Byla 2-551-327/2010
Dėl san­tuokos nutraukimo pagal A. G. ieškinį A. G., su išvadą teikiančia institucija Lazdijų rajono savivaldybės admi­nistracijos vai­ko teisių ap­sau­gos skyriumi

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Viktoras Preikšas, sekretoriaujant Renatai Rad­vi­lavičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Kazimierui Juknai, viešame teis­mo po­sė­dy­je žodinio proceso tvar­ka išna­gri­nė­jęs civilinę bylą dėl san­tuokos nutraukimo pagal A. G. ieškinį A. G., su išvadą teikiančia institucija Lazdijų rajono savivaldybės admi­nistracijos vai­ko teisių ap­sau­gos skyriumi,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma nutraukti ieškovės ir atsakovo santuoką, įregistruotą ( - ), aktu ( - ), dėl abiejų sutuoktinių kal­tės, nu­sta­tyti nepilnametės G. G., gim. ( - ), gyvenamąją vietą pas mo­tiną, priteisti iš atsakovo išlaikymą G. G. – po ( - ) litų periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo ieškinio pa­da­vi­mo teismui dienos iki dukros pilnametystės, pa­likti sutuoktiniams san­tuokoje turėtas pavardes, lygiomis dalimis padalinti santuokos metu įgytą nekilnojamąjį turtą.

3Ieškovės atstovas paaiškino, kad santuokoje atsakovas pradėjo girtauti, būdamas neblai­vus smur­tau­davo. Abu išvyko į Airiją, tačiau ir ten vyras smurtavo. Atsakovas išėjo iš namų. Ne­pil­nametę dukrą ieškovė išlaiko viena. Išlaikymo sau nereikalauja, įsis­koli­ni­mų nie­kam neturi. Santuoką nutraukti dėl abiejų kaltės prašo dėl to, kad neturi galimybių įrodinėti atsakovo kaltę dėl santuokos iširimo.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai jam įteikti (b. l. 20). Atsa­kovas patei­kė sutikimą, kuriame nurodo, kad su ieškiniu sutinka pilnai, prašo bylą nagrinėti jam nedaly­vau­jant (b. l. 26).

5Ieškinio pripažinimas neprieštarauja įstatymui ir viešajam interesui (Civilinio proceso ko­dekso 42 str. 2 d.), šalių ir jų nepilnamečio vaiko interesų nepažeidžia, teismas priima atsa­ko­vo ieškinio pripažinimą, todėl ieškinys tenkintinas.

6Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė su atsakovu sugyveno vieną vaiką – G., gim. ( - ). Normalus šeimyninis gyvenimas truko apie metus. Vėliau vyras pradėjo girtauti, būdamas neblaivus smurtaudavo prieš ieškovę ir prieš dukrą. ( - ) kartu su vyru iš­vy­ko į Airiją, tačiau ir ten vyras nesiliovė smurtavęs. Šių metų ( - ), būdamas gir­tas, bute, esančiame ( - ), sukėlė gaisrą. Nuo ( - ) at­sa­ko­vas iš namų (Airijoje) išėjo. Nepilnametę dukrą išlaiko ieškovė. Išlaikymo sau nerei­kalauja, įsis­kolinimų niekam neturi.

7Iš santuokos liudijimo matyti, kad ieškovė su atsakovu susituokė ( - ) (b. l. 6).

8G. G. gimimo liudijimo nuorašo (b. l. 7) matyti, kad ieškovė ir atsa­ko­vas yra jos tėvai.

9Iš 1996 m. šeimyninio smurto akto (b. l. 11, 12), matyti, kad ieškovė kreipėsi į teismą Ai­ri­jo­je dėl atsakovo smurto ir buvo priimtas įsakas dėl apsaugos, kuriuo atsakovui įsakoma ne­ap­supti ir nestebėti vietovės, kurioje gyvena ieškovė.

10Iš baudos P027553 kvito (b. l. 15) matyti, kad atsakovas už administracinį nusižengimą, tai yra už priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus, buvo nubaustas pinigine bauda.

11Iš ieškinio turinio ir byloje esančių dokumentų teismas daro išvadą, kad abu sutuoktiniai pažeidė savo kaip sutuoktinių pareigas, atsakovas paliko šeimą, nesirūpina nepilnametės dukros prie­žiūra bei išlaikymu, ieškovė nesiėmė priemonių šeimai išsaugoti, todėl santuokos iširimo prie­žastimi pripažintina abiejų sutuoktinių nesutarimai, nesugebėjimas suderinti savo interesų. Dėl šių aplinkybių teismas sprendžia, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (Civilinio kodekso 3.61 str. 2 d.), todėl ji nutrauktina.

12Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (b. l. 19), kurioje nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad motina su mergaite gyvena Airijoje, darytina išvada, kad mergaitė daugiausia gyvena su motina, kuri rūpinasi jos vystymusi, auklėjimu ir išlaikymu.

13Kadangi atsakovas šeima nesi­rū­pi­na, jo elgesys neteikia pagrindo nepilnamečio vaiko gyvenamąją vie­tą nustatyti pas at­sa­kovą. To­kiomis aplinkybėmis vaiko gyvenamosios vietos nustatymas pas mo­tiną atitinka ne­pil­nametės in­teresus (Civilinio kodekso 3.174 str.).

14Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (Civilinio kodekso 3.192 str. 3 d.). Kadangi tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams (Civilinio kodekso 3.156 str.), tai jų pareiga išlaikyti vaikus taip pat lygi, todėl tiek ieškovė, tiek atsakovas lygia dalimi turi prisidėti prie jų nepilnametės dukters išlaikymo. Kadangi atsakovas sutinka mokėti ieškovės prašomą ( - ) Lt dydžio išlaikymą nepilnametei dukrai, tokio dydžio išlaikymas ir priteistinas.

15Išlaikymas išieškotinas nuo ieškinyje nurodytos ieškinio padavimo teismui datos (Civi­linio kodekso 3.200 str.).

16Išlaikymo lėšas pavestina tvarkyti uzufrukto teise ieškovei, vaiko motinai, su kuria šalių nepil­nametė dukra fak­tiškai gyvena (Civilinio kodekso 3.190 str.).

17Santuokoje šalių įgytą nekilnojamą turtą – dviejų kambarių butą ir dalį ūkinio pastato ieškiniu prašoma padalinti lygiomis dalimis. Kadangi atsakovas sutinka su ieškiniu pilnai, todėl nurodytas turtas tokiu būdu ir padalintinas.

18Kadangi sutuoktiniai turi bendrą nepil­na­metį vaiką, teismui nėra pagrindo uždrausti ieškovei pasilikti santuokinę pavardę (Civilinio ko­dekso 3.69 str.).

19Ten­ki­nant ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – ieškovės su­mo­kėtas žyminis mokestis (206 Lt).

20Ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio už išlaikymo priteisimą (Civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 2 p.), todėl tenkinant ieškinį šis mokestis, kuris sudaro 144 Lt (400 Lt x 12 mėn. x 3 % ), valstybei priteistinas iš atsakovo (Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 p.). Tuo pačiu pagrindu iš atsakovo priteistinos ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

21Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (Civilinio proceso kodekso 282 str. 2 d. 1 p.).

22Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso ko­dekso 259 str., 260 str., 268 str. ir 385 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti. A. G., asmens kodas ( - ) ir A. G., asmens ko­das ( - ) santuoką, įregistruotą ( - ), įrašo Nr. ( - ), nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

24Sutuoktinių nepilnametės dukros G. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gy­ve­namąją vietą nustatyti pas jos motiną A. G.

25Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepil­na­­metei dukrai G. G., gim. 2004 m. birželio 7 d., kas mėnesį mo­ka­mo­mis perio­di­nė­mis išmokomis po ( - ) litų iki jos pilnametystės nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2010 m. liepos 16 d.

26Išlaikymo lėšas pavesti tvarkyti A. G. uzufrukto teise.

27Ieškovei A. G., asmens kodas ( - ) pripažinti nuosavybės teises į 1/2 dalį dviejų kambarių buto Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio pastate ( - ), ( - ), ir 1/16 dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ).

28Atsakovui A. G., ( - ) pripažinti nuosavybės teises į 1/2 dalį dviejų kam­barių buto Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio pastate 5996( - ), ( - ), ir 1/16 dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - )

29Santuoką nutraukus palikti šalims santuokines pavardes – G. ir G..

30Priteisti ieškovei A. G., asmens kodas ( - ), 206 Lt (du šimtus šešis litus) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - )

31Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas ( - ) valstybei 144 (vieną šim­­tą keturiasdešimt keturis) litus žyminio mokesčio ir 6,40 Lt (šešis litus 40 centų) išlaidų, su­sijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

32Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

33Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliaci­nis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Viktoras Preikšas, sekretoriaujant... 2. Ieškiniu prašoma nutraukti ieškovės ir atsakovo santuoką, įregistruotą... 3. Ieškovės atstovas paaiškino, kad santuokoje atsakovas pradėjo girtauti,... 4. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai jam įteikti (b.... 5. Ieškinio pripažinimas neprieštarauja įstatymui ir viešajam interesui... 6. Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovė su atsakovu sugyveno vieną vaiką... 7. Iš santuokos liudijimo matyti, kad ieškovė su atsakovu susituokė ( -... 8.G. G. gimimo liudijimo nuorašo (b. l. 7) matyti, kad... 9. Iš 1996 m. šeimyninio smurto akto (b. l. 11, 12), matyti, kad ieškovė... 10. Iš baudos P027553 kvito (b. l. 15) matyti, kad atsakovas už administracinį... 11. Iš ieškinio turinio ir byloje esančių dokumentų teismas daro išvadą, kad... 12. Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (b. l. 19), kurioje nurodo,... 13. Kadangi atsakovas šeima nesi­rū­pi­na, jo elgesys neteikia pagrindo... 14. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai... 15. Išlaikymas išieškotinas nuo ieškinyje nurodytos ieškinio padavimo teismui... 16. Išlaikymo lėšas pavestina tvarkyti uzufrukto teise ieškovei, vaiko motinai,... 17. Santuokoje šalių įgytą nekilnojamą turtą – dviejų kambarių butą ir... 18. Kadangi sutuoktiniai turi bendrą nepil­na­metį vaiką, teismui nėra... 19. Ten­ki­nant ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi... 20. Ieškovė įstatymo yra atleista nuo žyminio mokesčio už išlaikymo... 21. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (Civilinio proceso... 22. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Ieškinį patenkinti. A. G., asmens kodas 24. Sutuoktinių nepilnametės dukros G. G., asmens kodas 25. Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas 26. Išlaikymo lėšas pavesti tvarkyti A. G. uzufrukto teise.... 27. Ieškovei A. G., asmens kodas ( - )... 28. Atsakovui A. G., ( - )... 29. Santuoką nutraukus palikti šalims santuokines pavardes –... 30. Priteisti ieškovei A. G., asmens kodas 31. Priteisti iš atsakovo A. G., asmens kodas 32. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 33. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...