliaciniu skundu prašo... 7. Atsakovas 2012 m. gegužės 10 d. apeliaciniu skundu prašo... 8. Atsakovas 2012 m. birželio 1 d. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2012... 9. Ieškovas 2012 m. birželio 1 d. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2012... 10. Gavus bylą Lietuvos apeliaciniame teisme, ieškovas bei atsakovas pateikė... 11. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.... 12. Dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet... 13. Ieškovas ir atsakovas 2012 m. lapkričio 13 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam... 14. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 15. Teismui patvirtinus ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, pirmosios... 16. Taikos sutarties 9 punktas numato, kad 3719AP/2011 Vilniaus miesto l apylinkės... 17. Prašymą dėl prašo jiems grąžinti 100 procentų sumokėto žyminio... 18. Taikos sutartimi ginčo šalys susitarė, jog pačios padengs jų turėtas... 19. Byloje nėra paskaičiavimo dėl bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą.... 22. Patvirtinti byloje dalyvaujančių asmenų – UAB (į.k. , buveinės adresas... 23. nutraukti... 24. Grąžinti UAB 196,50 Lt (vieno šimto devyniasdešimt šešių litų ir 50 ct)... 25. Grąžinti UAB 400 Lt (keturių šimtų litų) dydžio žyminį mokestį už... 26. Grąžinti AB „500 Lt (penkių šimtų litų) dydžio žyminį mokestį už...